Instytucja | Interpretacje podatkowe

Instytucja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to instytucja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy na Spółce spoczywa obowiązek uznania, że uzyskanie od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej odsetek umownych za zwłokę stanowi podstawę do uznania, że strona będzie podlegała ustawie o podatku od niektórych instytucji finansowych i będzie na niej spoczywał obowiązek uiszczania podatku w wysokości określonej w art. 7 powyżej wymienionej ustawy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
Fragment:
Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1410, dalej: „ ustawa o p.o.n.i.f. ”), w treści art. 1 reguluje opodatkowanie aktywów niektórych instytucji finansowych. Jednocześnie, zgodnie z art. 3 ustawy o p.o.n.i.f., przedmiotem opodatkowania podatkiem, o którym mowa w art. 1 tej ustawy są jedynie aktywa podmiotów, których wyszczególnienie zawarte jest w art. 4 ww. ustawy. W art. 4 ustawy o p.o.n.i.f., ustawodawca zawarł katalog podmiotów będących podatnikami podatku od niektórych instytucji finansowych. W pkt 9 tego artkułu wskazano, że za podatnika ww. podatku uważa się instytucje pożyczkowe w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2016 r., poz. 1528 oraz z 2017 r., poz. 819, dalej: „ ustawie o k.k. ”). Instytucją pożyczkową w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy o k.k., do którego odwołuje art. 4 pkt 9 ustawy o p.o.n.i.f., jest kredytodawca inny niż: bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucja kredytowa lub oddział instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 128 ze zm.), spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, podmiot, którego działalność polega na udzielaniu kredytów konsumenckich w postaci odroczenia zapłaty ceny lub wynagrodzenia na zakup oferowanych przez niego towarów i usług.
2017
23
wrz

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku 0% do dostawy sprzętu do nurkowania na rzecz pracowników instytucji Unii Europejskiej oraz żołnierzy sił zbrojnych Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) przeznaczonego do celów prywatnych.
Fragment:
Wśród klientów Firmy pojawiają się także osoby, które są pracownikami instytucji Unii Europejskiej (przykładowo Komisji Europejskiej) oraz członkowie (żołnierze) sił zbrojnych Paktu Północnoatlantyckiego (NATO). Zarówno instytucje Unii Europejskiej (której pracownicy są klientami Firmy), jak również siły zbrojne NATO (których członkowie są klientami Firmy) mają siedzibę (placówkę) poza terytorium Polski. W przypadku transakcji z pracownikami instytucji europejskich, czy też członkami sił zbrojnych w niektórych przypadkach dochodzi do dwojakiego rodzaju sytuacji: klient przed nabyciem towarów przedstawia Firmie listę towarów, które zamierza nabyć (zamówienie) oraz wystawione na jego imię i nazwisko (przez daną instytucję, np. Komisję Europejską) świadectwo zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego; lub klient dopiero po nabyciu towarów, zapłaceniu i odebraniu od Firmy przedstawia listę towarów (zamówienie) wraz z powyższym świadectwem zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego. W obu przypadkach świadectwo zwolnienia od podatku VAT jest potwierdzone zarówno przez instytucję europejską (lub siły zbrojne) zatrudniające klienta Firmy, jak i Ministerstwo Finansów państwa, w którym instytucja ta (lub siły zbrojne) mają swoją placówkę.
2017
18
lut

Istota:
Czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od niektórych instytucji finansowych i tym samym jest zobowiązany do zapłaty tego podatku?
Fragment:
Potwierdza to wniosek Wnioskodawcy, że nie jest podatnikiem podatku od niektórych instytucji finansowych gdyż nie wykonuje wymienionych w ustawie czynności, a fakt powiązania z innym podatnikiem tego podatku nie jest wystarczający do uznania go za podatnika. Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje: Zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 68), podatnikami podatku są m.in. instytucje pożyczkowe w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 1497 z późn. zm.). Natomiast w myśl art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 1497 ze zm.), instytucja pożyczkowa to kredytodawca inny niż: bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucja kredytowa lub oddział instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.), spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, podmiot, którego działalność polega na udzielaniu kredytów konsumenckich w postaci odroczenia zapłaty ceny lub wynagrodzenia na zakup oferowanych przez niego towarów i usług.
2016
27
lis

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT usług warsztatów kulturalnych wraz z noclegiem i wyżywieniem
Fragment:
W myśl art. 8 ustawy o działalności kulturalnej, ministrowie oraz kierownicy urzędów centralnych organizują działalność kulturalną, tworząc państwowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Natomiast jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym (art. 9 ust. 1). Podmioty tworzące instytucje kultury, o których mowa w art. 8 i 9, zwane są dalej organizatorami, a ilekroć w ustawie jest mowa o instytucji kultury bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć zarówno państwową, jak i samorządową instytucję kultury (art. 10 ust. 1 i 2). Zgodnie z art. 13 ust. 1 ww. ustawy, instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora. Jak wynika z opisu sprawy, że Wnioskodawca jest instytucją o charakterze kultury, jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Województwa. Działalnością statutową Wnioskodawcy jest świadczenie usług z zakresu kultury w postaci profesjonalnej, artystycznej prezentacji folkloru ludowego i plebejskiego oraz twórczości współczesnej czerpiącej inspiracje z folkloru, a także działania upowszechnieniowe i edukacyjne w tym zakresie.
2014
5
sie

Istota:
Jaką stawkę podatku VAT ma zastosować Wnioskodawca do przyjmowanych wpłat akredytacyjnych na warsztaty artystyczne i wyjazdy festiwalowe?
Jaką stawkę podatku VAT ma zastosować Wnioskodawca do wpłat wpisowego na ferie zimowe?
Fragment:
W myśl art. 8 ustawy o działalności kulturalnej - ministrowie oraz kierownicy urzędów centralnych organizują działalność kulturalną, tworząc państwowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Natomiast jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym (art. 9 ust. 1 niniejszej ustawy). Podmioty tworzące instytucje kultury, o których mowa w art. 8 i 9, zwane są dalej organizatorami, a ilekroć w ustawie jest mowa o instytucji kultury bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć zarówno państwową, jak i samorządową instytucję kultury (art. 10 ust. 1 i 2 ww. ustawy). W świetle art. 13 ust. 1 powołanej ustawy - instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Gminny Ośrodek Kultury) jest samorządową instytucją kultury wpisaną do gminnego rejestru instytucji kultury, działającym na podstawie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie ze statutem nadanym przez Radę Gminy do podstawowych zadań Ośrodka należy między innymi: prowadzenie działalności kulturalnej, (...)
2014
1
maj

Istota:
Jaką stawkę podatku VAT ma zastosować Wnioskodawca do przyjmowanych wpłat akredytacyjnych na warsztaty artystyczne i wyjazdy festiwalowe?
Jaką stawkę podatku VAT ma zastosować Wnioskodawca do wpłat wpisowego na ferie zimowe?
Fragment:
W myśl art. 8 ustawy o działalności kulturalnej - ministrowie oraz kierownicy urzędów centralnych organizują działalność kulturalną, tworząc państwowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Natomiast jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym (art. 9 ust. 1 niniejszej ustawy). Podmioty tworzące instytucje kultury, o których mowa w art. 8 i 9, zwane są dalej organizatorami, a ilekroć w ustawie jest mowa o instytucji kultury bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć zarówno państwową, jak i samorządową instytucję kultury (art. 10 ust. 1 i 2 ww. ustawy). W świetle art. 13 ust. 1 powołanej ustawy - instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Gminny Ośrodek Kultury) jest samorządową instytucją kultury wpisaną do gminnego rejestru instytucji kultury, działającym na podstawie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie ze statutem nadanym przez Radę Gminy do podstawowych zadań Ośrodka należy między innymi: prowadzenie działalności kulturalnej, (...)
2014
1
maj

Istota:
Możliwości odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości z tytułu nabycia towarów i usług służących sprzedaży opodatkowanej i czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu.
Fragment:
Jednocześnie informuje się, że kwestię wyłączenia z opodatkowania czynności wykonywanych nieodpłatnie przez instytucję kultury w ramach działalności statutowej rozstrzygnięto w interpretacji indywidualnej nr ITPP2/443-1528a/12/RS . Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
2013
15
mar

Istota:
Czy w sytuacji likwidacji jednostki budżetowej i utworzenie w jej miejsce instytucji kultury należy objąć spisem z natury wyposażenie i środki trwałe i opodatkować je.Czy nowoutworzona jednostka kultury, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, jest zobowiązana dokonać korekty podatku naliczonego?
Fragment:
Samorządowa instytucja kultury –Ośrodek Kultury, uzyskała nowy Regon, mimo, że nie zmieniono PKD, nadano jej nowy NIP, prowadzi tę samą działalność co wykonywała będąc poprzednio jednostką budżetową. Jednostka nie dokonywała zakupów towarów i środków obrotowych, kupowała wyposażenie, środki trwałe z tego tytułu odliczała VAT w wysokości 54%. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy w świetle ustawy o VAT, art. 14 w związku z art. 15 w związku z likwidacją jednostki budżetowej i powstaniem instytucji kultury, która przejmie cały majątek likwidowanej jednostki należy objąć spisem z natury wyposażenie i środki trwałe i opodatkować je podatkiem VAT wg cen nabycia skoro nowopowstała jednostka (instytucja kultury) kontynuuje tę samą działalność... Czy nowoutworzona jednostka kultury, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, jest zobowiązana dokonać korekty podatku naliczonego... Zdaniem Wnioskodawcy, Ośrodek Kultury – jednostka budżetowa wykonuje te same zadania statutowe co nowo utworzona instytucja kultury. Zmiana statusu z jednostki budżetowej na instytucję kultury spowodowała zgodnie z przepisami o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i dokonanie wpisu do rejestru kultury, że nabyła osobowość prawną.
2011
1
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Instytucja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.