IBPB3/423-352/07/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację spotkania integracyjnego, w ramach obchodów święta branżowego dla obecnych i byłych pracowników Spółki oraz zaproszonych gości, a także kontrahentów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 3 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację spotkania integracyjnego, w ramach obchodów święta branżowego:

 • w części dotyczącej obecnych oraz byłych pracowników Spółki, którzy przeszli na emeryturę – jest prawidłowe
 • w części dotyczącej zaproszonych gości, nie będących pracownikami Spółki oraz kontrahentów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację spotkania integracyjnego, w ramach obchodów święta branżowego dla obecnych i byłych pracowników Spółki oraz zaproszonych gości, a także kontrahentów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Spółka organizuje spotkania/imprezy dla swoich pracowników w związku z obchodami święta branżowego tzw. Dnia Energetyka. W obchodach święta branżowego biorą udział wszyscy pracownicy Spółki, a także zasłużeni pracownicy, którzy przeszli już na emeryturę, zaproszeni goście będący przedstawicielami władzy lokalnej oraz centralnej, a także mała grupa osób będąca kontrahentami Spółki lub osobami związanymi z przemysłem energetycznym. Organizacja takich spotkań zakorzeniona jest w wieloletniej tradycji nie tylko samej Spółki, lecz także całego sektora energetycznego. Dzień Energetyka odbywa się w piątek, w okolicy daty 14 sierpnia – oficjalnego Dnia Energetyka.Uczestnicy spotykają się w wynajętych przez Spółkę namiotach, w których podawane są gorące posiłki oraz napoje. Przed rozpoczęciem spotkania każdy pracownik wybiera jedno z proponowanych dań, które następnie podawane jest podczas spotkania. W namiotach serwowane jest także piwo, za które każdy uczestnik płaci indywidualnie. Niezależnie od spotkania w namiotach, odbywa się także spotkanie w Sali konferencyjnej Spółki, w której bierze udział kadra kierownicza oraz zaproszeni goście. Podawane są na nim napoje bezalkoholowe oraz drobne przekąski. Pracownicy szczególnie zasłużeni dla rozwoju Spółki odznaczani są medalami, wręczane są im także nagrody. Towarzyszy temu przemówienie, w którym przedstawiciele Zarządu Spółki dziękują pracownikom za wkład w jej rozwój oraz przedstawiają perspektywy i plany dalszego rozwoju Spółki. Jednym z elementów spotkania jest także program artystyczny. Uczestnicy spotkania biorą również udział w różnego rodzaju zawodach sportowo – zręcznościowych oraz wiedzy na temat Spółki, zwycięzcom wręczane są drobne nagrody rzeczowe. Po zakończeniu części artystycznej i sportowej organizowany jest bankiet.Organizacją spotkania zajmują się pracownicy Spółki, a poszczególne usługi kupowane są od niezależnych dostawców. Wydatki związane z organizacją spotkania, tj. wynajem namiotu, usługi gastronomiczne, opieka medyczna, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, wynagrodzenie dla artystów, dekoracje, transport pracowników, nagrody pieniężne dla pracowników, nagrody rzeczowe oraz pozostałe koszty organizacji imprezy finansowane są ze środków obrotowych Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki ponoszone na organizację spotkania integracyjnego dla pracowników Spółki, w ramach obchodów święta branżowego „Dnia Energetyka”, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki...

Zdaniem wnioskodawcy wydatki ponoszone na organizację imprezy integracyjnej pracowników z okazji obchodów Dnia Energetyka stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „pdop”). Zgodnie z powołanym przepisem, wydatek może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, o ile został poniesiony w celu:

 • osiągnięcia przychodów lub
 • zachowania przychodów lub
 • zabezpieczenia źródła przychodów.

Jednocześnie, wydatek taki nie może być wymieniony w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop wyłączającym z katalogu kosztów uzyskania przychodów ściśle określone kategorie wydatków.

A zatem, zdaniem Spółki, dla możliwości zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, decydujące znaczenie ma ich związek z osiąganym przychodem oraz brak ich wyszczególnienia w katalogu wydatków w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop.W tym kontekście, należy przede wszystkim podkreślić, że głównym celem organizacji obchodów święta branżowego, jakim jest Dzień Energetyka, jest niewątpliwie integracja pracowników. Podczas spotkania w nieformalnej atmosferze organizowane są zawody sportowe, w których pracownicy z różnych działów mogą między sobą współzawodniczyć. Tego typu wydarzenia pomagają w integracji pracowników różnych działów i szczebli, w tym także w ich integracji z przełożonymi. Dzięki integracji przełamywany jest dystans i bariery miedzy pracownikami oraz miedzy przełożonymi i pracownikami, co podczas normalnego dnia pracy niejednokrotnie jest ciężkie do osiągnięcia. Osoby na co dzień bezpośrednio ze sobą współpracujące, a także te, których obowiązki zawodowe zbiegają się tylko sporadycznie, mają możliwość poznania się bliżej – nie tylko od strony zawodowej, ale także prywatnej, spędzają wspólnie czas wolny, poprawiają wzajemne relacje. Poznanie bliżej współpracowników wpływa niewątpliwie na poprawę komunikacji podczas pracy, co może okazać się szczególnie przydatne, np. w sytuacjach wymagających wykonywania zadań pod presją czasu.Bazując na własnym doświadczeniu, Spółka potwierdza, że po organizacji tego typu spotkań widoczna jest wyraźna poprawa nastrojów wśród pracowników, umiejętności pracy w zespole oraz zacieśnienie więzów miedzy współpracownikami oraz poszczególnymi zespołami, a także lepsze zrozumienie problemów Spółki.

Elementem działającym motywując na pracowników są natomiast wyróżnienia oraz nagrody pieniężne wręczane osobom szczególnie wyróżniającym się i zaangażowanym w pracę na rzecz Spółki. Miła i przyjemna atmosfera stworzona podczas spotkania integracyjnego oraz element motywacyjny, zdaniem Spółki, istotnie wpływają na nastawienie pracowników do wypełniania ich codziennych zadań w pracy. Niewątpliwie, ma to przełożenie na przychody Spółki. Obecnie, gdy rynek pracy w Polsce jest „rynkiem pracownika”, stworzenie przyjemnej atmosfery w pracy oraz przekonanie do kontynuowania pracy w danym miejscu pozwala w sposób bezpieczny i planowany realizować zadania Spółki. Uczestnicy spotkania, widząc zainteresowanie oraz aktywność władz Spółki, chętniej decydują się związać swoją karierę zawodowa ze Spółką.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, wydatki na organizację spotkania integracyjnego w ramach obchodów święta branżowego stanowią element kosztów pracowniczych. Wydatki te, podobnie jak wynagrodzenie zasadnicze pracowników, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, nagrody i premie oraz inne świadczenia dodatkowe (typu dopłaty do rekreacji), stanowią istotny element polityki kadrowej Spółki, która prowadzona we właściwy sposób przekłada się na zwiększenie przychodów.

Na poparcie swojego stanowiska Spółka powołała się na orzeczenie sądowe i liczne pisma urzędów skarbowych, wymieniając:

 • wyrok WSA z dnia 13 lutego 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 4283/2006),
 • pismo Urzędu Skarbowego w Brzegu z 28 maja 2007 r. (znak PD-423/3/07/BK),
 • pismo Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 17 kwietnia 2007 r. (znak 1471/DPR1/423/9/07/MK),
 • pismo Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 14 lutego 2007 r. (znak 1472/ROP1/423-38/07/AP),
 • pismo Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego z 12 lutego 2007 r. (znak RO/423-64/06),
 • pismo Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany z 29 stycznia 2007 r. (znak 1432/IPDG2/415/415/428/138/10/07),
 • pismo Urzędu Skarbowego w Płocku z 21 stycznia 2007 r. (znak 1419/UDD-415/184/06/MP),
 • pismo Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 16 stycznia 2007 r. (znak 1471/DPD1/423-147/06/SG),
 • pismo Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście z 9 stycznia 2007 r. (znak 1435/FD1/415-56/06/BC),
 • pismo Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach z 19 października 2006 r. (znak PDPD/423-22/06),
 • pismo Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 13 października 2006 r. (znak 1472/ROP1/423-264/310/06/DP),
 • pismo Urzędu Skarbowego w Nysie z 9 sierpnia 2006 r. (znak PDA/423-5/KD/06),
 • pismo Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z 6 maja 2006 r. (znak 1473/502/WD/423/13/06/SM),
 • pismo Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 30 maja 2006 r. (znak 1472/ROP1/423-95-165/06/AJ),
 • pismo Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu z 16 grudnia 2003 r. (znak PDII/415-125/03).

Należy również zauważyć, ze wydatki na organizację imprez integracyjnych dla pracowników nie zostały specyficznie wyłączone z kosztów uzyskania przychodów, tj. nie zostały wymienione w katalogu wydatków w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop.W szczególności, zdaniem Spółki, tego typu wydatki nie stanowią kosztów reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o pdop.

Zdaniem Spółki, spotkania integracyjne pracowników organizowane w ramach obchodów Dnia Energetyka nie stanowią działań o charakterze reprezentacji. Powyższe Spółka argumentuje następującymi okolicznościami:

 • w przeważającej większości, osobami uczestniczącymi w imprezach z okazji Dnia Energetyka są obecni pracownicy Spółki oraz emeryci pracujący kiedyś w Spółce,
 • organizacja obchodów święta branżowego wywodzi się z wieloletniej tradycji związanej z zawodem oraz kluczowej roli, jaką odgrywa Spółka wraz z jej pracownikami w życiu miasta, okolic oraz całego kraju,
 • zaproszeni przedstawiciele władz lokalnych mają zwiększać rangę imprezy dla pracowników, a przez to wpływać na ich pozytywne postrzeganie Spółki jako pracodawcy,
 • zaproszone osoby, niebędące pracownikami Spółki, nie są traktowane w odmienny, lepszy sposób w porównaniu z pracownikami i kierownictwem zakładu,
 • spotkanie ma charakter bardziej kulturalny niż konsumpcyjny,
 • głównym celem spotkania nie jest bezpośrednie oddziaływanie na zewnątrz lecz do wewnątrz firmy celem dowartościowania pracowników oraz zwiększenie ich integracji i motywacji do pracy,
 • podawany podczas spotkania poczęstunek, nie wypełnia słownikowej definicji reprezentacji – są to bowiem typowe dania serwowane powszechnie na piknikach lub w barach szybkiej obsługi – niewątpliwie brakuje w nich elementu wytworności.

W związku z niewielką ilością uczestników spotkania niebedących pracownikami Spółki, niemożnością wyszczególnienia elementów programu z których każdy z nich korzystał oraz ich wartości, a w niektórych przypadkach – uczestnictwa jedynie w programie kulturalnym, Spółka nie jest w stanie wydzielić wydatków odpowiadających udziałowi pracowników oraz osób niebędących pracownikami Spółki. Jak wcześniej wspomniano, zaproszenie przedstawicieli władz lokalnych ma na celu podniesienie rangi wydarzenia dla samych pracowników oraz ewentualne zwrócenie uwagi osób zajmujących się lokalnym samorządem na potrzeby osób zatrudnionych w tak ważnym dla miasta przedsiębiorstwie.

Co więcej, zdaniem Spółki, wydatki na obchody święta branżowego nie stanowią także wydatków na działalność socjalną, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o pdop. Stanowisko takie potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 20 sierpnia 2001 r. (sygn. akt I PKN 579/00), a także organy podatkowe w następujących indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego:

Na zakończenie, Spółka pragnie powołać pismo Ministra Finansów z 30 grudnia 2005 r. (znak PB3/GN-8213-298/05/1680), w którym przedstawiono stanowisko Ministerstwa oraz wytyczne dla podatników, jak powinni traktować dla celów pdop wydatki poniesione na organizację imprez integracyjnych dla pracowników. Stanowisko to pozwala uznać poniesione tego typu wydatki za koszty uzyskania przychodów jako koszty pracownicze mające wpływ na zwiększenie przychodów Spółki.

Należy zauważyć, że koszty poniesione na organizację spotkań integracyjnych są kosztami pośrednio związanymi z uzyskiwanym przychodem i nie można ich przyporządkować do konkretnych przychodów. W konsekwencji, podobnie jak inne koszty pracownicze oraz wydatki związane z codziennym utrzymaniem zakładu, powinny zostać, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o pdop, zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.Ze względu na powyższe, wydatki na organizację spotkania integracyjnego dla pracowników w ramach obchodów święta branżowego (Dnia Energetyka) są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów i nie są wyłączone z kosztów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o pdop. Stanowią zatem koszty uzyskania przychodów Spółki.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm. określanej w dalszej części skrótem pdop).Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Z powyższego wynika, że wszystkie poniesione koszty, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami lub służą zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów. Kosztami podatkowymi są między innymi tzw. koszty pracownicze. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w postaci organizacji dla nich imprez okolicznościowych i integracyjnych. Wydatki te związane są z prowadzoną przez podatnika działalnością. Mają na celu poprawienie atmosfery pracy i zintegrowanie pracowników z pracodawcą, co w konsekwencji wpłynie na zwiększenie efektywności pracy. Uczestnicząc w tego rodzaju spotkaniach pracownicy konsolidują się z firmą. Efektywność pracy wykonywanej przez silny zmotywowany i zharmonizowany zespół przedkłada się w konsekwencji na przychody uzyskiwane przez firmę. Nie bez znaczenia pozostaje również w procesie motywowania pracowników fakt, iż Spółka z należytym szacunkiem traktuje osoby, które świadczyły pracę na rzecz Spółki w minionych latach.

W związku z powyższym, wydatki na zorganizowanie imprezy integracyjnej dla obecnych i byłych pracowników Spółki, którzy przeszli na emeryturę mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem ich właściwego udokumentowania (art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).Wyłączone z kosztów uzyskania przychodów są natomiast, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji reprezentacji ani reklamy. Zatem należy odwołać się do wykładni językowej tych pojęć. „Słownik języka polskiego” pod redakcją profesora Stanisława Dubisza definiuje reprezentację jako okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia związaną ze stanowiskiem, pozycją społeczną. Przenosząc tę definicję na grunt ustawy podatkowej, zgodnie z przyjętym od lat poglądem doktryny prawa podatkowego, należy uznać, że reprezentacja to występowanie w imieniu podatnika (firmy) wiążące się z okazałością, wytwornością, w celu wywołania jak najlepszego wrażenia przy reprezentowaniu firmy. Reprezentacja to przede wszystkim działania polegające na kontaktach oficjalnych i handlowych z innymi podmiotami gospodarczymi, związane w szczególności z utrzymaniem delegacji lub kontrahentów, uczestnictwem w przyjęciach związanych z pobytem tych podmiotów. Taki charakter mają wydatki poniesione przez Spółkę na rzecz zaproszonych gości nie będącymi pracownikami Spółki oraz kontrahentów.

Wobec tego wydatki poniesione podczas trwania zorganizowanej przez Spółkę imprezy w części przeznaczonej dla kontrahentów i innych osób trzecich nie będą mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów. Ich charakter bezsprzecznie świadczy o kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy, czyli kształtowaniu lepszego postrzegania Spółki na zewnątrz.Odnosząc się do przytoczonych przez Spółkę interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądu należy zauważyć iż powoływane przez Spółkę wyroki sądu oraz interpretacje organów podatkowych nie stanowią powszechnej wykładni przepisów prawa podatkowego, ponieważ wydawane są w indywidualnych sprawach i wiążą tylko strony postępowania. Wobec tego nie mogą mieć wpływu na treść zawartą w wydanej interpretacji indywidualnej.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że stanowisko reprezentowane przez Spółkę w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację spotkania integracyjnego, w ramach obchodów święta branżowego:

 • w części dotyczącej obecnych oraz byłych pracowników Spółki, którzy przeszli już na emeryturę – jest prawidłowe,
 • w części dotyczącej zaproszonych gości nie będących pracownikami Spółki oraz kontrahentów - jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.