IPPB1/4511-1017/15-4/KS | Interpretacja indywidualna

W ocenie tut. Organu, otrzymane przez Wnioskodawczynię dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, nie stanowi dotacji w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymanej z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, co jest warunkiem koniecznym do zwolnienia tego dofinansowanie z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tego względu otrzymane dofinansowanie nie podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
IPPB1/4511-1017/15-4/KSinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. działalność gospodarcza
 3. film
 4. instytut
 5. sztuka
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. 2015, poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2015 r. (data wpływu 2 września 2015 r.) uzupełnionego pismem z dnia 17 listopada 2015 r. (data wpływu 19 listopada 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 5 listopada 2015 r. nr IPPB1/4511-1017/15-2/KS o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania dotacji otrzymanej z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania dotacji otrzymanej z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

We wniosku przedstawiono następujące stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą. Na podstawie umowy zawartej 22 maja 2015 r. z otrzymała dotację w kwocie 819.666,00 zł na finansowanie w 77,63% budżetu przedsięwzięcia - program międzynarodowej promocji polskiej kinematografii w liniach lotniczych.

Kwota dotacji zostanie wypłacona Wnioskodawcy w trzech ratach:

 1. I rata w wysokości 480.000,00 zł.,
 2. II rata w wysokości 200.000,00 zł.,
 3. III rata w wysokości 139.666,00 zł.

Termin wypłaty każdej raty będzie ustalany przez Instytut i Wnioskodawczynię w trybie roboczym stosownie do harmonogramu przedsięwzięcia i realnego zaawansowania prac, przy czym II rata dotacji może być wypłacona dopiero po przedstawieniu przez Wnioskodawcę Instytutowi umów z innymi liniami lotniczymi niż P. a III rata po przyjęciu przez Instytut rozliczenia dotacji.

Dotacja ta pochodzi z ogłoszonego przez PISF „Programu Operacyjnego Promocja Filmu Polskiego Za Granicą na rok 2015”. Celami programu są:

1.1. Promocja filmów polskich zakwalifikowanych do ubiegania się o nagrody na festiwalach międzynarodowych, zaliczonych przez FIAPF do kategorii konkursowych festiwali filmów fabularnych oraz o prestiżowe międzynarodowe nagrody filmowe, tj. nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej - Oscar, Złote Globy oraz nagrody EFA.

1.2. Promocja polskich filmów oraz osiągnięć polskich twórców filmowych poza granicami kraju w ramach międzynarodowych festiwali i imprez filmowych innych niż wymienione w ppkt 1.1.

1.3. Prezentacja polskiego filmu oraz dorobku polskich twórców filmowych poza granicami kraju w formie przeglądów, retrospektyw, pokazów specjalnych, konferencji, wystaw itp.

1.4. Realizacja współpracy międzynarodowej w dziedzinie filmu, w szczególności zmierzająca do inicjowania koprodukcji, promowania polskiego przemysłu filmowego oraz udziału gości zagranicznych w krajowych imprezach filmowych.

1.5. Wspieranie działań promocyjnych i marketingowych mających na celu wprowadzanie polskich filmów do dystrybucji zagranicznej.

Wnioskodawczyni przeznaczy dotację udzieloną przez Instytut wyłącznie na sfinansowanie kosztów realizacji wskazanego przedsięwzięcia. Całkowity planowany koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 1.055.826,00 zł i poza udzieloną przez Instytut dotacją Wnioskodawczyni dysponuje środkami finansowymi własnymi i zobowiązała się wykorzystać je wyłącznie na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia.

Koszt realizacji przedsięwzięcia nie jest współfinansowany z innych źródeł.

Pismem z dnia 17 listopada 2015 r. (data wpływu 19 listopada 2015 r.) pełnomocnik Wnioskodawczyni w odpowiedzi na wezwanie z dnia 5 listopada 2015 r. nr IPPB1/4511-1017/15-2/KS uzupełnił złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. W uzupełnieniu wniosku poinformował,że:

 • przedmiotem prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności jest nabywanie majątkowych praw autorskich do polskich filmów (od producentów i dystrybutorów) oraz ich sprzedaż liniom lotniczym. Firma Wnioskodawczyni jest jedyną agencją na rynku polskim zajmującą się dostarczaniem polskich filmów liniom lotniczym (w szczególności P.),
 • podstawą przyznania Wnioskodawczyni środków finansowych jest ogłoszony i realizowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej: Program Operacyjny Promocja Filmu Polskiego za Granicą. Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ogłosił Program Operacyjny Promocja polskiego filmu za granicą na rok 2015.

Program Operacyjny zatwierdzony został przez Radę Instytutu Uchwałą nr 130 z dnia 13 października 2014 r. wydaną w trybie § 14 pkt 1 Statutu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej stanowiącego załącznik do Zarządzenia Ministra Kultury z dnia 02 września 2005 roku w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej (M.P. z 2005 r., Nr 52 poz.722 ze zm,) i ogłoszony Zarządzeniem nr 241, Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z dnia 14 listopada 2014 r., w sprawie wprowadzenia Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na rok 2015 oraz Trybu naboru i wyboru wniosków w ramach Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na rok 2015.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (t.jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1403) Instytut dofinansowuje przedsięwzięcia w formie dotacji, a w odniesieniu do przedsięwzięć z zakresu przygotowania projektów filmowych i produkcji filmów również w formie udzielenia pożyczki lub poręczenia. Na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii Minister Kultury wydał Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii (Dz. U. Nr 219, poz. 1870 z późn. zm.). Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Polski Instytut Sztuki Filmowej udziela w formie dotacji dofinansowania przedsięwzięć z zakresu m.in. promocji polskiej twórczości filmowej oraz upowszechniania kultury filmowej.

Na podstawie powyższych przepisów została w dniu 22.05.2015 r. zawarta umowa pomiędzy PISF a Wnioskodawczynią. Zgodnie z § 1 umowy Instytut zobowiązał się do udzielenia Beneficjentowi, na podstawie jego wniosku o udzielenie dofinansowania złożonego w ramach programu operacyjnego Instytutu, dotację w kwocie 819.666,00 (słownie: osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć 00/100) PLN na finansowanie w 77,63% budżetu przedsięwzięcia - program międzynarodowej promocji polskiej kinematografii w liniach lotniczych.

- umowa, na podstawie której przyznano dotację zawarta została pomiędzy:
„Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, reprezentowanym przez:
Pana Jerzego B. - Zastępcę Dyrektora Instytutu,
Panią Hannę S. - Główną Księgową Instytutu,
Wnioskodawczynię zamieszkałą w W. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą M. zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej działającą osobiście."

Umowa została więc zawarta w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej.

- dotacja została przyznana na podstawie przepisów i umowy opisanej w pkt 2 oraz we wniosku ORD-IN.

W § 2 umowy zawarto definicje pojęć użytych w umowie i zgodnie z tym „dotacja” oznacza „dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia zgodnie z art .23 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2005 r. nr 132 poz.1111)”.

Jest to dotacja przedmiotowa, przeznaczona na przeprowadzenie projektu z konkretnie wyznaczonymi działaniami i celami.

Otrzymane środki pieniężne nie są własnością podmiotu. Firma, która otrzymuje dotację jest jedynie podmiotem administrującym daną kwotą.

Jeśli nie wykorzysta wszystkich środków na wyznaczone we wniosku o dotację działania, będzie zobowiązana zwrócić ich nadwyżkę.

Przedmiotowe dofinansowanie wypłaca Polski Instytut Sztuki Filmowej, co wynika m. in. z § 3 umowy, zgodnie z którym: „Udzieloną dotację, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy, Instytut przekazywać będzie w ratach, uwzględniając harmonogram realizacji przedsięwzięcia na rachunek bankowy Beneficjenta”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy otrzymana dotacja stanowi przychód wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy otrzymana dotacja stanowi przychód wolny od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy.

Zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art .14 ust 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art . 10 ust 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W myśl art . 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art . 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, iż ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych - zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Jednocześnie, zgodnie z art . 21 ust pkt 129 wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zdaniem Wnioskodawcy dotacja otrzymana od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej jest dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych - tym samym jest ona wolna od podatku.

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) dotacjami są: „podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Polski Instytut Sztuki Filmowej (dalej też: PISF) działa na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111 z późn. zm.). PISF jest państwową osobą prawną i realizuje zadania z zakresu polityki państwa w dziedzinie kinematografii, w szczególności przez:

 1. tworzenie warunków do rozwoju polskiej produkcji filmów i koprodukcji filmowej;
 2. inspirowanie i wspieranie rozwoju wszystkich gatunków polskiej twórczości filmowej, a w szczególności filmów artystycznych w tym przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów i rozpowszechniania filmów;
 3. wspieranie działań mających na celu tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej;
 4. wspieranie debiutów filmowych oraz rozwoju artystycznego młodych twórców filmowych;
 5. promocję polskiej twórczości filmowej;
 6. dofinansowywanie przedsięwzięć z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów, dystrybucji filmów i rozpowszechniania filmów, promocji polskiej twórczości filmowej i upowszechniania kultury filmowej, w tym produkcji filmów podejmowanych przez środowiska polonijne;
 7. świadczenie usług eksperckich organom administracji publicznej;
 8. wspieranie utrzymywania archiwów filmowych;
 9. wspieranie rozwoju potencjału polskiego niezależnego przemysłu kinematograficznego, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorców działających w kinematografii.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o kinematografii przychodami PISF są:

 1. dotacje podmiotowe z budżetu państwa, przekazywane przez ministra ze środków ujętych w części budżetowej, której jest dysponentem;
 2. przychody z eksploatacji filmów, do których autorskie prawa majątkowe przysługują Instytutowi;
 3. darowizny, spadki i zapisy;
 4. przychody z majątku Instytutu;
 5. środki przyznawane przez ministra z Funduszu Promocji Kultury, o którym mowa w art . 87 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540);
 6. wpłaty, o których mowa w art . 19 ust 1-5, 6 i 7;
 7. przychody, o których mowa w art . 27a pkt 4 oraz art . 45b ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 513 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1111).

Instytut może otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych.

PISF jest państwową osobą prawną, która zgodnie z art. 9 ustawy o finansach publicznych należy do sektora finansów publicznych. Plany finansowe Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ustalane są na podstawie art. 34 ustawy budżetowej. Tym samym środki, którymi dysponuje PISF są środkami budżetu państwa.

Na podstawie przytoczonych przepisów należy uznać, że dotacja z PISF, którą otrzymała Wnioskodawczyni jest dotacją w rozumieniu ustawy przepisów o finansach publicznych otrzymaną z budżetu państwa. Dotacja ta stanowi bowiem środki budżetu państwa, do których stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych, a poprzez ich alokację w odpowiednich programach operacyjnych, poprzez które realizuje swoje ustawowe zadania oraz notyfikację, stanowi jak najbardziej pomoc budżetu państwa dla rozwoju kultury.

Tym samym, na podstawie art . 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotacja ta jest wolna od podatku dochodowego.

Jednocześnie, zgodnie z art . 23 ust. 1 pkt 56 tej ustawy wszelkie wydatki sfinansowane środków pochodzących z tej dotacji nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 źródłem przychodów jest pozarolnicza działalności gospodarcza.

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie natomiast do art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Z ww. przepisu wynika, że (co do zasady) wszelkie dofinansowania otrzymane przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowią przychód z tej działalności. Wyjątek stanowią dofinansowania (w tym dotacje) przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych, tj. na nabycie lub wytworzenie podlegających amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Zatem otrzymana w 2015 r. dotacja stanowi dla Wnioskodawczyni przychód z działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zwolnienie wynikające z powyższego przepisu dotyczy każdego rodzaju dotacji, która spełnia dwa warunki, a mianowicie jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz pochodzi z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Łączne spełnienie powyższych elementów jest warunkiem koniecznym, ale i wystarczającym do stwierdzenia, że dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z brzmienia art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), wynika, że dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych, przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Zgodnie z art. 131 ustawy o finansach publicznych, dotacje podmiotowe obejmują środki dla podmiotu wskazanego w odrębnej ustawie lub w umowie międzynarodowej, wyłącznie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie określonym w odrębnej ustawie lub w umowie międzynarodowej.

Z kolei przepis art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych stanowi, że sektor finansów publicznych tworzą inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz.U. Nr 132, poz. 1111 z późn. zm.) w celu wspierania rozwoju kinematografii został powołany Polski Instytut Sztuki Filmowej, zwany dalej "Instytutem", będący państwową osobą prawną.

W świetle powyższego, Instytut jest instytucją, o której mowa w cyt. wyżej art. 9 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych.

Instytut realizuje zadania z zakresu polityki państwa w dziedzinie kinematografii, w szczególności przez dofinansowywanie przedsięwzięć z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów, dystrybucji filmów i rozpowszechniania filmów, promocji polskiej twórczości filmowej i upowszechniania kultury filmowej, w tym produkcji filmów podejmowanych przez środowiska polonijne (art. 8 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy o kinematografii).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy o kinematografii, przychodami Instytutu są:

 1. dotacje podmiotowe z budżetu państwa, przekazywane przez ministra ze środków ujętych w części budżetowej, której jest dysponentem,
 2. przychody z eksploatacji filmów, do których autorskie prawa majątkowe przysługują Instytutowi,
 3. darowizny, spadki i zapisy,
 4. przychody z majątku Instytutu,
 5. środki przyznawane przez ministra z Funduszu Promocji Kultury, o którym mowa w art. 87 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540),
 6. wpłaty, o których mowa w art. 19 ust. 1-5, 6 i 7,
 7. przychody, o których mowa w art. 27a pkt 4 oraz art. 45b ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 513 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1111).

Instytut może otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych (art. 18 ust. 2 ww. ustawy o kinematografii).

Podstawą gospodarki finansowej Instytutu jest roczny plan finansowy (art. 20 ust. 1 ustawy o kinematografii).

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ww. ustawy, roczny plan finansowy obejmuje w szczególności:

 1. przychody, w tym dotacje z wyodrębnieniem ich rodzajów;
 2. koszty operacyjne, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń;
 3. wydatki inwestycyjne;
 4. stan środków obrotowych na początek i koniec roku obrotowego.

Z treści powołanych przepisów wynika, że Instytut uzyskuje środki na funkcjonowanie z różnych źródeł, w tym otrzymuje dotacje podmiotowe, z budżetu państwa, które w myśl art. 131 ustawy o finansach publicznych obejmują środki dla podmiotu wskazanego w odrębnej ustawie wyłącznie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie określonym w odrębnej ustawie. Oznacza to, że dotacje podmiotowe, które stanowią przychody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej są przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu -Instytutu.

Nadmienić również należy, że w myśl art. 18 ust. 3 ustawy o kinematografii, koszty działalności Instytutu pokrywane są z przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 (dotacja podmiotowa z budżetu państwa, darowizny, spadki i zapisy i przychody z majątku Instytutu).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy o kinematografii, z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów, dystrybucji filmów i rozpowszechniania filmów, promocji polskiej twórczości filmowej i upowszechniania kultury filmowej, zwanego dalej "dofinansowaniem przedsięwzięcia", może wystąpić każdy podmiot prowadzący działalność w zakresie kinematografii, zarówno polski, jak i z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz strukturę własności, z zastrzeżeniem ust. 2.

Dofinansowanie przedsięwzięcia odbywa się w formie dotacji, a w odniesieniu do przedsięwzięć z zakresu przygotowania projektów filmowych i produkcji filmów również w formie udzielenia pożyczki lub poręczenia. Instytut udziela dofinansowania przedsięwzięcia w drodze umowy cywilnoprawnej, którą w imieniu Instytutu zawiera Dyrektor, po zasięgnięciu opinii ekspertów. Podmiot otrzymujący dofinansowanie przedsięwzięcia jest zobowiązany, w przypadku osiągnięcia zysku z przedsięwzięcia, do zwrotu dofinansowania przedsięwzięcia na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych (art. 23 ust. 1, 3 i 5 ww. ustawy o kinematografii).

Z kolei w myśl art. 23 ust. 6 tej ustawy, Minister określi, w drodze rozporządzenia:

 1. szczegółowe warunki i tryb udzielania dofinansowania przedsięwzięcia, a także istotne elementy wniosku o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia,
 2. istotne elementy umów cywilnoprawnych, o których mowa w ust. 3
  - uwzględniając konieczność realizacji celów, określonych w art. 3 ust. 1, efektywnego i skutecznego wykorzystania dofinansowania przedsięwzięcia oraz zapewnienia przejrzystości jego udzielania.

Na podstawie ww. delegacji ustawowej, Minister Kultury wydał rozporządzenie z dnia 27 października 2005 r. w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii (Dz.U. Nr 219, poz. 1870 ze zm.). Jak wynika z § 1 pkt 1 lit. c) tego rozporządzenia, określa ono szczegółowe warunki i tryb udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, zwany dalej "Instytutem", dofinansowania przedsięwzięć z zakresu promocji polskiej twórczości filmowej.

Należy również zwrócić uwagę na treść statutu Instytutu, nadanego zarządzeniem Ministra Kultury z dnia 2 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej (M.P. Nr 52, poz. 722 z późn. zm.).

Zgodnie z § 1 zarządzenia, na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz.U. Nr 132, poz. 1111), Polskiemu Instytutowi sztuki Filmowej, nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

Natomiast w § 20 ust. 3 Statutu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wskazano, że Instytut nie może wykorzystywać, na zadania własne środków przyznanych na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kinematografii.

Skoro dotacje podmiotowe stanowią dofinansowanie bieżącej działalności, a Instytut nie może, zgodnie ze statutem, wykorzystywać na zadania własne środków przyznanych na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kinematografii, to na dofinansowanie tych przedsięwzięć nie może przeznaczyć środków pochodzących z dotacji podmiotowej.

Co prawda z treści cytowanego wcześniej art. 18 ust. 2 ww. ustawy o kinematografii wynika, że Instytut może otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa wyłącznie na realizację zadań inwestycyjnych jednakże dotacji otrzymanej przez Wnioskodawczynię nie sposób uznać za zadanie inwestycyjne.

Ponadto, jak wynika z cytowanego powyżej art. 20 ww. ustawy o kinematografii, podstawą gospodarki finansowej Instytutu jest roczny plan finansowy.

Fundusz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową pokrywając z własnych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie o kinematografii oraz w statucie. Oznacza to, że środki przeznaczone na dofinansowanie budżetu przedsięwzięcia w ramach programu międzynarodowej promocji polskiej kinematografii w liniach lotniczych niekoniecznie pochodzą z budżetu państwa.

Natomiast sam fakt, że Polski Instytut Sztuki Filmowej, będący państwową osobą prawną jest instytucją o której mowa w cyt. wyżej art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, nie uzasadnia twierdzenia Wnioskodawczyni, że otrzymane środki finansowe pochodzą z budżetu państwa. Błędne jest bowiem uznanie, że otrzymane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dotacje podmiotowe z budżetu państwa stanowiące przychód tego Instytutu należy utożsamiać z faktem otrzymania przez Wnioskodawczynię dotacji z budżetu państwa.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie tut. Organu, otrzymane przez Wnioskodawczynię dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, nie stanowi dotacji w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymanej z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, co jest warunkiem koniecznym do zwolnienia tego dofinansowanie z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tego względu otrzymane dofinansowanie nie podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Zastrzec jednocześnie należy, że tut. Organ podatkowy dokonał oceny prawnej stanowiska Wnioskodawczyni tylko w zakresie objętym zadanym pytaniem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ,ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.