Instruktorzy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to instruktorzy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
16
sty

Istota:

Opodatkowanie usług szkolenia dla instruktorów jazdy, wykładowców oraz pracowników biurowych.

Fragment:

(...) członkowskie. Ponadto należy wskazać, że w dniu 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 77/1). Rozporządzenie to wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Definicja zawarta w art. 44 tego rozporządzenia określa, iż usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia. Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.), szkolenie osoby ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem jest prowadzone przez instruktora, z zastrzeżeniem ust. 3. Stosownie do brzmienia ust. 2 powyższego (...)

2011
1
sie

Istota:

VAT - w zakresie organizowania kursów dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy;

Fragment:

Jest samorządową wojewódzką osobą prawną powołaną do realizacji zadań określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, a mianowicie organizuje egzaminy państwowe sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami. Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż wykonuje również inne czynności a mianowicie wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności: prowadzi kursy dla kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem, szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy, przeprowadza szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, prowadzi kursy dokształcające dla kierowców wykonujących przewozy osób lub rzeczy oraz innych szkoleń doszkalających dla kierowców, organizuje kursy i egzaminy w zakresie karty rowerowej i motorowerowej dla uczniów szkół podstawowych lub gimnazjów, które nie posiadają dostatecznych warunków do realizacji programu szkolenia z zakresu wychowania komunikacyjnego, organizuje kursy z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, prowadzi szkolenia dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów, współpracuje z ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców w celu podniesienia poziomu ich działania, jest rzeczoznawcą ds. ochrony technicznej pojazdów, prowadzi działalność związaną z problematyką ruchu drogowego oraz inną działalność z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2011
1
lip

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania działalności szkoły tańca.

Fragment:

W ramach tej działalności, zarówno Wnioskodawca, jak i zatrudnieni przez niego instruktorzy prowadzą kursy, warsztaty, lekcje, praktyki oraz pokazy tańca. kursy tańca – cykliczne zajęcia taneczne; warsztaty taneczne – intensywne zajęcia taneczne; lekcje tańca – grupowe lub indywidualne zajęcia taneczne; praktyki – ćwiczenia pod okiem instruktora wcześniej poznanych na zajęciach figur; pokazy – pokaz tańca wykonywany przez jedną lub kilka osób. Obecnie prowadzoną działalność Wnioskodawca opodatkowuje według zasad ogólnych obowiązujących w podatku od towarów i usług tj. stosuje stawkę 22% i prowadzi książkę przychodów i rozchodów. W nadesłanym w dniu 06.02.2009r. uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał symbol PKWiU dla prowadzonej działalności tj. 92.34.12 – usługi związane z działalnością instruktorów tańca. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy opisana działalność jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) w związku z poz. 11 załącznika nr 4 do tej ustawy... Zdaniem Wnioskodawcy: Prowadzona działalność jest zwolniona z podatku od towarów i usług, zgodnie z treścią wyżej powołanych regulacji prawnych.

2011
1
maj

Istota:

Czy usługi w zakresie nauki i pokazów tańca są zwolnione od podatku od towarów i usług czy opodatkowane stawką 7% lub 22%?

Fragment:

(...) wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5) , usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11),usług związanych z dystrybucja filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12)usług związanych produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72), działalności agencji informacyjnych , usług wydawniczych , usług radia i telewizji (PKWiU 92.2) z zastrzeżeniem poz. 12 . Z treści objaśnienia wynika, iż wskazany symbol PKWiU w pozycji nr 11 załącznika nr 4 do w/w ustawy wraz z oznaczeniem „ex” dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa usługi”. Zatem wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż ze zwolnienia z podatku nie korzystają usługi wymienione enumeratywnie w treści pozycji nr 11 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz te usługi związane z rekreacją i sportem, które nie spełniają warunku podanego w objaśnieniu.

2011
1
kwi

Istota:

- dotyczy usług instruktorów tańca (PKWiU 92.34.12) i usług organizowania turniejów tańca towarzyskiego (PKWiU 92.34.13)

Fragment:

W załączniku tym pod poz. 11 wymienione są usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem 1) - z wyłączeniem: 1. usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi, 2. usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych, 3. usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61), 4. wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe, 5. wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5), 5a) usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucją filmowi nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach, 5b) wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72), 6. działalności agencji informacyjnych, 7. usług wydawniczych, 8. usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12.

2011
1
mar

Istota:

Czy uzyskiwane przychody w ramach świadczenia usług przez szkołę nauki jazdy samochodowej mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Fragment:

Usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy samochodowej zaliczone są do sekcji M usług w zakresie edukacji - symbol 80.41.11 PKWiU zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ( PKWiU) ( Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.). Zażalenie oparł Pan na stanowisku, iż zgodnie z ustawową definicją – art. 4 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym – planowana przez Pana działalność mieści się w ramach zdefiniowanego na potrzeby tejże ustawy , pojęcia wolnego zawodu. Wolny zawód określony dla potrzeb ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oznacza – pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście m.in. przez nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie działalności gospodarczej , z tym ,że za osobiście wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudnienia na podstawie umowy o pracę , umów zlecenia , umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istota danego zawodu.

2011
1
lut

Istota:

Czy prowadzenie szkoleń dla instruktorów tańca (PKWiU 80.42.20-00.00) jest zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ?

Fragment:

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 7 w/w załącznika ze wskazaniem na symbol PKWiU ex 80 sklasyfikowane są usługi w zakresie edukacji. Biorąc pod uwagę powyższe Naczelnik tut. Urzędu potwierdza przedstawione we wniosku stanowisko, iż świadczone przez podatnika usługi prowadzenia szkoleń dla instruktorów tańca wg podanego symbolu PKWiU 80.42.20-00.00 są objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług. Powyższa interpretacja: - dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących. - nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej.

2011
1
sty

Istota:

Dotyczy możliwości uzyskania ulgi w podatku dochodowym z tytułu wyszkolenia ucznia przez męża w przypadku, gdy Pani będzie osobą szkolącą.

Fragment:

Zgodnie z art. 27c ust. 2 cyt. ustawy, ulga polegająca na obniżeniu podatku dochodowego z tytułu szkolenia uczniów przysługuje osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, w tym również w formie spółki prawa cywilnego lub osobowej spółki handlowej, z wyjątkiem spółki partnerskiej, uprawnionym na mocy odrębnych przepisów do szkolenia uczniów i zatrudniających w ramach prowadzonej działalności pracowników w celu przygotowania zawodowego. Ulga ta przysługuje także w przypadku, gdy uprawnionym do szkolenia uczniów jest przynajmniej jeden ze wspólników lub pracownik osoby (spółki) prowadzącej działalność gospodarczą. W świetle powyższego należy uznać, iż skoro prawo do ulgi uczniowskiej ustawodawca uzależnił od posiadania uprawnień do szkolenia uczniów przez ściśle określony krąg osób (w tym obok podatnika wymienił jedynie osoby mające status pracownika lub wspólnika spółki prowadzącej działalność), to uznanie kwalifikacji innych kategorii osób nie wymienionych w przepisie (np. żony podatnika) byłoby nieuzasadnionym rozszerzeniem uprawnień wynikających z tego przepisu. Ponadto należy zauważyć, że wielokrotnie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego zwracano uwagę, że wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie prawa podatkowego są wyjątkiem, istotnym odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości opodatkowania), a ich zastosowanie nie może odbywać się na podstawie wykładni rozszerzającej, czy zawężającej (z wyroku NSA z dnia 13 września 2000 r.