IPPB2/4511-580/16-5/MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie skutków podatkowych realizacji Instrumentów Finansowych DM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z póYn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2016 r. (data wp3ywu 29 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych realizacji Instrumentów Finansowych DM – jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych realizacji Instrumentów Finansowych DM.

We wniosku przedstawiono nastepuj1cy stan faktyczny / zdarzenie przysz3e.

Wnioskodawca jest osob1 fizyczn1 podlegaj1c1 w Polsce nieograniczonemu obowi1zkowi podatkowemu zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 17 stycznia 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej jako: „ustawa o PIT”) zatrudnion1 na podstawie umowy o prace w polskiej spó3ce kapita3owej prowadz1cej dzia3alnooa gospodarcz1 jako dom maklerski („Wnioskodawca”), tj. B. S.A. („Spó3ka”, „Dom Maklerski” lub „DM”) - nastepca prawny U. S.A. Z tytu3u wykonywanej pracy Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie (tzw. sta3y sk3adnik wynagrodzenia).

Jednoczeonie, Wnioskodawca jako cz3onek zarz1du DM, z racji zajmowanego stanowiska, jest objety Polityk1 zmiennych sk3adników wynagrodzen („Polityka”).

Polityka zosta3a opracowana przez Dom Maklerski na podstawie rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zasad ustalania przez dom maklerski polityki zmiennych sk3adników wynagrodzen osób zajmuj1cych stanowiska kierownicze (Dz. U. Nr 263, poz. 1569; „Rozporz1dzenie”) w celu:

 1. prawid3owego i skutecznego zarz1dzania ryzykiem i zniechecania do podejmowania ryzyka wykraczaj1cego poza poziom akceptowany przez DM;
 2. realizacji strategii prowadzenia dzia3alnooci przez DM;
 3. wspierania zapobiegania konfliktowi interesów.

Polityka reguluje zasady przyznawania oraz wyp3aty zmiennych sk3adników wynagrodzen osób zajmuj1cych stanowiska kierownicze w DM.

Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy s1 zmienne sk3adniki wynagrodzen w czeoci dotycz1cej instrumentów finansowych przyznanych i zrealizowanych na podstawie Polityki, która mia3a zastosowanie do zmiennych sk3adników wynagrodzen nale?nych za lata 2012 oraz 2013 (sposób przyznania oraz realizacji, tj. wykonania instrumentów finansowych opisany zosta3 w dalszej czeoci wniosku).

Zasady oraz charakter przyznawanych w ramach Polityki zmiennych sk3adników wynagrodzen w zakresie instrumentów finansowych by3y uregulowane identycznie w 2012 jak i 2013 r.

Zgodnie z przyjetymi w Polityce zapisami:

 • zmienne sk3adniki wynagrodzen powinny bya przyznawane i wp3acane, gdy odpowiadaj1 sytuacji finansowej DM oraz s1 uzasadnione wynikami DM, efektami pracy jednostki organizacyjnej, w której osoba zajmuj1ca stanowisko kierownicze by3a zatrudniona, oraz efektami pracy tej osoby;
 • wysokooa zmiennych sk3adników wynagrodzen mo?e bya zmniejszana lub zmienny sk3adnik wynagrodzenia mo?e nie bya wyp3acony, gdy DM wykazuje trwa31 strate bilansow1. Ponadto Rada Nadzorcza w stosunku do Cz3onków Zarz1du oraz Zarz1d w stosunku do osób zajmuj1cych stanowiska objete Polityk1 niewchodz1cych w sk3ad Zarz1du mo?e okreolia dodatkowe warunki, które musz1 bya spe3nione, aby uzyskaa prawo do wyp3aty zmiennych sk3adników wynagrodzen.

W przypadku zmiennych sk3adników wynagrodzen wed3ug Polityki obowi1zuj1cej w roku 2012 i 2013:

 • 50% zmiennych sk3adników wynagrodzen wyp3acanych jest w gotówce w roku ich przyznania (te sk3adniki nie s1 objete zapytaniem z niniejszego wniosku);
 • 50% zmiennych sk3adników wynagrodzen przyznawanych jest w instrumentach finansowych Domu Maklerskiego, których wartooa i nabycie prawa do ich wykonania powi1zana jest z sytuacj1 finansow1 DM („Instrumenty Finansowe DM”). Rada Nadzorcza przyznaj1c osobie uprawnionej zmienny sk3adnik wynagrodzenia w postaci Instrumentów Finansowych DM okreola liczbe przyznanych Instrumentów Finansowych na dzien przyznania Instrumentu Finansowego DM. Na dzien przyznania Instrumentu Finansowego DM wartooa tego instrumentu i liczba przyznanych Instrumentów Finansowych DM ustalana jest zgodnie z poni?szymi zasadami:
  1. wartooa instrumentu Finansowego DM na dzien przyznania ustalana jest jako iloraz zysku wykazanego w ostatnim przed dniem przyznania Instrumentu Finansowego DM rocznym sprawozdaniu finansowym DM zaudytowanym przez bieg3ego rewidenta i liczby istniej1cych akcji DM na dzien przyznania Instrumentu Finansowego DM;
  2. liczba Instrumentów Finansowych DM przyznanych osobom zajmuj1cym stanowiska kierownicze bedzie równa ilorazowi 1/2 wartooci zmiennych sk3adników wynagrodzen na dzien przyznania Instrumentu Finansowego DM i wartooci Instrumentu Finansowego DM obliczonej zgodnie z lit. a.
 • zmienne sk3adniki wynagrodzenia w postaci Instrumentów Finansowych DM s1 uzale?nione od efektów pracy danej osoby oraz uwzgledniaj1 ryzyko DM. Instrumenty Finansowe DM s1 wykonywane w okresie trzech lat, uwzgledniaj1c w zwi1zku z tym cykl koniunkturalny, charakter i ryzyka prowadzonej dzia3alnooci oraz obowi1zki danej osoby zajmuj1cej stanowisko kierownicze objetej Polityk1;
 • w ka?dym nastepnym roku kalendarzowym po dniu przyznania Instrumentu Finansowego DM, ale nie wczeoniej ni? po dniu zaudytowania sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy mo?liwe jest nabycia prawa do wykonania nie wiecej ni? 1/3 Instrumentów Finansowych DM przyznanych osobie zajmuj1cej stanowisko kierownicze objetej Polityk1. Rada Nadzorcza w stosunku do Cz3onków Zarz1du oraz Zarz1d w stosunku do osób zajmuj1cych stanowiska kierownicze niewchodz1cych w sk3ad Zarz1du objetych Polityk1, przyznaj1c Instrument Finansowy DM mo?e okreolia dodatkowe warunki jakie musz1 bya spe3nione aby nabya prawo do wykonania Instrumentu Finansowego DM w danym roku. Wartooa wykonania Instrumentu Finansowego DM w danym roku bedzie równa wartooci Instrumentu Finansowego DM z dnia przydzia3u Instrumentu Finansowego DM, o ile zwrot na wymaganym minimalnym kapitale wskazanym w zaudytowanym sprawozdaniu finansowym DM za poprzedni rok obrotowy przed dniem wykonania prawa z Instrumentu Finansowego DM bedzie mieoci3 sie w zakresie od 70% do 130% zwrotu na minimalnym kapitale na zakonczenie roku obrotowego poprzedzaj1cego dzien przyznania Instrumentu Finansowego DM. W przypadku gdy wskazany powy?ej zwrot na minimalnym kapitale wykracza poza zakres wskazany wy?ej przedzia3 wartooci Instrumentu Finansowego DM zostanie proporcjonalnie zmniejszony lub zwiekszony;
 • wartooa wykonania Instrumentu Finansowego DM w danym roku kalendarzowym nie mo?e przekroczya 200% wartooci Instrumentu Finansowego DM z dnia jego przyznania;
 • w wyniku wykonania (realizacji) Instrumentu Finansowego DM zostanie wyp3acona gotówka zgodnie z zasadami wskazanymi powy?ej a Instrument Finansowy DM zostanie umorzony (wygaonie). Instrumenty Finansowe DM, co do których w danym roku osoby zajmuj1ce stanowiska kierownicze nie uzyskaj1 prawa do ich wykonania s1 umarzane (wygasaj1).

Wskutek wykonania (realizacji) Instrumentu Finansowego DM nastepuje wyp3ata gotówki, a Instrument Finansowy DM jest umarzany.

W kontekocie powy?szego, w oparciu o wskazane Polityki - w czeoci dotycz1cej Instrumentów Finansowych DM:

 1. z tytu3u Polityki obowi1zuj1cej w 2012 r., Wnioskodawca naby3 prawo do zmiennych sk3adników wynagrodzen, które zosta3y rozliczone w nastepuj1cy sposób:
  • w 2014 r. Wnioskodawca zrealizowa3 1/3 zmiennych sk3adników wynagrodzen w postaci Instrumentów Finansowych DM z uwagi na fakt, ?e w 2013 r. zosta3y spe3nione przewidziane w Polityce z 2012 r. warunki niezbedne do realizacji Instrumentów Finansowych DM;
  • w 2015 r. Wnioskodawca nie zrealizowa3 zmiennych sk3adników wynagrodzen (tj. 1/3) w postaci Instrumentów Finansowych DM z uwagi na fakt, ?e w 2014 r. nie zosta3y spe3nione przewidziane w Polityce z 2012 r. warunki niezbedne do realizacji Instrumentów Finansowych DM;
  • w 2016 r. Wnioskodawca zrealizowa3 1/3 zmiennych sk3adników wynagrodzen w postaci Instrumentów Finansowych DM z uwagi na fakt, ?e w 2015 r. zosta3y spe3nione przewidziane w Polityce z 2012 r. warunki niezbedne do realizacji Instrumentów Finansowych DM;
 2. z tytu3u Polityki za 2013 r. Wnioskodawca naby3 prawo do zmiennych sk3adników wynagrodzen, które zosta3y rozliczone w nastepuj1cy sposób:
  • 2015 r. Wnioskodawca nie zrealizowa3 zmiennych sk3adników wynagrodzen (tj. 1/3) w postaci Instrumentów Finansowych DM z uwagi na fakt, ?e w 2014 r. nie zosta3y spe3nione przewidziane w Polityce z 2013 r. warunki niezbedne do realizacji Instrumentów Finansowych DM;
  • w 2016 r. Wnioskodawca zrealizowa3 1/3 zmiennych sk3adników wynagrodzen w postaci Instrumentów Finansowych DM z uwagi na fakt, ?e w 2015 r. zosta3y spe3nione przewidziane w Polityce z 2013 r. warunki niezbedne do realizacji Instrumentów Finansowych DM;
  • w 2017 r. mo?e nast1pia realizacja zmiennych sk3adników wynagrodzen w postaci Instrumentów Finansowych DM (1/3), o ile warunki niezbedne do realizacji Instrumentów Finansowych DM przewidziane Polityk1 za 2013 r. zostan1 spe3nione w 2016 r.

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytania.

 1. Czy ewentualne przysporzenie maj1tkowe z tytu3u realizacji Instrumentów Finansowych DM opisanych w stanie faktycznym Wniosku powoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego ze Yród3a kapita3y pienie?ne w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT, który powinien podlegaa opodatkowaniu przy zastosowaniu 19% stawki podatku przewidzianej w art. 30b ust. 1 ustawy o PIT?
 2. Czy ewentualny przychód osi1gniety z tytu3u Instrumentów Finansowych DM zrealizowanych po 2015 r., lecz przyznanych przed 1 stycznia 2015 r. powinien podlegaa opodatkowaniu w momencie realizacji Instrumentów Finansowych DM?
 3. Czy przychód osi1gniety z tytu3u Instrumentów Finansowych DM, przyznanych i zrealizowanych przed 1 stycznia 2015 r. powinien podlegaa opodatkowaniu w momencie realizacji Instrumentów Finansowych DM?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

W ocenie Wnioskodawcy, ewentualny przychód uzyskany z tytu3u realizacji Instrumentów Finansowych DM przyznanych na podstawie Polityki powinien zostaa uznany za przychód z kapita3ów pienie?nych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT i podlegaa opodatkowaniu przy zastosowaniu 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT.

Ad. 2

W ocenie Wnioskodawcy, za moment powstania przychodu podatkowego z tytu3u Instrumentów Finansowych DM zrealizowanych po 2015 r., lecz przyznanych przed 1 stycznia 2015 r. nale?y uznaa moment realizacji Instrumentów Finansowych DM, w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 10 w zwi1zku z art. 17 ust. 1b ustawy o PIT.

Ad. 3

Przychód osi1gniety z tytu3u Instrumentów Finansowych DM, przyznanych i zrealizowanych przed 1 stycznia 2015 r. powinien podlegaa opodatkowaniu w momencie realizacji Instrumentów Finansowych DM, w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 10 w zwi1zku z art. 17 ust. 1b ustawy o PIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Ad. 1

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT jednym ze Yróde3 przychodów s1 kapita3y pienie?ne i prawa maj1tkowe, w tym odp3atne zbycie praw maj1tkowych innych ni? wymienione w pkt 8 lit. a-c ustawy o PIT.

Natomiast, w myol art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, za przychody z kapita3ów pienie?nych uwa?a sie przychody z odp3atnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikaj1cych.

Ustawa o PIT zawiera definicje legaln1 pojecia „pochodnych instrumentów finansowych”. Nale?y jednak?e wskazaa, ?e w okresie czasu którego dotyczy opisany stan faktyczny niniejszego wniosku definicja ta by3a poddawana zmianom legislacyjnym.

Zdaniem Wnioskodawcy, rozpatrywane Instrumenty Finansowe DM stanowi1 pochodne instrumenty finansowe zarówno na gruncie art. 5a pkt 13 ustawy o PIT w brzmieniu obowi1zuj1cym w 2014 r, jak i w brzmieniu obowi1zuj1cym od 1 stycznia 2015 r.

Definicja pochodnych instrumentów finansowych - 2014 r. vs. wersja obecna

Zgodnie z art. 5a pkt 13 ustawy o PIT w wersji nadanej ustaw1 z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328), która wesz3a w ?ycie 1 stycznia 2015 r. pod pojeciem „pochodnych instrumentów finansowych” - nale?y rozumiea instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z dnia 6 grudnia 2013 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.; dalej jako: „UOIF”), z wy31czeniem tytu3ów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania oraz instrumentów rynku pienie?nego.

Natomiast, zgodnie z art. 5a pkt 13 ustawy o PIT w wersji obowi1zuj1cej w 2014 r. okreolenie „pochodny instrument finansowy” oznacza3o instrument finansowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 UOIF.

Zatem, definicja „pochodnych instrumentów finansowych” obowi1zuj1ca na gruncie PIT w 2014 r. ró?ni3a sie od obecnie obowi1zuj1cej definicji brakiem wy31czenia z zakresu tego pojecia „tytu3ów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania” oraz „instrumentów rynku pienie?nego”. Instrumenty Finansowe DM objete niniejszym zapytaniem nie stanowi1 w opinii Wnioskodawcy ani „tytu3ów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania” ani „instrumentów rynku pienie?nego”.

Odnosz1c sie do pojecia „tytu3ów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania” nale?y wskazaa, ?e ustawa o PIT nie zawiera definicji tego pojecia, lecz z uwagi na zawarte w tym przepisie odwo3anie do przepisów UOIF za zasadne nale?y uznaa odwo3anie sie w tym zakresie do definicji obowi1zuj1cej na gruncie UOIF. Zgodnie z art. 3 pkt 3 UOIF przez „tytu3 uczestnictwa w instytucjach wspólnego-inwestowania” rozumie sie wyemitowane na podstawie w3aociwych przepisów prawa polskiego lub obcego papiery wartoociowe lub niebed1ce papierami wartoociowymi instrumenty finansowe reprezentuj1ce prawa maj1tkowe przys3uguj1ce uczestnikom instytucji wspólnego inwestowania, w tym w szczególnooci jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

W tym miejscu nale?y ju? wskazaa, ?e Instrumenty Finansowe DM nie stanowi1 instrumentów finansowych reprezentuj1cych prawa przys3uguj1ce uczestnikom instytucji wspólnego inwestowania. Z uwagi na powy?sze, Instrumenty Finansowe DM nie mog1 bya uznane za „tytu3y uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania” w rozumieniu art. 3 pkt 3 UOIF oraz art. 5a pkt 13 UOIF.

Zgodnie z art. 3 pkt 28 UOIF przez pojecie „instrumentów rynku pienie?nego” rozumie sie papiery wartoociowe / lub niebed1ce papierami wartoociowymi instrumenty finansowe, wyemitowane lub wystawione na podstawie w3aociwych przepisów prawa polskiego lub obcego, które mog1 bya przedmiotem obrotu na rynku pienie?nym. Powszechnie do „instrumentów rynku pienie?nego” zalicza sie: bony skarbowe, bony pienie?ne, bony komercyjne przedsiebiorstw, weksle, czeki, akcepty bankowe i certyfikaty depozytowe.

Natomiast, zgodnie z art. 3 pkt 27 UOIF przez pojecie „rynku pienie?nego” rozumie sie system obrotu instrumentami finansowymi opiewaj1cymi wy31cznie na wierzytelnooci pienie?ne, o terminie realizacji praw, liczonym od dnia ich wystawienia albo nabycia w obrocie pierwotnym, nie d3u?szym ni? rok. W nauce prawa wskazuje sie, ?e: „Prawodawca w treoci art. 3 pkt 27 ObrlFinU umieoci3 definicje legaln1 jednej z czeoci sk3adowych (jednego z segmentów) rynku finansowego, jak1 jest rynek pienie?ny. Definicja ta zosta3a oparta na kryterium przedmiotowym. Wyró?nikiem rynku pienie?nego jest to, ?e dokonywany jest na nim obrót instrumentami finansowymi o charakterze wierzycielskim (przy czym chodzi tutaj o wierzytelnooa pienie?n1), których okres zapadalnooci jest krótszy od 1 roku. Rynek pienie?ny jest zatem rynkiem wierzycielskich instrumentów finansowych (instrumentów, w których treoci zosta3a inkorporowana wierzytelnooa pienie?na) o okresie zapadalnooci wynosz1cym mniej ni?eli 1 rok. Definicja legalna rynku pienie?nego z art. 3pkt 27 0brFinU jest zbie?na z definicj1 rynku pienie?nego wykorzystywan1 w nauce ekonomii i finansów.” (M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda, Prawo rynku kapita3owego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014, wydanie 2, dostepny w SIP Legalis).

Instrumenty Finansowe DM wykazuj1 inne cechy, nie s1 one instrumentami finansowymi opiewaj1cymi wy31cznie na wierzytelnooci pienie?ne, ich termin realizacji mo?e przekraczaa rok, a ponadto, nie s1 to bony skarbowe, bony pienie?ne, bony komercyjne przedsiebiorstw, weksle, czeki, akcepty bankowe ani certyfikaty depozytowe. Z uwagi na powy?sze nie mieszcz1 sie one w zakresie pojecia „instrumentów rynku pienie?nego”.

Nale?y zauwa?ya, ?e do 31 grudnia 2015 r. definicja „pochodnych instrumentów finansowych” na gruncie ustawy o PIT by3a w istocie szersza ni? po 1 stycznia 2016 r., bowiem nie zawiera3a wykluczenia odnosz1cego sie do „tytu3ów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania” oraz „instrumentów rynku pienie?nego”.

Uwzgledniaj1c powy?sze oraz specyfike Instrumentów Finansowych DM opisanych w niniejszym wniosku nale?y wskazaa, ?e nie stanowi1 one: tytu3ów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, oraz instrumentów rynku pienie?nego.

Podsumowuj1c, zmiana definicji pochodnych instrumentów finansowych od 2015 r. nie wp3ywa na kwalifikacje Instrumentów Finansowych DM na gruncie ustawy o PIT.

Zakres definicji „pochodne instrumenty finansowe”.

Z uwagi na powy?sze, nale?y odnieoa sie do zakresu znaczeniowego pojecia instrumentów finansowych na gruncie UOIF. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 UOIF instrumentami finansowymi s1 niebed1ce papierami wartoociowymi:

 1. tytu3u uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania:
 2. instrumenty rynku pienie?nego;
 3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stope procentow1, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartoociowy, waluta, stopa procentowa, wskaYnik rentownooci lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaYnik finansowy, które s1 wykonywane przez dostawe lub rozliczenie pienie?ne;
 4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stope procentow1 oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które s1 wykonywane przez rozliczenie pienie?ne lub mog1 bya wykonane przez rozliczenie pienie?ne wed3ug wyboru jednej ze stron;
 5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które s1 wykonywane przez dostawe, pod warunkiem, ?e s1 dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu;
 6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mog1 bya wykonane przez dostawe, które nie s1 przeznaczone do celów handlowych i wykazuj1 w3aociwooci innych pochodnych instrumentów finansowych;
 7. instrumenty pochodne dotycz1ce przenoszenia ryzyka kredytowego;
 8. kontrakty na ró?nice;
 9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotycz1ce stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnosz1ce sie do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnien do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które s1 wykonywane przez rozliczenie pienie?ne albo mog1 bya wykonane przez rozliczenie pienie?ne wed3ug wyboru jednej ze stron, a tak?e wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnosz1ce sie do aktywów, praw, zobowi1zan, indeksów oraz innych wskaYników, które wykazuj1 w3aociwooci innych pochodnych instrumentów finansowych.

W kontekocie rozpatrywanych zmiennych sk3adników wynagrodzen w postaci Instrumentów Finansowych DM w szczególnooci nale?y zwrócia uwage na art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c) UOIF, który odnosi sie do niebed1cych papierami wartoociowymi opcji, kontraktów terminowych, swapów, umów forward na stope procentow1 oraz innych instrumentów pochodnych, których instrumentem bazowym jest papier wartoociowy, waluta, stopa procentowa, wskaYnik rentownooci lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaYnik finansowy, które s1 wykonywane przez dostawe lub rozliczenie pienie?ne.

Uzupe3niaj1c, przedstawione rozumienie „instrumentów pochodnych” na gruncie UOIF nale?y wskazaa równie? na art. 3 pkt 28a UOIF zgodnie z którym, ilekroa w UOIF jest mowa o „instrumentach pochodnych” rozumie sie przez to opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa maj1tkowe, których cena zale?y bezpoorednio lub poorednio od ceny lub wartooci instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentownooci, indeksów finansowych, wskaYników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a tak?e innych aktywów, praw, zobowi1zan, indeksów lub wskaYników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotycz1ce przenoszenia ryzyka kredytowego.

W doktrynie prawa podkreola sie, ?e: „Jako podstawow1 ceche konstrukcyjn1 instrumentów pochodnych wskazuje sie powi1zanie wartooci tych instrumentów z wartooci1 okreolonego aktywa bazowego, przy czym kierunek tej zale?nooci jest taki, ?e to wartooa aktywa bazowego determinuje wartooa instrumentu pochodnego. Formu3owane s1 tak?e definicje instrumentów pochodnych, które k3ad1 nacisk na uzale?nienie wartooci instrumentów pochodnych od przysz3ej wartooci aktywa bazowego. Uwypuklona zostaje wówczas zale?nooa nie tyle pomiedzy aktualn1 cen1 aktywa bazowego na rynku a aktualn1 cen1 instrumentu pochodnego, ale zale?nooa pomiedzy przewidywan1 w przysz3ooci cen1 aktywa bazowego a aktualn1 cen1 instrumentu pochodnego. Wydaje sie, ?e definicje odnosz1ce sie wyraYnie do przewidywanych cen aktywów bazowych jako czynnika determinuj1cego aktualne ceny instrumentów pochodnych precyzyjniej oddaj1 istote tych instrumentów. Podkreolaj1 one bowiem znaczenie elementu niepewnooci co do przysz3ych zmian cen aktywów bazowych jako cechy konstrukcyjnej instrumentów pochodnych.” (K. Gorzelak, A. Braciszewska, J. Braciszewska, T. Rogalski, Towary gie3dowe i towarowe instrumenty pochodne, C.H. Beck, Warszawa 2011, wydanie 1, dostepny w SIP Legalis).

Z przytoczonych przepisów oraz pogl1dów przedstawicieli doktryny, nale?y wywieoa wniosek, ?e za „instrumenty pochodne” na gruncie UOIF uznaje sie instrumenty finansowe których wartooa uzale?niona jest od wartooci instrumentów bazowych takich jak np. wartooa akcji, wartooa indeksów gie3dowych lub kursów walut oraz innych wskaYników ekonomicznych itp.

W owietle powy?szego, w ocenie Wnioskodawcy Instrumenty Finansowe DM stanowi1ce przedmiot nieniniejszego wniosku powinny zostaa uznane za pochodne instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 UOIF, poniewa? w dniu przyznania Instrumentu Finansowego DM nie jest pewne, czy wyst1pi jego realizacja (tj. realizacja Instrumentu Finansowego DM), a tak?e jaka bedzie wartooa realizacji Instrumentu Finansowego DM, gdy? powy?sze zale?y od zwrotu na wymaganym minimalnym kapitale wskazanym w : zaudytowanym sprawozdaniu finansowym DM, tj. od wartooci wskaYnika ekonomicznego. Na moment przyznania wartooa Instrumentu Finansowego DM jest ustalana jako iloraz zysku wykazanego w ostatnim przed dniem przyznania Instrumentu Finansowego DM rocznym sprawozdaniu finansowym i liczby istniej1cych akcji DM na dzien przyznania Instrumentu Finansowego DM.

Natomiast wartooa wykonania Instrumentu Finansowego DM w danym roku jest równa wartooci Instrumentu Finansowego DM z dnia przyznania, o ile zwrot na wymaganym minimalnym kapitale wskazanym w zaudytowanym sprawozdaniu finansowym DM bedzie sie mieocia w zakresie od 70% do 130% zwrotu na minimalnym kapitale wskazanym w zaudytowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy poprzedzaj1cy dzien przyznania Instrumentu Finansowego DM. Istotne jest, ?e w przypadku, gdy wskazany zwrot na minimalnym kapitale wykracza poza wskazany przedzia3 (tj. od 70% do 130%) wartooa Instrumentu Finansowego DM zostanie proporcjonalnie zwiekszona lub zmniejszona. Rozliczenie Instrumentu Finansowego DM nastepuje natomiast poprzez fizyczn1 wyp3ate orodków pienie?nych. Z uwagi na powy?sze, nale?y uznaa, ?e Instrument Finansowy DM stanowi w istocie instrument pochodny dla którego instrumentem bazowym jest wskaYnik zwrotu na minimalnym kapitale Spó3ki za dany rok obrotowy, który jest wykonywany przez rozliczenie pienie?ne.

Zdaniem Wnioskodawcy powy?sze przes1dza, i? Instrumenty finansowe DM stanowi1 instrumenty pochodne w rozumieniu art. 3 pkt 28a UOIF.

Ponadto, Wnioskodawca pragnie wskazaa, ?e rozpatrywane Instrumenty Finansowe DM powinny zostaa uznane za pochodne instrumenty finansowe zarówno na gruncie art. 5a pkt 13 ustawy o PIT w brzmieniu obowi1zuj1cym w 2014 r., jak i w brzmieniu obowi1zuj1cym od 1 stycznia 2015 r.

Konsekwentnie, w oparciu o art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 5a pkt 13 ustawy o PIT w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 UOIF przychód z tytu3u realizacji Instrumentów Finansowych DM opisanych w stanie faktycznym niniejszego wniosku powinien zostaa zakwalifikowany do Yród3a przychodów jakim s1 kapita3y pienie?ne.

Zatem uzyskany przychód powinien podlegaa opodatkowaniu w oparciu o art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, tj. 19% stawk1 podatku.

Powy?sze, znajduje potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydanych w stanach faktycznych (zdarzeniach przysz3ych) zbli?onych do stanu faktycznego rozpatrywanego w przedmiotowej sprawie, m.in. w:

 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2016 r. (sygn. IPPB2/4511-1082/15-2/MK), w której wskazano, ?e:
 • Reasumuj1c, w zwi1zku z realizacj1 Prawa do Rozliczenia Pienie?nego wynikaj1cego wy31cznie z podpisanej umowy przyst1pienia do programu motywacyjnego stanowi1cego pochodny instrument finansowy powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód z kapita3ów pienie?nych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegaj1cy opodatkowaniu 19% zrycza3towanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy i wykazaniu w zeznaniu podatkowym sk3adanym przez Wnioskodawce stosownie do art. 30b ust. 6 ww. ustawy.
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 grudnia 2015 r. (sygn. IBPB-2 -2/4511-531/15/AK), w której wskazano, ?e:
 • Podsumowuj1c, przyznanie Uprawnionym warunkowego prawa do otrzymania kwoty rozliczenia (premii) maj1cego charakter pochodnego instrumentu finansowego spowoduje powstanie po stronie Uprawnionych przychodu podlegaj1cego opodatkowaniu w momencie realizacji tego pochodnego instrumentu finansowego. Przychód ten nale?y zakwalifikowaa jako przychód z kapita3ów pienie?nych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegaj1cy opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ustawy.
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2015 r. (sygn. IPPB2/4511-964/15-2/MK1), w której wskazano, ?e:
 • Podstaw1 prawn1 i powodem potencjalnego przysporzenia dla Wnioskodawcy bedzie realizacja praw do otrzymywania Rozliczen Pienie?nych, których wartooa bedzie ociole zale?na od zdefiniowanych w umowie (lub umowach) wskaYników finansowych osi1ganych przez Spó3ke, a nie inna umowa lub inny stosunek prawny wi1?1cy Wnioskodawce ze Spó3k1 (np. umowa o prace lub powo3anie do zarz1du). Umowa o prace z Wnioskodawc1 jasno okreola zakres jego obowi1zków, za które jest wynagradzany na podstawie tej umowy. Na wysokooa wskaYników finansowych zwi1zanych z prawami do otrzymywania Rozliczen Pienie?nych, wp3yw maj1 zmienne warunki rynkowe i ogólna kondycja ekonomiczna Spó3ki jako ca3ooci. Oznacza to, ?e czynnooci wykonywane przez Wnioskodawce razem z innymi czynnikami i dzia3aniami podejmowanymi przez inne osoby zatrudnione w Spó3ce maj1 pooredni wp3yw na sytuacje finansow1 i osi1gane przez ni1 wyniki finansowe. Nie ma zatem mo?liwooci zaliczenia przysporzenia z tego tytu3u do innych (ni? kapita3y pienie?ne) Yróde3 przychodów, w szczególnooci do takich, które bezpoorednio wynikaj1 z ewentualnych relacji Wnioskodawcy ze Spó3k1.

Reasumuj1c, w ocenie Wnioskodawcy Instrumenty Finansowe DM stanowi1 instrumenty pochodne w rozumieniu UOIF i w konsekwencji powinny bya uznane za instrumenty finansowe na gruncie ustawy o PIT. Ewentualny przychód uzyskany przez Wnioskodawce z tytu3u realizacji Instrumentów Finansowych DM powinien zostaa zakwalifikowany do Yród3a przychodów jakim s1 kapita3y pienie?ne w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT. Przychód powinien podlegaa opodatkowaniu przy zastosowaniu 19% stawki podatku dochodowego przewidzianej w art. 30b ust. 1 ustawy o PIT.

Ad. 2 i Ad. 3

Moment powstania przychodu.

Realizacja odpowiedniej czeoci zmiennych sk3adników wynagrodzenia w postaci Instrumentów Finansowych DM bedzie oznaczaa wyp3ate w pieni1dzu wartooci Instrumentów Finansowych DM obliczonej na podstawie zasad przyjetych odpowiednio w Polityce obowi1zuj1cej w 2012 r. oraz w 2013 r.

Istotne jest, ?e na sam moment przyznania zmiennych sk3adników wynagrodzenia w postaci Instrumentów Finansowych DM Wnioskodawca nie uzyska ?adnego przysporzenia maj1tkowego, poniewa? sam fakt objecia go w danym roku Polityk1 nie dawa3 Wnioskodawcy ?adnych praw do wykonania lub swobodnego dysponowania przyznanymi Instrumentami Finansowymi DM.

Zgodnie, z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, za przychody z kapita3ów pienie?nych uwa?a sie przychody z odp3atnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikaj1cych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o PIT w wersji obowi1zuj1cej do konca 2014 r., przychód okreolony w ust. 1 pkt 10 powstaje w momencie realizacji praw wynikaj1cych z pochodnych instrumentów finansowych. Od 1 stycznia 2015 r., przepis ten stanowi, ?e za date powstania przychodu z tytu3u realizacji praw wynikaj1cych z pochodnych instrumentów finansowych uwa?a sie moment realizacji tych praw.

Jak wskazuje sie na to w doktrynie: „Sformu3owanie moment realizacji praw wynikaj1cych z pochodnych instrumentów finansowych” nale?y interpretowaa przede wszystkim jako moment, na który dokonane zostaje rozliczenie tych praw. Z uwagi na terminowy charakter pochodnych instrumentów finansowych, ich realizacja mo?e nast1pia tak?e poprzez wygaoniecie instrumentu, co wi1?e sie z jego rozliczeniem. W tych momentach r rozliczany jest bowiem wynik finansowy z transakcji, a nie zawsze jednoczeonie jest dokonywany przelew nale?nych orodków pienie?nych.” (J. Marciniuk, Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, Wydanie 17, C.H. Beck, Warszawa 2016, dostepny w SIP Legalis).

Nale?y miea na uwadze, ?e samo przyznanie prawa do objecia danej osoby Polityk1 oraz przyznanie Instrumentów Finansowych DM w danym roku zgodnie z jej postanowieniami nie kreuje po stornie takiej osoby ?adnego przysporzenia maj1tkowego, poniewa? osoba ta nie ma ?adnej mo?liwooci dysponowania takim prawem. Istotne jest, ?e na moment przyznania Instrumentu Finansowego DM nie jest mo?liwa wycena kwoty z realizacji tego instrumentu, poniewa? to bedzie mo?liwe dopiero w dacie realizacji instrumentu.

Z uwagi na powy?sze, w ocenie Wnioskodawcy, pierwszym momentem w którym mo?liwe staje sie ustalenie przychodu Wnioskodawcy na gruncie Polityk jest w istocie moment realizacji Instrumentu Finansowego DM. W rozpatrywanym stanie faktycznym realizacja praw z Instrumentów Finansowych DM nastepuje zgodnie z zasadami przyjetymi na podstawie Polityki.

Bez znaczenia dla kwestii okreolenia momentu powstania przychodu pozostaj1 takie okolicznooci jak data objecia Wnioskodawcy Polityk1 lub rok nabycia prawa do wykonania instrumentów Finansowych DM, poniewa?, jak wskazano na to wczeoniej, jedynie w momencie realizacji Instrumentu Finansowego DM mo?liwe jest ustalenie ewentualnego przychodu w sensie ekonomicznym. Ponadto, równie? ustawodawca, w art. 17 ust. 1b ustawy o PIT moment powstania przychodu podatkowego z tytu3u realizacji pochodnych instrumentów finansowych wi1?e wy31cznie z momentem realizacji praw wynikaj1cych z tych instrumentów.

Nale?y wskazaa, ?e prezentowane stanowisko znajduje tak?e potwierdzenie w nastepuj1cych interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego, m.in. w:

 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 marca 2016 r. (sygn. IPPB2/451 -6/16-4/AK): „Nale?y podkreolia, ?e, jak zosta3o wskazane w stanie faktycznym, do momentu og3oszenia finalnych wyników finansowych za Okres Dojrzewania instrumentu finansowego, nie ma mo?liwooci realizacji praw wynikaj1cych z Jednostek Uczestnictwa, a tym samym wyst1pienia przez Uprawnionych z jakimkolwiek roszczeniem w tym zakresie do Spó3ki. Dodatkowo do momentu realizacji praw wynikaj1cych z Jednostek Uczestnictwa nie ma mo?liwooci okreolenia wartooci (czy nawet istnienia) przysporzenia po stronie Uprawnionego.
 • Co za tym idzie, przychód uzyskany w zwi1zku z realizacj1 uprawnien wynikaj1cych z Jednostek Uczestnictwa powstaje w momencie realizacji tego instrumentu i dopiero wtedy Uprawniony mo?e otrzymaa realne przysporzenie maj1tkowe. W konsekwencji, wyznaczenie wczeoniejszego momentu powstania obowi1zku podatkowego nie jest mo?liwe. Realizacja praw wynikaj1cych z Jednostek Uczestnictwa jest zatem pierwszym i jedynym momentem powstania obowi1zku podatkowego po stronie Uprawnionych.”
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Lodzi z dnia 17 marca 2016 r. (sygn. 10614 -IPTPB3.4511.218.2016.1.IC), w której wskazano, ?e:
 • „Zdaniem Wnioskodawcy, bedzie On wykazywa3 dochód z realizacji Opcji w zeznaniu rocznym PIT-38 bez obowi1zku wp3aty zaliczek miesiecznych na podatek dochodowy.
  Stosownie do treoci art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z póYn. zm., dalej: ustawa o PIT) przychód okreolony w art. 17 ust. 1 pkt 10 tej ustawy powstaje w momencie realizacji praw wynikaj1cych z pochodnych instrumentów finansowych.”
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 stycznia 2016 r. (sygn. IPPB2/4511-924/15-2/AK), w której organ wskaza3, ?e:
 • „Jak wskazano w zdarzeniu przysz3ym, Uprawnieni w momencie przyst1pienia do Programu (tj. otrzymania Praw) nie maj1 jakiejkolwiek gwarancji co do wartooci Rozliczenia Pienie?nego i realizacji Prawa, gdy? ewentualna realizacja Praw oraz wyp3ata Rozliczen Pienie?nych (oraz ich wartooa) jest uzale?niona od - kszta3towania sie wartooci instrumentów bazowych - WskaYników. Ponadto, szczegó3owy sposób wyliczenia Rozliczenia Pienie?nego wynikaj1cego z realizacji Prawa ustalany bedzie w Umowach zawieranych odrebnie z poszczególnymi Uprawnionymi. Oznacza to, ?e Prawo ma charakter indywidualny i warunkowy - brak jest jakichkolwiek gwarancji co do wartooci Rozliczenia Pienie?nego i realizacji Prawa. Uprawnieni w momencie przyznania Prawa nie uzyskuj1 zatem ?adnego przysporzenia maj1tkowego, co nie rodzi skutku w postaci powstania przychodów w rozumieniu Ustawy o PIT.
  Bior1c pod uwage powy?sze przepisy oraz okolicznooci maj1ce wp3yw na date powstania przychodów Uprawnionych z tytu3u realizacji Praw, zdaniem Wnioskodawcy przychód z realizacji praw wynikaj1cych z pochodnych instrumentów finansowych (tj. realizacji Praw) powstanie po stronie Uprawnionych dopiero w momencie realizacji Praw, tj. w momencie spe3nienia warunków uprawniaj1cych do ich realizacji, gdy? dopiero wtedy Uprawnieni uzyskaj1 przysporzenie maj1tkowe.”
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2015 r. (sygn. IPPB2/4511-21/15-4/MK1), w której wskazano, ?e:
 • „Zauwa?ya zatem nale?y, ?e w przedmiotowej sprawie przyznane Wnioskodawcy instrumenty nie s1 przedmiotem obrotu a zatem nie mo?na okreolia ich wartooci rynkowej, realizacji praw z nich wynikaj1cych Wnioskodawca mo?e dokonaa jedynie po up3ywie okreolonych w umowie okresów restrykcji.
  Z tytu3u samego posiadania opcji i RSU uczestnikowi programu nie przys3uguje prawo do dywidendy, ani podobne prawa, które przys3uguj1 akcjonariuszom, a pe3ne prawo do akcji bedzie przys3ugiwaa dopiero po dokonaniu realizacji otrzymanych instrumentów. Przyznanych instrumentów co do zasady Wnioskodawca nie mo?e zbywaa, przenosia, sprzedawaa.
  Maj1c na uwadze ww. okolicznooci faktyczne oraz powo3any wy?ej stan prawny stwierdzia zatem nale?y, ?e samo przyznanie Wnioskodawcy instrumentów w postaci opcji i RSU, nie powoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przysporzenia maj1tkowego, a tym samym przychodu w rozumieniu ustawy o podatku s dochodowym od osób fizycznych.
  Nastepnie Wnioskodawca, jako uczestnik planu mo?e zrealizowaa otrzymane instrumenty poprzez rozliczenie pienie?ne polegaj1ce na tym, ?e Wnioskodawcy wyp3acana jest kwota pienie?na oparta o wartooa rynkow1 akcji bazowych w dniu realizacji z tym, ?e w przypadku realizacji opcji, transakcja ta wi1?e sie z koniecznooci1 zap3acenia przez Wnioskodawce tzw. ceny wykonania nie wy?szej ni? cena rynkowa akcji w dniu realizacji praw wynikaj1cych z instrumentu.
  W przedstawionym zdarzeniu przysz3ym realizacja praw z opcji i RSU przyznanych Wnioskodawcy w ramach planu opcyjnego nastepuje poprzez otrzymanie przez Wnioskodawce kwoty rozliczenia odpowiadaj1cej wartooci instrumentu podstawowego (akcji).”

Reasumuj1c, w ocenie Wnioskodawcy, dopiero realizacja praw z przyznanych Instrumentów Finansowych DM wykreuje przychód podatkowy w oparciu o art. 17 ust. 1b ustawy o PIT.

Kwestie intertemporalne.

Nale?y miea na uwadze, ?e art. 17 ust. 1b ustawy o PIT okreolaj1cy moment powstania przychodu z tytu3u realizacji instrumentów finansowych zosta3 wprowadzony do ustawy o PIT na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328) i obowi1zuje od 1 stycznia 2015 r.

Jak zosta3o na to wskazane w treoci stanu faktycznego, czeoa Instrumentów Finansowych DM zosta3a przyznana i zrealizowana przed dniem 1 stycznia 2015 r., tj. w 2014 r. Z uwagi na powy?sze, Wnioskodawca uwa?a za zasadne odniesienie sie do brzmienia art. 17 ust. 1b ustawy o PIT w brzmieniu obowi1zuj1cym przed 2015 r. (dla celów niniejszego wniosku zasadne jest odwo3anie sie do zmian legislacyjnych art. 17 ust. 1b ustawy o PIT w latach od 2014 do 2016, co jest uzasadnione zakresem temporalnym stanu faktycznego niniejszego wniosku).

W okresie do 31 grudnia 2014 r., art. 17 ust. 1b ustawy o PIT stanowi3, ?e przychód okreolony w ust. 1 pkt 10 powstaje w momencie realizacji praw wynikaj1cych z pochodnych instrumentów finansowych. Przytoczone brzmienie wskazanego przepisu zosta3o wprowadzone ustaw1 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 1956), która wesz3a w ?ycie 1 stycznia 2004 r.

Faktycznie, art. 17 ust. 1b ustawy o PIT, zarówno w brzmieniu obowi1zuj1cym od 2004 r., jak i po 2015 r. wi1za3 moment powstania przychodu z tytu3u pochodnych instrumentów finansowych z ich „realizacj1” (abstrahuj1c od sprzeda?y instrumentów pochodnych), tj. fizycznym rozliczeniem transakcji poprzez dostawe okreolonego instrumentu bazowego lub rozliczenie o charakterze pienie?nym wi1?1cym sie z odpowiednio finansowym uznaniem lub obci1?eniem rachunków rozliczeniowych stron transakcji.

Faktycznie zatem, treoa normatywna art. 17 ust. 1b ustawy o PIT, w okresie czasu do którego odnosi sie stan faktyczny niniejszego wniosku nie uleg3a zmianie o charakterze merytorycznym.

Z uwagi na powy?sze, tak?e na gruncie przepisów obowi1zuj1cych do dnia 31 grudnia 2014 r. dopiero moment realizacji instrumentu pochodnego stanowi3 moment powstania przychodu podatkowego.

Powy?sze, znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych w oparciu o wskazane przepisy, w brzmieniu obowi1zuj1cym do 31 grudnia 2014 r., przyk3adowo mo?na wskazaa na:

 • interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 listopada 2014 r. (sygn. ILPB2/415-858/14-2/JK), w której wskazano, ?e:
 • Reasumuj1c, stwierdzia nale?y, ?e w momencie przyznania w ramach programu motywacyjnego pochodnych instrumentów finansowych po stronie Uprawnionych nie dojdzie do powstania przychodu podlegaj1cego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód z tytu3u udzia3u Uprawnionych w omawianym programie motywacyjnym powstanie w momencie realizacji praw (tj. w momencie, gdy Kwoty Rozliczen stan1 sie nale?ne) i bedzie on stanowia przychód z kapita3ów pienie?nych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegaj1cy opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy. W zwi1zku z tym na Spó3ce nie bed1 ci1?y3y obowi1zki p3atnika. Zastrzec jednak?e nale?y, ?e na Spó3ce bed1 ci1?ya obowi1zki informacyjne w rozumieniu art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako podmiocie wyp3acaj1cym owiadczenie z tytu3u realizacji przez Uprawnionych praw do otrzymania Kwot Rozliczen.
 • interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 6 sierpnia 2014 r. (sygn. ITPB1/415-510/14/AD), w której wskazano, ?e:
 • Reasumuj1c, stwierdzia nale?y, ?e w opisanym zdarzeniu przysz3ym dopiero w momencie realizacji przyznanego Wnioskodawcy - w ramach programu motywacyjnego - prawa do otrzymania kwoty rozliczenia stanowi1cego pochodny instrument finansowy, powstanie po Jego stronie przychód, który nale?y zakwalifikowaa jako przychód z kapita3ów pienie?nych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegaj1cy opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2013 r. (sygn. ITPB1/415-295/13-4/AP), w której wskazano, ?e:
 • Dodaa nale?y, ?e stosownie do art. 17 ust. 1b ustawy przychód okreolony w ust. 1 pkt 10 powstaje w momencie realizacji praw wynikaj1cych z pochodnych instrumentów finansowych. Jednoczeonie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, ?e przychodami, z zastrze?eniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikaj1cych z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, s1 otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieni1dze i wartooci pienie?ne oraz wartooa otrzymanych owiadczen w naturze i innych nieodp3atnych owiadczen. Powy?sze oznacza, ?e przychód z realizacji praw wynikaj1cych z Opcji Menad?erskich nie powstanie w momencie otrzymania przez Uczestnika Planu kwoty realizacji, lecz w momencie, kiedy kwota realizacji stanie sie nale?na. Momentu realizacji praw z Opcji nie mo?na bowiem mylia z otrzymaniem przez Uczestnika Planu pieniedzy.
 • interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 paYdziernika 2010 r. (sygn. ILPB2/415-901/10-2/JK), w której stwierdzono, ?e:
 • „Z opisu zdarzenia przysz3ego przedstawionego we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego wynika, ?e (X) jest akcyjnym programem motywacyjnym dla pracowników daj1cym prawo do uczestnictwa w przyroocie wartooci akcji przedsiebiorstwa. Cena Praw X zale?y bezpoorednio od ceny akcji spó3ki. Wnioskodawca twierdzi, i? mamy do czynienia z instrumentem finansowym rozliczonym pienie?nie i opartym na wartooci rynkowej akcji spó3ki czyli pochodnym instrumentem finansowym w rozumieniu polskiego prawa. (...)
  Maj1c na uwadze przedstawione przez Wnioskodawce informacje oraz uregulowania prawne stwierdzia nale?y, i? ewentualne przysporzenie maj1tkowe, uzyskane przez Uczestników Planu, bed1cych pracownikami Spó3ki, z tytu3u realizacji uprawnien wynikaj1cych z udzia3u w Planie powinno bya zakwalifikowane jako przychód z kapita3ów pienie?nych - o którym mowa w art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - podlegaj1cy opodatkowaniu w momencie faktycznej realizacji praw wynikaj1cych z przyporz1dkowanych im jednostek X. W zwi1zku z powy?szym na Wnioskodawcy nie bed1 ci1?y3y obowi1zki p3atnika zwi1zane z rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.”

W owietle, powy?szego w ocenie Wnioskodawcy, równie? w odniesieniu do Instrumentów Finansowych DM zrealizowanych przed 2015 r. przychód z tytu3u Instrumentów Finansowych DM powinien zostaa rozpoznany przez Wnioskodawce w momencie „realizacji” Instrumentu Finansowego DM w oparciu o art. 17 ust. 1b ustawy o PIT w brzmieniu obowi1zuj1cym przed 1 stycznia 2015 r.

Uwzgledniaj1c powy?sze, w ocenie Wnioskodawcy, momentem powstania przychodu z tytu3u Instrumentów Finansowych DM powinien bya moment realizacji tych instrumentów, zarówno w stanie prawnym obowi1zuj1cym do 31 grudnia 2014 r., jak i po 1 stycznia 2015 r.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego / zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe.

Maj1c powy?sze na wzgledzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odst1piono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnoonie powo3anych przez Wnioskodawce interpretacji organów podatkowych - nale?y wskazaa, ?e orzeczenie te nie s1 wi1?1ce dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotycz1 tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w okreolonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygniecie w ka?dej z nich zawarte jest wi1?1ce. W zwi1zku z tym, organy podatkowe mimo, ?e w ocenie indywidualnych spraw podatników posi3kuj1 sie wydanymi rozstrzygnieciami - nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosuj1 wprost tych rozstrzygniea tak?e i z tego zwyk3ego powodu, ?e nie stanowi1 one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistnia3ego stanu faktycznego i zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, natomiast w przypadku interpretacji dotycz1cej zdarzenia przysz3ego stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w P3ocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 P3ock.