Integracja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to integracja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
paź

Istota:

Brak możliwości odzyskania uiszczonego podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa miejsca rekreacji i integracji (...)”.

Fragment:

Gmina w załączniku nr VII.B.12.a do wniosku o przyznanie pomocy na zadanie pn. „ Budowa miejsca rekreacji i integracji (...) ” wykazała podatek VAT jako kwalifikowany ze względu na brak możliwości odzyskania uiszczonego podatku VAT z powodu wskazanego w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina ma możliwość odzyskania uiszczonego podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pn. „ Budowa miejsca rekreacji i integracji (...) ”? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją projektu pn. „ Budowa miejsca rekreacji i integracji (...) ”, Gmina nie będzie miała możliwości odzyskania podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2018
8
sie

Istota:

Opodatkowanie przychodów pracowników w związku z wyjazdem na spotkanie integracyjne, nieodpłatne świadczenia.

Fragment:

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca pragnie powołać również interpretację indywidualną z dnia 27 lutego 2017 r. (nr 0461-ITPB1.4511.103.2017.1.PSZ), w której organ stwierdził, że: „ Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego uznać zatem należy, że udział w imprezie jubileuszowej, która miała na celu integrację pracowników, co jednocześnie przełożyć się miało na lepszą współpracę, zwiększenie wydajności i jakości wykonywanych obowiązków nie stanowi dla pracowników przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji po stronie pracownika nie powstaje przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To oznacza, że na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek płatnika określony w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ”. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z udziałem pracowników w Wyjeździe nie powstanie u nich przychód podatkowy z tytułu otrzymanego nieodpłatnego świadczenia, w związku z czym na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika. Spółka zdaje sobie sprawę, że przywołane interpretacje i orzeczenia, będące przykładem bogatej linii interpretacyjnej oraz orzeczniczej, zostały wydane w oparciu o konkretne stany faktyczne i jako takie nie tworzą prawa, należy jednak zaznaczyć, iż w obliczu podobieństwa zagadnień, których dotyczyły powołane interpretacje z tymi, które są objęte niniejszym wnioskiem, należy mieć je na uwadze dokonując wykładni przepisów i udzielając odpowiedzi na pytania Spółki sformułowane w niniejszym wniosku.

2017
18
maj

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług związanych z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni świadczone przez Centrum Integracji Społecznej

Fragment:

Uczestnikami zajęć integracji społecznej są między innymi osoby długotrwale bezrobotne, uzależnione od alkoholu, zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem. Działalność prowadzona przez Wnioskodawcę polega na organizacji dla potrzeb uczestników warsztatów szkoleniowych pod kierownictwem kierownika Centrum, instruktorów, pracownika socjalnego i głównego księgowego, mających na celu nabycie przez uczestników nowych umiejętności potrzebnych do zaistnienia na rynku pracy. W Centrum Integracji Społecznej utworzono cztery odrębne warsztaty: gastronomiczno-opiekuńczy, remontowo-budowlany, rolno-leśny oraz rolno-sadowniczy. Uczestnicy w ramach zajęć wykonują prace porządkowe, sprzątanie, malowanie, proste prace remontowe, budowlane, koszenie traw, rąbanie drewna, które realizowane są w oparciu o porozumienia zawarte pomiędzy Centrum, a podmiotami zlecającymi. Za wykonane prace w ramach zajęć reintegracji zawodowej CIS pobiera opłaty od zleceniobiorców, wystawiając fakturę lub paragon za daną usługę. Zasadniczym celem wykonywanych prac przez uczestników Centrum Integracji Społecznej jest realizacja założeń reintegracji zawodowej, tj. nabywanie umiejętności zawodowych, przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz założeń reintegracji społecznej.

2016
19
cze

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług prowadzenia terapii oraz zwolnienia od podatku świadczonych usług prowadzenia szkoleń.

Fragment:

Od 2016 roku Wnioskodawca pragnie wprowadzić dodatkowe usługi z zakresu szkoleń z integracji sensorycznej, terapii czaszkowo-krzyżowej i pedagogiki (terapia ręki). Usługi Wnioskodawca wykonuje we własnym gabinecie logopedycznym oraz niektóre szkolenia w jednostkach zlecających przeprowadzenie szkolenia. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca wykonywał usługi na rzecz Fundacji (przez 2 m-ce) z którą następnie, w okresie zawieszenia działalności podpisał umowę zlecenie. Czynności wykonywane w ramach zlecenia dot. m.in. usług logopedycznych i integracji sensorycznej. Przed rozpoczęciem działalności tj. przez wrzesień 2013 r. Wnioskodawca nie prowadził usług na rzecz byłego pracodawcy. Z uzupełnienia do wniosku wynika, że prowadzona działalność gospodarcza, nie jest objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Świadczenie usług terapii logopedycznej i integracji sensorycznej oraz szkoleń z tego zakresu prowadzone jest na rzecz osób fizycznych, na rzecz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na rzecz organizacji religijnej, i na rzecz centrum rehabilitacji. Szkolenia polegają na prezentacji wiedzy w teorii i zaprezentowaniu jej w praktyce z dziedziny logopedii i integracji sensorycznej.

2015
1
wrz

Istota:

Wnioskodawca jako podmiot leczniczy świadcząc usługi terapii integracji sensorycznej, usługi w zakresie logopedii oraz usługi w zakresie uzupełniających form terapeutycznych będących usługami w zakresie profilaktyki, zachowania, przywracania i poprawie zdrowia, będzie korzystał ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

Z kolei w przypadku świadczenia ww. usług służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonywanych za pośrednictwem podwykonawców w ramach wykonywania przez nich zawodu fizjoterapeuty, Wnioskodawca będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VAT.

Fragment:

Wnioskodawca jest dyplomowanym terapeutą integracji sensorycznej przez Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej. Bliższych informacji o terapii integracji sensorycznej można zasięgnąć pod adresem http://www.integracjasensoryczna.org.pl/. Wraz z prowadzoną terapią integracji sensorycznej, Wnioskodawca, osobiście lub za pomocą pracowników bądź podwykonawców świadczy pomoc na rzecz dzieci także w zakresie logopedii oraz uzupełniających form terapeutycznych takich jak: Neuropsychologia kliniczna dziecka. Dotyk w rozwoju i życiu dziecka/stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka. Zaburzenia przetwarzania bodźców sensorycznych u dzieci urodzonych przedwcześnie. Diagnoza funkcjonalna dzieci ze spektrum autyzmu. Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych w trudnościach w czytaniu. Diagnoza i terapia SI małego dziecka. Współpraca z dzieckiem w trakcie diagnozy i terapii SI – udany kontakt i komunikacja Ocena Kliniczna i Praktyki Terapeutyczne Stosowane w Zaburzeniach Praksj. Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej Program wspierania rodziny Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena, AD/HD - praca z dzieckiem nadpobudliwym Program wspierania rodziny.

2015
12
lip

Istota:

Zastosowane zwolnienia od podatku do świadczonych usług integracji sensorycznej na rzecz dzieci

Fragment:

B... – uprawnienia – pedagog specjalny, pedagog edukacji wczesnoszkolnej oraz terapeuta SI, prowadzi terapię dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, metodami Integracji Sensorycznej, logopedyczną i psychologiczną. Usługi polegające na terapii Integracji Sensorycznej mieszczą się w grupowaniu PKWiU. Osoby uprawnione do prowadzenia zajęć terapii Integracji Sensorycznej posiadają następujące uprawnienia: certyfikat – fizjoterapeuta, dyplom ukończenia studiów na kierunku Fizjoterapia, zaświadczenie do samodzielnego prowadzenia zajęć – kurs stopnia I w zakresie Ruchu rozwijającego, zaświadczenie w zakresie terapii psychomotorycznej, dyplom – kurs usprawniania dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne, dyplom – pedagogika specjalna w zakresie surdopedagogiki, dyplom potwierdzający klasyfikacje zawodowe – Protetyk słuchu, certyfikat – prawo do rejestracji jako B. zaświadczenie – ukończenie szkolenia w zakresie terapii integracji sensorycznej, certyfikat – uprawnienia terapeuty integracji sensorycznej, logopeda. Terapia Integracji Sensorycznej jest zlecana innym osobom zatrudnionym przez firmę na podstawie umowy zlecenie lub prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą wg wyżej wymienionych uprawnień. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że opisane usługi są usługami w zakresie opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczonymi w ramach wykonywania zawodów: zawodów medycznych, o których mowa w ustawie o działalności leczniczej.

2012
29
maj

Istota:

W przypadku organizacji spotkań integracyjnych, pracownikom Urzędu Miasta z tytułu udziału w tych spotkaniach należy przypisać przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od łącznego dochodu z tytułu wypłaconego wynagrodzenia w danym miesiącu obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

Fragment:

Ponadto organizowane są inne formy integracji, w których pracownicy uczestniczą na zasadzie pełnej dowolności (np.: basen, park, kawiarnia). Pracodawca w czasie trwania spotkań zapewnia posiłki i napoje. Menu najczęściej bywa zróżnicowane, a potrawy nie są zamawiane zgodnie z zasadą jedna porcja dla jednej osoby tyko serwowane jako „ szwedzki stół ”, czyli zgodnie z zasadą wolnego wyboru. Pracodawca do każdego wyjazdu integracyjnego sporządza imienną listę obecności pracowników na spotkaniu wyjazdowym. Niemniej często zdarza się, iż pracownicy wycofują swój akces z uczestnictwa w spotkaniu w ostatniej chwili bądź opuszczają je przed zakończeniem. Wnioskodawca ponosi koszty związane z organizacją i przebiegiem spotkań. Mając na względzie powołane wcześniej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podkreślić należy, iż przychód ze stosunku pracy powstaje w każdym przypadku, w którym mamy do czynienia z uzyskaniem przez pracownika realnej korzyści. Najistotniejszą więc kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje zidentyfikowanie samego świadczenia oraz momentu jego otrzymania przez pracownika. W tym też zakresie, zauważyć należy, iż w przypadku organizowania przez pracodawcę spotkań integracyjnych o powstaniu przychodu przesądza fakt uczestnictwa przez uprawnione osoby w zorganizowanym przez Wnioskodawcę spotkaniu integracyjnym oraz atrakcjach zapewnionych podczas tego spotkania, a nie samo otrzymanie przez te osoby możliwości skorzystania z spotkania.

2011
1
wrz

Istota:

Czy z punktu widzenia opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, Równoległa Integracja Funkcji (wraz z jej prawnymi skutkami, obejmującymi w szczególności przeniesienie pracowników) oraz Integracja Dystrybucji, bez odrębnie ustalonego wynagrodzenia za te czynności, nie powodują po stronie W. powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu ?

Fragment:

Integracja Funkcji P Polska oraz W Polska, zakończona Konsolidacją (a więc połączeniem obu spółek) opisana w punkcie 1) powyżej stanowi przedmiot odrębnego zapytania. Przedmiotem niniejszego zapytania jest Równoległa Integracja Funkcji W Polska z P (wraz z jej skutkami prawnymi), opisana w punkcie 2) powyżej, Integracja Dystrybucji, opisana w punkcie 3) oraz Sprzedaż aktywów, opisana w punkcie 4). Konsekwencje podatkowe powstające dla W Polska w wyniku Równoległej Integracji Funkcji, Integracji Dystrybucji oraz Sprzedaży Aktywów stanowią przedmiot odrębnego zapytania składanego przez W Polska. Równoległa Integracja Funkcji (punkt 2 powyżej) W celu rozpoczęcia procesu Równoległej Integracji Funkcji 30 listopada 2009 W Polska podpisała z P Równoległą Umowę o Świadczenie Usług, w oparciu o którą powierzyła P wykonywanie od 1 grudnia 2009 r. wybranych funkcji biznesowych zarówno dla P jak i dla W Polska. Dzięki zawarciu Równoległej Umowy o Świadczenie Usług P powierzona została m.in. funkcja marketingu dotyczącego Produktów bez Recepty. W konsekwencji od 1 grudnia 2009 r. W Polska zamiast wykonywać daną funkcję samodzielnie (swoimi pracownikami odpowiedzialnymi za marketing Produktów bez Recepty) nabywała jej wykonanie w formie usługi świadczonej przez P .

2011
1
wrz

Istota:

Opodatkowanie przychodów pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Fragment:

(...) lub budynku, w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. Stosownie do art. 31 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy“, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca organizuje dla swoich pracowników oraz zaproszonych gości z jednostki nadrzędnej spotkania, których przedmiotem jest, oprócz wigilijno-noworocznego charakteru, omówienie sytuacji jednostki, zadań do wykonania w latach następnych oraz udzielanie z rąk zaproszonych gości pochwał wyróżniającym się pracownikom.

2011
1
cze

Istota:

Czy, w opisanym stanie faktycznym, wydatki na organizację spotkań i imprez o charakterze integracyjnym, motywacyjnym i okolicznościowym stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust I ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?

Fragment:

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ponosi wydatki na szkolenia i integrację swoich pracowników. Są to najczęściej spotkania o następującym charakterze: spotkania cykliczne działu handlowego, w trakcie których odbywa się przede wszystkim prezentacja wyników działu i omówienie problemów i strategii na przyszły okres, pikniki dla pracowników, spotkania i imprezy integracyjne oraz spotkania okolicznościowe, w trakcie których następuje podsumowanie roku lub jakiegoś etapu w firmie, prezentacja strategii firmy itp. W związku z wyżej wymienionymi spotkaniami Spółka ponosi wydatki, których przedmiotem są przykładowo takie usługi jak: usługa gastronomiczna, przygotowanie imprezy, usługa hotelowa, przewóz pracowników, wynajęcie sali, organizacja imprezy artystycznej, program rozrywkowy, poczęstunek, pizza, napoje. Spółka wyznaje zasadę, że dobrze zmotywowany pracownik dba o stałe podnoszenie efektywności i jakość pracy a dobry klimat w miejscu pracy wpływa na osiągane przez Spółkę wyniki. Zasadniczym celem przedmiotowych wyjazdów jest zatem przekazanie wiedzy lub informacji dotyczących firmy, integracja i motywacja pracowników oraz związanie pracowników ze Spółką. Odbywa się to poprzez prezentację strategii firmy, wymianę doświadczeń między pracownikami, omówienie spraw organizacyjnych, promowanie wzorców zachowań określanych przez Spółkę jako właściwe, motywowanie pracowników poprzez udzielenie pochwał (lub przyznawanie nagród) dla najlepszych• pracowników.