Instytucja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to instytucja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
gru

Istota:

Brak obowiązku uwzględniania w mianowniku przy wyliczaniu prewspółczynnika otrzymanych dotacji inwestycyjnych

Fragment:

Na podstawie delegacji ustawowej przewidzianej mocą art. 86 ust. 22 ww. ustawy Minister Finansów określił w rozporządzeniu z dnia 17 grudnia 2015 r. – właściwy wedle niego – sposób ustalania preproporcji w samorządowych instytucjach kultury. W § 4 ust. 1 tego rozporządzenia przyjęta została zasada, w myśl której w przypadku samorządowej instytucji kultury sposób określenia proporcji ustala się według wzoru: X= A x 100/P gdzie poszczególne symbole oznaczają: X - proporcję określoną procentowo, zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej, A - roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez samorządową instytucję kultury, P - Przychody wykonane samorządowej instytucji kultury. Przez przychody wykonane samorządowej instytucji kultury - rozumie się przychody samorządowej instytucji kultury w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, w tym dotacje przekazane tej instytucji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o kwoty zwróconych dotacji, o odsetki od środków na rachunkach bankowych zaliczonych do przychodów z mienia tej instytucji oraz o odszkodowania należne tej instytucji inne niż odszkodowania stanowiące zapłatę, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy – wynikające ze sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego, z których instytucja ta pokrywała koszty swojej działalności wykonując przypisane jej zadania jednostki samorządu terytorialnego.

2018
29
maj

Istota:

Wnioskodawca do momentu przekroczenia kwoty obrotu w wysokości 200.000 zł, będzie korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów usług (z uwzględnieniem warunków i wyłączeń, o których mowa m.in. w ww. art. 113 ust. 2 i ust. 13 ustawy).

Fragment:

Fakt, że część działalności - jako samorządowa instytucja kultury finansuje z dotacji organizatora, nie przesądza – jej zdaniem - o niesamodzielności dla potrzeb VAT. Co więcej, z osobowości prawnej samorządowej instytucji kultury wynikają pewne jej prawa i obowiązki, np. związane ze statusem pracodawcy czy samodzielnością w zakresie dysponowania środkami na rachunku bankowym. W związku z powyższym Wnioskodawca - jako samorządowa instytucja kultury - nie podlega centralizacji podatku VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy jako samorządowa instytucja kultury nie przekraczająca 200.000 zł przychodów ze sprzedaży Centrum jest zwolnione od podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, który mówi, że „ Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku ” Wnioskodawca stoi na stanowisku, że jako samorządowa instytucja kultury, która nie przekroczyła 200.000 zł przychodów ze sprzedaży jest zwolniony od podatku od towarów i usług.

2018
13
kwi

Istota:

Obowiązek odliczania podatku naliczonego z zastosowanie współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.

Fragment:

(...) instytucji kultury w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników. Ocena w konkretnym przypadku, czy dane nieodpłatne przedsięwzięcia realizowane przez instytucję kultury będą skutkować (wykluczać) stosowaniem przez nią zasad określonych w art. 86 ust. 2a-2h ustawy wymaga każdorazowo zbadania okoliczności faktycznych występujących w indywidualnej sprawie pod kątem spełnienia przesłanek omówionych wyżej. W przypadku instytucji kultury, która podejmuje nieodpłatne przedsięwzięcia w celach promocyjnych i marketingowych, a ich efektem ma być poszerzenie grona widzów, którzy skorzystają ostatecznie z odpłatnej usługi świadczonej przez daną instytucję kultury mogłoby spełniać przesłanki do uznania ich za związane z działalnością gospodarczą, jednakże ocena każdego przypadku wymaga analizy w oparciu o przesłanki obiektywne występujące w konkretnej sprawie. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa, który jest organizatorem, zapewniającym środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Wnioskodawcy.

2018
24
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku zastosowania przez instytucję kultury prewspółczynnika i proporcji w odniesieniu do wydatków poniesionych w związku z inwestycją realizowaną w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta (...)”.

Fragment:

Przez przychody wykonane samorządowej instytucji kultury rozumie się – w myśl § 2 pkt 12 rozporządzenia – przychody samorządowej instytucji kultury w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, w tym dotacje przekazane tej instytucji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o kwoty zwróconych dotacji, o odsetki od środków na rachunkach bankowych zaliczonych do przychodów z mienia tej instytucji oraz o odszkodowania należne tej instytucji inne niż odszkodowania stanowiące zapłatę, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy – wynikające ze sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego, z których instytucja ta pokrywała koszty swojej działalności wykonując przypisane jej zadania jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia, przychody wykonane samorządowej instytucji kultury nie obejmują przychodów uzyskanych z tytułu: dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez samorządową instytucję kultury do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych samorządowej instytucji kultury – używanych na potrzeby prowadzonej przez tę instytucję działalności; transakcji dotyczących: pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych, usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 ustawy, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

2017
23
wrz

Istota:

Czy na Spółce spoczywa obowiązek uznania, że uzyskanie od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej odsetek umownych za zwłokę stanowi podstawę do uznania, że strona będzie podlegała ustawie o podatku od niektórych instytucji finansowych i będzie na niej spoczywał obowiązek uiszczania podatku w wysokości określonej w art. 7 powyżej wymienionej ustawy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Fragment:

Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1410, dalej: „ ustawa o p.o.n.i.f. ”), w treści art. 1 reguluje opodatkowanie aktywów niektórych instytucji finansowych. Jednocześnie, zgodnie z art. 3 ustawy o p.o.n.i.f., przedmiotem opodatkowania podatkiem, o którym mowa w art. 1 tej ustawy są jedynie aktywa podmiotów, których wyszczególnienie zawarte jest w art. 4 ww. ustawy. W art. 4 ustawy o p.o.n.i.f., ustawodawca zawarł katalog podmiotów będących podatnikami podatku od niektórych instytucji finansowych. W pkt 9 tego artkułu wskazano, że za podatnika ww. podatku uważa się instytucje pożyczkowe w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2016 r., poz. 1528 oraz z 2017 r., poz. 819, dalej: „ ustawie o k.k. ”). Instytucją pożyczkową w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy o k.k., do którego odwołuje art. 4 pkt 9 ustawy o p.o.n.i.f., jest kredytodawca inny niż: bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucja kredytowa lub oddział instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 128 ze zm.), spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, podmiot, którego działalność polega na udzielaniu kredytów konsumenckich w postaci odroczenia zapłaty ceny lub wynagrodzenia na zakup oferowanych przez niego towarów i usług.

2017
18
lut

Istota:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku 0% do dostawy sprzętu do nurkowania na rzecz pracowników instytucji Unii Europejskiej oraz żołnierzy sił zbrojnych Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) przeznaczonego do celów prywatnych.

Fragment:

Wśród klientów Firmy pojawiają się także osoby, które są pracownikami instytucji Unii Europejskiej (przykładowo Komisji Europejskiej) oraz członkowie (żołnierze) sił zbrojnych Paktu Północnoatlantyckiego (NATO). Zarówno instytucje Unii Europejskiej (której pracownicy są klientami Firmy), jak również siły zbrojne NATO (których członkowie są klientami Firmy) mają siedzibę (placówkę) poza terytorium Polski. W przypadku transakcji z pracownikami instytucji europejskich, czy też członkami sił zbrojnych w niektórych przypadkach dochodzi do dwojakiego rodzaju sytuacji: klient przed nabyciem towarów przedstawia Firmie listę towarów, które zamierza nabyć (zamówienie) oraz wystawione na jego imię i nazwisko (przez daną instytucję, np. Komisję Europejską) świadectwo zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego; lub klient dopiero po nabyciu towarów, zapłaceniu i odebraniu od Firmy przedstawia listę towarów (zamówienie) wraz z powyższym świadectwem zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego. W obu przypadkach świadectwo zwolnienia od podatku VAT jest potwierdzone zarówno przez instytucję europejską (lub siły zbrojne) zatrudniające klienta Firmy, jak i Ministerstwo Finansów państwa, w którym instytucja ta (lub siły zbrojne) mają swoją placówkę.

2016
27
lis

Istota:

Czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od niektórych instytucji finansowych i tym samym jest zobowiązany do zapłaty tego podatku?

Fragment:

Potwierdza to wniosek Wnioskodawcy, że nie jest podatnikiem podatku od niektórych instytucji finansowych gdyż nie wykonuje wymienionych w ustawie czynności, a fakt powiązania z innym podatnikiem tego podatku nie jest wystarczający do uznania go za podatnika. Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje: Zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 68), podatnikami podatku są m.in. instytucje pożyczkowe w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 1497 z późn. zm.). Natomiast w myśl art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 1497 ze zm.), instytucja pożyczkowa to kredytodawca inny niż: bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucja kredytowa lub oddział instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.), spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, podmiot, którego działalność polega na udzielaniu kredytów konsumenckich w postaci odroczenia zapłaty ceny lub wynagrodzenia na zakup oferowanych przez niego towarów i usług.

2014
5
sie

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT usług warsztatów kulturalnych wraz z noclegiem i wyżywieniem

Fragment:

W myśl art. 8 ustawy o działalności kulturalnej, ministrowie oraz kierownicy urzędów centralnych organizują działalność kulturalną, tworząc państwowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Natomiast jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym (art. 9 ust. 1). Podmioty tworzące instytucje kultury, o których mowa w art. 8 i 9, zwane są dalej organizatorami, a ilekroć w ustawie jest mowa o instytucji kultury bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć zarówno państwową, jak i samorządową instytucję kultury (art. 10 ust. 1 i 2). Zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ustawy, instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora. Jak wynika z opisu sprawy, że Wnioskodawca jest instytucją o charakterze kultury, jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Województwa. Działalnością statutową Wnioskodawcy jest świadczenie usług z zakresu kultury w postaci profesjonalnej, artystycznej prezentacji folkloru ludowego i plebejskiego oraz twórczości współczesnej czerpiącej inspiracje z folkloru, a także działania upowszechnieniowe i edukacyjne w tym zakresie.

2014
1
maj

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT ma zastosować Wnioskodawca do przyjmowanych wpłat akredytacyjnych na warsztaty artystyczne i wyjazdy festiwalowe?
Jaką stawkę podatku VAT ma zastosować Wnioskodawca do wpłat wpisowego na ferie zimowe?

Fragment:

W myśl art. 8 ustawy o działalności kulturalnej - ministrowie oraz kierownicy urzędów centralnych organizują działalność kulturalną, tworząc państwowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Natomiast jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym (art. 9 ust. 1 niniejszej ustawy). Podmioty tworzące instytucje kultury, o których mowa w art. 8 i 9, zwane są dalej organizatorami, a ilekroć w ustawie jest mowa o instytucji kultury bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć zarówno państwową, jak i samorządową instytucję kultury (art. 10 ust. 1 i 2 ww. ustawy). W świetle art. 13 ust. 1 powołanej ustawy - instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Gminny Ośrodek Kultury) jest samorządową instytucją kultury wpisaną do gminnego rejestru instytucji kultury, działającym na podstawie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie ze statutem nadanym przez Radę Gminy do podstawowych zadań Ośrodka należy między innymi: prowadzenie działalności kulturalnej, (...)

2014
1
maj

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT ma zastosować Wnioskodawca do przyjmowanych wpłat akredytacyjnych na warsztaty artystyczne i wyjazdy festiwalowe?
Jaką stawkę podatku VAT ma zastosować Wnioskodawca do wpłat wpisowego na ferie zimowe?

Fragment:

W myśl art. 8 ustawy o działalności kulturalnej - ministrowie oraz kierownicy urzędów centralnych organizują działalność kulturalną, tworząc państwowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Natomiast jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym (art. 9 ust. 1 niniejszej ustawy). Podmioty tworzące instytucje kultury, o których mowa w art. 8 i 9, zwane są dalej organizatorami, a ilekroć w ustawie jest mowa o instytucji kultury bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć zarówno państwową, jak i samorządową instytucję kultury (art. 10 ust. 1 i 2 ww. ustawy). W świetle art. 13 ust. 1 powołanej ustawy - instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Gminny Ośrodek Kultury) jest samorządową instytucją kultury wpisaną do gminnego rejestru instytucji kultury, działającym na podstawie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie ze statutem nadanym przez Radę Gminy do podstawowych zadań Ośrodka należy między innymi: prowadzenie działalności kulturalnej, (...)