0113-KDIPT1-1.4012.881.2018.1.RG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak obowiązku uwzględniania w mianowniku przy wyliczaniu prewspółczynnika otrzymanych dotacji inwestycyjnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2018 r. (data wpływu 20 sierpnia 2018 r.), uzupełnionym pismami z dnia 5 października 2018 r. (data wpływu 8 października 2018 r.) i z dnia 29 października 2018 r. (data wpływu 30 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku uwzględniania w mianowniku przy wyliczaniu prewspółczynnika otrzymanych dotacji inwestycyjnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego w związku z budową ... Centrum Nauki;
 • prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego wyłącznie z funkcjonowaniem ...CN po oddaniu go do eksploatacji;
 • braku obowiązku uwzględniania w mianowniku przy wyliczaniu prewspółczynnika otrzymanych dotacji inwestycyjnych;
 • braku obowiązku uwzględniania w mianowniku przy wyliczaniu prewspółczynnika wartości odpisów amortyzacyjnych aktywów trwałych.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismami: z dnia 5 października 2018 r. (data wpływu 8 października 2018 r.) oraz z dnia 29 października 2018 r. (data wpływu 30 października 2018 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy oraz prawo do reprezentacji Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Wojewódzki Dom Kultury w ... zwany dalej WDK jest samorządową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:

 • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zmianami);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zmianami);
 • statutu nadanego uchwałą nr ... Sejmiku Województwa ... z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Organizatorem WDK jest Województwo .... WDK jest czynnym podatnikiem VAT nr NIP ....

W sprawach będących przedmiotem pytania nie toczy się żadne postępowanie podatkowe przeciwko WDK. Celem działania WDK jest przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestniczenia w kulturze, a także tworzenia warunków dla rozwoju jego aktywności kulturalnej.

Do podstawowych zadań WDK należy w szczególności:

 1. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
 2. Kształtowanie kompetencji w zakresie kultury (edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę).
 3. Dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury oraz informacji dotyczących życia kulturalnego regionu.
 4. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań wiedzą i sztuką.
 5. Ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego poprzez tworzenie warunków dla rozwoju folkloru: tańca, muzyki, rękodzieła artystycznego.
 6. Wspieranie społecznych i instytucjonalnych inicjatyw kulturalnych.
 7. Promocja i upowszechnianie twórczości i kultury filmowej, szczególnie o tematyce regionalnej.
 8. Dystrybucja i rozpowszechnianie filmów a w szczególności filmów o walorach artystycznych.
 9. Produkcja i koprodukcja filmów oraz wspieranie i inicjowanie produkcji filmowej.
 10. Wypożyczanie sprzętu do realizacji produkcji filmowych.
 11. Promocja i popularyzacja twórczości indywidualnej i zbiorowej w zakresie różnych dziedzin sztuki.

Powyższe zadania WDK realizuje poprzez:

 1. organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, koncertów, spektakli, wystaw, ekspozycji i innych form upowszechniania wszystkich dziedzin sztuki,
 2. różnorodne formy edukacji kulturalnej, w tym m.in. warsztaty i plenery artystyczne, konferencje oraz spotkania seminaryjno-warsztatowe,
 3. tworzenie baz danych oraz ich przetwarzanie w celu diagnozowania i prognozowania potrzeb kulturalnych,
 4. upowszechnianie kultury filmowej polegające na organizowaniu przeglądów, festiwali oraz innej działalności kulturalnej i edukacyjnej związanej ze sztuką filmową, w tym między innymi poprzez uruchomienie ... Funduszu Filmowego,
 5. współpracę z placówkami oświatowymi i wychowawczymi w zakresie dziecięcego i młodzieżowego ruchu artystycznego,
 6. współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, w tym w zakresie organizowania lub współorganizowania imprez i przedsięwzięć o charakterze artystycznym, kulturalnym, rozrywkowym i kultury fizycznej,
 7. doradztwo i szkolenia dla instruktorów i animatorów działalności kulturalnej,
 8. prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej.

WDK może na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prowadzić działalność inną niż kulturalna w zakresie:

 • usług nagłośnieniowych,
 • usług promocyjno-reklamowych.

Przychody uzyskane z działalności w/wym. mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową WDK.

Uchwałą nr .... Zarządu Województwa .... z dnia 2 marca 2018 roku zostało przy WDK utworzone .... Centrum Nauki.

... Centrum Nauki w dalszym ciągu zwane ...CN - będzie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... zwanego dalej RPO W... na lata 2014-2020 w ramach działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.4 Instytucje popularyzujące naukę.

Zgodnie z kwotą alokacji uwzględnioną w RPO W... 2014-2020 źródłami finansowania inwestycji będą środki unijne w wysokości 16 mln euro oraz wkład własny pochodzący z budżetu Województwa ... w wysokości 2,4 mln euro, co stanowi 15% kosztów kwalifikowanych projektu. Całość środków przewidzianych na utworzenie ...CN to około 80 mln zł.

Realizacja projektu polegającego na utworzeniu ... Centrum Nauki obejmować będzie budowę budynku w .... z infrastrukturą oraz wyposażenie obiektu w eksponaty i wystawy służące prezentowaniu i wyjaśniania w sposób naukowy zjawisk oraz zależności występujących w otaczającym świecie.

Koszt budowy budynku jest oszacowany na kwotę 35-46,5 mln zł, natomiast zakup eksponatów szacuje się na poziomie 28-35 mln zł.

Planowana działalność ... CENTRUM NAUKI w wybudowanym nowym obiekcie to:

 1. Ekspozycja podstawowa. Ekspozycja prezentować będzie wiedzę naukową jako wzajemnie powiązane i przenikające się trzy „makroobszary” identyfikowane pod hasłami:
  1. ...” czyli to, co naturalne, przyroda, prawa rządzące światem, zjawiska fizyczne, chemiczne, budowa materii ożywionej i nieożywionej, systemy ekologiczne.
  2. ...”, czyli to, co my ludzie wytworzyliśmy korzystając z naszych umiejętności i pozyskanej wiedzy, artefakty, technika i technologia, matematyka, kultura, itp.
  3. ...” czyli funkcjonowanie organizmu człowieka, zmysły, anatomia i fizjologia, procesy poznawcze, rozum – logiczne myślenie itp.
 1. Planowe zajęcia laboratoryjne i warsztatowe. Podstawowe założenia:
  1. ...CN dysponować będzie zespołem pomieszczeń laboratoryjnych oraz pomieszczeń na warsztaty specjalistyczne i ogólnorozwojowe.
  2. Zostanie wprowadzona ujednolicona liczebność grup laboratoryjnych i warsztatowych (usprawnienie logistyki grup). Przewiduje się grupy dla 12-16 uczestników (lub wielokrotność tej liczby) + opiekun grupy i instruktor. Wielkość grup uzależniona będzie od dostępnej powierzchni i wyposażenia – do ustalenia na kolejnym etapie.
  3. Długość zajęć podstawowych będzie wynosiła od 45-120 minut.
  4. Zajęcia odbywać się będą cyklicznie o ściśle ustalonych godzinach rozpoczęcia i zakończenia zajęć (max. 2-3 razy dziennie zależnie od zapotrzebowania).
  5. Scenariusze i tematyka zajęć będzie zmieniana w cyklach 3-4 miesięcznych (3-4 cykle zajęć w roku kalendarzowym).
  6. Zajęcia odbywać się będą w oddzielnej (separacja dostępu) części ośrodka.
  7. Tematyka zajęć będzie konsultowana z przedstawicielami uczelni deklarującymi współpracę merytoryczną (PRz i UR).

W/wym. zajęcia będą odpłatne, niezależnie od dostępu do ekspozycji.

Tematyka zajęć laboratoryjnych:

 1. Chemia, biochemia, biologia, biotechnologia, genetyka.
 2. Fizyka (np. aerodynamika/lotnictwo, elektrotechnika, elektronika).
 3. Programowanie, robotyka.

Tematyka zajęć warsztatowych:

 1. ...” – zajęcia typu praktycznego na poziomie podstawowym, rozwijającego zdolności manualne oraz konstruktorskie, różnotematyczne, „majsterkowanie” (budowa prostych urządzeń mechanicznych i elektrycznych, budowa przyrządów pomiarowych, zabawek, modeli. Opanowanie prostych technik obróbki materiałów (ręczna i mechaniczna obróbka drewna, papieru, tworzyw sztucznych i metali).
 2. ...” – zajęcia typu praktycznego na poziomie zaawansowanym, rozwijającym wykorzystanie techniki przy projektowaniu i wykonawstwie. Systemy CAD, obróbka CNC, drukarki 3D. Tworzenie prostych elementów, montaż, strojenie. Konstruowanie aparatów elektrycznych (radio, urządzenia elektroniczne i elektryczne).
 3. Pracownia modelarska – konstruowanie prostych i zaawansowanych modeli zwykłych i RC.

Uczestnicy zajęć i warsztatów będą mogli z nich korzystać po opłaceniu biletu wstępu. Wyżej wymienione zajęcia, warsztaty i pracownie będą odpłatne dla użytkowników.

 1. Działalność dodatkowa. Wykłady z elementami interaktywności:
  1. Centrum prowadzić będzie wykłady i pokazy naukowe z użyciem narzędzi charakterystycznych dla interaktywnego modelu przekazywania wiedzy dla odbiorców z grup docelowych.
  2. Program cyklu wykładów obejmował będzie wiedzę z kilku dziedzin nauki, techniki, kultury itp.
  3. Przewidziana jest współpraca z tożsamymi projektami realizowanymi w regionie i kraju (Dziecięcy Uniwersytet Techniczny, Politechnika Dziecięca, Mały Uniwersytet ..., Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Dzieci, Młodzieżowa Akademia Umiejętności Technicznych „...”) w celu realizacji wspólnych projektów, opracowania terminarzy, scenariuszy oraz konsultacji i wymiany doświadczeń oraz zasobów.
  4. Wykłady realizowane będą we współpracy z uczelniami wyższymi deklarującymi współpracę merytoryczną (PRz, UR).
  5. Możliwe będzie również (np. 1-2 razy w półroczu) organizowanie wykładów lub pokazów dla publiczności niezgrupowanej (jednorazowy wstęp dla zainteresowanych).
  6. Proponowana nazwa działania: „Akademia nazwa własna”.
  7. Opcjonalnie do ustalenia jest status już działających projektów w ramach Centrum.

Ta część projektu przewidziana jest do realizacji w siedzibie WDK w .... przy ul. ..., niektóre zajęcia/wykłady mogą być odpłatne - biletowane, niektóre zajęcia/wykłady mogą być świadczone nieodpłatnie.

Zajęcia, wykłady i podejmowana współpraca z uczelniami czy innymi instytucjami o podobnej działalności jeśli nawet będzie odbywała się nieodpłatnie będzie służyć rozwojowi ...CN w celu umożliwienia wdrożenia nowych form albo rozwiązań na wystawach, zajęciach, laboratoriach czy warsztatach, które w CN są odpłatne i opodatkowane.

 1. Organizowanie wydarzeń specjalnych
  1. Organizowanie i prowadzenie jednorazowych oraz cyklicznych wydarzeń specjalnych w obiektach Centrum z wykorzystaniem jego infrastruktury (edukacyjnej i pozostałej) w formie eventów, konkursów, wystąpień publicznych, koncertów itp.
  2. Oferta wydarzeń specjalnych adresowana będzie do wybranych grup docelowych pod kątem zwiększenia ich zaangażowania w popularyzację nauki i rozpoznawalności Centrum, głównie: osoby dorosłe i seniorzy, naukowcy, wynalazcy, innowatorzy, przedsiębiorcy, kadra zarządzająca, studenci, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, pasjonaci, kolekcjonerzy.
  3. Organizowane wydarzenia nie muszą mieć ścisłego związku z działalnością edukacyjną.
  4. Organizowanie lub współorganizowanie cyklicznych, ogólnodostępnych imprez plenerowych w regionie. Kontynuacja istniejących projektów lub stworzenie nowej marki.
  5. Wydarzenia specjalne organizowane będą przy współpracy z innymi instytucjami prowadzącymi podobną działalność (np. CWK) przy wzajemnym wykorzystaniu zasobów.
  6. Prezentacje dorobku naukowo-technicznego ośrodków regionalnych w tym także studenckich kół naukowych, wynalazców, pasjonatów itp.

Część wydarzeń będzie realizowana w nowym obiekcie ...CN w J..., gdzie przewidziana jest odpłatność za udział w formie biletów.

Część w/wym. zadań będzie realizowana w siedzibie WDK w ... przy ul. ..., przewidziane tu zajęcia mogą być nieodpłatne ale promujące działalność obiektu w ..., zachęcające do odbycia zajęć w centrum nauki za odpłatnością.

 1. Współpraca z regionalnym systemem oświaty:
  1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z zakresu metod interaktywnej edukacji nieformalnej we współpracy z ... i ......
  2. Szkolenia dla nauczycieli „Ambasadorów”, zainteresowanych aktywnym i systematycznym korzystaniem z infrastruktury oraz oferty ...CN (wizyty, zajęcia planowane, wykłady itp.).
  3. Współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie propagowania oferty ...CN, udział w zewnętrznych konferencjach i spotkaniach władz i przedstawicieli oświaty w województwie.
  4. Współpraca przy praktycznym kształceniu przyszłych nauczycieli (praktyki studenckie, wolontariat) we współpracy z deklarującymi wsparcie uczelniami wyższymi (...., ....).

Ta część zadań będzie realizowana w nowym obiekcie w ..., planowana jest za odpłatnością - wstęp biletowany, mogą jednak niektóre wydarzenia być świadczone nieodpłatnie.

Planowane koszty prowadzenia działalności w ...CN po oddaniu do użytkowania:

 • Budżet roczny na poziomie ok 5-7 mln zł rocznie,
 • Wpływy z biletów wstępu, działalności odpłatnej, sponsoringu - szacunkowo 20-40%,
 • Dotacja (budżet województwa) - szacunkowo 60% - 80%.

Z powyższych informacji wynika, że nieomal wszystkie działania świadczone przez ...CN w nowym obiekcie w J... będą świadczone dla uczestników odpłatnie przy zastosowaniu aktualnie 8% stawki VAT - jako wstęp do obiektu. Cena wstępu będzie zróżnicowana w zależności od adresatów np. bilety ulgowe dla dzieci i młodzieży, uczniów, studentów, klubowiczów, seniorów, korzystających z karty rodziny itp. oraz uzależniona od formy i czasu zwiedzania lub uczestniczenia w warsztatach, wykonywania różnych doświadczeń z instruktorem czy też samodzielnie – jedynie przy nadzorze instruktorów czy animatorów.

Planowane działania nieodpłatne będą świadczone przede wszystkim w aktualnej siedzibie WDK i jedynie incydentalnie oraz sporadycznie w budynku ...CN. Ponadto działania te będą nakierowane zwłaszcza w pierwszym okresie na informację i cele marketingowe o przedmiocie i zakresie działania ...CN oraz będą integralnie związane z działalnością gospodarczą ...CN. Wymiana doświadczeń z podobnymi ośrodkami w kraju czy za granicą z uczelniami jest dokonywana przede wszystkim w kierunku doskonalenia, urozmaicenia oraz wdrożenia nowości, nowinek technicznych i rozwiązań do aktualnych wystaw, doświadczeń, laboratoriów itp. odpłatnych działań ...CN.

Aktualnie WDK prowadzi działalność opodatkowaną (np. 8% VAT na bilety na imprezy kulturalne biletowane, 23% VAT np. na wynajem sal), zwolnioną (opłaty za zajęcia kulturalne lub współorganizacja wydarzeń kulturalnych) oraz nieodpłatną - np. wstęp wolny na imprezy plenerowe. Prowadząc działalność mieszaną (opodatkowaną, zwolnioną i nieodpłatną) - odlicza podatek naliczony, który nie można bezpośrednio do żadnej z wymienionych wyżej działalności przy zastosowaniu prewspółczynnika ustalonego zgodnie ze wzorem Ministra Finansów zawartym w § 4 dla samorządowych instytucji kultury w rozporządzeniu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników oraz przy uwzględnieniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT.

W celu ustalenia kwalifikowalności podatku VAT w realizowanym projekcie niezbędna jest wiedza, co do prawnej możliwości odliczania podatku naliczonego na gruncie ustawy o VAT, albowiem tylko VAT niepodlegający odliczeniu na podstawie art. 86 ust. 2a jako niezwiązany z działalnością gospodarczą jest wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie.

...CN co do zasady będzie prowadził odpłatnie (bilety wstępu) i jedynie w pierwszym okresie po otwarciu ...CN jest przewidziana w niewielkim rozmiarze (marginalnie) działalność reklamującą ...CN – nieodpłatnie w celu pozyskania i poinformowania chętnych o powstaniu ...CN i zachęcenia do jego odwiedzania już za odpłatnością. Możliwe też, że w pierwszym okresie po otwarciu ...CN będą stosowane jedynie ulgi w opłatach wstępu dla pierwszych klientów ...CN. Przewidziana w planach działalność nieodpłatna związana z funkcjonowaniem ...CN będzie co do zasady prowadzona w budynku WDK przy ul..

W odpowiedzi na wezwanie Organu Wnioskodawca wskazał: Wojewódzki Dom Kultury zwany dalej WDK jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

... Centrum Nauki zwane dalej ...CN będzie osobną jednostką organizacyjną WDK ale będzie stanowić razem z WDK jeden podmiot dla celów rozliczeń w zakresie VAT. Zatem to WDK dalej będzie rozliczał podatek VAT od prowadzonej przez ...CN działalności.

Przez wydatki związane z funkcjonowaniem ...CN po oddaniu go do eksploatacji - należy rozumieć koszty bezpośrednie działalności tj. zakup materiałów, towarów i usług służących do prowadzenia zajęć laboratoryjnych i warsztatów, pokazów, warsztatów typu praktycznego tj. przykładowo materiałów do majsterkowania, projektowania, konstruowania, modelarstwa - służących do zabawy i zużywanych podczas pokazów, usług naprawy i konserwacji urządzeń, budowy lub zakupu nowych modeli itp. służących realizacji odpłatnych zajęć, a także koszty pośrednie prowadzonej działalności tj. koszty utrzymania budynku ...CN przykładowo koszty energii elektrycznej, gazowej, zużycia wody i odprowadzania ścieków, centralnego ogrzewania, utrzymania czystości tj. sprzątania, wywozu śmieci, usługi łączności, obsługa kasy, szatni, sanitariatów, utrzymanie otoczenia budynku itp.

Realizowany projekt polegający na budowie i wyposażeniu ... Centrum Nauki w ... z infrastrukturą będzie służył przede wszystkim działalności gospodarczej kulturalnej opodatkowanej aktualnie 8% stawką VAT - jako wstęp do obiektów kulturalnych - poz. 182 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

W obiekcie będzie funkcjonowała także działalność gastronomiczna, która będzie realizowana przez zewnętrzne podmioty gospodarcze na podstawie umowy najmu części powierzchni wybudowanej na ten cel przez ...CN. Najem będzie przychodem ...CN z 23% podatkiem VAT.

Przewidziane jest także prowadzenie sprzedaży opodatkowanej 23% podatkiem VAT przez ...CN w sklepiku stacjonarnym lub przez internet modeli, reklamowych gadżetów oraz innych pamiątek lub publikacji książkowych z ISBN z 5% podatkiem VAT albo innych publikacji z 23% VAT.

W obiekcie ...CN nie przewiduje się świadczenia usług zwolnionych z podatku VAT.

Po oddaniu do użytkowania ...CN będzie prowadził przede wszystkim sprzedaż kulturalną opodatkowaną - bilety wstępu z 8% VAT, gospodarczą - najem powierzchni na cele gastronomiczne z 23% podatkiem VAT oraz handlową - sprzedaż pamiątek, modeli itp. z 23% VAT. Mogą jednakże występować działania (imprezy kulturalne) lub projekty świadczone dla określonych odbiorców nieodpłatnie z otrzymywanych na ten cel dotacji celowych MKiDN, organizatora lub środków unijnych. Czasem warunkiem otrzymania dotacji celowej jest umożliwienie udziału w określonych projektach przez wybrane grupy odbiorców nieodpłatnie albo udostępnienie wszystkim potencjalnym chętnym zorganizowanych wydarzeń ze wstępem wolnym, a zatem w takim przypadku imprezy te nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

WDK będzie mógł przyporządkować zakupy materiałów i usług służące bezpośrednio realizacji działalności opodatkowanej co umożliwi pełne odliczenie podatku VAT od faktur zakupu służących bezpośrednio działalności opodatkowanej.

W przypadku realizacji działań kulturalnych świadczonych nieodpłatnie przez ...CN – VAT zawarty w fakturach zakupu materiałów, towarów i usług, które będą służyły bezpośrednio realizacji działań nieodpłatnych nie będzie odliczany.

Zarówno efekty realizacji projektu jak również zakupy towarów i usług związanych z funkcjonowaniem ...CN - WDK będzie wykorzystywał przede wszystkim do celów prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Ewentualne działania nieodpłatne nie generujące opodatkowania podatkiem VAT będą bowiem stanowiły niewielki/marginalny udział w działalności ...CN, a nadto będą związane pośrednio z prowadzoną działalnością przez ...CN - jako działania promujące ...CN i służące zapoznaniu potencjalnych klientów z ofertą odpłatną ...CN. W przypadku współpracy z uczelniami, klubami techniki oraz młodymi naukowcami czy fanami techniki - będą one służyły rozwojowi i wprowadzaniu zmian oraz nowinek technicznych do udostępnianych odpłatnie warsztatów, lekcji, ćwiczeń czy doświadczeń lub ich modyfikacji. Co do zasady bowiem działalność ...CN będzie odpłatna i opodatkowana podatkiem VAT.

WDK nie będzie wykorzystywał efektów realizacji projektu pt. budowa ...CN oraz zakupu towarów i usług w okresie funkcjonowania ...CN do celów innych niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Zdaniem WDK prowadzone nieodpłatnie działania są integralnie związane z działalnością opodatkowaną w ...CN, służą jej rozwojowi i urozmaiceniu oraz promocji ...CN. Z uwagi na marginalny udział wydarzeń czy projektów udostępnianych nieodpłatnie lecz bezpośrednio związanych z działalnością opodatkowaną ...CN - służą one także celom prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

W sytuacji, gdy efekty realizowanego projektu lub towary i usługi związane z funkcjonowaniem ...CN byłyby wykorzystywane do działań świadczonych nieodpłatnie - istnieje możliwość przyporządkowania zakupów towarów i usług tylko do tych działań czy zadań. W takim przypadku WDK nie odliczy podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu materiałów i usług służących działalności nieodpłatnej. Natomiast WDK nie będzie mieć możliwości przyporządkowania wydatków wspólnych pośrednio wykorzystywanych do działalności odpłatnej i nieodpłatnej. W przypadku bowiem organizacji w budynku ...CN konferencji, sympozjów czy spotkań mających na celu wymianę doświadczeń między podobnymi jednostkami w kraju i za granicą, współpracy z uczelniami lub innymi ośrodkami naukowymi, które z reguły są realizowane nieodpłatnie - WDK nie będzie mieć możliwości rozgraniczenia kosztów utrzymania obiektu na działalność odpłatną (opodatkowaną) i nieodpłatną (nie podlegającą VAT). Planowane przedsięwzięcia nieodpłatne mogą być także realizowane w plenerze, na które będzie wstęp wolny, a ich celem zwłaszcza w pierwszym okresie po otwarciu ....N - będzie promocja ...CN tj. zapoznanie uczestników z ofertą odpłatną ...CN i zachęta do korzystania z usług ...CN za odpłatnością. Pomimo celu marketingowego tych przedsięwzięć WDK nie odliczy podatku VAT od zakupu materiałów i usług służących działaniom nie podlegającym podatkowi VAT (tj. działaniom kulturalnym świadczonym nieodpłatnie).

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że ...CN jest budowane po to by prowadzić przede wszystkim odpłatnie działalność kulturalną, stanowiącą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Natomiast przewidywane działania kulturalne nieodpłatne niegenerujące opodatkowania podatkiem VAT będą tylko towarzyszyły działalności kulturalnej świadczonej odpłatnie jak również będą służyć celom marketingowo-promocyjnym, co powinno się przełożyć na wzrost sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT.

Efekty realizacji projektu jak również towary i usługi związane z funkcjonowaniem ...CN będą służyły działalności opodatkowanej i w marginalnym zakresie działalności nieodpłatnej. Nie jest przewidziane prowadzenie w obiekcie ...CN działalności zwolnionej.

Planowany na 2018 rok prewspółczynnik WDK wyliczony zgodnie z art. 86 ust 2a ustawy o VAT wynosi 7%.

Planowana proporcja ustalona zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT wynosi w 2018 roku 93%.

Zarówno planowany prewspółczynnik jak i proporcja przekracza 2%.

Faktury dokumentujące wydatki poniesione na realizację przedmiotowego projektu polegającego na utworzeniu ...CN oraz faktury dokumentujące zakup towarów i usług związanych z funkcjonowaniem ...CN będą wystawiane na WDK. Z uwagi jednak na odrębne miejsce realizacji budowy oraz odrębny obiekt, w którym będzie prowadzona działalność opodatkowana - będzie możliwe jednoznaczne powiązanie faktur zakupu z budową lub funkcjonowaniem ...CN. Zawarte umowy umożliwią wystawianie odrębnych faktur zakupu materiałów, towarów i usług na rzez ...CN. WDK będzie zatem w stanie przyporządkować wszystkie faktury do budowy lub funkcjonowania ...CN.

Dotacje celowe inwestycyjne nie stanowią przychodów wykonanych samorządowej instytucji kultury zdefiniowanych w § 2 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015, poz. 2193). Dotacje inwestycyjne są wykazywane w planie finansowym WDK oraz sprawozdaniu z realizacji tego planu w pozycji wydatki majątkowe, co jest zgodne z art. 31 ustawy o finansach publicznych.

W § 4 ust. 2 w/wym. rozporządzenia nie ma mowy o wyłączeniu jakichkolwiek dotacji. Natomiast § 2 pkt 12 tego cyt. Rozporządzenia Ministra Finansów definiuje przychody wykonane instytucji kultury zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz przychodami wykazywanymi w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji.

W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego WDK w przychodach wykonanych instytucji nie wykazuje dotacji inwestycyjnych, gdyż są one ujmowane w odrębnej pozycji planu jako zrealizowane wydatki majątkowe. Taki sposób konstruowania planu dla osób prawnych, do których samorządowa instytucja kultury należy wynika z art. 31 w powiązaniu z art. 30 ustawy o finansach publicznych, na którą cyt. Rozporządzenie Ministra Finansów się powołuje.

W świetle powyższych przepisów skoro dotacje inwestycyjne nie stanowią przychodów wykonanych WDK to nie powinny był ujmowane w mianowniku prewspółczynnika.

Wartość odpisów amortyzacyjnych, tj. wartość amortyzacji od aktywów trwałych sfinansowanych w latach poprzednich z dotacji inwestycyjnych lub otrzymanych nieodpłatnie albo sfinansowanych z innych źródeł np. środków z UE stanowią przychód WDK wykazany w sprawozdaniu z realizacji planu finansowego. Przychody te nie są kasowe (nie ma przepływu środków) gdyż stanowią jedynie zapisy księgowe odnoszone w pozostałe przychody operacyjne równolegle do amortyzacji od środków trwałych w części sfinansowanej dotacjami. Zapis księgowy wynika z art. 41 ustawy o rachunkowości i jest stosowany w celu zrównoważenia kosztów amortyzacji przychodami z rozliczenia dotacji otrzymanych w okresach ubiegłych na sfinansowanie zakupu aktywów trwałych. Dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych księgowana wartość odpisów amortyzacyjnych na pozostałe przychody operacyjne nie jest przychodem podatkowym, a jedynie bilansowym. Zatem zdaniem Wnioskodawcy wartość przychodów z amortyzacji - także dla potrzeb VAT nie stanowi przychodu wykonanego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, dlatego nie powinna być uwzględniona przy wyliczaniu prewspółczynnika VAT, gdyż jest to tylko zapis księgowy - stanowiący przychód równoważący koszty amortyzacji. Nie można takiego przychodu wydatkować.

Zdaniem Wnioskodawcy wartość odpisów amortyzacyjnych nie stanowi przychodu wykonanego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 29 października 2018 r. (data wpływu 30 października 2018 r.) Zainteresowany wskazał, że dotacje celowe inwestycyjne objęte pytaniem nr 3 wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji są dotacjami otrzymanymi z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmowanymi w planie finansowym WDK w poz. Wydatki majątkowe. Taki sposób prezentacji wynika z wzoru planu finansowego ustalonego dla osób prawnych w art. 31 ustawy o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego składanego przez WDK Organizatorowi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

(we wniosku nr 3) Czy WDK powinien do mianownika prewspółczynnika wliczać dotacje inwestycyjne pozyskane na budowę i wyposażenie ...CN jak również inne otrzymywane dotacje inwestycyjne np. na modernizację budynku WDK przy ul ...?

Zdaniem Wnioskodawcy, (we wniosku Odp. na pytanie nr 3) WDK nie powinien do mianownika prewspółczynnika ustalanego zgodnie ze wzorem Ministra Finansów dla samorządowych instytucji kultury włączać otrzymywanych dotacji inwestycyjnych zarówno na budowę ...CN, jak również innych otrzymywanych dotacji celowych inwestycyjnych.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 86 ust. 2a ustawy o VAT w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2 oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Dla potrzeb niniejszego wniosku w dalszej jego treści dla określenia proporcji, o której mowa w powyższym przepisie używane jest pojęcie „preproporcji” lub „prewskaźnik”.

Na podstawie delegacji ustawowej przewidzianej mocą art. 86 ust. 22 ww. ustawy Minister Finansów określił w rozporządzeniu z dnia 17 grudnia 2015 r. – właściwy wedle niego – sposób ustalania preproporcji w samorządowych instytucjach kultury. W § 4 ust. 1 tego rozporządzenia przyjęta została zasada, w myśl której w przypadku samorządowej instytucji kultury sposób określenia proporcji ustala się według wzoru:

X= A x 100/P

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

 • X - proporcję określoną procentowo, zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej,
 • A - roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez samorządową instytucję kultury,
 • P - Przychody wykonane samorządowej instytucji kultury.

Przez przychody wykonane samorządowej instytucji kultury - rozumie się przychody samorządowej instytucji kultury w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, w tym dotacje przekazane tej instytucji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o kwoty zwróconych dotacji, o odsetki od środków na rachunkach bankowych zaliczonych do przychodów z mienia tej instytucji oraz o odszkodowania należne tej instytucji inne niż odszkodowania stanowiące zapłatę, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy – wynikające ze sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego, z których instytucja ta pokrywała koszty swojej działalności wykonując przypisane jej zadania jednostki samorządu terytorialnego.

Z art. 30 i 31 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zmianami) wynika, że samorządowe instytucje kultury, wyodrębniają w planach finansowych:

 1. przychody z prowadzonej działalności;
 2. dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
 3. koszty, w tym:
  1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  2. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,
  3. zakup towarów i usług;
 4. środki na wydatki majątkowe;
 5. środki przyznane innym podmiotom;
 6. stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;
 7. stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.
 8. stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Zatem otrzymane dotacje celowe inwestycyjne kwalifikowane zgodnie z ustawą o finansach publicznych do wydatków majątkowych nie są ujmowane w planie finansowym instytucji w przychodach instytucji kultury. Również w sprawozdaniu rocznym składanym przez samorządową instytucję kultury organizatorowi – nie ujmuje się otrzymanych i wykorzystanych dotacji celowych inwestycyjnych w przychodach wykonawcy instytucji, lecz w odrębnej pozycji poniżej planu przychodów i kosztów – jako wykorzystane środki na wydatki majątkowe. W tej sytuacji na podstawie uregulowań zawartych w/wym. rozporządzeniu Ministra Finansów otrzymane dotacje inwestycyjne jako środki na wydatki majątkowe nie powinny mieć wpływu na bieżące rozliczenia instytucji w zakresie odliczania podatku VAT i być ujmowane w mianowniku liczenia prewspółczynnika, gdyż nie są przychodami wykonanymi ujmowanymi w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Oznacza to, iż od strony przepisów z zakresu ustawy finansów publicznych, na które cytowane wyżej Rozporządzenie Ministra Finansów się powołuje dotacja inwestycyjna nie jest traktowana jako przychód instytucji (tutaj: przychód WDK), w związku z czym uwzględnienie owej dotacji w ramach prewskaźnika nie jest zasadne.

Takie stanowisko zostało potwierdzone przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wydanej dla samorządowego zakładu budżetowego - sygn. 0111-KDIB3.2.4012.17.2018.2.MN z dnia 27 kwietnia 2018 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do obniżenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak, na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy – odliczenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Na mocy art. 86 ust. 2a ustawy, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

W świetle art. 86 ust. 2b ustawy, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:

 1. zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz
 2. obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Zgodnie z art. 86 ust. 2c ustawy, przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane:

 1. średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością;
 2. średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością;
 3. roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza;
 4. średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością.

W myśl art. 86 ust. 2d ustawy, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy.

Na mocy art. 86 ust. 2e ustawy, podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.

W świetle art. 86 ust. 2f ustawy, przepis ust. 2e stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć dane za poprzedni rok podatkowy byłyby niereprezentatywne.

Na podstawie art. 86 ust. 2g ustawy, proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje się odpowiednio.

W przypadku, gdy podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie ust. 22, uzna, że wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji – art. 86 ust. 2h ustawy.

Jak stanowi art. 86 ust. 22 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, określić w przypadku niektórych podatników sposób określenia proporcji uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć oraz wskazać dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu określenia proporcji, uwzględniając specyfikę prowadzenia działalności przez niektórych podatników i uwarunkowania obrotu gospodarczego.

Powołany wyżej art. 86 ust. 2a ustawy będzie mieć zatem zastosowanie wyłącznie do sytuacji, w której nabywane towary i usługi, wykorzystywane są zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, w sytuacji gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. WDK jest samorządową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, statutu nadanego uchwałą Sejmiku Województwa ... z dnia 28 sierpnia 2017 r. Organizatorem WDK jest Województwo...

Uchwałą Zarządu Województwa ... z dnia 2 marca 2018 roku zostało przy WDK utworzone ... Centrum Nauki. ...CN będzie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... zwanego dalej RPO WP na lata 2014-2020. Realizacja projektu polegającego na utworzeniu ...CN obejmować będzie budowę budynku w ... z infrastrukturą oraz wyposażenie obiektu w eksponaty i wystawy służące prezentowaniu i wyjaśniania w sposób naukowy zjawisk oraz zależności występujących w otaczającym świecie.

Źródłami finansowania inwestycji będą środki unijne oraz wkład własny pochodzący z budżetu Województwa ... (15% kosztów kwalifikowanych projektu).

Przychody uzyskane z działalności mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową WDK.

Dotacje celowe inwestycyjne objęte pytaniem nr 3 wniosku (w niniejszej interpretacji pyt. nr 1) o wydanie indywidualnej interpretacji są dotacjami otrzymanymi z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmowanymi w planie finansowym WDK w poz. Wydatki majątkowe. Taki sposób prezentacji wynika z wzoru planu finansowego ustalonego dla osób prawnych w art. 31 ustawy o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego składanego przez WDK Organizatorowi.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z samorządową instytucją kultury. Zatem zasadnym jest odwołanie do przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862, z późn. zm.) określającej zasady tworzenia i działania instytucji kultury.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.

Stosownie do art. 9 ust. 2 ww. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym.

Instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego, mogą otrzymywać dotacje celowe na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (art. 9 ust. 3 ww. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Na mocy art. 12 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.

Stosownie do art. 28 ust. 1 cyt. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

Zgodnie z art. 28 ust. 1a cyt. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz za jego zgodą państwowe instytucje kultury, których organizatorem jest ten minister, mogą udzielać dofinansowania, w tym wydatków inwestycyjnych i bieżących, podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast przepisy art. 28 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stanowi, że przychodami instytucji kultury są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji:

 1. podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
 2. celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
 3. celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

Wątpliwości Wnioskodawcy przedstawione w pytaniu nr 1 (nr 3 we wniosku) dotyczą kwestii obowiązku uwzględniania w mianowniku przy wyliczaniu prewspółczynnika otrzymanych dotacji inwestycyjnych.

W myśl art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.), że dochodami publicznymi są:

 1. daniny publiczne, do których zalicza się: podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw;
 2. inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych (...).

Zgodnie z art. 30 ust. 2 ww. ustawy o finansach publicznych, podstawą gospodarki finansowej państwowych i samorządowych osób prawnych jest plan finansowy.

Stosownie do art. 31 ustawy o finansach publicznych, jednostki, o których mowa w art. 30 ust. 1, wyodrębniają w planach finansowych:

 1. przychody z prowadzonej działalności;
 2. dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
 3. koszty, w tym:
  1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  2. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,
  3. zakup towarów i usług;
 4. środki na wydatki majątkowe;
 5. środki przyznane innym podmiotom;
 6. stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;
 7. stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Na podstawie delegacji ustawowej z art. 86 ust. 22 ustawy, wydane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U., poz. 2193), zwane dalej rozporządzeniem. Rozporządzenie to określa w przypadku niektórych podatników sposób określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć, zwany dalej „sposobem określenia proporcji” oraz wskazuje dane na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem sposobu określenia proporcji (§ 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia).

Rozporządzenie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych instytucji kultury, państwowych instytucji kultury, uczelni publicznych i instytutów badawczych. W świetle obowiązującego prawa, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych instytucji kultury, państwowych instytucji kultury, uczelni i instytutów badawczych, metodą najbardziej odpowiadająca specyfice prowadzonej przez tych podatników działalności i dokonywanych nabyć co do zasady jest metoda wskazana w rozporządzeniu.

Stosownie do § 4 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku samorządowej instytucji kultury, jako sposób określenia proporcji uznaje się sposób ustalony według wzoru:

X = (A x 100) / P

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

 • X - proporcję określoną procentowo, zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej,
 • A - roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez samorządową instytucję kultury,
 • P - przychody wykonane samorządowej instytucji kultury.

Zgodnie z § 2 pkt 4 rozporządzenia, przez obrót należy rozumieć podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 29a, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5 ustawy, w zakresie:

 1. dokonywanych przez podatników:
  • odpłatnych dostaw towarów na terytorium kraju,
  • odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju,
  • eksportu towarów,
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 2. odpłatnych dostaw towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju, które podlegałyby opodatkowaniu podatkiem gdyby były wykonywane na terytorium kraju.

Wyjaśnić należy, że pojęcie obrotu, o którym mowa w powyższej regulacji powinno być interpretowane tak jak w przypadku art. 90 ustawy. Obrót powinien być rozumiany jako kwota należna z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług pomniejszona o VAT.

Natomiast przez przychody wykonane samorządowej instytucji kultury rozumie się – w myśl § 2 pkt 12 rozporządzenia – przychody samorządowej instytucji kultury w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, w tym dotacje przekazane tej instytucji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o kwoty zwróconych dotacji, o odsetki od środków na rachunkach bankowych zaliczonych do przychodów z mienia tej instytucji oraz o odszkodowania należne tej instytucji inne niż odszkodowania stanowiące zapłatę, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy – wynikające ze sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego, z których instytucja ta pokrywała koszty swojej działalności wykonując przypisane jej zadania jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia, przychody wykonane samorządowej instytucji kultury nie obejmują przychodów uzyskanych z tytułu:

 1. dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez samorządową instytucję kultury do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych samorządowej instytucji kultury – używanych na potrzeby prowadzonej przez tę instytucję działalności;
 2. transakcji dotyczących:
  1. pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych,
  2. usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 ustawy, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

Wyłączenie ww. transakcji z przychodów wykonanych samorządowej instytucji kultury (mianownik proporcji) zapewnia spójność (symetrię) z wyłączeniem tych transakcji z obrotu z działalności gospodarczej (licznik proporcji), i ma na celu ”oczyszczenie” kwoty przychodów przyjmowanej do wyliczenia proporcji z danych, które zniekształcałyby tę proporcję.

Powołując się na zapisy ww. ustawy o finansach publicznych wskazać należy, że dochody publiczne (budżetowe) to należne lub faktyczne wpływy środków pieniężnych do budżetów publicznych pobierane przez organy finansowe lub przez jednostki budżetowe, które zrealizowane dochody przekazują do organów finansowych, ze względu na powiązanie z budżetem systemem brutto (art. 5 ust. 2 ustawy o finansach publicznych). Obok dochodów występują także wpływy o charakterze zwrotnym, będące przychodami, które służą finansowaniu deficytu budżetowego oraz przychody jednostek organizacyjnych (np. zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych) i osób prawnych (np. szkół wyższych, instytucji kulturalnych), zaliczanych do sektora finansów publicznych, pochodzące z prowadzonej przez nie odpłatnej działalności, oraz z innych źródeł.

Z uwagi na fakt, że w przypadku samorządowej instytucji kultury utrudnione jest wyliczenie „obrotu” uzyskanego z tytułu czynności pozostających poza systemem VAT przyjęto zasadę – dla celów zastosowania sposobu obliczenia proporcji – że całkowity „obrót” z tytułu działalności gospodarczej oraz działalności pozostającej poza sferą podlegającą opodatkowaniu odpowiada wysokości wykonanych przychodów, z uwzględnieniem otrzymanych dotacji, (z wyjątkiem zwróconych dotacji, odsetek od środków na rachunkach bankowych zaliczanych do przychodów z mienia tej instytucji, odszkodowań innych niż stanowiące zapłatę, oraz dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez samorządową instytucję kultury do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych samorządowej instytucji kultury, używanych na potrzeby prowadzonej przez tę instytucję działalności, a także transakcji dotyczących pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych, oraz usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41 ustawy, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy).

Zgodnie z § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, w przypadku samorządowych instytucji kultury w mianowniku ujmuje się przychody wykonane samorządowej instytucji kultury.

Jak wskazano wyżej - zgodnie z § 2 pkt 12 rozporządzenia przychodami wykonanymi samorządowej instytucji kultury - są przychody samorządowej instytucji kultury w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, w tym przekazane tej instytucji dotacje, pomniejszone o kwoty zwróconych dotacji, o odsetki od środków na rachunkach bankowych zaliczonych do przychodów z mienia tej instytucji oraz o odszkodowania należne tej instytucji inne niż odszkodowania stanowiące zapłatę, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT wynikające ze sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego, z których instytucja ta pokrywała koszty swojej działalności wykonując przypisane jej zadania.

Tak więc nie można zgodzić ze stwierdzeniem Wnioskodawcy, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku z dnia 5 października 2018 r., że „Dotacje celowe inwestycyjne nie stanowią przychodów wykonanych samorządowej instytucji kultury zdefiniowanych w § 2 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015, poz. 2193)”, ponieważ Wnioskodawca przedmiotowe dotacje – jak wskazał w uzupełnieniu wniosku z dnia 29 października 2018 r. - otrzymuje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a z definicji przychodów wykonanych samorządowej instytucji kultury wprost wynika, iż „przez przychody wykonane samorządowej instytucji kultury rozumie się – w myśl § 2 pkt 12 rozporządzenia – przychody samorządowej instytucji kultury w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, w tym dotacje przekazane tej instytucji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o kwoty zwróconych dotacji (...)”.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 28 ust 2 ww. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przychodami instytucji kultury są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

Zatem z powołanych przepisów wynika, że w mianowniku wzoru do wyliczenia prewskaźnika dla Wnioskodawcy winny być uwzględnione wszystkie dotacje otrzymane przez Wnioskodawcę na sfinansowanie wykonywanej działalności.

Ujęcie wszystkich przychodów instytucji kultury (z pewnymi wyjątkami opisanymi powyżej), w tym w szczególności dotacji celowych lub podmiotowych niezwiązanych bezpośrednio z ceną dostaw towarów lub świadczenia usług (ujętych w planie finansów), znajduje umocowanie w przepisach unijnych. Zgodnie bowiem z art. 174 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, str. 1, z późn. zm.), państwa członkowskie mogą uwzględnić w mianowniku wysokość subwencji innych niż subwencje bezpośrednio związane z ceną dostaw towarów lub świadczenia usług, o których mowa w art. 73. Przepis ten dotyczy wyłącznie przypadku podatników tzw. mieszanych i został wprowadzony do Dyrektywy w celu uniknięcia sytuacji, w której podmiot otrzymujący subwencje, niedokonujący czynności podlegających opodatkowaniu VAT poprzez dokonywanie symbolicznych – w stosunku do całości wykonywanych działań – czynności podlegających opodatkowaniu VAT mógłby uzyskać niewspółmiernie wysoki zwrot podatku VAT.

Należy stwierdzić, że w przypadku samorządowych instytucji kultury, których działanie ma charakter statutowy i dofinansowane jest dotacjami niezwiązanymi bezpośrednio z ceną, pominięcie tych dotacji w ustalaniu proporcji mogłoby doprowadzić do uzyskania nieadekwatnego odliczenia podatku naliczonego.

Mając na uwadze wskazane wyżej przepisy, ustalając prewspółczynnik dla samorządowej instytucji kultury, zgodnie ze wzorem, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, w mianowniku winny być uwzględniane wszystkie rodzaje dotacji (w tym również dotacje inwestycyjne).

Tym samym nie można się zgodzić z Zainteresowanym, że „WDK nie powinien do mianownika prewspółczynnika ustalanego zgodnie ze wzorem Ministra Finansów dla samorządowych instytucji kultury włączać otrzymywanych dotacji inwestycyjnych zarówno na budowę ...CN, jak również innych otrzymywanych dotacji celowych inwestycyjnych.” Reasumując, Wnioskodawca obliczając proporcję, o której mowa w art. 86 ust. 2a i następne ustawy i opierając się na rozwiązaniu wskazanym w cyt. wyżej § 4 ust. 1 rozporządzenia, winien w mianowniku uwzględnić przychody wykonane samorządowej instytucji kultury, w których mieszczą się m.in. dotacje – czyli dotację inwestycyjną na budowę ...CN oraz inne otrzymywane dotacje inwestycyjne, pomniejszone o kwoty zwróconych dotacji – wynikające ze sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego, z których instytucja ta pokrywała koszty swojej działalności wykonując przypisane jej zadania jednostki samorządu terytorialnego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 (nr 3 we wniosku) należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, niniejsza interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej z dnia 27 kwietnia 2018 r., sygn. 0111-KDIB3.2.4012.17.2018.2.MN należy zwrócić uwagę na fakt, że interpretacje indywidualne są wydawane w indywidualnych sprawach i nie wiążą w sprawach innych podatników, co jest tym bardziej zrozumiałe zważywszy na różnorodność i odmienność okoliczności faktycznych występujących w każdej z indywidualnych spraw podlegających rozstrzygnięciu. Interpretacja indywidualna powołana przez Wnioskodawcę dotyczy sposobu określenia proporcji dla samorządowego zakładu budżetowego. W analizowanej sprawie natomiast przedmiotem rozstrzygnięcia jest sposób określenia proporcji dla samorządowej instytucji kultury. Zatem wskazana przez Wnioskodawcę interpretacja indywidualna rozstrzyga w odmiennym stanie faktycznym od stanu faktycznego przedstawionego w analizowanym wniosku. Tym samym powyższa interpretacja indywidualna nie może stanowić poparcia stanowiska Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie braku obowiązku uwzględniania w mianowniku przy wyliczaniu prewspółczynnika otrzymanych dotacji inwestycyjnych. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został rozpatrzony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.