IPPP2/4512-980/15-5/MMa | Interpretacja indywidualna

Opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego użyczenia instalacji fotowoltaicznych mieszkańcom w okresie trwałości projektu.
IPPP2/4512-980/15-5/MMainterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. instalacja
 3. stawka
 4. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2015 r. (data wpływu 12 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego użyczenia instalacji fotowoltaicznych mieszkańcom w okresie trwałości projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania podatkiem VAT wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji fotowoltaicznych,
 • stawki podatku VAT dla usługi montażu instalacji fotowoltaicznych w/lub na budynkach mieszkalnych,
 • stawki podatku VAT dla usługi montażu instalacji fotowoltaicznych poza budynkami,
 • podstawy opodatkowania dla świadczonej usługi montażu instalacji fotowoltaicznych,
 • uznania wpłat otrzymanych od mieszkańców za zaliczki oraz momentu powstania obowiązku podatkowego od tych wpłat,
 • prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych dotyczących budowy elektrowni fotowoltaicznych oraz okresu rozliczeniowego, w którym Gmina może dokonać odliczenia,
 • opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego udostępnienia instalacji fotowoltaicznych mieszkańcom w okresie trwałości projektu.
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Gmina (dalej: „Gmina” lub „Wnioskodawca”) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zamierza zrealizować zadanie inwestycyjne polegające na zakupie i montażu na nieruchomościach stanowiących własność mieszkańców Gminy (dalej: „Mieszkańcy” lub „Właściciele nieruchomości”) elektrowni fotowoltaicznych konwertujących energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną (dalej: „elektrownie fotowoltaiczne” lub „instalacje fotowoltaiczne”).

Inwestycja będzie obejmowała m.in. zakup i montaż kompletnych instalacji fotowoltaicznych wyposażonych w zestaw płaskich modułów fotowoltaicznych wraz z inwerterami napięcia. Instalacje fotowoltaiczne zostaną zainstalowane, co do zasady, na dachach budynków należących do Mieszkańców Gminy. Wnioskodawca pragnie jednocześnie wskazać, że mogą zdarzyć się sytuacje, gdy instalacja elektrowni fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych będzie nieuzasadniona lub niemożliwa, zostaną zamontowane na budynkach gospodarczych lub na konstrukcji umieszczonej na działkach poszczególnych Właścicieli nieruchomości. Budynki objęte przedmiotową inwestycją są budynkami mieszkalnymi stałego zamieszkania sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. W budynkach tych nie ma lokali użytkowych. Budynki Właścicieli nieruchomości stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne (PKOB 111) o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 m2. W wyjątkowych przypadkach - gdy warunki techniczne budynku (np. zbyt spadzisty lub załamany dach, nieodpowiednie ściany) na to nie pozwolą - moduły będą montowane na nieruchomościach Mieszkańców np. na stelażu w ogrodzie lub na dachu budynku gospodarczego, jednak będą połączone instalacją przesyłową z budynkiem.

W celu sfinansowania opisywanej inwestycji Gmina zawarła z Samorządem Województwa umowę o dofinansowanie pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznych na terenie Gminy” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dalej: „PROW”) na lata 2007-2013 (dalej: „Projekt”). Przedmiotowa umowa przewiduje dofinansowanie w kwocie stanowiącej 90% kwoty netto wydatków kwalifikowanych Projektu.

Zgodnie ze złożonym przez Gminę wnioskiem o dofinansowanie Projektu z PROW instalacje fotowoltaiczne mają pozostać własnością Gminy przez okres trwałości Projektu, tj. 5 lat od daty zakończenia projektu W celu realizacji Projektu, Gmina podpisała z każdym z Mieszkańców umowę (dalej: „Umowa”) ustalającą wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe stron, związane z opracowaniem projektu technicznego i montażem zestawu modułów fotowoltaicznych. Warunki Umowy na wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej będą jednakowe dla wszystkich Mieszkańców Gminy.

Na podstawie Umów Właściciele nieruchomości wyrażają zgodę na umiejscowienie urządzeń wytwarzających energię elektryczną przy wykorzystaniu promieniowania słonecznego oraz na przeprowadzenie przez Gminę wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych i/lub budowlanych, w celu montażu urządzeń instalacji fotowoltaicznej. Umowy te zostały zawarte na czas realizacji Projektu przez Gminę oraz na czas zachowania „trwałości projektu” tj. minimum pięć (5) lat, licząc od daty zakończenia Projektu określonej w umowie o dofinansowanie z PROW. Zgodnie z treścią Umów, Gmina zobowiązuje się do zabezpieczenia realizacji celu Projektu, na którą składa się ustalenie harmonogramu realizacji prac instalacyjnych, sprawowanie bieżącego nadzoru inwestorskiego nad przebiegiem prac, przeprowadzenie odbiorów końcowych oraz rozliczenie finansowe Projektu. Ponadto, zgodnie z Umowami, Gmina zapewni wykonanie czynności serwisowych niezbędnych do prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznych w okresie gwarancji.

W ramach Umów o wzajemnych zobowiązaniach Mieszkańcy dobrowolnie zobowiązali się do zapłaty na rzecz Gminy wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej części kosztów montażu instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na ich nieruchomości. Co do zasady każdy Mieszkaniec jest zobowiązany do uiszczenia określonej części łącznych kosztów brutto związanych z zakupem i montażem instalacji. Gmina pragnie wskazać, że opłaty będą miały charakter dobrowolny gdyż wynikają z Umów dobrowolnie zawartych z Gminą przez Mieszkańców. Gmina pragnie w tym miejscu wskazać, że mogą występować wyjątkowe przypadki, w których wpłata nie będzie dokonywana terminowo. Wpłata wynagrodzenia według Umowy ma zostać realizowana jednorazowo w terminie określonym w Umowie.

Zgodnie z Umowami po zakończeniu prac instalacyjnych, sprzęt i urządzenia wchodzące w skład instalacji fotowoltaicznej pozostaną własnością Gminy do końca okresu trwałości Projektu, tj. przez okres pięciu (5) lat od daty zakończenia Projektu określonej w umowie o dofinansowanie z PROW. W tym okresie Gmina udostępni instalacje fotowoltaiczne Mieszkańcom do korzystania w okresie trwałości Projektu, który pokrywa się z okresem, na jaki zawarta została Umowa. Właściciele nieruchomości nie będą zobowiązani do uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Po upływie okresu obowiązywania Umów (i okresu trwałości Projektu), zestaw fotowoltaiczny najprawdopodobniej zostanie przekazany Mieszkańcowi na własność. Sposób przeniesienia prawa własności zostanie uregulowany odrębną umową. Niemniej, kwestia przeniesienia prawa własności modułów fotowoltaicznych na rzecz Mieszkańców nie jest przedmiotem niniejszego wniosku. Z tytułu realizacji Projektu Gmina otrzyma faktury zakupowe m.in. od wykonawcy instalacji fotowoltaicznych, które będą zawierały VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gmina będzie zobligowana naliczyć VAT z tytułu udostępnienia instalacji fotowoltaicznych Mieszkańcom bez odrębnego wynagrodzenia do korzystania w okresie trwałości projektu (oznaczone jako pytanie nr 7 wniosku ORD-IN) ...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Gmina nie będzie zobligowana naliczyć VAT z tytułu udostępnienia instalacji fotowoltaicznych Mieszkańcom bez odrębnego wynagrodzenia do korzystania w okresie trwałości projektu.

W ocenie Gminy, w opisanej sytuacji, nie powstanie konieczność naliczenia VAT z tytułu udostępnienia instalacji fotowoltaicznych Mieszkańcom bez odrębnego wynagrodzenia do korzystania w okresie trwałości projektu.

Przede wszystkim należy podkreślić, że w analizowanej sytuacji, w ocenie Gminy, nie dojdzie do wykonywania czynności nieodpłatnej. Należy podkreślić, iż Gmina udostępnia elektrownie fotowoltaiczne Mieszkańcom w ramach wykonywanej usługi. W konsekwencji, można uznać, że wynagrodzenie uiszczone przez Mieszkańców na rzecz Gminy odnosi się również do możliwości korzystania z instalacji fotowoltaicznej, zaś udostępnienie ich Mieszkańcom stanowi de facto potwierdzenie braku konieczności uiszczania dodatkowego wynagrodzenia przez Mieszkańców w trakcie trwania Umowy.

Jest oczywiste, że Mieszkańcy nie zgodziliby się na ponoszenie jakiejkolwiek dodatkowej płatności na rzecz Gminy (poza zapłatą ceny za usługę), gdyby po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznych nie mogli z nich swobodnie korzystać, bez dokonywania dodatkowych opłat Uregulowanie wynagrodzenia na rzecz Gminy jest warunkiem korzystania z instalacji fotowoltaicznej, a w przypadku braku jego uiszczenia możliwość taka nie występuje. Jednocześnie nie jest możliwe samo zamontowanie elektrowni fotowoltaicznej bez oddania jej do korzystania Mieszkańcowi.

W konsekwencji należy uznać, że aby korzystać z instalacji fotowoltaicznej Mieszkaniec musi uiścić stosowne wynagrodzenie na rzecz Gminy. Prowadzi to do wniosku, że w świetle konstrukcji Umowy wynagrodzenie uiszczone przez Mieszkańca na rzecz Gminy stanowi wynagrodzenie za montaż i korzystanie z instalacji. Stąd, w zaistniałej sytuacji, nie dochodzi do wykonywania nieodpłatnej czynności (dostawy towarów lub świadczenia usług) przez Gminę.

Brak wystąpienia nieodpłatnej dostawy towarów

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Pomijając brak nieodpłatności, powyższa regulacja nie znajdzie zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż zgodnie treścią Umowy w trakcie jej obowiązywania nie może dojść do przekazania własności elektrowni fotowoltaicznej. Gmina jest jedynym podmiotem mogącym rozporządzać instalacjami fotowoltaicznymi w sensie faktycznym oraz prawnym.

Tym samym nie dojdzie w tym przypadku do dostawy towarów - w szczególności nie może tu być mowy ani o przekazaniu lub zużyciu instalacji fotowoltaicznej na cele osobiste Gminy lub jej pracowników, ani też wydaniu ich w ramach darowizny. W konsekwencji art. 7 ust 2 ustawy o VAT nie znajduje zastosowania w opisywanym przypadku. Gmina pragnie jedynie wskazać, iż wśród Mieszkańców mogą znaleźć się, obecni lub ewentualnie przyszli pracownicy Urzędu Gminy. Niemniej z uwagi na brak nieodpłatności, a także brak zamiaru przekazania towaru na cele osobiste pracowników (o czym mowa była powyżej) argumentacja Gminy w tym zakresie pozostaje bez zmian.

Brak wystąpienia nieodpłatnego świadczenia usług podlegającego VAT

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Pomijając brak nieodpłatności, zdaniem Gminy, także w oparciu o ww. przepisy, Gmina nie będzie zobowiązana do naliczania VAT należnego w opisanej sytuacji. Wynika to z faktu, iż w obu przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 2 warunkiem koniecznym do opodatkowania VAT nieodpłatnego użycia towarów stanowiących własność przedsiębiorstwa lub nieodpłatnego świadczenia usług, jest ich użycie bądź świadczenie do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Zdaniem Gminy, taka sytuacja nie zachodzi w przedstawionym stanie faktycznym. Gmina pragnie ponownie wskazać, iż wśród Mieszkańców mogą znaleźć się, obecni lub ewentualnie przyszli pracownicy Urzędu Gminy. Niemniej z uwagi na brak nieodpłatności, a także braku zamiaru użycia towaru bądź świadczenia usług do celów/na cele innych/inne niż działalność gospodarcza podatnika lub też na cele osobiste pracowników, argumentacja Gminy w tym zakresie pozostaje bez zmian.

Przede wszystkim należy zauważyć, że udostępnienie instalacji fotowoltaicznej Mieszkańcom nastąpi w bezsprzecznym związku z wykonywaną przez Gminę na rzecz Mieszkańców usługą montażu instalacji. Oba te świadczenia realizowane są przez Gminę na podstawie tej samej Umowy cywilnoprawnej, która przewiduje wyraźnie, że Mieszkańcy są zobowiązani do zapłaty na rzecz Gminy ustalonych kwot w ustalonym terminie.

Oznacza to, że udostępnienie instalacji fotowoltaicznej Mieszkańcom następuje w ramach prowadzonej przez Gminę działalności gospodarczej. Jest to czynność wynikająca z dokonywanego przez nią montażu elektrowni fotowoltaicznej i stanowiąca immanentny element całej usługi. Biorąc pod uwagę uwarunkowania uzyskiwanego przez Gminę dofinansowania z PROW (m.in. brak możliwości przeniesienia własności instalacji w okresie trwałości Projektu), jedynym sposobem umożliwienia Mieszkańcom korzystania z elektrowni fotowoltaicznych jest oddanie ich w de facto użyczenie. Warto też podkreślić, że instalację najprawdopodobniej przejdą na własność Mieszkańców (niemniej jednak Umowa przewiduje jedynie możliwość przeniesienia własności instalacji fotowoltaicznej) i w ten sposób dopełni się realizacja usługi Gminy (niemniej jak to zostało wskazane kwestia przeniesienia prawa własności instalacji fotowoltaicznej na Mieszkańców nie jest przedmiotem niniejszego wniosku).

Co więcej, Gmina realizuje Projekt wykonując swoje zadania własne (jako sprawę z zakresu „zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną” związaną z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty), do których została powołana i które stanowią fundament jej funkcjonowania zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 1990 nr 16 poz. 95), w tym m.in. zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 3 tej ustawy, który stanowi, iż „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 3) (...) zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną.” Wobec powyższego, nie mamy do czynienia, w przedstawionym stanie faktycznym, z użyciem towarów przedsiębiorstwa lub nieodpłatnym świadczeniu usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Stanowisko takie zostało wielokrotnie potwierdzone przez organy podatkowe w wydawanych w imieniu Ministra Finansów interpretacjach indywidualnych, przykładowo w:

 1. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2013 r. sygn. ITPP2/443-889/13/AW w której organ podatkowy stwierdził, że „czynność oddania mieszkańcom kolektorów słonecznych (towarów stanowiących część przedsiębiorstwa Gminy) do bezpłatnego użytkowania nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z uwagi na niewypełnienie przesłanek zawartych w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy, ponieważ nieodpłatne świadczenie usług będzie się odbywało w związku z prowadzoną przez Gminę działalnością (wykonywanie zadań własnych). Wobec powyższego stanowisko Gminy, że oddanie mieszkańcom do użytkowania kolektorów słonecznych nie będzie stanowiło czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe”.
 2. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 lutego 2012 r., sygn. IBPP4/443-1680/11/EJ, w której organ podatkowy stwierdził, że „Wobec powyższego, dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w ceł prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują. Zatem, aby nieodpłatne świadczenie uznać za odpłatne świadczenie usług, a tym samym za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, musi być ono świadczone na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika. W myśl przytoczonych wyżej przepisów ustawy o samorządzie gminnym zadania własne Wnioskodawcy obejmują między innymi zadania w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. Również takie zadania będzie wykonywał Z, bowiem uchwala o utworzeniu gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Z.” określa, że zadaniem statutowym Zakładu jest prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej. Wobec powyższego podejmowane w tym zakresie przez podatnika (Gminę) działania polegające na nieodpłatnym przekazaniu Z. powstałego w ramach realizowanego projektu majątku, a także mienia wytworzonego poza projektem, a które nie zostało jeszcze oddane do użytkowania, jak i środków trwałych, które Gmina już wcześniej wykorzystywała do wykonywania usług wodno­kanalizacyjnych mieszczą się w celu prowadzonej przez podatnika (Gminę) działalności gospodarczej. W kontekście powyższego należy uznać, że nieodpłatne przekazanie majątku Gminy (tj. sieci wodno-kanalizacyjnych oraz inwestycji w toku Z. nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z uwagi na nieodpłatność tej czynności oraz fakt, iż - nieodpłatne przekazanie będzie się odbywało w związku z prowadzoną przez Gminę działalnością (wykonywanie zadań publicznych”.
 3. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 31 stycznia 2012 r., sygn. IPTPP4/443-50/11-5/BM, w której organ podatkowy stwierdził, że „Wobec powyższego należy stwierdzić, że nieodpłatne przekazanie w administrowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Zakładowi Usług Komunalnych nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, z uwagi na nieodpłatność tej czynności”.
 4. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 5 stycznia 2012 r., sygn. ILPP1/443-1300/I1-4/BD, w której organ podatkowy stwierdził, że „Nie ma zatem podstaw do opodatkowania usług świadczonych wprawdzie nieodpłatnie, lecz w związku z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. W myśl cytowanych powyżej przepisów o samorządzie gminnym, zadania z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, tj. w tym przypadku budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu oraz jej wykorzystanie w celu wykonywania tych zadań, należą do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że nieodpłatne udostępnienie powyższych budowli w roku 2010 Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu, jest czynnością związaną z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a tym samym niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem przedmiotowe budowie były wykorzystywane do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT”.
 5. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 marca 2011 r., sygn. ILPP2/443-1968/10-2/MR, w której organ podatkowy wskazał, że „Jak wskazał Wnioskodawca przysługiwało mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony podczas nabycia towarów i usług, które są związane z zapewnieniem bezpłatnego wstępu na basen uczniom. Mając na uwadze przedstawione wyżej przepisy, oraz opis sprawy należy stwierdzić, że bezpłatne zapewnienie przez M. wstępu na basen uczniom, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług stanowi nieodpłatne świadczenie usług. Jednakże w. opisanej sytuacji nie jest spełniony drugi warunek, aby ww. czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż w związku z wykonaniem przedmiotowych usług wynikających z zadań statutowych występuje związek z prowadzonym przedsiębiorstwem. W związku z powyższym stwierdzić należy, iż zapewnienie wstępu na basen uczniom jest związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, tym samym czynność ta nie może być traktowana jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy. W konsekwencji, w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania ww. przepis ustawy, a czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.
 6. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 września 2010 r., sygn. ILPP2/443-939/10-3/MN, w której organ podatkowy stwierdził, że „Mając na uwadze fakt, iż sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, edukacji publicznej oraz szeroko pojętej pomocy społecznej należą do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego stwierdzić należy, iż nieodpłatne udostępnianie Hali ww. podmiotom jest czynnością związaną z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Tym samym nie ma podstaw do opodatkowania ww. czynności (nieodpłatnego udostępniania Hali) podatkiem od towarów i usług. Mając zatem na uwadze powyższą analizę przepisów, stwierdzić należy, że nieodpłatne udostępnianie Hali szkołom i przedszkolom publicznym (najczęściej funkcjonującym w formie jednostek budżetowych), a także innym jednostkom organizacyjnym określonym przez Gminę - nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.
 7. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 19 maja 2014 r., sygn.. IPTPP2/443-124/14-7/PR, w której organ podatkowy stwierdził, że „nieodpłatne użyczenie instalacji kolektorów solarnych Mieszkańcom do korzystania w okresie trwałości projektu będzie związane z prowadzoną przez Gminę działalnością i nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usługi.

Reasumując, Gmina nie będzie zobligowana naliczyć VAT z tytułu nieodpłatnego udostępnienia instalacji fotowoltaicznych Mieszkańcom do korzystania w okresie trwałości projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego użyczenia instalacji fotowoltaicznych mieszkańcom w okresie trwałości projektu.

Natomiast w zakresie:

 • opodatkowania podatkiem VAT wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji fotowoltaicznych,
 • stawki podatku VAT dla usługi montażu instalacji fotowoltaicznych w/lub na budynkach mieszkalnych,
 • stawki podatku VAT dla usługi montażu instalacji fotowoltaicznych poza budynkami,
 • podstawy opodatkowania dla świadczonej usługi montażu instalacji fotowoltaicznych,
 • uznania wpłat otrzymanych od mieszkańców za zaliczki oraz momentu powstania obowiązku podatkowego od tych wpłat,
 • prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych dotyczących budowy elektrowni fotowoltaicznych oraz okresu rozliczeniowego, w którym Gmina może dokonać odliczenia,

zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.