Integracja pracowników | Interpretacje podatkowe

Integracja pracowników | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to integracja pracowników. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podsumowując, na Spółce będącej płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu poniesionych kosztów konsumpcji na spotkaniu integracyjnym zorganizowanym w restauracji, spoczywa obowiązek opodatkowania osiągniętego przez zaproszonych pracowników przychodu z nieodpłatnych świadczeń, jako przychodu ze stosunku pracy, łącznie z pozostałymi przychodami ze stosunku pracy osiągniętymi w danym miesiącu.
Fragment:
(...) Nr 2 wskazują, że Spółka występuje w roli płatnika. Spółka uzupełniła braki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 18.06.2010 r. (data nadania 21.06.2010 r., data wpływu 23.06.2010 r.). W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Spółka opłaciła koszty konsumpcji spotkania pracowników firmy. Spotkanie nie miało specjalnie przygotowanego programu - polegało jedynie na wspólnym wyjściu pracowników do restauracji. Celem była integracja pracowników. Spółka oczekiwała, że na spotkaniu pojawią się wszyscy zaproszeni pracownicy, stąd było to dla pracowników w pewien sposób spotkanie obligatoryjne. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy powyższa sytuacja stanowi koszt uzyskania przychodu dla Spółki... Czy należy opodatkować pracowników Spółki... Przedmiotowa interpretacja indywidualna udzielona została w zakresie pytania Nr 2 wniosku w odniesieniu do ustawy o podatku dochodowym od osób (...)
2011
1
sie

Istota:
Czy można zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane z imprezami integracyjnymi, przyjęciami świąteczymi i imprezami rekreacyjno- sportowymi dla pracowników firmy?
Fragment:
(...) D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr. 8, poz. 60 z późn. zm.) w stanie prawnym obowiązującym do dnia 1 lipca 2007r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 27 maja 2005 r. wniesionego przez Spółkę na postanowienie z dnia 20 maja 2005 r. znak 1472/ROP1/423/120/106/05/AW Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie podatnika w związku z wyrokiem WSA z 13 lutego 2007r. sygn. akt III SA/Wa 4283/06 orzeka - odmówić zmiany postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego Nr 1472/ROP1/423/120/106/05/AW z dnia 20 maja 2005 roku - w części dotyczącej wydatków na imprezy pożegnalne dla pracowników przechodzących na emeryturę oraz spotkania wigilijne,uznać (...)
2011
1
maj

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację spotkania integracyjnego, w ramach obchodów święta branżowego dla obecnych i byłych pracowników Spółki oraz zaproszonych gości, a także kontrahentów
Fragment:
(...) uzyskania przychodów ściśle określone kategorie wydatków. A zatem, zdaniem Spółki, dla możliwości zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, decydujące znaczenie ma ich związek z osiąganym przychodem oraz brak ich wyszczególnienia w katalogu wydatków w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop.W tym kontekście, należy przede wszystkim podkreślić, że głównym celem organizacji obchodów święta branżowego, jakim jest Dzień Energetyka, jest niewątpliwie integracja pracowników. Podczas spotkania w nieformalnej atmosferze organizowane są zawody sportowe, w których pracownicy z różnych działów mogą między sobą współzawodniczyć. Tego typu wydarzenia pomagają w integracji pracowników różnych działów i szczebli, w tym także w ich integracji z przełożonymi. Dzięki integracji przełamywany jest dystans i bariery miedzy pracownikami oraz miedzy przełożonymi i pracownikami, co podczas normalnego dnia pracy niejednokrotnie jest (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy wartość wynikających z udziału w imprezie świadczeń dla pracowników jest zwolniona z opodatkowania
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późń. zm) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 14 poz. 176 z późn. zm), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 12.12.2006 roku na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach z dnia 06.12.2006 r. znak: US.PDOF/415/16/06 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego zmienia w/w postanowienie w ten sposób, że uznaje za prawidłowe stanowisko Płatnika przedstawione we wniosku z dnia 09.10. 2006 roku. Pismem z dnia 09.10.2006 roku (uzupełnionym pismem z dnia 20.10.2006 roku) Płatnik – Z. Sp. z o.o. wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w (...)
2011
1
maj

Istota:

Czy koszt poniesiony na spotkanie szkoleniowo-integracyjne może być traktowany zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki z o.o. „XXXX” przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego – w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 8 maja 2007 r. Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Jak wynika z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego firma planuje zorganizować spotkanie integracyjno-motywacyjne dla pracowników i swoich najlepszych odbiorców, połączone ze szkoleniem na temat „Procedury zamówień publicznych po nowelizacji ustawy.” Miejsce spotkania oraz szkolenie zorganizowane będzie poza siedzibą firmy. W opinii Spółki dobrze zmotywowany pracownik dba o (...)
2011
1
maj

Istota:
Pytanie podatnika:Czy wszelkie racjonalne wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań integracyjnych dla pracowników Spółki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 8 z 2005r. , poz. 60 z późn. zm) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28.02.2007r. ( do tut. urzędu wpłynął 12.03.2007r.) w sprawie udzielenie pisemnej interpretacji , co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bemowo , postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Spółki w zakresie uznania za koszt uzyskania przychodu wydatków poniesionych na organizację spotkań integracyjnych dla pracowników Spółki. UZASADNIENIE Spółka z o.o. złożyła w tut. Urzędzie wniosek którym zwróciła się w trybie art. 14 ustawy Ordynacja podatkowa o wydanie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego tj. czy wszelkie racjonalne wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań integracyjnych dla (...)
2011
1
maj

Istota:
Prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej. W ramach tej działalności, organizowane są imprezy integracyjne o różnym charakterze dla swoich pracowników, których podstawowym celem jest zintegrowanie pracowników i osiągnięcie przez nich lepszych wyników pracy, co z koleii przedkłada się na zwiększenie przychodów osiąganych przez wspólników Spółki. Spotkania te finansowane są ze środków obrotowych. W związku z powyższym, moje pytanie dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu poniesionych z w/w tytułu wydatków. W mojej opinii, mam do tego prawo.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z Pana wnioskiem w sprawie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego postanawia potwierdzić stanowisko zawarte w Pana wniosku. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Pana we wniosku stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej. W ramach tej działalności organizowane są imprezy integracyjne o różnym charakterze dla swoich pracowników, których podstawowym celem jest zintegrowanie pracowników i osiągnięcie przez nich lepszych wyników w pracy, co z kolei przekłada się na zwiększenie przychodów osiąganych przez wspólników Spółki. Spotkania te finansowane są ze środków obrotowych i są one pokrywane w formie ryczałtu, (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy poniesione przez Spółkę wydatki na organizację spotkań integracyjnych, kulturalnych, świątecznych czy rekreacyjno-sportowych na rzecz swoich pracowników, stanowią koszty uzyskania przychodu pracodawcy ?
Fragment:
(...) Pismem z 6.03.2006 r. Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Spółka ponosi wydatki ze środków obrotowych na organizację spotkań integracyjnych, kulturalnych, świątecznych czy rekreacyjno-sportowych dla swoich pracowników. W tak przedstawionym stanie faktycznym Spółka wnosi o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującym zakresie: Czy w/w wydatki poniesione ze środków obrotowych pracodawcy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Spółki? Według stanowiska Spółki, sfinansowanie imprezy okolicznościowej ze środków obrotowych firmy można zaliczyć do kosztów podatkowych. Wydatki związane z prowadzoną działalnością, a jednocześnie poprawiające efektywność pracy poprzez integrację pracowników, stosownie do art. 15 ust. 1 (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodu wydatku poniesionego na spotkanie integracyjne zorganizowane dla pracowników.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 27 września 2006 r.( wpływ do tut. organu dnia 28 września 2006r. uzupełnione pismem z dnia 17 października 2006r.) dotyczącego interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego stwierdza, iż stanowisko Pana w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kosztów spotkania integracyjnego zorganizowanego dla pracowników jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N IE W myśl art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione przez Podatnika na organizację spotkania integracyjnego pracowników firmy?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997, Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze zmienia informację Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o zakresie stosowania prawa podatkowego zawartą w piśmie z dnia 10.01.2005r. Nr I/423/64/BK/05 wydaną na wniosek Podatnika z dnia 07.12.2004r. w przedmiocie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zorganizowanie imprezy integracyjnej dla pracowników firmy oraz zarządu, sfinansowanej ze środków obrotowych Spółki. Z informacji przesłanej przez Spółkę wynika ponadto, że w Spółce nie tworzy się Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zdaniem Spółki koszty poniesione na zorganizowanie ww. imprezy można zaliczyć jako wydatki poniesione na pracowników i będą one stanowiły koszty uzyskania przychodów dla potrzeb podatkowych. W tym zakresie wyjaśnia się co następuje: Do kosztów uzyskania (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.