Instytut | Interpretacje podatkowe

Instytut | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to instytut. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz braku obowiązku stosowania regulacji art. 86 ust. 2a-2h ustawy o VAT
Fragment:
Podstawową jednostką naukową Akademii jest instytut naukowy, zwany dalej „ instytutem ” (art. 42 ww. ustawy). Instytut występuje w stosunkach prawnych we własnym imieniu i działa na własny rachunek (art. 46 ust. 1 ww. ustawy). Nazwa instytutu zawiera zwrot „ Polskiej Akademii Nauk ” (art. 47 ust. 1 ww. ustawy). Do zadań instytutu należy prowadzenie badań naukowych, w szczególności istotnych dla rozwoju kraju oraz upowszechnianie wyników tych badań (art. 50 ust. 1 ww. ustawy). Instytut może prowadzić prace rozwojowe w określonym obszarze badawczym i zajmować się wdrażaniem wyników tych badań do gospodarki (art. 50 ust. 2 ww. ustawy). Dla wyjaśnienia wątpliwości Wnioskodawcy przede wszystkim należy zauważyć, że zarówno z przepisów ustawy o PAN jak również z przedstawionych w sprawie okoliczności wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność statutową – ze swej istoty nienastawioną na osiąganie zysków, niebędącą działalnością gospodarczą, jak również może prowadzić równocześnie działalność gospodarczą. Z taką sytuacją mamy do czynienia w analizowanej sprawie. Wnioskodawca realizuje projekt, który w części ma na celu rozwój kadr naukowych, zatem wykonuje działalność statutową, nienastawioną na osiąganie zysków, niebędącą działalnością gospodarczą.
2017
19
wrz

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania środków otrzymanych w ramach programu „Mobilność Plus”
Fragment:
W dniu 6 listopada 2015 r. pomiędzy Wnioskodawcą a Instytutem zawarta została Umowa w sprawie rozliczenia środków uczestnika programu „ Mobilność Plus ”, określająca zasady wypłaty przez Instytut środków na rzecz Wnioskodawcy. Środki za 2016 r. (tj. 161.000 zł) zostały Wnioskodawcy wypłacone w styczniu 2016 r. Natomiast w styczniu 2017 r. Wnioskodawca otrzymał środki za I kwartał 2017 r. uczestnictwa w Programie oraz dodatek na podróże, tj. kwotę 41.500 zł. Pozostała kwota za 2017 r. zostanie – zgodnie z Umową wypłacona Wnioskodawcy po zatwierdzeniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sprawozdania rocznego za rok 2016. W okresie realizacji Umowy Wnioskodawca zobowiązany jest do współpracy z Instytutem w celu niezakłóconego wywiązania się z zobowiązań wynikających z Umowy oraz do informowania Instytutu o wszelkich przeszkodach związanych lub mogących powstać w związku z wykonaniem przyjętych przez Wnioskodawcę zobowiązań dotyczących jego uczestnictwa w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych. Instytut sprawuje nadzór nad udziałem Wnioskodawcy w Programie pod kątem zasadności wypłat kwot zgodnie z postanowieniami Umowy. Wnioskodawca jest w trakcie uczestnictwa w Programie (pobytu we Włoszech). Pozostaje pracownikiem Instytutu. Wnioskodawca realizuje jedynie zadania udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych w ramach opisanego powyżej projektu.
2017
7
cze

Istota:
Instytut po sfinalizowaniu w 2017 roku umowy sprzedaży nieruchomości może kontynuować wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej w wysokości ustalonej w styczniu 2017 roku.
Fragment:
W 2016 roku Instytut podpisał umowę przedwstępną na sprzedaż nieruchomości, która ma zostać sfinalizowana w 2017 roku, po uzyskaniu zgody Ministra Skarbu, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych. Instytut prowadzi działalność na dwóch terenach i sprzedawana nieruchomość stanowi jedną z tych lokalizacji. Przychód ze sprzedaży nieruchomości (ponad 50 mln złotych) będzie w 2017 roku istotną pozycją w przychodach Instytutu. Instytut zamierza dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości wykorzystać do rozbudowy swojej bazy naukowo-technologicznej i rozszerzenia zakresu działalności naukowo-badawczej. Środki uzyskane ze sprzedaży majątku zostaną w ciągu najbliższych kilku lat przeznaczone na restrukturyzację Instytutu i inwestycje związane z koncentracją działalności Instytutu na jednym terenie. Niewydatkowana w 2017 r. kwota środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości zwiększy wynik finansowy Instytutu za 2017 r. i zostanie przekazana na zwiększenie Funduszu Badań Własnych, który jest tworzony na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 o instytutach badawczych. Z Funduszu tego będzie finansowany proces restrukturyzacji w następnych latach. W tym miejscu należy wskazać, że czym innym jest prowadzenie działalności statutowej, a czym innym jest prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji celów statutowych.
2017
10
maj

Istota:
Ponieważ Wnioskodawca poza działalnością gospodarczą wykonuje również inną niż gospodarcza działalność (działalność statutowa nie ukierunkowana na bezpośredni efekt komercjalizacyjny) nie ma on prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług finansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji podmiotowej z budżetu państwa. W sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 86 ust. 2a ustawy, tj. przypisanie ponoszonych przez Wnioskodawcę wydatków na nabycie towarów i usług, (wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza), w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, przepis ten znajduje zastosowanie. Tym samym należy uznać, że otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu państwa na sfinansowanie prowadzonych zadań badawczych oraz na rozwój młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich ma związek zarówno z działalnością gospodarczą jak również inną niż gospodarcza działalnością Instytutu. Tym samym dokonując odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług finansowanych z dotacji podmiotowej Instytut powinien zastosować przepisy art. 86 ust. 2a - 2h ustawy o VAT.
Fragment:
Podobnie wypowiedział się również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 8 czerwca 2016 r. (nr ILPP1/4512-1-186/16-4/AWa ), wskazując, że „w omawianej sprawie, wszystkie wyniki badań i prac rozwojowych wykonywanych przez instytut przeznaczone są na cele komercyjne. W konsekwencji efekty prowadzonych badań mają zastosowanie w dalszych pracach badawczo-rozwojowych i związane są z czynnościami opodatkowanymi [podatkiem VAT]. Stąd Instytut otrzymuje dotację podmiotową w całości wykorzystywaną na działalność gospodarczą. Jednocześnie Instytut wskazał, że nie prowadzi nieodpłatnych badań w ramach działalności statutowej wynikającej z ustawy o instytutach badawczych. Wnioskodawca wykonuje bowiem wyłącznie działalność komercyjną. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy [ustawy o VAT] oraz ustawy o instytutach badawczych, należy wskazać, że badania, które mają charakter komercyjny, tzn. zakładane jest osiągnięcie wyników, które będą przedmiotem sprzedaży (niezależnie od rzeczywistego efektu, bowiem specyfika „ komercjalizacji ” badań naukowych powoduje, że tylko niektóre z nich kończą się finansowym sukcesem), prowadzone są w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust 2 [ustawy o VAT]. Zatem w świetle okoliczności sprawy należy wskazać, że skoro działalność Instytutu skierowana jest na działalność polegającą na wykorzystywaniu (...)
2017
10
maj

Istota:
Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z eksploatacją specjalnego urządzenia badawczego (SPUB) w 2015r. i 2016r.
Fragment:
Instytut .... jest instytutem badawczym, działającym w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.). Wnioskodawca nie jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Od 1 stycznia 2010 roku w ramach Instytutu działa oddział zamiejscowy - Oddział ..... "..." ... jest jednostką samodzielnie sporządzającą sprawozdanie finansowe, nie jest jednak odrębnym od Instytutu podatnikiem podatku VAT. Rozliczenia podatku od towarów i usług "IChN" w Gliwicach dokonuje łącznie z Instytutem ... w ..... Niniejszy wniosek dotyczy więc praw i obowiązków w sferze prawa podatkowego Instytutu ..... Przedmiotem działalności Oddziału jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii chemii nieorganicznej, przystosowania wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz upowszechnianie wyników tych prac. W ramach tej działalności "...." wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT (faktury sprzedaży usług badawczych, analiz chemicznych) i niepodlegające opodatkowaniu.
2017
23
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczania podatku naliczonego przy zastosowaniu sposobu określenia proporcji.
Fragment:
Do zadań Akademii (zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1, 8, 9, 10 i 11 ww. ustawy) należy w szczególności: prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych; współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie realizacji badań naukowych i prac rozwojowych współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia; rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi; uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach naukowych i programach badawczych oraz współdziałanie z zagranicznymi instytucjami naukowymi. Podstawową jednostką naukową Akademii jest instytut naukowy, zwany dalej „ instytutem ” (art. 42 ww. ustawy). Instytut występuje w stosunkach prawnych we własnym imieniu i działa na własny rachunek (art. 46 ust. 1 ww. ustawy). Nazwa instytutu zawiera zwrot „ Polskiej Akademii Nauk ” (art. 47 ust. 1 ww. ustawy). Do zadań instytutu należy prowadzenie badań naukowych, w szczególności istotnych dla rozwoju kraju oraz upowszechnianie wyników tych badań (art. 50 ust. 1 ww. ustawy). Instytut może prowadzić prace rozwojowe w określonym obszarze badawczym i zajmować się wdrażaniem wyników tych badań do gospodarki (art. 50 ust. 2 ww. ustawy).
2016
29
gru

Istota:
Kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy, należy obliczać zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.
Fragment:
Instytut (dalej: Instytut lub Wnioskodawca) jest instytutem badawczym, państwową jednostką organizacyjną. Instytut posiada osobowość prawną i jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Instytut prowadzi działalność m.in. na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 ze zm.; dalej: ustawa o instytutach badawczych) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie reorganizacji C. (Dz.U. z 2010 r. Nr 75, poz. 475), jak również na podstawie statutu nadanego przez właściwego ministra. Jednocześnie, działalność Instytutu jest prowadzona z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1620 ze zm.; dalej: ustawa o zasadach finansowania nauki). Działalność instytutów badawczych Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych, instytutem badawczym jest państwowa jednostka organizacyjna, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Jak stanowi art. 2 ust. 1 - 3 ustawy o instytutach badawczych, instytuty badawcze prowadzą działalność (...)
2016
15
gru

Istota:
Skoro w Instytucie występują zakupy jednocześnie związane ze sprzedażą opodatkowaną i nieopodatkowaną nie związaną z działalnością gospodarczą to określając zakres wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej (określając proporcję, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy), Instytut powinien uczynić to według wzoru podanego w § 5 ust. 1 rozporządzenia. W liczniku należy zatem uwzględnić roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez państwową instytucję kultury, zaś jako mianownik należy przyjąć przychody wykonane państwowej instytucji kultury, w tym dotacje.
Fragment:
Jeżeli w Instytucie wystąpią zakupy jednocześnie związane ze sprzedażą opodatkowaną i nieopodatkowaną ale nie związaną z działalnością gospodarczą Instytut zamierza zastosować tzw. prewskaźnik wskazany w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT. W związku z tym, że sposób wyliczenia proporcji wskazany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r., poz. 2193) nie odpowiada specyfice działalności Instytutu, na podstawie art. 86 ust. 2h ww. ustawy o podatku od towarów i usług instytut proponuje własny sposób określenia proporcji. Instytut uważa, że ten najbardziej odpowiadający specyfice działalności Instytutu to wyliczenie w następujący sposób: w liczniku wykazana będzie sprzedaż (w rozumieniu przepisów VAT) opodatkowana i nieopodatkowana związana z działalnością gospodarczą Instytutu a w mianowniku to co w liczniku plus sprzedaż nieopodatkowana nie związana z działalnością gospodarczą Instytutu. Tak uzyskaną proporcję Instytut będzie stosował zarówno w siedzibie głównej jak i w oddziałach terenowych. Instytut uważa, że nie może stosować oddzielnych proporcji w poszczególnych oddziałach i w siedzibie głównej.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz obowiązku stosowania regulacji art. 86 ust. 2a-2h ustawy o VAT
Fragment:
Akademia działa poprzez: organy oraz korporację uczonych; utworzone przez Akademię instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe, zwane dalej „ jednostkami naukowymi Akademii ”; utworzone przez Akademię inne jednostki organizacyjne. Akademia służy rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczynia się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej (art. 2 ust. 1 ww. ustawy). Do zadań Akademii należy w szczególności: prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych; współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie realizacji badań naukowych i prac rozwojowych (art. 2 ust. 2 pkt 1 i 7 ww. ustawy). Podstawową jednostką naukową Akademii jest instytut naukowy, zwany dalej „ instytutem ” (art. 42 ww. ustawy). Instytut występuje w stosunkach prawnych we własnym imieniu i działa na własny rachunek (art. 46 ust. 1 ww. ustawy). Nazwa instytutu zawiera zwrot „ Polskiej Akademii Nauk ” (art. 47 ust. 1 ww. ustawy). Do zadań instytutu należy prowadzenie badań naukowych, w szczególności istotnych dla rozwoju kraju oraz upowszechnianie wyników tych badań (art. 50 ust. 1 ww. ustawy). Instytut może prowadzić prace rozwojowe w określonym obszarze badawczym i zajmować się wdrażaniem wyników tych badań do gospodarki (art. 50 ust. 2 ww. ustawy).
2016
2
gru

Istota:
Obowiązek wyliczania współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy
Fragment:
Zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia, w przypadku instytutu badawczego, jako sposób określenia proporcji uznaje się sposób ustalony według wzoru: A x 100 X=------------- A + B gdzie poszczególne symbole oznaczają: X – proporcję określoną procentowo, zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej, A – roczny obrót z działalności gospodarczej instytutu badawczego, Przy czym stosownie do zasady wyrażonej w art. 86 ust. 2g ustawy o VAT, nakazującej odpowiednie stosowanie art. 90 ust. 5 i 6 ustawy o VAT przy wyliczaniu proporcji, roczny obrót z działalności gospodarczej instytut badawczego nie obejmuje: dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez instytut badawczy do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych instytutu badawczego – używanych na potrzeby prowadzonej przez ten instytut działalności; transakcji dotyczących: pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych; usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy. B – środki na finansowanie nauki do wysokości poniesionych kosztów przez instytut badawczy w danym roku, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz inne dotacje lub środki o podobnym charakterze – przeznaczone przez ten instytut w danym roku na realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz innych zleconych zadań, których realizacja nie mieści się w działalności gospodarczej, z wyłączeniem dotacji przeznaczonych na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.
2016
10
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Instytut
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.