Integracja pracowników | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to integracja pracowników. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Podsumowując, na Spółce będącej płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu poniesionych kosztów konsumpcji na spotkaniu integracyjnym zorganizowanym w restauracji, spoczywa obowiązek opodatkowania osiągniętego przez zaproszonych pracowników przychodu z nieodpłatnych świadczeń, jako przychodu ze stosunku pracy, łącznie z pozostałymi przychodami ze stosunku pracy osiągniętymi w danym miesiącu.

Fragment:

(...) Nr 2 wskazują, że Spółka występuje w roli płatnika. Spółka uzupełniła braki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 18.06.2010 r. (data nadania 21.06.2010 r., data wpływu 23.06.2010 r.). W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Spółka opłaciła koszty konsumpcji spotkania pracowników firmy. Spotkanie nie miało specjalnie przygotowanego programu - polegało jedynie na wspólnym wyjściu pracowników do restauracji. Celem była integracja pracowników. Spółka oczekiwała, że na spotkaniu pojawią się wszyscy zaproszeni pracownicy, stąd było to dla pracowników w pewien sposób spotkanie obligatoryjne. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy powyższa sytuacja stanowi koszt uzyskania przychodu dla Spółki... Czy należy opodatkować pracowników Spółki... Przedmiotowa interpretacja indywidualna udzielona została w zakresie pytania Nr 2 wniosku w odniesieniu do ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy można zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane z imprezami integracyjnymi, przyjęciami świąteczymi i imprezami rekreacyjno- sportowymi dla pracowników firmy?

Fragment:

(...) D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr. 8, poz. 60 z późn. zm.) w stanie prawnym obowiązującym do dnia 1 lipca 2007r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 27 maja 2005 r. wniesionego przez Spółkę na postanowienie z dnia 20 maja 2005 r. znak 1472/ROP1/423/120/106/05/AW Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie podatnika w związku z wyrokiem WSA z 13 lutego 2007r. sygn. akt III SA/Wa 4283/06 orzeka - odmówić zmiany postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego Nr 1472/ROP1/423/120/106/05/AW z dnia 20 maja 2005 roku - w części dotyczącej wydatków na imprezy pożegnalne dla pracowników przechodzących na emeryturę oraz spotkania wigilijne,uznać (...)

2011
1
maj

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację spotkania integracyjnego, w ramach obchodów święta branżowego dla obecnych i byłych pracowników Spółki oraz zaproszonych gości, a także kontrahentów

Fragment:

(...) uzyskania przychodów ściśle określone kategorie wydatków. A zatem, zdaniem Spółki, dla możliwości zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, decydujące znaczenie ma ich związek z osiąganym przychodem oraz brak ich wyszczególnienia w katalogu wydatków w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop.W tym kontekście, należy przede wszystkim podkreślić, że głównym celem organizacji obchodów święta branżowego, jakim jest Dzień Energetyka, jest niewątpliwie integracja pracowników. Podczas spotkania w nieformalnej atmosferze organizowane są zawody sportowe, w których pracownicy z różnych działów mogą między sobą współzawodniczyć. Tego typu wydarzenia pomagają w integracji pracowników różnych działów i szczebli, w tym także w ich integracji z przełożonymi. Dzięki integracji przełamywany jest dystans i bariery miedzy pracownikami oraz miedzy przełożonymi i pracownikami, co podczas normalnego dnia pracy niejednokrotnie jest (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wartość wynikających z udziału w imprezie świadczeń dla pracowników jest zwolniona z opodatkowania

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późń. zm) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 14 poz. 176 z późn. zm), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 12.12.2006 roku na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach z dnia 06.12.2006 r. znak: US.PDOF/415/16/06 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego zmienia w/w postanowienie w ten sposób, że uznaje za prawidłowe stanowisko Płatnika przedstawione we wniosku z dnia 09.10. 2006 roku. Pismem z dnia 09.10.2006 roku (uzupełnionym pismem z dnia 20.10.2006 roku) Płatnik – Z. Sp. z o.o. wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w (...)

2011
1
maj

Istota:


Czy koszt poniesiony na spotkanie szkoleniowo-integracyjne może być traktowany zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki z o.o. „XXXX” przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego – w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 8 maja 2007 r. Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Jak wynika z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego firma planuje zorganizować spotkanie integracyjno-motywacyjne dla pracowników i swoich najlepszych odbiorców, połączone ze szkoleniem na temat „Procedury zamówień publicznych po nowelizacji ustawy.” Miejsce spotkania oraz szkolenie zorganizowane będzie poza siedzibą firmy. W opinii Spółki dobrze zmotywowany pracownik dba o (...)

2011
1
maj

Istota:

Pytanie podatnika:Czy wszelkie racjonalne wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań integracyjnych dla pracowników Spółki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 8 z 2005r. , poz. 60 z późn. zm) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28.02.2007r. ( do tut. urzędu wpłynął 12.03.2007r.) w sprawie udzielenie pisemnej interpretacji , co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bemowo , postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Spółki w zakresie uznania za koszt uzyskania przychodu wydatków poniesionych na organizację spotkań integracyjnych dla pracowników Spółki. UZASADNIENIE Spółka z o.o. złożyła w tut. Urzędzie wniosek którym zwróciła się w trybie art. 14 ustawy Ordynacja podatkowa o wydanie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego tj. czy wszelkie racjonalne wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań integracyjnych dla (...)

2011
1
kwi

Istota:

Prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej. W ramach tej działalności, organizowane są imprezy integracyjne o różnym charakterze dla swoich pracowników, których podstawowym celem jest zintegrowanie pracowników i osiągnięcie przez nich lepszych wyników pracy, co z koleii przedkłada się na zwiększenie przychodów osiąganych przez wspólników Spółki. Spotkania te finansowane są ze środków obrotowych. W związku z powyższym, moje pytanie dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu poniesionych z w/w tytułu wydatków. W mojej opinii, mam do tego prawo.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z Pana wnioskiem w sprawie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego postanawia potwierdzić stanowisko zawarte w Pana wniosku. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Pana we wniosku stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej. W ramach tej działalności organizowane są imprezy integracyjne o różnym charakterze dla swoich pracowników, których podstawowym celem jest zintegrowanie pracowników i osiągnięcie przez nich lepszych wyników w pracy, co z kolei przekłada się na zwiększenie przychodów osiąganych przez wspólników Spółki. Spotkania te finansowane są ze środków obrotowych i są one pokrywane w formie ryczałtu, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy poniesione przez Spółkę wydatki na organizację spotkań integracyjnych, kulturalnych, świątecznych czy rekreacyjno-sportowych na rzecz swoich pracowników, stanowią koszty uzyskania przychodu pracodawcy ?

Fragment:

(...) Pismem z 6.03.2006 r. Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Spółka ponosi wydatki ze środków obrotowych na organizację spotkań integracyjnych, kulturalnych, świątecznych czy rekreacyjno-sportowych dla swoich pracowników. W tak przedstawionym stanie faktycznym Spółka wnosi o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującym zakresie: Czy w/w wydatki poniesione ze środków obrotowych pracodawcy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Spółki? Według stanowiska Spółki, sfinansowanie imprezy okolicznościowej ze środków obrotowych firmy można zaliczyć do kosztów podatkowych. Wydatki związane z prowadzoną działalnością, a jednocześnie poprawiające efektywność pracy poprzez integrację pracowników, stosownie do art. 15 ust. 1 (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodu wydatku poniesionego na spotkanie integracyjne zorganizowane dla pracowników.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 27 września 2006 r.( wpływ do tut. organu dnia 28 września 2006r. uzupełnione pismem z dnia 17 października 2006r.) dotyczącego interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego stwierdza, iż stanowisko Pana w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kosztów spotkania integracyjnego zorganizowanego dla pracowników jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N IE W myśl art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione przez Podatnika na organizację spotkania integracyjnego pracowników firmy?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997, Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze zmienia informację Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o zakresie stosowania prawa podatkowego zawartą w piśmie z dnia 10.01.2005r. Nr I/423/64/BK/05 wydaną na wniosek Podatnika z dnia 07.12.2004r. w przedmiocie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zorganizowanie imprezy integracyjnej dla pracowników firmy oraz zarządu, sfinansowanej ze środków obrotowych Spółki. Z informacji przesłanej przez Spółkę wynika ponadto, że w Spółce nie tworzy się Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zdaniem Spółki koszty poniesione na zorganizowanie ww. imprezy można zaliczyć jako wydatki poniesione na pracowników i będą one stanowiły koszty uzyskania przychodów dla potrzeb podatkowych. W tym zakresie wyjaśnia się co następuje: Do kosztów uzyskania (...)