ILPB2/4514-1-142/15-2/WS | Interpretacja indywidualna

Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
ILPB2/4514-1-142/15-2/WSinterpretacja indywidualna
 1. instrumenty finansowe
 2. zwolnienie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Zwolnienia od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2015 r. (data wpływu 23 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej także: Spółka). Wnioskodawca planuje nabyć od podmiotu z nim powiązanego (dalej: Sprzedawca) akcje spółek akcyjnych (dalej: Akcje) z siedzibą na terytorium Polski lub certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego (dalej: Certyfikaty) z siedzibą na terytorium Polski.

W związku z planowaną transakcją sprzedaży Akcji (Certyfikatów), jak również z uwagi na m.in.:

 • skalę i poziom skomplikowania transakcji,
 • chęć zapewnienia sprawnej i profesjonalnej obsługi w związku z przeniesieniem własności Akcji (Certyfikatów),
 • ochronę interesów Wnioskodawcy i Sprzedającego, oraz
 • zabezpieczenie zapłaty ceny nabycia Akcji (Certyfikatów),

Wnioskodawca oraz Sprzedawca przy zawarciu umowy sprzedaży Akcji (Certyfikatów) mają zamiar skorzystać z pośrednictwa firmy inwestycyjnej. W tym celu, Wnioskodawca zaangażuje profesjonalny podmiot będący domem maklerskim (dalej: Dom maklerski) wymienionym w art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 94. ze zm., dalej: ustawa o OIF), i za jego pośrednictwem nabędzie przedmiotowe Akcje (Certyfikaty). Dom maklerski będzie działał na podstawie udzielonego przez Spółkę pełnomocnictwa. Na podstawie umowy pośrednictwa w transakcji zbycia/nabycia (sprzedaży) Akcji (Certyfikatów), zakres obowiązków Domu maklerskiego pośredniczącego w transakcjach nabycia przez Wnioskodawcę Akcji (Certyfikatów) będzie obejmować w szczególności:

 • wykonywanie zleceń nabycia Akcji (Certyfikatów) na rachunek dającego zlecenie, tj. Wnioskodawcy;
 • zawarcie umów sprzedaży Akcji (Certyfikatów) w imieniu i na rachunek Wnioskodawcy jako nabywcy;
 • rozliczenia nabycia Akcji (Certyfikatów) poprzez podjęcie czynności mających na celu przeniesienie własności Akcji (Certyfikatów);
 • wsparcie/uczestnictwo w rozliczeniu transakcji pomiędzy Wnioskodawcą i Sprzedawcą, w tym w uregulowaniu ceny za nabycie Akcji (Certyfikatów); w szczególności rozliczenie zapłaty ceny z tytułu nabycia Akcji (Certyfikatów);
 • wystawienie potwierdzenia dokonania (zawarcia) transakcji;
 • podjęcie wszelkich innych czynności koniecznych do skutecznego przeniesienia własności Akcji (Certyfikatów) na Wnioskodawcę.

Czynności wykonywane przez Dom maklerski nie będą obejmowały znalezienia podmiotu gotowego do sprzedaży Akcji (Certyfikatów), gdyż podmiot ten (Sprzedawca) będzie znany Wnioskodawcy. Za swoje usługi w ramach umowy z Wnioskodawcą, Dom maklerski otrzyma wynagrodzenie kalkulowane w oparciu o warunki rynkowe.

Dodatkowo, Wnioskodawca chciałby wskazać, że transakcja będąca przedmiotem niniejszego wniosku, zostanie dokonana poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy o OIF.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nabycie przez Spółkę Akcji (Certyfikatów) dokonane przy udziale Domu maklerskiego wykonującego wskazane w opisie zdarzenia przyszłego czynności będzie podlegało zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm., dalej: ustawa o PCC...

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie przez Spółkę Akcji (Certyfikatów) dokonane przy udziale Domu maklerskiego wykonującego wskazane w opisie zdarzenia przyszłego czynności będzie podlegało zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC.

Mając na uwadze, że Wnioskodawca planuje nabyć Akcje polskiej spółki - ewentualnie certyfikaty inwestycyjne polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego - co do zasady, ww. transakcja powinna podlegać w Polsce opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jako sprzedaż praw majątkowych wykonywanych na terytorium Polski. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy o PCC, czynności cywilnoprawne co do zasady podlegają podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC podatkowi od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Natomiast na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 1 ustawy o PCC obowiązek podatkowy oraz obowiązek zapłaty podatku z tytułu sprzedaży ciąży na kupującym. Jednocześnie, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o PCC, w takim przypadku stawka podatkowa wynosi l%, a podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa sprzedawanych praw majątkowych (Akcji, Certyfikatów). Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że co do zasady transakcja nabycia akcji (certyfikatów inwestycyjnych) podlega opodatkowaniu PCC.

Tym niemniej, stosownie do regulacji zawartej w art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych w rozumieniu przepisów ustawy o OIF.

Mając na uwadze powyższe, w celu stwierdzenia czy planowana transakcja sprzedaży Akcji (Certyfikatów) będzie mogła korzystać ze zwolnienia od PCC należy ustalić, czy:

 1. Akcje (Certyfikaty) mogą być zaklasyfikowane jako instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy o OIF,
 2. Dom maklerski zaangażowany w nabycie Akcji (Certyfikatów) może zostać uznany za firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną na gruncie ustawy o OIF, oraz
 3. sprzedaż Akcji (Certyfikatów) zostanie dokonana za pośrednictwem Domu maklerskiego.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a) ustawy o OIF, za instrumenty finansowe uważa się m.in. papiery wartościowe oraz niebędące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania. Na podstawie art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy o OIF ilekroć jest mowa o papierach wartościowych, rozumie się przez to między innymi akcje. W rezultacie, należy stwierdzić, że Akcje stanowią instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy o OIF, do których odnosi się art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC.

Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy o OIF ilekroć jest mowa o tytułach uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania - rozumie się przez to wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego papiery wartościowe lub niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe reprezentujące prawa majątkowe przysługujące uczestnikom instytucji wspólnego inwestowania, w tym w szczególności jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Z kolei art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 157, ze zm.; dalej: ustawa o FI) stanowi, iż jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu, określone ustawą i statutem funduszu inwestycyjnego. Zgodnie z art. 117 ustawy o FI, Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne. Tym samym Certyfikaty, jako tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, stanowią instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy o OIF, do których odnosi się art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC.

Jednocześnie, zgodnie z art. 3 pkt 33 ustawy o OIF przez firmę inwestycyjną należy rozumieć dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską. W konsekwencji powyższego, nie ulega wątpliwości, że Dom maklerski może zostać uznany za firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną na gruncie ustawy o OIF.

Analizując trzecią przesłankę umożliwiającą skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania PCC przewidzianego w art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC, niezbędne jest prawidłowe ustalenie znaczenia pojęcia pośrednictwa. Jako, że przepisy ustawy o PCC nie definiują pojęcia „sprzedaży za pośrednictwem” firmy inwestycyjnej, w celu określenia czy spełniona została trzecia przesłanka do zastosowania zwolnienia od PCC przewidzianego w art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC, w ocenie Wnioskodawcy należy odwołać się w pierwszej kolejności do innych dziedzin prawa, gdzie pojęcia te zostały zdefiniowane.

Wnioskodawca chciałby wskazać, że umowa sprzedaży jest pojęciem zaczerpniętym z prawa cywilnego. Zgodnie z art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.; dalej: KC) przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Ponadto, w myśl art. 555 KC powyższy przepis należy stosować odpowiednio do sprzedaży praw. Jednocześnie, przeniesienie własności przedmiotu sprzedaży na nabywcę może zostać odroczone do momentu spełnienia określonego warunku, jeżeli strony tak postanowią zgodnie z art. 155 § 1 KC. Ustawa KC nie zawiera w tym przedmiocie wyłączeń w odniesieniu do sprzedaży praw wynikających z instrumentów finansowych (Akcji, Certyfikatów).

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, sprzedażą Akcji (Certyfikatów) jest umowa zobowiązująca jedną stronę do przeniesienia praw wynikających z tych Akcji (Certyfikatów), a drugą - do zapłaty określonej ceny. Pośrednictwem w takim przypadku jest zatem uczestnictwo przy dokonywaniu tejże umowy, w szczególności zawarcie umowy w imieniu jednej ze stron.

W pojęciu pośrednictwa mieszczą się także czynności maklerskie określone w art. 69 ust. 2 ustawy o OIF, a zatem w szczególności przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych czy też wykonywanie takich zleceń na rachunek dającego zlecenie. W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca zaznaczył, iż w zakresie czynności wykonywanych przez Dom maklerski mieścić się będzie zawarcie umów zbycia/nabycia (sprzedaży) Akcji (Certyfikatów) w imieniu i na rachunek Wnioskodawcy. Dom maklerski dokona też m.in. czynności rozliczenia nabycia Akcji (Certyfikatów) poprzez podjęcie czynności mających na celu przeniesienie własności Akcji (Certyfikatów) oraz wystawienia potwierdzenia dokonania transakcji. Tym samym opisane w zdarzeniu przyszłym czynności Domu maklerskiego będą stanowiły pośrednictwo w sprzedaży Akcji (Certyfikatów) w rozumieniu art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, planowana transakcja nabycia Akcji (Certyfikatów) przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Domu maklerskiego, będącego firmą inwestycyjną w rozumieniu ustawy o OIF będzie spełniała hipotezę art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC, a w konsekwencji będzie zwolniona z opodatkowania tym podatkiem.

Spółka wskazała, że stanowisko przedstawione przez nią w niniejszym wniosku znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydanych w zbliżonych stanach faktycznych jak np. w:

 • interpretacji indywidualnej z dnia 1 grudnia 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPB2/436-244/14-2/MK, w której organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za prawidłowe w pełnym zakresie i odstąpił od uzasadnienia, a tym samym potwierdził, iż (...) biorąc pod uwagę zakres czynności jakie wykonywane będą przez Dom Maklerski w celu realizacji zamierzonej transakcji, tj. w szczególności zawarcie przez Dom Maklerski umowy sprzedaży w imieniu Wnioskodawcy (jako nabywcy) lub w imieniu własnym na rachunek Spółki, a także potencjalnie inne czynności związane bezpośrednio z transakcją sprzedaży (np. usługi związane z zawarciem umowy sprzedaży, pośrednictwo w zapłacie ceny itp.), (...) Dom Maklerski powinien być uznany (...) za podmiot występujący w roli łącznika między Wnioskodawcą a sprzedającym, działającym w celu zawarcia umowy sprzedaży na wspólnie ustalonych warunkach;
 • interpretacji indywidualnej z dnia 29 sierpnia 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPB2/436-128/14/DSZ, w której organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za prawidłowe w pełnym zakresie i odstąpił od uzasadnienia, a tym samym potwierdził, że (...) pośrednictwo ww. instytucji (firmy inwestycyjnej lub zagranicznej firmy inwestycyjnej) dotyczyć musi sprzedaży, a nie innej czynności dokonywanej w związku ze sprzedażą, np. w celu jej wykonania. Zgodnie z powyższym poglądem, dla możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (...) wystarczające jest stwierdzenie, że wyłącznie sama transakcja sprzedaży (rozporządzenia Papierami Wartościowymi) powinna zostać dokonana za pośrednictwem Domu Maklerskiego - wszelkie czynności dodatkowe mogą zaś być przeprowadzone samodzielnie przez uczestników transakcji z pominięciem pośredników;
 • interpretacji indywidualnej z dnia 7 lutego 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPB2/436-298/13-2/TR, w której organ wskazał, że (...) pośrednictwo przy zawieraniu Umowy sprzedaży akcji ma miejsce (...) gdy Dom Maklerski uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Podkreślenia wymaga, że pojęcie „sprzedaż za pośrednictwem” nie może jednak obejmować czynności niezwiązanych z czynnością prawną (zawieraniem umowy sprzedaży), w szczególności czynności faktycznych, dotyczących przedmiotu umowy sprzedaży. W rezultacie pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy sprzedaży przez Dom Maklerski w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi (...);
 • interpretacji indywidualnej z dnia 16 września 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, sygn. IPTPB2/436-88/14-3/KK, w której organ wskazał, że Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie;
 • interpretacji indywidualnej z dnia 24 października 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB2/436-343/14-2/LS, w której organ wskazał, że Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. (...) doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.