IBPB-1-3/4510-317/15/AB | Interpretacja indywidualna

Czy przychodem Spółki cypryjskiej, jako zagranicznej spółki kontrolowanej, jaki powinien wykazać Wnioskodawca z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, będzie wartość wynagrodzenia należnego Spółce cypryjskiej z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ?
IBPB-1-3/4510-317/15/ABinterpretacja indywidualna
  1. Cypr
  2. instrumenty finansowe
  3. spółka zagraniczna
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 9 lipca 2015 r.), uzupełnionym 24 i 28 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie sposobu określenia przychodu w związku z umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie sposobu określenia przychodu w związku z umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 22 września 2015 r. Znak: IBPB-1-3/4510-177/15/AB, IBPB-1-3/4510-317/15/AB, IBPB-1-3/4510-331/15/AB wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 24 i 28 września 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów. Wnioskodawca jest częścią Grupy Holdingowej, a w zakresie jego działalności jest m.in. prowadzenie działalności inwestycyjnej i zarządzanie aktywami związanymi z działalnością w zakresie nieruchomości.

Wnioskodawca posiada 100% udziałów w kapitale Spółki, która jest spółką kapitałową z siedzibą na Cyprze i cypryjskim rezydentem podatkowym (dalej: „Spółka cypryjska”). Spółka cypryjska jest pośrednio zaangażowana w działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami w Polsce. Posiada ona certyfikaty inwestycyjne w polskim funduszu inwestycyjnym zamkniętym inwestującym w sektorze nieruchomości (dalej: „FIZ”). Spółka cypryjska nabyła certyfikaty inwestycyjne w FIZ w zamian za wkład gotówkowy lub w zamian za wniesienie do FIZ akcji/udziałów w polskich spółkach inwestujących w różnego rodzaju nieruchomości. Wniesienie akcji/udziałów do funduszu inwestycyjnego zrównane jest z wpłatą na poczet ceny emisyjnej za certyfikaty inwestycyjne (por. art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 157 ze zm., dalej: „UFI”).

Emisja nowej serii certyfikatów inwestycyjnych FIZ, które obejmowane były przez Spółkę cypryjską w zamian za akcje w spółkach nieruchomościowych przeprowadzana była kilkukrotnie. Przy każdej nowej emisji certyfikatów inwestycyjnych Spółka cypryjska zbywała akcje na FIZ w drodze odpowiedniej umowy, zgodnie z procedurą określoną w art. 28 ust. 2 UFI. Wartość rynkowa emitowanych certyfikatów inwestycyjnych zawsze korespondowała (była ekwiwalentna) z wartością rynkową zbywanych przez Spółkę cypryjską do FIZ akcji/udziałów w spółkach nieruchomościowych. Wartość rynkowa akcji/udziałów przekazywanych do FIZ przez Spółkę cypryjską była potwierdzana za pomocą wyceny, zgodnie z art. 28 ust. 2a UFI. Certyfikaty inwestycyjne w FIZ stanowią instrumenty finansowe wymienione w art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.). Rokiem podatkowym Spółki cypryjskiej jest rok kalendarzowy.

Obecnie Spółka cypryjska rozważa zbycie (wykup) certyfikatów inwestycyjnych w FIZ w celu ich umorzenia przez FIZ. Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych odbędzie się zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 139 UFI i następnych. W szczególności FIZ przed wykupem dokona wyceny posiadanych aktywów. Wykup nastąpi po uzgodnionej cenie (tzw. wynagrodzenie umorzeniowe), która odzwierciedlać będzie wartość rynkową aktywów posiadanych przez FIZ - cena wykupu certyfikatów inwestycyjnych równa będzie w praktyce wartości aktywów netto FIZ, przypadającej na te certyfikaty. Z chwilą wykupu certyfikaty inwestycyjne będą umorzone z mocy prawa (por. art. 139 ust. 6 UFI).

Po wykupie i umorzeniu certyfikatów w FIZ nastąpi likwidacja FIZ. Spółka cypryjska, oprócz wpływów z wynagrodzenia umorzeniowego, nie będzie uprawniona i nie uzyska żadnych innych aktywów w związku z prowadzoną działalnością. Wartość wynagrodzenia umorzeniowego Spółki cypryjskiej przekroczy kwotę 250.000 EUR.

Zdaniem Wnioskodawcy, wobec Spółki nie znajdzie zastosowania regulacja art. 24a ust. 16 i ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przychodem Spółki cypryjskiej, jako zagranicznej spółki kontrolowanej, jaki powinien wykazać Wnioskodawca z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, będzie wartość wynagrodzenia należnego Spółce cypryjskiej z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, przychodem Spółki cypryjskiej, jako zagranicznej spółki kontrolowanej, jaki powinien wykazać Wnioskodawca z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ, będzie wartość wynagrodzenia otrzymanego przez Spółkę cypryjską z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskany przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o CIT (polskiego rezydenta podatkowego) wynosi 19% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 24a ust. 4 ustawy o CIT, podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1 stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w art. 24 ust. 3 pkt 3 lit. a ustawy o CIT, (nieprzerwane posiadanie udziałów w zagranicznej spółce kontrolowanej) (...) w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

  1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;
  2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Natomiast, zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, dochodem, o którym mowa w art. 24a ust. 4 ustawy o CIT, jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. (...). Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich.

W świetle powyższych przepisów, w opinii Wnioskodawcy, będzie podatnikiem podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez jego zagraniczną spółkę kontrolowaną, czyli Spółkę cypryjską, przez cały okres 2015 r., w którym jest spełniony warunek traktowania tego podmiotu jako zagranicznej spółki kontrolowanej. Skoro więc na moment umorzenia certyfikatów inwestycyjnych Spółka cypryjska będzie spełniała warunki uznania jej za zagraniczną spółkę kontrolowaną, to zrealizowany przez nią dochód powinien zostać opodatkowany przez Wnioskodawcę. Z uwagi na fakt, że art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, nakazuje ustalić taki dochód zgodnie z przepisami ustawy, to zdaniem Wnioskodawcy dochód, przychód i koszty Spółki cypryjskiej, które należy przypisać Wnioskodawcy należy ustalić zgodnie z odpowiednimi regulacjami polskiej ustawy o CIT, jakie stosuje się do określania danego rodzaju dochodu u polskich rezydentów podatkowych.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, przychód, jaki należy mu przypisać w związku z uzyskaniem przez Spółkę cypryjską wynagrodzenia z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ należy ustalić zgodnie z art. 12 ust. 3 w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Zgodnie z art. 12 ust. 1 przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 ustawy o CIT, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Natomiast, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, za przychody związane z działalnością gospodarczą z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się należne przychody, choćby nie zostały faktycznie jeszcze otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W przekonaniu Wnioskodawcy, przychód w wysokości wartości wynagrodzenia przyznanego Spółce cypryjskiej z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych FIZ należy zakwalifikować jako przychód związany z działalnością gospodarczą Spółki cypryjskiej, polegającą na prowadzeniu działalności inwestycyjnej. W związku z tym, należy go rozpoznać niezależnie od tego, czy i kiedy wynagrodzenie z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych zostanie przez Spółka cypryjską faktycznie otrzymane, zgodnie z art. 12 ust. 3 w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Konsekwentnie Wnioskodawca, jako udziałowiec Spółki cypryjskiej, która jest zagraniczną spółką kontrolowaną, będzie zobowiązany po zakończeniu roku podatkowego wykazać w kalkulacji przypisanego do niego dochodu Spółki cypryjskiej przychód z tytułu umorzenia certyfikatów, bez względu na to, czy zostanie on faktycznie przez Spółkę cypryjską otrzymany.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 3 wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. ). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.