ILPP1/443-868/14-2/AI | Interpretacja indywidualna

Czy usługa zorganizowania i przeprowadzenia publicznej/niepublicznej oferty i/lub wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego, w zakresie w jakim będzie świadczona przez Wnioskodawcę, jest opodatkowana podstawową stawką podatku VAT czy też jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na gruncie obowiązujących przepisów ustawy VAT?
ILPP1/443-868/14-2/AIinterpretacja indywidualna
 1. instrumenty finansowe
 2. papier wartościowy
 3. usługi finansowe
 4. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2014 r. (data wpływu: 22 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonej usługi – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonej usługi.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach restrukturyzacji grupy kapitałowej, do której należy Bank (...) S.A (dalej: „Wnioskodawca”), zostanie dokonany podział przez wydzielenie Domu Maklerskiego (...) S.A. w trybie art. 529 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Zgodnie z planem podziału na Wnioskodawcę zostanie przeniesiona, w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, część Domu Maklerskiego zajmująca się działalnością maklerską.

Po dokonaniu transakcji podziału Domu Maklerskiego, Bank, w oparciu o nabytą zorganizowaną część przedsiębiorstwa, będzie prowadził działalność maklerską, w ramach której będzie oferował spółkom polskim i zagranicznym (w tym nie będącym podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy VAT) zamierzającym dokonać emisji (tj. emitentom) akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) (dalej: „ustawa o obrocie instrumentami finansowymi”) (dalej: „instrumenty finansowe”) lub wprowadzić (tj. wprowadzającym) instrumenty finansowe do zorganizowanego obrotu (dalej łącznie: „Klienci”) wykonanie szeregu prac związanych z przeprowadzeniem publicznej/niepublicznej oferty sprzedaży instrumentów finansowych i/lub wprowadzeniem ich do obrotu zorganizowanego. Ponadto Bank będzie oferował wskazanym wyżej podmiotom również akcje istniejące, tj. nie objęte emisją.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego i/lub ich sprzedaż w drodze oferty publicznej będzie dokonywane zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa o ofercie publicznej”) oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie implementacji dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie informacji zawartych w prospektach emisyjnych, formy prospektu emisyjnego, zamieszczania informacji poprzez odwołania, publikacji prospektu emisyjnego oraz rozpowszechniania informacji o charakterze reklamowym (Dz. Urz. UE L 149 z 30 kwietnia 2004 r., z późn. zm.) oraz zgodnie z innymi stosownymi przepisami prawa obowiązującymi na rynku kapitałowym. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego i/lub ich sprzedaż w drodze oferty niepublicznej będzie odbywało się bez ograniczeń wskazanych w ww. aktach prawnych, niemniej jednak czynności te uregulowane są w aktach prawnych dotyczących poszczególnych instrumentów finansowych, np. w przypadku akcji – w ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, w przypadku obligacji – na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.

Powyższe usługi świadczone będą przez Wnioskodawcę na podstawie umów zawieranych z Klientami i/lub ich akcjonariuszami.

Wszystkie czynności będą realizowane przez Wnioskodawcę kompleksowo, w ramach jednej umowy zawieranej z Klientem i będą podejmowane w jednym celu – sprzedaży instrumentów finansowych w drodze oferty publicznej/niepublicznej i/lub ich wprowadzenia do obrotu zorganizowanego. Zatem czynności te będą miały charakter komplementarny, zaś z perspektywy Klienta będą stanowiły jednorodną usługę.

W ramach powyższych umów Wnioskodawca będzie działał jako firma inwestycyjna w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Wnioskodawca posiada bowiem wymagane przepisami prawa zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, w tym na oferowanie instrumentów finansowych (działalność maklerska w rozumieniu art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

Wnioskodawca może jednakże wykonywać również czynności nie wymagające posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

Zorganizowanie i przeprowadzenie publicznej/niepublicznej oferty i/lub wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego, będzie obejmowało między innymi realizację następujących czynności:

 1. przygotowanie harmonogramu prac projektowych i monitorowanie jego realizacji,
 2. określenie szacunkowej wartości spółki,
 3. przygotowanie materiałów marketingowych na potrzeby przeprowadzenia niepublicznej/publicznej oferty,
 4. współuczestniczenie w przygotowaniu dokumentacji wymaganej przepisami prawa w związku z przeprowadzeniem emisji instrumentów finansowych, w tym w szczególności określonych części prospektu emisyjnego, a także wymaganych wniosków do Giełdy Papierów Wartościowych, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Komisji Nadzoru Finansowego,
 5. przygotowanie raportu analitycznego na temat Klienta i zaprezentowanie go wybranym inwestorom,
 6. organizacja i uczestnictwo w spotkaniach Klienta z potencjalnymi inwestorami, niezbędnych dla sukcesu przeprowadzenia wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego i/lub ich sprzedaży w drodze oferty publicznej I niepublicznej,
 7. udostępnienie i przygotowanie sieci punktów obsługi klienta na potrzeby realizacji wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego i/lub ich sprzedaży w drodze oferty publicznej i niepublicznej,
 8. przedstawienie Klientowi rekomendacji przedziału cenowego instrumentów finansowych,
 9. przeprowadzenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów, w celu oszacowania popytu oraz określenia możliwej do uzyskania ceny za instrumenty finansowe,
 10. przedstawienie rekomendacji ostatecznej struktury oferty oraz ceny emisyjnej instrumentów finansowych,
 11. przyjmowanie zapisów i wpłat na instrumenty finansowe,
 12. świadczenie bieżącego doradztwa w zakresie związanym bezpośrednio z wprowadzeniem instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego i/lub ich sprzedażą w drodze oferty publicznej niepublicznej, w tym m. in. dotyczących struktury oferty, rekomendowanego czasu jej przeprowadzenia,
 13. obsługa przydziału instrumentów finansowych, w tym przekazanie Klientowi listy subskrybentów oraz rekomendacji dotyczącej przydziału instrumentów finansowych,
 14. przeprowadzenie rozliczenia finansowego z tytułu subskrypcji oraz przekazanie środków zebranych w wyniku subskrypcji na rachunek Klienta, a także przeprowadzenie rozliczenia zwrotu wpłat dokonanych przez inwestorów,
 15. współpraca z innymi doradcami przy organizacji oferty publicznej/niepublicznej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy usługa zorganizowania i przeprowadzenia publicznej/niepublicznej oferty i/lub wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego, w zakresie w jakim będzie świadczona przez Wnioskodawcę, jest opodatkowana podstawową stawką podatku VAT czy też jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na gruncie obowiązujących przepisów ustawy VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, organizacja i przeprowadzenie wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego i/lub ich sprzedaży w drodze oferty publicznej/niepublicznej stanowi usługę podlegającą zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

Uzasadnienie:

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa usługa podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy VAT, jako usługa kompleksowa.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy VAT, „zwalnia się od podatku usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie”.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego i/lub ich sprzedaży w drodze oferty publicznej/niepublicznej stanowi usługę wskazaną w powyższym przepisie, tj. usługę, której przedmiotem są instrumenty finansowe wymienione w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi.

Definicja instrumentów finansowych została zawarta w art. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższą definicją, instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są m.in. papiery wartościowe, a do tych ustawa w art. 3 pkt 1 lit. a) zalicza również akcje w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, oraz obligacje. Przedmiotem usług świadczonych przez Wnioskodawcę są również inne instrumenty finansowe wymienione w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.

Ponadto, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, „jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:

 1. papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu,
 2. dokonywanie oferty publicznej i zbywanie papierów wartościowych na podstawie tej oferty (...) wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej”.

Przez firmę inwestycyjną należy natomiast rozumieć, stosownie do brzmienia art. 3 pkt 33 powyższej ustawy, m.in. bank prowadzący działalność maklerską.

Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, oferta publiczna lub dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego, zatwierdzenia go przez Komisję (Komisję Nadzoru Finansowego – przyp. Wnioskodawcy) oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości (...)”.

W ramach zawieranych umów z Klientami będących przedmiotem niniejszego wniosku, Wnioskodawca będzie działał właśnie w charakterze firmy inwestycyjnej, zajmując się organizacją dopuszczenia instrumentów finansowych Klientów do obrotu zorganizowanego i/lub przeprowadzeniem oferty publicznej, a także niepublicznej, co wymagać będzie od niego podjęcia szeregu czynności obejmujących m. in. organizację i przeprowadzenie oferty sprzedaży instrumentów finansowych, a także przechowywanie i przekazywanie środków pochodzących z emisji instrumentów finansowych, opracowanie wyceny i analizy przedemisyjnej Klientów oraz przygotowanie dokumentacji wymaganej przepisami prawa w związku z przeprowadzeniem emisji, bez których wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego i/lub przeprowadzenie ich sprzedaży w drodze oferty publicznej/niepublicznej nie byłoby możliwe.

Wszystkie wymienione wyżej czynności są nieodłącznym elementem kompleksowej usługi wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego i/lub przeprowadzenia ich sprzedaży w drodze oferty publicznej/niepublicznej. Będą one wykonywane na podstawie jednej umowy zawartej z Klientem, będąc z jego punktu widzenia jedną usługą. Co istotne, Klient nie ma możliwości nabycia poszczególnych czynności niezależnie od siebie, stanowią one bowiem jednorodny pakiet usług.

W związku z powyższym, Wnioskodawca pragnie wskazać, iż czynności które zamierza wykonywać w ramach wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego i/lub przeprowadzenia ich sprzedaży w drodze oferty publicznej/niepublicznej stanowią kompleksową usługę.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) wielokrotnie odnosił się do problematyki opodatkowania podatkiem VAT usług złożonych, przykładowo w wyroku z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan. Na orzecznictwo TSUE w tym zakresie powołują się również polskie sądy administracyjne, np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 30 maja 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 250/08).

Koncepcja usługi złożonej zakłada, że co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania VAT powinno być traktowane jako odrębne i niezależne. Jednocześnie jednak, w sytuacji, gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Tym samym, w przypadku świadczeń złożonych o zasadach opodatkowania usług pomocniczych decyduje zawsze charakter usługi zasadniczej. Jednakże, aby można było mówić o tym, że określone usługi tworzą pewną całość, której opodatkowanie zależy od opodatkowania usługi głównej, usługi te nie mogą mieć samodzielnego bytu i nie mogą stanowić dla kontrahenta wartości samej w sobie. O usłudze złożonej można mówić wtedy, gdy świadczona jest przez jeden podmiot będący usługodawcą, który w ramach umowy z klientem wykonuje na jego rzecz szereg czynności. Wówczas, jeżeli w ramach tych czynności można wyróżnić kilka rodzajów usług, przy czym jedna z nich jest usługą zasadniczą, reszta świadczeń powinna podlegać takiej samej klasyfikacji jak usługa główna.

W ocenie Wnioskodawcy, dokładnie taka sytuacja będzie miała miejsce w przypadku usług, które Wnioskodawca zamierza świadczyć na podstawie przedmiotowych umów. Wnioskodawca pragnie bowiem podkreślić, iż w przypadku gdyby Wnioskodawca nie wykonał wszystkich czynności wymienionych w zdarzeniu przyszłym, nie byłby w stanie prawidłowo wykonać powierzonego mu zlecenia, ponieważ nie stworzyłby odpowiednich warunków do zorganizowania wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego ulub przeprowadzenia ich sprzedaży w drodze oferty publicznej/niepublicznej.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, jakkolwiek świadczenie opisane w zdarzeniu przyszłym składa się z kilku elementów, to będzie ono stanowiło jedną kompleksową usługę świadczoną przez Wnioskodawcę na rzecz Klientów, która jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy VAT.

Potwierdzeniem prawidłowości zaprezentowanego stanowiska, zgodnie z którym przedmiotowa usługa podlega w całości zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, może być interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 25 marca 2011 r. (sygn. IPPP1-443-13/11-2/AS), w której organ uznał, iż:

„wskazane usługi – przeprowadzenie publicznej oferty oraz wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego zaliczyć należy do usług pośrednictwa finansowego, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi.

Z uwagi na fakt, iż wszystkie czynności realizowane są kompleksowo w ramach jednej umowy, wyłączenia ze zwolnienia od podatku, o których mowa w art. 43 ust. 13-14 ustawy nie znajdą w niniejszej sprawie zastosowania. Wyłączenia te bowiem dotyczą czynności polegających na świadczeniu odrębnych usług stanowiących element usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy. Przedmiotowe usługi nie zostały również wymienione w katalogu wyłączeń ze zwolnienia wymienionych w art. 43 ust. 15-16.

Zatem usługi związane z przeprowadzeniem publicznej oferty oraz wprowadzeniem akcji do obrotu giełdowego spełniają przesłanki wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. i korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług”.

Analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 24 czerwca 2011 r. (sygn. IPPP2/443-428/11-3/MM),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 7 listopada 2011 r. (sygn. IBPP3/443-871/11/PK),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 10 kwietnia 2012r (sygn. ILPP4/443-1 6/12-2/ISN.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że zaprezentowane powyżej stanowisko jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy jedna transakcja obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka czynności, nie powinna być sztucznie dzielona dla celów określenia jej opodatkowania.

Wskazać należy, że czynnikiem wyróżniającym określoną czynność jako czynność usługową (usługę) jest przede wszystkim to, iż świadczenie tej czynności zmierza do bezpośredniego zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego. Na podstawie tej tezy można zatem uznać, że wyodrębnianie z usługi świadczonej przez jeden podmiot poszczególnych jej elementów jako osobnych czynności nie jest poprawne, jeśli wszystkie one zmierzają do bezpośredniego zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w ramach restrukturyzacji grupy kapitałowej, do której należy Bank, zostanie dokonany podział przez wydzielenie Domu Maklerskiego w trybie art. 529 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Zgodnie z planem podziału na Wnioskodawcę zostanie przeniesiona, w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, część Domu Maklerskiego zajmująca się działalnością maklerską.

Po dokonaniu transakcji podziału Domu Maklerskiego, Bank, w oparciu o nabytą zorganizowaną część przedsiębiorstwa, będzie prowadził działalność maklerską, w ramach której będzie oferował spółkom polskim i zagranicznym zamierzającym dokonać emisji (tj. emitentom) akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub wprowadzić instrumenty finansowe do zorganizowanego obrotu, wykonanie szeregu prac związanych z przeprowadzeniem publicznej/niepublicznej oferty sprzedaży instrumentów finansowych i/lub wprowadzeniem ich do obrotu zorganizowanego. Ponadto Bank będzie oferował wskazanym wyżej podmiotom również akcje istniejące, tj. nie objęte emisją.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego i/lub ich sprzedaż w drodze oferty publicznej będzie dokonywane zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie implementacji dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie informacji zawartych w prospektach emisyjnych, formy prospektu emisyjnego, zamieszczania informacji poprzez odwołania, publikacji prospektu emisyjnego oraz rozpowszechniania informacji o charakterze reklamowym (Dz. Urz. UE L 149 z 30 kwietnia 2004 r., z późn. zm.) oraz zgodnie z innymi stosownymi przepisami prawa obowiązującymi na rynku kapitałowym. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego i/lub ich sprzedaż w drodze oferty niepublicznej będzie odbywało się bez ograniczeń wskazanych w ww. aktach prawnych, niemniej jednak czynności te uregulowane są w aktach prawnych dotyczących poszczególnych instrumentów finansowych, np. w przypadku akcji – w ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, w przypadku obligacji – na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.

Powyższe usługi świadczone będą przez Wnioskodawcę na podstawie umów zawieranych z Klientami i/lub ich akcjonariuszami.

Wszystkie czynności będą realizowane przez Wnioskodawcę kompleksowo, w ramach jednej umowy zawieranej z Klientem i będą podejmowane w jednym celu – sprzedaży instrumentów finansowych w drodze oferty publicznej/niepublicznej i/lub ich wprowadzenia do obrotu zorganizowanego. Zatem czynności te będą miały charakter komplementarny, zaś z perspektywy Klienta będą stanowiły jednorodną usługę.

W ramach powyższych umów Wnioskodawca będzie działał jako firma inwestycyjna w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Wnioskodawca posiada bowiem wymagane przepisami prawa zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, w tym na oferowanie instrumentów finansowych (działalność maklerska w rozumieniu art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

Wnioskodawca może jednakże wykonywać również czynności nie wymagające posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

Zorganizowanie i przeprowadzenie publicznej/niepublicznej oferty i/lub wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego, będzie obejmowało między innymi realizację następujących czynności:

 1. przygotowanie harmonogramu prac projektowych i monitorowanie jego realizacji,
 2. określenie szacunkowej wartości spółki,
 3. przygotowanie materiałów marketingowych na potrzeby przeprowadzenia niepublicznej/publicznej oferty,
 4. współuczestniczenie w przygotowaniu dokumentacji wymaganej przepisami prawa w związku z przeprowadzeniem emisji instrumentów finansowych, w tym w szczególności określonych części prospektu emisyjnego, a także wymaganych wniosków do Giełdy Papierów Wartościowych, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Komisji Nadzoru Finansowego,
 5. przygotowanie raportu analitycznego na temat Klienta i zaprezentowanie go wybranym inwestorom,
 6. organizacja i uczestnictwo w spotkaniach Klienta z potencjalnymi inwestorami, niezbędnych dla sukcesu przeprowadzenia wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego i/lub ich sprzedaży w drodze oferty publicznej I niepublicznej,
 7. udostępnienie i przygotowanie sieci punktów obsługi klienta na potrzeby realizacji wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego i/lub ich sprzedaży w drodze oferty publicznej i niepublicznej,
 8. przedstawienie Klientowi rekomendacji przedziału cenowego instrumentów finansowych,
 9. przeprowadzenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów, w celu oszacowania popytu oraz określenia możliwej do uzyskania ceny za instrumenty finansowe,
 10. przedstawienie rekomendacji ostatecznej struktury oferty oraz ceny emisyjnej instrumentów finansowych,
 11. przyjmowanie zapisów i wpłat na instrumenty finansowe,
 12. świadczenie bieżącego doradztwa w zakresie związanym bezpośrednio z wprowadzeniem instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego i/lub ich sprzedażą w drodze oferty publicznej niepublicznej, w tym m. in. dotyczących struktury oferty, rekomendowanego czasu jej przeprowadzenia,
 13. obsługa przydziału instrumentów finansowych, w tym przekazanie Klientowi listy subskrybentów oraz rekomendacji dotyczącej przydziału instrumentów finansowych,
 14. przeprowadzenie rozliczenia finansowego z tytułu subskrypcji oraz przekazanie środków zebranych w wyniku subskrypcji na rachunek Klienta, a także przeprowadzenie rozliczenia zwrotu wpłat dokonanych przez inwestorów,
 15. współpraca z innymi doradcami przy organizacji oferty publicznej/niepublicznej.

W rozpatrywanej sprawie, zarówno zakres przedmiotowej umowy, jak i wykonane świadczenia wskazują jednoznacznie, że usługa której podejmie się Wnioskodawca na zlecenie kontrahenta, będzie usługą składającą się z wielu różnych czynności, które jednak powiązane będą ze sobą w ścisły i funkcjonalny sposób. Usługa świadczona przez niego stanowić bowiem będzie świadczenie złożone z wielu czynności i kolejno realizowanych etapów, które wykonywane łącznie nadawać będą całej tej usłudze oczekiwany przez nabywcę zakres i sens.

Wskazać zatem należy, iż realizowana przez Zainteresowanego usługa zorganizowania i przeprowadzenia publicznej/niepublicznej oferty i/lub wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego, na którą składać się będą różne czynności, należy traktować jako jedną usługę, która będzie miała na celu wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że Spółka świadczyć będzie usługę zorganizowania i przeprowadzenia publicznej/niepublicznej oferty i/lub wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego, zdefiniowaną w powołanym art. 8 ust. 1 ustawy.

Z treści art. 41 ust. 1 ustawy wynika, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Ponadto ustawodawca przewidział obniżone stawki oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług oraz określił warunki stosowania obniżonych stawek i zwolnień.

Według art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy, zwalnia się od podatku usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 131, poz. 763), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.

Zgodnie z art. 43 ust. 13 ustawy, zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41.

Z kolei przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41 (art. 43 ust. 14 ustawy).

W myśl przepisu art. 43 ust. 15 ustawy zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 oraz w ust. 13, nie mają zastosowania do:

 1. czynności ściągania długów, w tym factoringu;
 2. usług doradztwa;
 3. usług w zakresie leasingu.

W świetle regulacji art. 43 ust. 16 ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 40a i 41, nie ma zastosowania do usług dotyczących praw i udziałów odzwierciedlających:

 1. tytuł prawny do towarów;
 2. tytuł własności nieruchomości,
 3. prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości;
 4. udziały i inne tytułu prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części:
 5. prawa majątkowe, których instrumentami bazowymi są towary, mierniki i limity wielkości produkcji oraz uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, i które mogą być zrealizowane poprzez dostawę towarów lub świadczenie usług innych niż zwolnione z podatku.

Należy podkreślić, że pojęcia używane do oznaczenia zwolnień, o których mowa w art. 43 ustawy, należy interpretować ściśle, zważywszy, że zwolnienia te stanowią odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatek VAT pobierany jest od każdej usługi świadczonej odpłatnie przez podatnika.

W przedstawionym we wniosku opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że działając jako firma inwestycyjna w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, posiadająca wymagane przepisami prawa zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, w tym na oferowanie instrumentów finansowych (działalność maklerska w rozumieniu art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), świadczyć będzie usługę zorganizowania i przeprowadzenia publicznej/niepublicznej oferty i/lub wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego.

Jak wynika z treści art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenie działalności maklerskiej wymaga zezwolenia Komisji wydanego na wniosek, o którym mowa w art. 82, złożony przez zainteresowany podmiot.

Natomiast art. 69 ust. 2 cyt. ustawy wskazuje, iż działalność maklerska, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 3 i art. 70, obejmuje wykonywanie czynności polegających na:

 1. przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
 2. wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt 1, na rachunek dającego zlecenie;
 3. nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych;
 4. zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
 5. doradztwie inwestycyjnym;
 6. oferowaniu instrumentów finansowych;
 7. świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe;
 8. organizowaniu alternatywnego systemu obrotu.

Ustawodawca, zakreślając ramy przedmiotowe art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy odwołał się do definicji zawartych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Według art. 2 ust. 1 tej ustawy, instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są:

 1. papiery wartościowe;
 2. niebędące papierami wartościowymi:
  1. tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
  2. instrumenty rynku pieniężnego,
  3. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
  4. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
  5. opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
  6. niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych,
  7. instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
  8. kontrakty na różnicę,
  9. opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.

W art. 3 pkt 1 ww. ustawy wskazano, iż przez papiery wartościowe rozumie się:

 1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
 2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Z powyższego wynika zatem, iż Spółka świadczyć będzie usługę, której przedmiotem będą instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Z opisu sprawy wynika, iż świadczona przez Wnioskodawcę usługa sprowadzać się będzie do zorganizowania i przeprowadzenia publicznej/niepublicznej oferty i/lub wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego – nie będzie zatem usługą przechowywania i zarządzania tymi instrumentami finansowymi. Ponadto cały kompleks zadań realizowanych przez Zainteresowanego sprowadzać się będzie do wprowadzenia instrumentów finansowych klienta do obrotu zorganizowanego.

Z uwagi na fakt, iż świadczona przez Spółkę usługa będzie wykonywana kompleksowo, wyłączenia, o których mowa w art. 43 ust. 13 i 14 ustawy nie znajdą zastosowania, gdyż wykonywane przez Wnioskodawcę czynności nie będą stanowić odrębnej usługi stanowiącej element usługi, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy. Wykonywane przez niego czynności nie zostały również wymienione w katalogu wyłączeń ze zwolnienia wymienionych w art. 43 ust. 15-16 ustawy.

W konsekwencji, usługa wykonywana przez Spółkę spełniać będzie przesłanki wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy, w związku z tym usługa zorganizowania i przeprowadzenia publicznej/niepublicznej oferty i/lub wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Tut. Organ informuje, iż niniejszą interpretację wydano w oparciu o założenie, że miejscem świadczenia usługi wykonywanej przez Zainteresowanego będzie terytorium kraju.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.