Instytut | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to instytut. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
24
kwi

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego, brak obowiązku stosowania regulacji art. 86 ust. 2a-2h i art. 90 ustawy o VAT.

Fragment:

Podstawową jednostką naukową Akademii jest instytut naukowy, zwany dalej „ instytutem ” (art. 42 ww. ustawy). Instytut występuje w stosunkach prawnych we własnym imieniu i działa na własny rachunek (art. 46 ust. 1 ww. ustawy). Nazwa instytutu zawiera zwrot „ Polskiej Akademii Nauk ” (art. 47 ust. 1 ww. ustawy). Do zadań instytutu należy prowadzenie badań naukowych, w szczególności istotnych dla rozwoju kraju oraz upowszechnianie wyników tych badań (art. 50 ust. 1 ww. ustawy). Instytut może prowadzić prace rozwojowe w określonym obszarze badawczym i zajmować się wdrażaniem wyników tych badań do gospodarki (art. 50 ust. 2 ww. ustawy). Dla wyjaśnienia wątpliwości Wnioskodawcy przede wszystkim należy zauważyć, że zarówno z przepisów ustawy o PAN jak również z przedstawionych w sprawie okoliczności wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność statutową – ze swej istoty nienastawioną na osiąganie zysków, niebędącą działalnością gospodarczą, jak również może prowadzić równocześnie działalność gospodarczą. Wnioskodawca realizuje projekt, który w części ma na celu rozwój kadr naukowych a równocześnie przewiduje rejestrację pięciu wniosków patentowych do komercyjnego zastosowania w przemyśle medycznym.

2018
16
kwi

Istota:

Obowiązek stosowania sposobu określenia proporcji na podst. at. 86 ust. 2a ustawy.

Fragment:

Działalność Instytutu finansowana jest z wynagrodzenia ze sprzedaży towarów i usług oraz z dotacji z budżetu państwa. Działalność statutowa Instytutu skierowana jest w całości na działalność polegającą na wykorzystywaniu towarów, usług lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły w celach zarobkowych. Instytut wykonuje działalność statutową, którą stanowi działalność komercyjna (gospodarcza). W ramach działalności statutowej wynikającej z ustawy o instytutach badawczych Instytut prowadzi badania i prace rozwojowe, które mają być przeznaczone na cele komercyjne. Należy wskazać, iż badania, które mają charakter komercyjny, tzn. zakładane jest osiągnięcie wyników, które będą przedmiotem sprzedaży prowadzone są w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Skoro działalność statutowa Instytutu skierowana jest w całości na wykorzystywanie towarów, usług lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły w celach zarobkowych, to należy uznać, że działalność statutowa Wnioskodawcy jest powiązana wyłącznie z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Stosownie natomiast do art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

2017
19
wrz

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz braku obowiązku stosowania regulacji art. 86 ust. 2a-2h ustawy o VAT

Fragment:

Podstawową jednostką naukową Akademii jest instytut naukowy, zwany dalej „ instytutem ” (art. 42 ww. ustawy). Instytut występuje w stosunkach prawnych we własnym imieniu i działa na własny rachunek (art. 46 ust. 1 ww. ustawy). Nazwa instytutu zawiera zwrot „ Polskiej Akademii Nauk ” (art. 47 ust. 1 ww. ustawy). Do zadań instytutu należy prowadzenie badań naukowych, w szczególności istotnych dla rozwoju kraju oraz upowszechnianie wyników tych badań (art. 50 ust. 1 ww. ustawy). Instytut może prowadzić prace rozwojowe w określonym obszarze badawczym i zajmować się wdrażaniem wyników tych badań do gospodarki (art. 50 ust. 2 ww. ustawy). Dla wyjaśnienia wątpliwości Wnioskodawcy przede wszystkim należy zauważyć, że zarówno z przepisów ustawy o PAN jak również z przedstawionych w sprawie okoliczności wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność statutową – ze swej istoty nienastawioną na osiąganie zysków, niebędącą działalnością gospodarczą, jak również może prowadzić równocześnie działalność gospodarczą. Z taką sytuacją mamy do czynienia w analizowanej sprawie. Wnioskodawca realizuje projekt, który w części ma na celu rozwój kadr naukowych, zatem wykonuje działalność statutową, nienastawioną na osiąganie zysków, niebędącą działalnością gospodarczą.

2017
7
cze

Istota:

W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania środków otrzymanych w ramach programu „Mobilność Plus”

Fragment:

W dniu 6 listopada 2015 r. pomiędzy Wnioskodawcą a Instytutem zawarta została Umowa w sprawie rozliczenia środków uczestnika programu „ Mobilność Plus ”, określająca zasady wypłaty przez Instytut środków na rzecz Wnioskodawcy. Środki za 2016 r. (tj. 161.000 zł) zostały Wnioskodawcy wypłacone w styczniu 2016 r. Natomiast w styczniu 2017 r. Wnioskodawca otrzymał środki za I kwartał 2017 r. uczestnictwa w Programie oraz dodatek na podróże, tj. kwotę 41.500 zł. Pozostała kwota za 2017 r. zostanie – zgodnie z Umową wypłacona Wnioskodawcy po zatwierdzeniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sprawozdania rocznego za rok 2016. W okresie realizacji Umowy Wnioskodawca zobowiązany jest do współpracy z Instytutem w celu niezakłóconego wywiązania się z zobowiązań wynikających z Umowy oraz do informowania Instytutu o wszelkich przeszkodach związanych lub mogących powstać w związku z wykonaniem przyjętych przez Wnioskodawcę zobowiązań dotyczących jego uczestnictwa w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych. Instytut sprawuje nadzór nad udziałem Wnioskodawcy w Programie pod kątem zasadności wypłat kwot zgodnie z postanowieniami Umowy. Wnioskodawca jest w trakcie uczestnictwa w Programie (pobytu we Włoszech). Pozostaje pracownikiem Instytutu. Wnioskodawca realizuje jedynie zadania udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych w ramach opisanego powyżej projektu.

2017
10
maj

Istota:

Instytut po sfinalizowaniu w 2017 roku umowy sprzedaży nieruchomości może kontynuować wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej w wysokości ustalonej w styczniu 2017 roku.

Fragment:

W 2016 roku Instytut podpisał umowę przedwstępną na sprzedaż nieruchomości, która ma zostać sfinalizowana w 2017 roku, po uzyskaniu zgody Ministra Skarbu, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych. Instytut prowadzi działalność na dwóch terenach i sprzedawana nieruchomość stanowi jedną z tych lokalizacji. Przychód ze sprzedaży nieruchomości (ponad 50 mln złotych) będzie w 2017 roku istotną pozycją w przychodach Instytutu. Instytut zamierza dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości wykorzystać do rozbudowy swojej bazy naukowo-technologicznej i rozszerzenia zakresu działalności naukowo-badawczej. Środki uzyskane ze sprzedaży majątku zostaną w ciągu najbliższych kilku lat przeznaczone na restrukturyzację Instytutu i inwestycje związane z koncentracją działalności Instytutu na jednym terenie. Niewydatkowana w 2017 r. kwota środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości zwiększy wynik finansowy Instytutu za 2017 r. i zostanie przekazana na zwiększenie Funduszu Badań Własnych, który jest tworzony na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 o instytutach badawczych. Z Funduszu tego będzie finansowany proces restrukturyzacji w następnych latach. W tym miejscu należy wskazać, że czym innym jest prowadzenie działalności statutowej, a czym innym jest prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji celów statutowych.

2017
10
maj

Istota:

Ponieważ Wnioskodawca poza działalnością gospodarczą wykonuje również inną niż gospodarcza działalność (działalność statutowa nie ukierunkowana na bezpośredni efekt komercjalizacyjny) nie ma on prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług finansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji podmiotowej z budżetu państwa. W sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 86 ust. 2a ustawy, tj. przypisanie ponoszonych przez Wnioskodawcę wydatków na nabycie towarów i usług, (wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza), w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, przepis ten znajduje zastosowanie. Tym samym należy uznać, że otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu państwa na sfinansowanie prowadzonych zadań badawczych oraz na rozwój młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich ma związek zarówno z działalnością gospodarczą jak również inną niż gospodarcza działalnością Instytutu. Tym samym dokonując odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług finansowanych z dotacji podmiotowej Instytut powinien zastosować przepisy art. 86 ust. 2a - 2h ustawy o VAT.

Fragment:

Podobnie wypowiedział się również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 8 czerwca 2016 r. (nr ILPP1/4512-1-186/16-4/AWa ), wskazując, że „w omawianej sprawie, wszystkie wyniki badań i prac rozwojowych wykonywanych przez instytut przeznaczone są na cele komercyjne. W konsekwencji efekty prowadzonych badań mają zastosowanie w dalszych pracach badawczo-rozwojowych i związane są z czynnościami opodatkowanymi [podatkiem VAT]. Stąd Instytut otrzymuje dotację podmiotową w całości wykorzystywaną na działalność gospodarczą. Jednocześnie Instytut wskazał, że nie prowadzi nieodpłatnych badań w ramach działalności statutowej wynikającej z ustawy o instytutach badawczych. Wnioskodawca wykonuje bowiem wyłącznie działalność komercyjną. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy [ustawy o VAT] oraz ustawy o instytutach badawczych, należy wskazać, że badania, które mają charakter komercyjny, tzn. zakładane jest osiągnięcie wyników, które będą przedmiotem sprzedaży (niezależnie od rzeczywistego efektu, bowiem specyfika „ komercjalizacji ” badań naukowych powoduje, że tylko niektóre z nich kończą się finansowym sukcesem), prowadzone są w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust 2 [ustawy o VAT]. Zatem w świetle okoliczności sprawy należy wskazać, że skoro działalność Instytutu skierowana jest na działalność polegającą na wykorzystywaniu (...)

2017
23
lut

Istota:

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z eksploatacją specjalnego urządzenia badawczego (SPUB) w 2015r. i 2016r.

Fragment:

Instytut .... jest instytutem badawczym, działającym w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.). Wnioskodawca nie jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Od 1 stycznia 2010 roku w ramach Instytutu działa oddział zamiejscowy - Oddział ..... "..." ... jest jednostką samodzielnie sporządzającą sprawozdanie finansowe, nie jest jednak odrębnym od Instytutu podatnikiem podatku VAT. Rozliczenia podatku od towarów i usług "IChN" w Gliwicach dokonuje łącznie z Instytutem ... w ..... Niniejszy wniosek dotyczy więc praw i obowiązków w sferze prawa podatkowego Instytutu ..... Przedmiotem działalności Oddziału jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii chemii nieorganicznej, przystosowania wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz upowszechnianie wyników tych prac. W ramach tej działalności "...." wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT (faktury sprzedaży usług badawczych, analiz chemicznych) i niepodlegające opodatkowaniu.

2016
29
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczania podatku naliczonego przy zastosowaniu sposobu określenia proporcji.

Fragment:

Do zadań Akademii (zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1, 8, 9, 10 i 11 ww. ustawy) należy w szczególności: prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych; współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie realizacji badań naukowych i prac rozwojowych współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia; rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi; uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach naukowych i programach badawczych oraz współdziałanie z zagranicznymi instytucjami naukowymi. Podstawową jednostką naukową Akademii jest instytut naukowy, zwany dalej „ instytutem ” (art. 42 ww. ustawy). Instytut występuje w stosunkach prawnych we własnym imieniu i działa na własny rachunek (art. 46 ust. 1 ww. ustawy). Nazwa instytutu zawiera zwrot „ Polskiej Akademii Nauk ” (art. 47 ust. 1 ww. ustawy). Do zadań instytutu należy prowadzenie badań naukowych, w szczególności istotnych dla rozwoju kraju oraz upowszechnianie wyników tych badań (art. 50 ust. 1 ww. ustawy). Instytut może prowadzić prace rozwojowe w określonym obszarze badawczym i zajmować się wdrażaniem wyników tych badań do gospodarki (art. 50 ust. 2 ww. ustawy).

2016
15
gru

Istota:

Kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy, należy obliczać zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.

Fragment:

Instytut (dalej: Instytut lub Wnioskodawca) jest instytutem badawczym, państwową jednostką organizacyjną. Instytut posiada osobowość prawną i jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Instytut prowadzi działalność m.in. na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 ze zm.; dalej: ustawa o instytutach badawczych) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie reorganizacji C. (Dz.U. z 2010 r. Nr 75, poz. 475), jak również na podstawie statutu nadanego przez właściwego ministra. Jednocześnie, działalność Instytutu jest prowadzona z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 ze zm.; dalej: ustawa o zasadach finansowania nauki). Działalność instytutów badawczych Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych, instytutem badawczym jest państwowa jednostka organizacyjna, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Jak stanowi art. 2 ust. 1 - 3 ustawy o instytutach badawczych, instytuty badawcze prowadzą działalność (...)

2016
3
gru

Istota:

Skoro w Instytucie występują zakupy jednocześnie związane ze sprzedażą opodatkowaną i nieopodatkowaną nie związaną z działalnością gospodarczą to określając zakres wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej (określając proporcję, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy), Instytut powinien uczynić to według wzoru podanego w § 5 ust. 1 rozporządzenia. W liczniku należy zatem uwzględnić roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez państwową instytucję kultury, zaś jako mianownik należy przyjąć przychody wykonane państwowej instytucji kultury, w tym dotacje.

Fragment:

Jeżeli w Instytucie wystąpią zakupy jednocześnie związane ze sprzedażą opodatkowaną i nieopodatkowaną ale nie związaną z działalnością gospodarczą Instytut zamierza zastosować tzw. prewskaźnik wskazany w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT. W związku z tym, że sposób wyliczenia proporcji wskazany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r., poz. 2193) nie odpowiada specyfice działalności Instytutu, na podstawie art. 86 ust. 2h ww. ustawy o podatku od towarów i usług instytut proponuje własny sposób określenia proporcji. Instytut uważa, że ten najbardziej odpowiadający specyfice działalności Instytutu to wyliczenie w następujący sposób: w liczniku wykazana będzie sprzedaż (w rozumieniu przepisów VAT) opodatkowana i nieopodatkowana związana z działalnością gospodarczą Instytutu a w mianowniku to co w liczniku plus sprzedaż nieopodatkowana nie związana z działalnością gospodarczą Instytutu. Tak uzyskaną proporcję Instytut będzie stosował zarówno w siedzibie głównej jak i w oddziałach terenowych. Instytut uważa, że nie może stosować oddzielnych proporcji w poszczególnych oddziałach i w siedzibie głównej.