IBPB-1-3/4510-177/15/AB | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka cypryjska stanowi zagraniczną spółkę kontrolowaną Wnioskodawcy, w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
IBPB-1-3/4510-177/15/ABinterpretacja indywidualna
  1. Cypr
  2. instrumenty finansowe
  3. spółka zagraniczna
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 9 lipca 2015 r.), uzupełnionym 24 i 28 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy Spółka cypryjska będzie zagraniczną spółką kontrolowaną, w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy Spółka cypryjska będzie zagraniczną spółką kontrolowaną, w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 22 września 2015 r. Znak: IBPB-1-3/4510-177/15/AB, IBPB-1-3/4510-317/15/AB, IBPB-1-3/4510-331/15/AB wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 24 i 28 września 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów. Wnioskodawca jest częścią Grupy Holdingowej, a w zakresie jego działalności jest m.in. prowadzenie działalności inwestycyjnej i zarządzanie aktywami związanymi z działalnością w zakresie nieruchomości.

Wnioskodawca posiada 100% udziałów w kapitale Spółki, która jest spółką kapitałową z siedzibą na Cyprze i cypryjskim rezydentem podatkowym (dalej: „Spółka cypryjska”). Spółka cypryjska jest pośrednio zaangażowana w działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami w Polsce. Posiada ona certyfikaty inwestycyjne w polskim funduszu inwestycyjnym zamkniętym inwestującym w sektorze nieruchomości (dalej: „FIZ”). Spółka cypryjska nabyła certyfikaty inwestycyjne w FIZ w zamian za wkład gotówkowy lub w zamian za wniesienie do FIZ akcji/udziałów w polskich spółkach inwestujących w różnego rodzaju nieruchomości. Wniesienie akcji/udziałów do funduszu inwestycyjnego zrównane jest z wpłatą na poczet ceny emisyjnej za certyfikaty inwestycyjne (por. art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 157 ze zm., dalej: „UFI”).

Emisja nowej serii certyfikatów inwestycyjnych FIZ, które obejmowane były przez Spółkę cypryjską w zamian za akcje w spółkach nieruchomościowych przeprowadzana była kilkukrotnie. Przy każdej nowej emisji certyfikatów inwestycyjnych Spółka cypryjska zbywała akcje na FIZ w drodze odpowiedniej umowy, zgodnie z procedurą określoną w art. 28 ust. 2 UFI. Wartość rynkowa emitowanych certyfikatów inwestycyjnych zawsze korespondowała (była ekwiwalentna) z wartością rynkową zbywanych przez Spółkę cypryjską do FIZ akcji/udziałów w spółkach nieruchomościowych. Wartość rynkowa akcji/udziałów przekazywanych do FIZ przez Spółkę cypryjską była potwierdzana za pomocą wyceny, zgodnie z art. 28 ust. 2a UFI. Certyfikaty inwestycyjne w FIZ stanowią instrumenty finansowe wymienione w art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.). Rokiem podatkowym Spółki cypryjskiej jest rok kalendarzowy.

Obecnie Spółka cypryjska rozważa zbycie (wykup) certyfikatów inwestycyjnych w FIZ w celu ich umorzenia przez FIZ. Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych odbędzie się zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 139 UFI i następnych. W szczególności FIZ przed wykupem dokona wyceny posiadanych aktywów. Wykup nastąpi po uzgodnionej cenie (tzw. wynagrodzenie umorzeniowe), która odzwierciedlać będzie wartość rynkową aktywów posiadanych przez FIZ - cena wykupu certyfikatów inwestycyjnych równa będzie w praktyce wartości aktywów netto FIZ, przypadającej na te certyfikaty. Z chwilą wykupu, certyfikaty inwestycyjne będą umorzone z mocy prawa (por. art. 139 ust. 6 UFI).

Po wykupie i umorzeniu certyfikatów w FIZ nastąpi likwidacja FIZ. Spółka cypryjska, oprócz wpływów z wynagrodzenia umorzeniowego, nie będzie uprawniona i nie uzyska żadnych innych aktywów w związku z prowadzoną działalnością. Wartość wynagrodzenia umorzeniowego Spółki cypryjskiej przekroczy kwotę 250.000 EUR.

Zdaniem Wnioskodawcy, wobec Spółki nie znajdzie zastosowania regulacja art. 24a ust. 16 i ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Spółka cypryjska stanowi zagraniczną spółkę kontrolowaną Wnioskodawcy, w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”)... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka cypryjska stanowi zagraniczną spółkę kontrolowaną Wnioskodawcy w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT i w związku z tym, całkowity dochód tej spółki będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce na zasadach określonych w art. 24a Ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 24a ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, przez zagraniczną spółkę należy rozumieć w szczególności osobę prawną nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Polski, w której polski rezydent podatkowy (podatnik podatku dochodowego od osób prawnych od całości swoich dochodów w Polsce) posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

W świetle powyższej definicji nie ulega wątpliwości, że Spółka cypryjska stanowi zagraniczną spółkę Wnioskodawcy.

Natomiast, zgodnie z art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT, zagraniczną spółką kontrolowaną jest zagraniczna spółka, która spełnia łącznie trzy poniżej wymienione warunki:

  1. w spółce tej podatnik (polski rezydent podatkowy) posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach (dalej: „Warunek 1”);
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w jej roku podatkowym, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziałów w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym ze zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych (dalej: „Przychody Pasywne”) (dalej: „Warunek 2”);
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w Warunku 2, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o CIT (tj. 19%), lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.) (dalej: „Warunek 3”).

W świetle powyższych warunków, zdaniem Wnioskodawcy Warunek 1 będzie spełniony wobec Spółki cypryjskiej, ponieważ Wnioskodawca posiada nieprzerwanie 100% udziałów w Spółce cypryjskiej przez więcej niż 30 dni w roku podatkowym.

Warunek 2 również będzie spełniony w przypadku Spółki cypryjskiej, ponieważ Spółka cypryjska w roku podatkowym osiągnie wyłącznie tzw. przychód pasywny - tj. przychód ze zbycia/realizacji certyfikatów inwestycyjnych. Certyfikaty inwestycyjne stanowią instrumenty finansowe w rozumieniu art. 24a ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT. Przychód z realizacji/zbycia instrumentów finansowych został wyraźnie wymieniony w ramach Warunku 2.

Odnośnie Warunku 3 wskazać należy, że przychód z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych stanowi przychód ze zbycia/realizacji certyfikatów inwestycyjnych i wedle cypryjskiego prawa podatkowego jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym na Cyprze. Przychód ten nie korzysta również z dobrodziejstw tzw. Parent-Subsidiary Directive, o której mowa w Warunku 3. Tym samym Warunek 3 będzie również spełniony wobec Spółki cypryjskiej.

Reasumując, zarówno Warunek 1, Warunek 2 i Warunek 3 są spełnione w stosunku do Spółki cypryjskiej. Tym samym, Spółka cypryjska stanowić będzie zagraniczną spółkę kontrolowaną Wnioskodawcy w związku z osiągnięciem przychodu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 2 i 3 wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. ). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.