1435/FD1/415-56/06/BC | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej. W ramach tej działalności, organizowane są imprezy integracyjne o różnym charakterze dla swoich pracowników, których podstawowym celem jest zintegrowanie pracowników i osiągnięcie przez nich lepszych wyników pracy, co z koleii przedkłada się na zwiększenie przychodów osiąganych przez wspólników Spółki. Spotkania te finansowane są ze środków obrotowych. W związku z powyższym, moje pytanie dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu poniesionych z w/w tytułu wydatków. W mojej opinii, mam do tego prawo.

1435/FD1/415-56/06/BC

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. integracja pracowników
  2. koszty uzyskania przychodów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

POSTANOWIENIE


Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z Pana wnioskiem w sprawie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego


postanawia


potwierdzić stanowisko zawarte w Pana wniosku.


UZASADNIENIE


Z przedstawionego przez Pana we wniosku stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej. W ramach tej działalności organizowane są imprezy integracyjne o różnym charakterze dla swoich pracowników, których podstawowym celem jest zintegrowanie pracowników i osiągnięcie przez nich lepszych wyników w pracy, co z kolei przekłada się na zwiększenie przychodów osiąganych przez wspólników Spółki. Spotkania te finansowane są ze środków obrotowych i są one pokrywane w formie ryczałtu, niezależnie od ilości osób faktycznie uczestniczących w danej imprezie. W związku z powyższym, pytanie Pana dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu ponoszonych z w/w tytułu wydatków. W Pana opinii, wydatki te stanowić będą koszt uzyskania przychodu.

W przedstawionym stanie faktycznym mają zastosowanie następujące przepisy prawa:
art. 22 ust. oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku nr 14, poz. 176 ze zm. ).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zm. ), kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Użyty przez ustawodawcę w w/w przepisie zwrot "w celu osiągnięcia przychodów" oznacza, iż aby określony wydatek mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodu, to pomiędzy tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowo - skutkowy. Generalnie można przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Konstrukcja kosztów uzyskania przychodu oparta jest zatem na swoistej klauzuli generalnej, zgodnie z którą podatnik ma możliwość odliczania dla celów podatkowych wszelkich kosztów, pod tym jednak warunkiem, iż wykaże ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Kosztami uzyskania przychodu są także tzw. koszty pracownicze, obejmujące przede wszystkim: wynagrodzenie zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety, wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, jak również wydatki ponoszone na rzecz pracowników w postaci organizacji dla nich imprez okolicznościowych i integracyjnych. Wydatki te związane są bowiem z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą oraz mają na celu poprawę atmosfery pracy i zintegrowania pracowników z pracodawcą ( podatnikiem ) a przez to zwiększenie efektywności ich pracy. Wydatki związane z imprezą integracyjną pracowników nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

A zatem, jeśli poniesiony na spotkanie integracyjne wydatek został sfinansowany ze środków obrotowych, nie mieści się w zakresie działalności socjalnej oraz spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - to wydatek taki stanowi koszt uzyskania przychodu. Powyższe stanowisko jest także prezentowane przez Ministerstwo Finansów w pismach: nr PB3/GM-8213-298/058/1680 z dnia 30 grudnia 2005 roku oraz nr DD6-8213-279/GM/06/552 z dnia 23 sierpnia 2006 roku.

Odnosząc powyższe do opisanego stanu faktycznego, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście postanowił jak w sentencji.

© 2011-2020 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.