Instrumenty finansowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to instrumenty finansowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
31
sie

Istota:

Zastosowanie zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 53a ustawy CIT środków z inwestycji jako przychodów podmiotu wdrażającego instrument finansowy w części zwiększającej wkład finansowy z Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój”

Fragment:

Fundusze) a nie podmiotów wdrażających fundusz funduszy niebędący instrumentem finansowym, które takich inwestycji nie realizują i nie mogą uzyskać z tych inwestycji zwrotów (np. BGK). Niezależnie od powyższego podmioty wdrażające fundusz funduszy mogłyby ewentualnie korzystać ze wspomnianego zwolnienia w zakresie samodzielnych wdrożeń instrumentów finansowych z wykorzystaniem własnej struktury, bez powoływania podmiotów dedykowanych do wdrożenia instrumentów finansowych, co również pozostaje spójne z celami wprowadzenia wskazanego przepisu. Tak jak wskazano to wyżej, w ocenie Wnioskodawcy celem wskazanego przepisu było objęcie wszystkich podmiotów dokonujących faktycznego wdrożenia instrumentów finansowych. Skoro za taki podmiot jest też uznawany fundusz funduszy także on powinien korzystać z korzyści podatkowej w postaci zwolnienia podatkowego. Podsumowując w ocenie Wnioskodawcy: Fundusz jako fundusz funduszy w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Ogólnego dokonuje wdrożenia instrumentów finansowych, celem wprowadzenia art. 17 ust. 1 pkt 53a Ustawy CIT było zwolnienie z podatku dochodowego wszystkich podmiotów dokonujących faktycznego wdrożenia instrumentów finansowych (w szczególności tych ustawowo zdefiniowanych (...)

2018
31
sie

Istota:

Zastosowanie zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 53a ustawy CIT środków z inwestycji jako przychodów podmiotu wdrażającego instrument finansowy w części zwiększającej wkład finansowy z Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój”

Fragment:

Fundusze) a nie podmiotów wdrażających fundusz funduszy niebędący instrumentem finansowym, które takich inwestycji nie realizują i nie mogą uzyskać z tych inwestycji zwrotów (np. BGK). Niezależnie od powyższego podmioty wdrażające fundusz funduszy mogłyby ewentualnie korzystać ze wspomnianego zwolnienia w zakresie samodzielnych wdrożeń instrumentów finansowych z wykorzystaniem własnej struktury, bez powoływania podmiotów dedykowanych do wdrożenia instrumentów finansowych (jak np.: Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.), co również pozostaje spójne z celami wprowadzenia wskazanego przepisu. Tak jak wskazano to wyżej, w ocenie Wnioskodawcy celem wskazanego przepisu było objęcie wszystkich podmiotów dokonujących faktycznego wdrożenia instrumentów finansowych. Skoro za taki podmiot jest też uznawany fundusz funduszy także on powinien korzystać z korzyści podatkowej w postaci zwolnienia podatkowego. Podsumowując w ocenie Wnioskodawcy: Fundusz jako fundusz funduszy w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Ogólnego dokonuje wdrożenia instrumentów finansowych, celem wprowadzenia art. 17 ust. 1 pkt 53a Ustawy CIT było zwolnienie z podatku dochodowego wszystkich podmiotów dokonujących faktycznego wdrożenia instrumentów finansowych (...)

2018
10
kwi

Istota:

Zwolnienia od 3 stycznia 2018 r. na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy transakcji dotyczących forwardów na OZE

Fragment:

Art. 4 ust. 1 pkt 15 Dyrektywy MIFID II wskazuje, że „ instrument finansowy ” oznacza instrumenty określone w załączniku I sekcja C. W załączniku I Dyrektywy w sekcji C wymienione zostały instrumenty finansowe. Jednakże wskazany przepis Dyrektywy MIFID II nie odnosi się do zwolnienia od podatku od towarów i usług instrumentów finansowych, jedynie wymienia instrumenty finansowe. Tym samym zdefiniowanie w Dyrektywie MIFID II instrumentów finansowych nie jest wystarczające do tego, aby Wnioskodawca mógł powołując się bezpośrednio na Dyrektywę MIFID II korzystać z prawa do zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT w stosunku do rozliczenia kontraktów terminowych typu forwardów na OZE. Przepisu tego (art. 4 ust. 1 pkt 15 Dyrektywy MIFID II) nie można uznać bowiem za przepis sformułowany w sposób precyzyjny i bezwarunkowy, z którego wynikają prawa jednostek wobec państwa, w tym przypadku możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT transakcji dotyczących instrumentów finansowych. Ponadto, należy zauważyć, że zgodnie z art. 43 ust. 16 ustawy o VAT, art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT, nie ma zastosowania do usług dotyczących praw i udziałów wymienionych w tym przepisie.

2017
6
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług pośrednictwa w obrocie instrumentami finansowymi.

Fragment:

Czy Wnioskodawca prawidłowo zamierza korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z podatku od towarów i usług w zakresie świadczenia usługi pośrednictwa finansowego polegającego na skutecznym pozyskiwaniu klientów nabywających instrumenty finansowe od Towarzystwa? Zdaniem Wnioskodawcy, odpowiedź na powyżej zadane pytanie jest twierdząca. Czynności pośrednictwa opisane w przedmiotowym wniosku będą korzystały ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41) Ustawy o VAT. Uzasadnienie Przepisy art. 43 ust. 1 pkt 7), 12) i 37)-41) oraz ust. 13 Ustawy o VAT wprowadzają zwolnienie z opodatkowania VAT dla szerokiej grupy usług, które można zbiorczo określić mianem usług finansowych. W odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego szczególnie istotna jest treść art. 43 ust. 1 pkt 41) ustawy o VAT. Art. 43 ust. 1 pkt 41) Ustawy o VAT zwalnia z opodatkowania VAT również usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, a także usługi pośrednictwa w tym zakresie. Jednocześnie ze zwolnienia uregulowanego w tym przepisie nie korzystają usługi przechowywania instrumentów finansowych oraz usługi zarządzania tymi instrumentami. W celu określenia zakresu stosowania art. 43 ust. 1 pkt 41) Ustawy o VAT, należy odwołać się do definicji instrumentów finansowych określonej w art. 2 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

2017
14
paź

Istota:

Opodatkowanie czynności świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach umowy afiliacyjnej.

Fragment:

Celem umowy zawartej przez Wnioskodawcę i Dom Maklerski jest pozyskanie przez Dom Maklerski za pośrednictwem Wnioskodawcy klientów, którzy zawrą umowę dotyczącą kupna/sprzedaży instrumentów finansowych. Umieszczone w ten sposób informacje mają zachęcić klienta do odwiedzenia strony XTB i zarejestrowania się na niej (pozostawienia danych kontaktowych), dzięki czemu XTB uzyska możliwość przesłania klientowi informacji marketingowych i ofert, co w dalszym okresie czasu ma spowodować zawarcie umowy kupna/sprzedaży instrumentów finansowych miedzy klientem a XTB. W przypadku zawarcia przez klienta takiej umowy S. otrzyma wynagrodzenie od XTB za faktyczne przeprowadzone przez klienta operacje (wykonanie określonego obrotu) na pochodnych instrumentach finansowych. Powołany art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT odnosi się do zwolnienia od podatku VAT instrumentów finansowych, o których mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie. Z okoliczności sprawy nie wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem zajmującym się obrotem instrumentami finansowymi gdyż usługi takie świadczy Dom Maklerski. W związku z tym należy rozstrzygnąć, czy w okolicznościach niniejszej sprawy Wnioskodawca świadczy usługi pośrednictwa. Mając na uwadze wykładnię zwolnień przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT oraz w art. 135 ust. 1 lit. b) Dyrektywy, konieczne jest zdefiniowanie pojęcia „ usług pośrednictwa ”.

2017
26
sty

Istota:

W zakresie skutków podatkowych realizacji Instrumentów Finansowych DM

Fragment:

(...) Instrumenty Finansowe DM ”). Rada Nadzorcza przyznaj1c osobie uprawnionej zmienny sk3adnik wynagrodzenia w postaci Instrumentów Finansowych DM okreola liczbe przyznanych Instrumentów Finansowych na dzien przyznania Instrumentu Finansowego DM. Na dzien przyznania Instrumentu Finansowego DM wartooa tego instrumentu i liczba przyznanych Instrumentów Finansowych DM ustalana jest zgodnie z poni?szymi zasadami: wartooa instrumentu Finansowego DM na dzien przyznania ustalana jest jako iloraz zysku wykazanego w ostatnim przed dniem przyznania Instrumentu Finansowego DM rocznym sprawozdaniu finansowym DM zaudytowanym przez bieg3ego rewidenta i liczby istniej1cych akcji DM na dzien przyznania Instrumentu Finansowego DM; liczba Instrumentów Finansowych DM przyznanych osobom zajmuj1cym stanowiska kierownicze bedzie równa ilorazowi 1/2 wartooci zmiennych sk3adników wynagrodzen na dzien przyznania Instrumentu Finansowego DM i wartooci Instrumentu Finansowego DM obliczonej zgodnie z lit. a. zmienne sk3adniki wynagrodzenia w postaci Instrumentów Finansowych DM s1 uzale?nione od efektów pracy danej osoby oraz uwzgledniaj1 ryzyko DM. Instrumenty Finansowe DM s1 wykonywane w okresie trzech lat, (...)

2017
26
sty

Istota:

W zakresie skutków podatkowych realizacji Instrumentów Finansowych DM

Fragment:

(...) Instrumenty Finansowe DM ”). Rada Nadzorcza przyznaj1c osobie uprawnionej zmienny sk3adnik wynagrodzenia w postaci Instrumentów Finansowych DM okreola liczbe przyznanych Instrumentów Finansowych na dzien przyznania Instrumentu Finansowego DM. Na dzien przyznania Instrumentu Finansowego DM wartooa tego instrumentu i liczba przyznanych Instrumentów Finansowych DM ustalana jest zgodnie z poni?szymi zasadami: wartooa instrumentu Finansowego DM na dzien przyznania ustalana jest jako iloraz zysku wykazanego w ostatnim przed dniem przyznania Instrumentu Finansowego DM rocznym sprawozdaniu finansowym DM zaudytowanym przez bieg3ego rewidenta i liczby istniej1cych akcji DM na dzien przyznania Instrumentu Finansowego DM; liczba Instrumentów Finansowych DM przyznanych osobom zajmuj1cym stanowiska kierownicze bedzie równa ilorazowi 1/2 wartooci zmiennych sk3adników wynagrodzen na dzien przyznania Instrumentu Finansowego DM i wartooci Instrumentu Finansowego DM obliczonej zgodnie z lit. a. zmienne sk3adniki wynagrodzenia w postaci Instrumentów Finansowych DM s1 uzale?nione od efektów pracy danej osoby oraz uwzgledniaj1 ryzyko DM. Instrumenty Finansowe DM s1 wykonywane w okresie trzech lat, (...)

2016
1
gru

Istota:

1) Czy przychód z tytułu nabycia i realizacji Prawa Warunkowego podlega opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy tylko w momencie realizacji Prawa Warunkowego, tj. w momencie kiedy Kwota stała się należna?
2) Czy Kwota stanowi przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu 19% stawką na zasadzie art. 30b ust. 1 w zw. z 30b ust. 2 pkt 3 ww. ustawy i zadeklarowaniu zgodnie z art. 30b ust. 6 ww. ustawy?

Fragment:

W świetle powyższego realizacja Prawa Warunkowego stanowi zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych realizację prawa wynikającego z pochodnego instrumentu finansowego. Zgodnie z art. 30b ust. 1 od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. W myśl art. 30b ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a. Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 38a ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych - do czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia - o ile wydatki te, stosownie do art. 22g ust. 3 i 4, nie powiększają wartości początkowej środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2016
28
lis

Istota:

1. Czy przyznanie instrumentu Pochodnego Uczestnikowi będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
2. W sytuacji gdy, zdaniem organu przyznanie instrumentu Pochodnego Uczestnikowi będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jaka będzie podstawa opodatkowania takiej transakcji oraz czy będzie ona podlegała zwolnieniu z VAT?

Fragment:

(...) instrumentów finansowych, instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego, kontrakty na różnicę, opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych. Z kolei na mocy art. 3 pkt 28a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przez instrumenty pochodne rozumie się opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a także innych aktywów, praw, zobowiązań, indeksów lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

2016
17
sie

Istota:

Skutki podatkowe nabycia i realizacji Prawa do otrzymania Rozliczenia Pieniężnego

Fragment:

Zgodnie z Ustawą OIF, realizacja pochodnego instrumentu finansowego może nastąpić poprzez rozliczenie pieniężne. W takiej formie (tj. poprzez zapłatę Rozliczenia Pieniężnego) realizowane jest Prawo nabyte przez Wnioskodawcę. W rezultacie, zgodnie z Ustawą OIF Prawo do żądania przez Wnioskodawcę wypłat Rozliczenia Pieniężnego po spełnieniu określonych warunków, należy uznać za instrument finansowy, którego cena (kwota Rozliczenia Pieniężnego) zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości wskaźnika finansowego. W związku z tym wypełnia ono definicję pochodnego instrument finansowego z art. 5a pkt 13 Ustawy PIT. Jak wynika z powyższego, realizacja Prawa dokonana przez Wnioskodawcę stanowi realizację instrumentów finansowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 10 Ustawy PIT, będąc przychodem z kapitałów pieniężnych. Zgodnie z treścią art. 30b ust. 1 Ustawy PIT od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Zgodnie z treścią art. 30b ust. 6 Ustawy PIT, uzyskane w roku podatkowym dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich Wynikających podatnik obowiązany jest wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust la pkt 1 Ustawy PIT po zakończeniu roku podatkowego, tj. do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał przychód podatkowy.