P-I/423/18/EW/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy poniesione przez Spółkę wydatki na organizację spotkań integracyjnych, kulturalnych, świątecznych czy rekreacyjno-sportowych na rzecz swoich pracowników, stanowią koszty uzyskania przychodu pracodawcy ?

P-I/423/18/EW/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. integracja pracowników
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. wydatki na rzecz pracowników
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Pismem z 6.03.2006 r. Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do następującego stanu faktycznego:

Spółka ponosi wydatki ze środków obrotowych na organizację spotkań integracyjnych, kulturalnych, świątecznych czy rekreacyjno-sportowych dla swoich pracowników.

W tak przedstawionym stanie faktycznym Spółka wnosi o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującym zakresie:

Czy w/w wydatki poniesione ze środków obrotowych pracodawcy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Spółki?

Według stanowiska Spółki, sfinansowanie imprezy okolicznościowej ze środków obrotowych firmy można zaliczyć do kosztów podatkowych. Wydatki związane z prowadzoną działalnością, a jednocześnie poprawiające efektywność pracy poprzez integrację pracowników, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, są kosztami poniesionymi w celu osiągnięcia przychodów.

Na podstawie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Naczelnik Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.; zmiana ostatnia: Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Wydatek podlega wiec zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli spełnia określone w tym przepisie warunki, a zatem jeżeli został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów, czyli jego poniesienie ma lub może mieć wpływ na osiągane przez podatnika przychody, oraz ma on związek z prowadzoną działalnością.

Kosztami podatkowymi są również tzw. koszty pracownicze, które obejmują w szczególności wynagrodzenia z tytułu pracy i inne świadczenia pieniężne ponoszone na rzecz pracowników wynikające z tytułu stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Mogą więc obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w postaci organizacji dla nich imprez okolicznościowych i integracyjnych. Wydatki te związane są bowiem z prowadzoną przez podatnika działalnością oraz mają na celu poprawę atmosfery pracy i zintegrowanie pracowników z pracodawcą (podatnikiem), a przez to zwiększenie efektywności ich pracy.

W świetle powyższego, poniesione przez Spółkę wydatki na organizację spotkań integracyjnych, kulturalnych, świątecznych czy rekreacyjno-sportowych na rzecz swoich pracowników, stanowią koszty uzyskania przychodu pracodawcy (podatnika) pod warunkiem, że w/w wydatki zostały sfinansowane ze środków obrotowych Spółki.

Mając powyższe na uwadze, organ podatkowy postanowił jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia wniosku.

Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla Wnioskodawcy - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Interpretacja niniejsza wiąże organ podatkowy do czasu zmiany przepisów prawa.

Na postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku, za pośrednictwem Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 14a § 4 oraz art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Zażalenie, zgodnie z art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej, powinno określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać podstawy uzasadniające to żądanie.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2020 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.