PBI/4117/8/i/AK/05 | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy uzyskiwane przychody w ramach świadczenia usług przez szkołę nauki jazdy samochodowej mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

PBI/4117/8/i/AK/05

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. instruktorzy
  2. ryczałt ewidencjonowany
  3. usługi edukacyjne
  4. wolny zawód
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> Wyłączenia w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Pismem z dnia 13.01.2005r. ( złożone dnia 17.01.2005r. ) zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie , przedstawiając następujący stan faktyczny:Zamierzając rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia szkoły nauki jazdy, zwrócił się Pan dwukrotnie telefonicznie do Urzędu Skarbowego z pytaniem o możliwość opodatkowania tego typu działalność w formie ryczałtu ewidencjonowanego, uzyskując informacje o możliwości wyboru tej formy opodatkowania.

Kierując się tymi informacjami po otrzymaniu wpisu do Ewidencji działalności gospodarczej, zgłosił się Pan do Urzędu Skarbowego w celu jej rejestracji. Podczas dokonywania rejestracji otrzymał Pan informacje, że opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym zgłaszanej działalności nie jest możliwe.Możliwość wyboru opodatkowania w formie zryczałtowanej jest kwestią zasadniczą , warunkującą możliwość prowadzenia działalności przez rolnika w świetle przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1998r o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz, U. z 1998r. Nr 7, poz. 25 ze zm. ).W związku z powyższym zaprzestał Pan działalności dokonując wykreślenia z rejestru działalności gospodarczej.Podlegając ubezpieczeniu w KRUS chciałby Pan prowadzić działalność gospodarczą w kształcie pozwalającym na pozostanie przy tym ubezpieczeniu, a więc opodatkowanym w formie ryczałtu ewidencjonowanego . Stoi Pan na stanowisku, iż opodatkowanie szkoły nauki jazdy w formie ryczałtowej jest możliwe.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem postanowieniem z dnia 24.02.2005r. NR US.PD-I/415-3/MK/05 pozostawił wniosek Pana z dnia 13.01.2005r. bez rozpatrzenia, uznając, że wniosek został wniesiony przez podmiot nieuprawniony.Na w/w postanowienie złożył Pan zażalenie, które Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku uznał, iż zasługuje na uwzględnienie i decyzją z dnia 21.04.2005r. NR PBI/4117/i/3/AK/05 uchylił postanowienie oraz zobowiązał organ podatkowy do ponownego rozpatrzenia złożonego wniosku.

Postanowieniem z dnia 18.05.2005r. Nr US.PD-I/415/3/1/MK/05Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem stwierdził, iż stanowisko Pana wyrażone w piśmie z dnia 13.01.2005r. jest nieprawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku po zapoznaniu się z treścią wniosku i zażalenia na postanowienie z dnia 18.05.2005r. w sprawie wydania pisemnej informacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 18.05.2005r. NR US.PD-I/415-3/1/MK/05 uznaje, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie. W związku z tym odmawia zmiany i uchylenia postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 18.05.2005r. NR US.PD-I/415-3/1/MK/05.

Mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia, Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku stwierdza co następuje:

Organ podatkowy dokonał prawidłowej analizy treści art. 8 ust.1 pkt 3 lit.e) ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm. ), który stanowi, iż opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust.1b nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.Załącznik nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym stanowiący wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych , oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wymienia usługi w zakresie edukacji – symbol 80. Usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy samochodowej zaliczone są do sekcji M usług w zakresie edukacji - symbol 80.41.11 PKWiU zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ( PKWiU) ( Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.).

Zażalenie oparł Pan na stanowisku, iż zgodnie z ustawową definicją – art. 4 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym – planowana przez Pana działalność mieści się w ramach zdefiniowanego na potrzeby tejże ustawy , pojęcia wolnego zawodu. Wolny zawód określony dla potrzeb ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oznacza – pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście m.in. przez nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie działalności gospodarczej , z tym ,że za osobiście wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudnienia na podstawie umowy o pracę , umów zlecenia , umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istota danego zawodu.

Art. 8 ust.1 pkt 3 lit. d) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wyłącza opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przychody uzyskane z prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust.1 pkt 11.

Zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 1098, poz, 908) szkolenie osoby ubiegającej się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym prowadzone jest :- w formie kursu - w ośrodku szkolenia kierowców;- w formie zajęć szkolnych dla uczniów – przez szkołę, w której programie nauczania jest przewidziane uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym. Art. 103 ust.2 pkt 6 przywołanej wyżej ustawy stanowi, iż ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca który zatrudnia co najmniej jednego instruktora lub sam jest instruktorem.

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym szkolenie osoby ubiegającej się o wydanie uprawnienia kierowania pojazdem odbywa się w formie kursu i jest prowadzone przez przedsiębiorcę o uprawnieniach instruktora, bądź zatrudniającego instruktora.

W zażaleniu Podkreśla Pan, że ustawodawca nie zdefiniował na potrzeby ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym pojęcia „nauczyciel” i nie sposób byłoby przyjąć jednak, że ma na myśli wąskie ujęcie tego słowa. Posiłkując się znaczeniem określeń ze Słownika języka polskiego PWN ( 1988r. ): instruktor oznacza – osobę instruującą kogoś, uczącą jakichś prawideł, udzielającą wskazówek , objaśnień itp. ( najczęściej na kursach i w wojsku)nauczyciel oznacza – człowieka trudniącego się (najczęściej zawodowo) uczeniem kogoś, wykładowca jakiegoś przedmiot, udzielający lekcji. Zatem nie można rozumieć wykonywanych przez instruktora nauki jazdy samochodowej czynności jako czynności nauczyciela w zakresie usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny w znaczeniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Nie można również zgodzić się z Pana stanowiskiem, iż „ skoro sam ustawodawca zalicza do usług edukacyjnych usługi świadczone w ramach szkoły nauki jazdy, a już z istoty szkolenia przyszłych kierowców wynika, że udzielone są im lekcje na godziny , to należy przyjąć że jest możliwe opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych pozarolniczej działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu szkoły nauki jazdy samochodowej.” Fakt prowadzenia wymaganej ilości godzin szkolenia przez instruktora nie oznacza, iż udziela on lekcji na godziny. Ustawa Prawo o ruchu drogowym wymaga odbycia w formie kursu przez kandydata określonej ilości godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, co jest warunkiem koniecznym ukończenia kursu.

W świetle powyższego wynika, iż uzyskiwane przez Pana przychody w ramach świadczenia usług przez szkołę nauki jazdy samochodowej podlegają wyłączeniu z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.