Instytucja finansowa | Interpretacje podatkowe

Instytucja finansowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to instytucja finansowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w razie zaistnienia opisanego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca, zawierając jako pożyczkodawca umowę pożyczki pieniężnej z osobą fizyczną jako pożyczkobiorcą i nie weryfikując przeznaczenia środków przekazanych ww. osobie fizycznej w ramach realizacji umowy pożyczki, powinien być traktowany jak podmiot opisany w art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 68 ze zm., dalej: „p.o.n.i.f.”), a co za tym idzie czy powinien podlegać opodatkowaniu na zasadach opisanych w tej ustawie?
Fragment:
Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 czerwca 2017 r. (data wpływu 14 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od niektórych instytucji finansowych w zakresie braku posiadania przez Wnioskodawcę statusu podatnika podatku od niektórych instytucji finansowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od niektórych instytucji finansowych w zakresie braku posiadania przez Wnioskodawcę statusu podatnika podatku od niektórych instytucji finansowych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Przedmiotem przeważającej działalności Wnioskodawcy jest, zgodnie z klasyfikacją PKD 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne. Przedmiotem pozostałej działalności Wnioskodawcy są natomiast między innymi, zgodnie z klasyfikacją PKD: 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów, 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 96.09.Z - pozostała działalność usługowa, gdzieindziej nieklasyfikowana. Wnioskodawca jest spółką zależną w Grupie Kapitałowej X, w skład której wchodzą liczne spółki prawa handlowego: zarówno osobowe, jak i kapitałowe.
2017
3
sie

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od niektórych instytucji finansowych
Fragment:
Czy w związku ze sprzedażą na raty zasobu mieszkaniowego w wykonaniu przepisów ustawy o P. i pobieraniem odsetek według stawki określonej przez Narodowy Bank Polski bądź inny właściwy organ, w świetle art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od instytucji finansowych, Spółka jest podatnikiem podatku od instytucji finansowych? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku ze sprzedażą na raty zasobu mieszkaniowego w wykonaniu przepisów ustawy o P. i pobieraniem odsetek według stawki określonej przez Narodowy Bank Polski bądź inny właściwy organ, w świetle art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 68; dalej: ustawa o podatku od instytucji finansowych), Spółka nie jest podatnikiem podatku od instytucji finansowych. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Jak stanowi art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od instytucji finansowych, podatnikami są instytucje pożyczkowe w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 1497, ze zm.; dalej: ustawa o kredycie konsumenckim). Jednocześnie, zgodnie z art. 5 ust. 2a ustawy o kredycie konsumenckim, instytucją pożyczkową jest kredytodawca inny niż: bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucja kredytowa lub oddział instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 128 ze zm.), spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, podmiot, którego działalność polega na udzielaniu kredytów konsumenckich w postaci odroczenia zapłaty ceny lub wynagrodzenia na zakup oferowanych przez niego towarów i usług.
2017
22
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca, zawierając jako pożyczkodawca umowę pożyczki pieniężnej z osobą fizyczną jako pożyczkobiorcą i nie weryfikując przeznaczenia środków przekazanych ww. osobie fizycznej w ramach realizacji umowy pożyczki, powinien być traktowany jak podmiot opisany w art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 68 ze zm., dalej: „p.o.n.i.f.”), a co za tym idzie czy powinien podlegać opodatkowaniu na zasadach opisanych w tej ustawie?
Fragment:
Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 2 lutego 2017 r. (data wpływu 7 lutego 2017 r.), uzupełnionym 14 i 22 marca 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od niektórych instytucji finansowych w zakresie braku posiadania przez Wnioskodawcę statusu podatnika podatku od niektórych instytucji finansowych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od niektórych instytucji finansowych w zakresie braku posiadania przez Wnioskodawcę statusu podatnika podatku od niektórych instytucji finansowych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 10 marca 2017 r. Znak: 2461-IBPB-1-3.4510.58.2017.1.IZ wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 14 marca 2017 r. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Przedmiotem przeważającej działalności Wnioskodawcy jest, zgodnie z klasyfikacją PKD 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Przedmiotem pozostałej działalności Wnioskodawcy są natomiast między innymi, zgodnie z klasyfikacją PKD: 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów, 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
2017
23
maj

Istota:
Pytanie Spółki dotyczy obowiązku pobrania 19% zryczałtowanego podatku dochodowego w sytuacji zwrotu środków z indywidualnego konta emerytalnego, na które wcześniej przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego konta emerytalnego.
Fragment:
Zgodnie z art. 35 ust. 1 w/w ustawy możliwe jest dokonanie wypłaty transferowej "(...) z instytucji finansowej prowadzącej IKE do programu emerytalnego, do którego przystąpił oszczędzający, albo z programu emerytalnego, w przypadkach, o których umowa w przepisach o pracowniczych programach emerytalnych, do instytucji finansowej, z którą oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE(...)". Zgodnie z w/w ustawa, możliwe jest również dokonanie zwrotu środków z IKE. Zwrot środków zgromadzonych na IKE następuje w razie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej (art. 37 ust. 1). Pytanie Spółki dotyczy obowiązku pobrania 19% zryczałtowanego podatku dochodowego w sytuacji zwrotu środków z indywidualnego konta emerytalnego, na które wcześniej przyjęto wypłatę transferową z pracowniczego konta emerytalnego. W szczególności Spółka ma wątpliwości w sprawie obowiązku poboru podatku od zwrotu środków pochodzących z wypłaty transferowej z pracowniczego programu emerytalnego. Według Spółki w przedstawionym stanie faktycznym instytucja prowadząca IKE obowiązana jest pobrać podatek od całości dochodu osiągniętego w tzw. trzecim filarze reformy emerytalnej, to jest zarówno od dochodu oszczędzającego osiągniętego na IKE, jak i od dochodu osiągniętego wcześniej w pracowniczym programie emerytalnym, z którego dokonano wypłaty transferowej na indywidualne konto emerytalne.
2011
1
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.