Instytucja finansowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to instytucja finansowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
24
kwi

Istota:

Podleganie ustawie o podatku od niektórych instytucji finansowych.

Fragment:

Katalog podmiotów uznanych za podatników podatku od niektórych instytucji finansowych został określony w art. 4 ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1410 z późn. zm.). Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka nie spełnia kryterium podatnika tego podatku w rozumieniu art. 4 pkt 1-8 wspomnianej ustawy. Natomiast zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, za podatnika uważa się także instytucje pożyczkowe w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 oraz z 2017 r. poz. 819). Oznacza to, że w celu ustalenia, czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od niektórych instytucji finansowych, należy zweryfikować, czy spełnia on kryterium instytucji pożyczkowej. Zgodnie z art. 5 pkt 2a ustawy o kredycie konsumenckim, przez instytucję pożyczkową należy rozumieć kredytodawcę innego niż: bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucja kredytowa lub oddział instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.), spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, podmiot, którego działalność polega na udzielaniu kredytów konsumenckich w postaci odroczenia zapłaty ceny lub wynagrodzenia na zakup oferowanych przez niego towarów i usług.

2017
3
sie

Istota:

Czy w razie zaistnienia opisanego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca, zawierając jako pożyczkodawca umowę pożyczki pieniężnej z osobą fizyczną jako pożyczkobiorcą i nie weryfikując przeznaczenia środków przekazanych ww. osobie fizycznej w ramach realizacji umowy pożyczki, powinien być traktowany jak podmiot opisany w art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 68 ze zm., dalej: „p.o.n.i.f.”), a co za tym idzie czy powinien podlegać opodatkowaniu na zasadach opisanych w tej ustawie?

Fragment:

Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 czerwca 2017 r. (data wpływu 14 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od niektórych instytucji finansowych w zakresie braku posiadania przez Wnioskodawcę statusu podatnika podatku od niektórych instytucji finansowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od niektórych instytucji finansowych w zakresie braku posiadania przez Wnioskodawcę statusu podatnika podatku od niektórych instytucji finansowych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Przedmiotem przeważającej działalności Wnioskodawcy jest, zgodnie z klasyfikacją PKD 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne. Przedmiotem pozostałej działalności Wnioskodawcy są natomiast między innymi, zgodnie z klasyfikacją PKD: 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów, 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 96.09.Z - pozostała działalność usługowa, gdzieindziej nieklasyfikowana. Wnioskodawca jest spółką zależną w Grupie Kapitałowej X, w skład której wchodzą liczne spółki prawa handlowego: zarówno osobowe, jak i kapitałowe.

2017
22
cze

Istota:

W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od niektórych instytucji finansowych

Fragment:

Czy w związku ze sprzedażą na raty zasobu mieszkaniowego w wykonaniu przepisów ustawy o P. i pobieraniem odsetek według stawki określonej przez Narodowy Bank Polski bądź inny właściwy organ, w świetle art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od instytucji finansowych, Spółka jest podatnikiem podatku od instytucji finansowych? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku ze sprzedażą na raty zasobu mieszkaniowego w wykonaniu przepisów ustawy o P. i pobieraniem odsetek według stawki określonej przez Narodowy Bank Polski bądź inny właściwy organ, w świetle art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 68; dalej: ustawa o podatku od instytucji finansowych), Spółka nie jest podatnikiem podatku od instytucji finansowych. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Jak stanowi art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od instytucji finansowych, podatnikami są instytucje pożyczkowe w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 1497, ze zm.; dalej: ustawa o kredycie konsumenckim). Jednocześnie, zgodnie z art. 5 ust. 2a ustawy o kredycie konsumenckim, instytucją pożyczkową jest kredytodawca inny niż: bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucja kredytowa lub oddział instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 128 ze zm.), spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, podmiot, którego działalność polega na udzielaniu kredytów konsumenckich w postaci odroczenia zapłaty ceny lub wynagrodzenia na zakup oferowanych przez niego towarów i usług.

2017
23
maj

Istota:

Czy Wnioskodawca, zawierając jako pożyczkodawca umowę pożyczki pieniężnej z osobą fizyczną jako pożyczkobiorcą i nie weryfikując przeznaczenia środków przekazanych ww. osobie fizycznej w ramach realizacji umowy pożyczki, powinien być traktowany jak podmiot opisany w art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 68 ze zm., dalej: „p.o.n.i.f.”), a co za tym idzie czy powinien podlegać opodatkowaniu na zasadach opisanych w tej ustawie?

Fragment:

Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 2 lutego 2017 r. (data wpływu 7 lutego 2017 r.), uzupełnionym 14 i 22 marca 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od niektórych instytucji finansowych w zakresie braku posiadania przez Wnioskodawcę statusu podatnika podatku od niektórych instytucji finansowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od niektórych instytucji finansowych w zakresie braku posiadania przez Wnioskodawcę statusu podatnika podatku od niektórych instytucji finansowych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 10 marca 2017 r. Znak: 2461-IBPB-1-3.4510.58.2017.1.IZ wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 14 marca 2017 r. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Przedmiotem przeważającej działalności Wnioskodawcy jest, zgodnie z klasyfikacją PKD 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Przedmiotem pozostałej działalności Wnioskodawcy są natomiast między innymi, zgodnie z klasyfikacją PKD: 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów, 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

2011
1
lut

Istota:

Pytanie Spółki dotyczy obowiązku pobrania 19% zryczałtowanego podatku dochodowego w sytuacji zwrotu środków z indywidualnego konta emerytalnego, na które wcześniej przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego konta emerytalnego.

Fragment:

Zgodnie z art. 35 ust. 1 w/w ustawy możliwe jest dokonanie wypłaty transferowej "(...) z instytucji finansowej prowadzącej IKE do programu emerytalnego, do którego przystąpił oszczędzający, albo z programu emerytalnego, w przypadkach, o których umowa w przepisach o pracowniczych programach emerytalnych, do instytucji finansowej, z którą oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE(...)". Zgodnie z w/w ustawa, możliwe jest również dokonanie zwrotu środków z IKE. Zwrot środków zgromadzonych na IKE następuje w razie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej (art. 37 ust. 1). Pytanie Spółki dotyczy obowiązku pobrania 19% zryczałtowanego podatku dochodowego w sytuacji zwrotu środków z indywidualnego konta emerytalnego, na które wcześniej przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego konta emerytalnego. W szczególności Spółka ma wątpliwości w sprawie obowiązku poboru podatku od zwrotu środków pochodzących z wypłaty transferowej z pracowniczego programu emerytalnego. Według Spółki w przedstawionym stanie faktycznym instytucja prowadząca IKE obowiązana jest pobrać podatek od całości dochodu osiągniętego w tzw. trzecim filarze reformy emerytalnej, to jest zarówno od dochodu oszczędzającego osiągniętego na IKE, jak i od dochodu osiągniętego wcześniej w pracowniczym programie emerytalnym, z którego dokonano wypłaty transferowej na indywidualne konto emerytalne.