Instytut | Interpretacje podatkowe

Instytut | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to instytut. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczania podatku naliczonego przy zastosowaniu sposobu określenia proporcji.
Fragment:
Do zadań Akademii (zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1, 8, 9, 10 i 11 ww. ustawy) należy w szczególności: prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych; współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie realizacji badań naukowych i prac rozwojowych współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia; rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi; uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach naukowych i programach badawczych oraz współdziałanie z zagranicznymi instytucjami naukowymi. Podstawową jednostką naukową Akademii jest instytut naukowy, zwany dalej „ instytutem ” (art. 42 ww. ustawy). Instytut występuje w stosunkach prawnych we własnym imieniu i działa na własny rachunek (art. 46 ust. 1 ww. ustawy). Nazwa instytutu zawiera zwrot „ Polskiej Akademii Nauk ” (art. 47 ust. 1 ww. ustawy). Do zadań instytutu należy prowadzenie badań naukowych, w szczególności istotnych dla rozwoju kraju oraz upowszechnianie wyników tych badań (art. 50 ust. 1 ww. ustawy). Instytut może prowadzić prace rozwojowe w określonym obszarze badawczym i zajmować się wdrażaniem wyników tych badań do gospodarki (art. 50 ust. 2 ww. ustawy).
2016
29
gru

Istota:
Kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy, należy obliczać zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.
Fragment:
Instytut (dalej: Instytut lub Wnioskodawca) jest instytutem badawczym, państwową jednostką organizacyjną. Instytut posiada osobowość prawną i jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Instytut prowadzi działalność m.in. na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 ze zm.; dalej: ustawa o instytutach badawczych) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie reorganizacji C. (Dz.U. z 2010 r. Nr 75, poz. 475), jak również na podstawie statutu nadanego przez właściwego ministra. Jednocześnie, działalność Instytutu jest prowadzona z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 ze zm.; dalej: ustawa o zasadach finansowania nauki). Działalność instytutów badawczych Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych, instytutem badawczym jest państwowa jednostka organizacyjna, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Jak stanowi art. 2 ust. 1 - 3 ustawy o instytutach badawczych, instytuty badawcze prowadzą działalność (...)
2016
15
gru

Istota:
Skoro w Instytucie występują zakupy jednocześnie związane ze sprzedażą opodatkowaną i nieopodatkowaną nie związaną z działalnością gospodarczą to określając zakres wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej (określając proporcję, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy), Instytut powinien uczynić to według wzoru podanego w § 5 ust. 1 rozporządzenia. W liczniku należy zatem uwzględnić roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez państwową instytucję kultury, zaś jako mianownik należy przyjąć przychody wykonane państwowej instytucji kultury, w tym dotacje.
Fragment:
Jeżeli w Instytucie wystąpią zakupy jednocześnie związane ze sprzedażą opodatkowaną i nieopodatkowaną ale nie związaną z działalnością gospodarczą Instytut zamierza zastosować tzw. prewskaźnik wskazany w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT. W związku z tym, że sposób wyliczenia proporcji wskazany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r., poz. 2193) nie odpowiada specyfice działalności Instytutu, na podstawie art. 86 ust. 2h ww. ustawy o podatku od towarów i usług instytut proponuje własny sposób określenia proporcji. Instytut uważa, że ten najbardziej odpowiadający specyfice działalności Instytutu to wyliczenie w następujący sposób: w liczniku wykazana będzie sprzedaż (w rozumieniu przepisów VAT) opodatkowana i nieopodatkowana związana z działalnością gospodarczą Instytutu a w mianowniku to co w liczniku plus sprzedaż nieopodatkowana nie związana z działalnością gospodarczą Instytutu. Tak uzyskaną proporcję Instytut będzie stosował zarówno w siedzibie głównej jak i w oddziałach terenowych. Instytut uważa, że nie może stosować oddzielnych proporcji w poszczególnych oddziałach i w siedzibie głównej.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz obowiązku stosowania regulacji art. 86 ust. 2a-2h ustawy o VAT
Fragment:
Akademia działa poprzez: organy oraz korporację uczonych; utworzone przez Akademię instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe, zwane dalej „ jednostkami naukowymi Akademii ”; utworzone przez Akademię inne jednostki organizacyjne. Akademia służy rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczynia się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej (art. 2 ust. 1 ww. ustawy). Do zadań Akademii należy w szczególności: prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych; współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie realizacji badań naukowych i prac rozwojowych (art. 2 ust. 2 pkt 1 i 7 ww. ustawy). Podstawową jednostką naukową Akademii jest instytut naukowy, zwany dalej „ instytutem ” (art. 42 ww. ustawy). Instytut występuje w stosunkach prawnych we własnym imieniu i działa na własny rachunek (art. 46 ust. 1 ww. ustawy). Nazwa instytutu zawiera zwrot „ Polskiej Akademii Nauk ” (art. 47 ust. 1 ww. ustawy). Do zadań instytutu należy prowadzenie badań naukowych, w szczególności istotnych dla rozwoju kraju oraz upowszechnianie wyników tych badań (art. 50 ust. 1 ww. ustawy). Instytut może prowadzić prace rozwojowe w określonym obszarze badawczym i zajmować się wdrażaniem wyników tych badań do gospodarki (art. 50 ust. 2 ww. ustawy).
2016
2
gru

Istota:
Obowiązek wyliczania współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy
Fragment:
Zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia, w przypadku instytutu badawczego, jako sposób określenia proporcji uznaje się sposób ustalony według wzoru: A x 100 X=------------- A + B gdzie poszczególne symbole oznaczają: X – proporcję określoną procentowo, zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej, A – roczny obrót z działalności gospodarczej instytutu badawczego, Przy czym stosownie do zasady wyrażonej w art. 86 ust. 2g ustawy o VAT, nakazującej odpowiednie stosowanie art. 90 ust. 5 i 6 ustawy o VAT przy wyliczaniu proporcji, roczny obrót z działalności gospodarczej instytut badawczego nie obejmuje: dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez instytut badawczy do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych instytutu badawczego – używanych na potrzeby prowadzonej przez ten instytut działalności; transakcji dotyczących: pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych; usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy. B – środki na finansowanie nauki do wysokości poniesionych kosztów przez instytut badawczy w danym roku, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz inne dotacje lub środki o podobnym charakterze – przeznaczone przez ten instytut w danym roku na realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz innych zleconych zadań, których realizacja nie mieści się w działalności gospodarczej, z wyłączeniem dotacji przeznaczonych na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.
2016
10
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupów sfinansowanych dotacją podmiotową oraz obowiązku stosowania sposobu określenia proporcji, zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy.
Fragment:
Wnioskodawca uzupełnił opis sprawy o następujące informacje: Instytut nie prowadzi nieodpłatnych badań w ramach działalności statutowej wynikającej z ustawy o instytutach badawczych. Dotacja podmiotowa wykorzystywana jest przez Instytut na realizację zadań, których wyniki mają zastosowanie w dalszych pracach badawczo-rozwojowych przeznaczonych do komercjalizacji, która polega na całokształcie działań związanych z przenoszeniem wyników badań do praktyki gospodarczej. Działalność Instytutu skierowana jest w całości na działalność polegającą na wykorzystywaniu towarów, usług lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły w celach zarobkowych, do którego zastosowanie mają przepisy art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy o VAT. Wszystkie wyniki badań i prac rozwojowych wykonywane przez Instytut mają z założenia przeznaczenie na cele komercyjne. Instytut wykonuje wyłącznie działalność komercyjną. W związku z powyższym dotacja podmiotowa jest w całości wykorzystywana na działalność gospodarczą. Instytut wykorzystuje towary i usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Instytut jest w stanie przypisać zakup do działalności gospodarczej. Instytut nabyte towary i usługi sfinansowane dotacją podmiotową zamierza wykorzystać na realizację zadań, których wyniki będą miały zastosowanie w dalszych pracach badawczo-rozwojowych, czyli związane są z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
2016
24
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania w odliczeniu podatku VAT współczynnika proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy.
Fragment:
Realizacja wymienionych wyżej czynności wiąże się z występującą w Instytucie sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, a dokładniej z obecną lub przyszłą opodatkowaną sprzedażą Instytutu. Realizacja zadań wykonywanych przez Instytut w sposób ciągły w celach zarobkowych wyczerpuje zapisy art. 15 ust. 2 ustawy o VAT (działalność gospodarcza). Instytut jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym oraz podatnikiem VAT-UE. Zgodnie ze statutem Instytut Obróbki Plastycznej prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe przystosowując ich wyniki do potrzeb praktyki i wdrożeń. W ramach prowadzonej działalności Instytut nie prowadzi badań i innych czynności nieodpłatnych. Instytut nie przekazuje klientom nieodpłatnie wyników badań. Z założenia wszystkie wyniki badań i prac rozwojowych wykonywanych przez Instytut przeznaczone są lub będą na cele komercyjne. Instytut nie otrzymuje dotacji innych niż związane z działalnością gospodarczą. Źródłem finansowania czynności wymienionych w punktach 1 i 2 będą dotacje i przychody ze sprzedaży wyrobów i usług. W zakresie ustalenia możliwości przyporządkowania wydatków do celów wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w przypadku, gdy Instytut prowadzi działalność komercyjną oraz nieodpłatną działalność statutową, Instytut wskazał, że sytuacja taka Go nie dotyczy.
2016
8
mar

Istota:
W ocenie tut. Organu, otrzymane przez Wnioskodawczynię dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, nie stanowi dotacji w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymanej z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, co jest warunkiem koniecznym do zwolnienia tego dofinansowanie z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tego względu otrzymane dofinansowanie nie podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Na podstawie ww. delegacji ustawowej, Minister Kultury wydał rozporządzenie z dnia 27 października 2005 r. w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii (Dz.U. Nr 219, poz. 1870 ze zm.). Jak wynika z § 1 pkt 1 lit. c) tego rozporządzenia, określa ono szczegółowe warunki i tryb udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, zwany dalej "Instytutem", dofinansowania przedsięwzięć z zakresu promocji polskiej twórczości filmowej. Należy również zwrócić uwagę na treść statutu Instytutu, nadanego zarządzeniem Ministra Kultury z dnia 2 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej (M.P. Nr 52, poz. 722 z późn. zm.). Zgodnie z § 1 zarządzenia, na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz.U. Nr 132, poz. 1111), Polskiemu Instytutowi sztuki Filmowej, nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia. Natomiast w § 20 ust. 3 Statutu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wskazano, że Instytut nie może wykorzystywać, na zadania własne środków przyznanych na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kinematografii. Skoro dotacje podmiotowe stanowią dofinansowanie bieżącej działalności, a Instytut nie może, zgodnie ze statutem, wykorzystywać na zadania własne środków przyznanych na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kinematografii, to na dofinansowanie tych przedsięwzięć nie może przeznaczyć środków pochodzących z dotacji podmiotowej.
2015
16
gru

Istota:
Brak obowiązku określenia kwot podatku naliczonego z zastosowaniem proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy
Fragment:
Działalność Instytutu ... skierowana jest w całości na działalność polegającą na wykorzystywaniu towarów, usług lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły w celach zarobkowych, do którego zastosowanie mają przepisy art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o VAT. W związku z powyższym Instytut ... korzysta z pełnego odliczenia podatku VAT. W piśmie z dnia 27 października 2015 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku, Instytut ... wskazał, że: wykonuje wyłącznie działalność komercyjną (gospodarczą); w ramach działalności statutowej wynikającej z ustawy o instytutach badawczych Instytut będzie prowadził badania, które nie będą nieodpłatnie przekazywane klientom; wszystkie wyniki badań i prac rozwojowych wykonywane przez ... mają z założenia przeznaczenie na cele komercyjne; instytut uzyskuje dotacje na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2010 o instytutach badawczych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 1095); działalność Instytutu ... finansowana jest z przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży wyrobów i usług oraz z dotacji z budżetu państwa i Unii Europejskiej; źródłami finansowania czynności wymienionych w punktach 1-8 są dotacje i przychody ze (...)
2015
11
gru

Istota:
1) Czy, mając na uwadze powyższy stan faktyczny, Instytutowi przysługuje w całości prawo do obniżenia podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturach zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji statutowej działalności naukowo-badawczej?2) Zakładając pozytywną odpowiedź organu na pytanie 1, oraz biorąc pod uwagę, że Instytut nie odliczał w całości kwot podatku naliczonego od dokonywanych zakupów towarów i usług, w zakresie realizacji swojej działalności, czy powinien on jako podatnik podatku od towarów i usług dokonać korekt deklaracji podatkowych VAT-7, za okres opisany w art. 86 ust. 13 ustawy o VAT?
Fragment:
Oznacza to, że konsekwencją przeprowadzonych programów badawczych może być sprzedaż praw licencyjnych lub patentów powstałych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej Instytutu. Instytut zaznacza, że zakładanym celem bezpośrednim projektów prowadzonych w Instytucie nie jest komercyjne wykorzystanie efektu przeprowadzonych badań w postaci prowadzonej przez Instytut masowej produkcji i sprzedaży, albowiem nie jest to istotą prowadzonej innowacyjnej działalności naukowo-badawczej. Taka masowa produkcja może być prowadzona przez podmioty zewnętrzne korzystające z opatentowanych przez Instytut rozwiązań technologicznych lub nabytych praw własności intelektualnej. Podsumowując, Instytut uważa, że spełnione są opisane w ustawie o VAT przesłanki pozwalające na obniżenie podatku należnego, o kwoty podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur dokumentujących nabycia towarów i usług związanych z prowadzoną w Instytucie naukowo-badawczą działalnością statutową. Ad. 2 Instytut nie dokonywał przez ostatnie lata pełnego odliczenia kwot podatku naliczonego wynikającego z otrzymywanych faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z wykonywaną naukowo-badawczą działalnością statutową. Prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego realizowane było wyłącznie w zakresie ograniczonym ramami wydzielonych projektów naukowo-badawczych, co do których Instytut otrzymał pozytywne interpretacje wiążące wydane przez Ministra Finansów w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. z 2012 r.
2015
17
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Instytut
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.