IPPP1/443-1352/14-2/MPe | Interpretacja indywidualna

W zakresie stawki podatku dla usługi wykonania i modernizacji instalacji TV SAT, wykonania i modernizacji instalacji alarmowych, monitoringowych i elektrycznych oraz wykonania i modernizacji infrastruktury teleinformatycznej oraz usług serwisowych w tym zakresie.
IPPP1/443-1352/14-2/MPeinterpretacja indywidualna
 1. budownictwo mieszkaniowe
 2. instalacja
 3. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2014 r. (data wpływu 19 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • nieprawidłowe - w zakresie stawki podatku dla usługi wykonania i modernizacji instalacji TV SAT oraz usług serwisowych dotyczących tej instalacji,
 • prawidłowe - w zakresie stawki podatku dla usługi wykonania i modernizacji instalacji alarmowych, monitoringowych i elektrycznych oraz wykonania i modernizacji infrastruktury teleinformatycznej oraz usług serwisowych w tym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Podatnik Robert B. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą B. a, poprzednio B. Agnieszka B., Robert B. s.c. (zwany dalej: Podatnikiem lub Wnioskodawcą), w ramach której świadczy usługi budowy lub modernizacji infrastruktury teletechnicznej (instalacji antenowych, domofonowych, monitoringowych, alarmowych) i teleinformatycznej w istniejących budynkach mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Przedmiotowe usługi polegają na wykonaniu/modernizacji:

 1. instalacji TV SAT:
  • okablowanie;
  • montaż i regulacja anteny satelitarnej i naziemnej;
  • montaż i konfiguracje systemów Audio-Video (kino domowe, systemy Audio Video, montaż telewizorów);
  • konfiguracja usługi Multiroom;
  • podłączanie oraz konfiguracja prostych jak i zaawansowanych dekoderów;
  • montaż, podłączanie oraz konfiguracja Systemów Audio;
  • montaż oraz konfiguracja telewizorów (podłączanie telewizorów pod sieć domową i zaawansowana konfiguracja).
 2. instalacji alarmowych:
  • okablowanie;
  • stosowanie Systemów Alarmowych oraz Zabezpieczających (czujniki magnetyczne i podczerwieni, modulatory, sygnalizatory, centralki alarmowe itp.);
 3. instalacji monitoringowych:
  • okablowanie;
  • instalacja kamer;
  • konfiguracja monitoringu (dostęp sieciowy przez Internet oraz na urządzeniach mobilnych podgląd),
 4. instalacji elektrycznych (okablowanie, instalacja rozdzielnic elektrycznych oraz modułów w skrzynce),
 5. infrastruktury teleinformatycznej.

W skład montowanej infrastruktury teleinformatycznej wchodzą: router 3G, 4G, modemy, switche, Access Pointy, kable, gniazdka, złączki, wzmacniacze telewizyjne.

Urządzenia montowane stanowią integralną część budynku. Są to kable koncentryczne skrętki komputerowe, kable wielożyłowe telefoniczne i domofonowe, przewody elektryczne. Instalacje teletechniczne są układane pod tynkiem. W niektórych przypadkach elementy wychodzą poza obrys budynku, takie jak uchwyty do kamer, stojaki bezinwazyjne do wysokości 2,90 m. Elementy nie wychodzą poza obrys budynku z wyjątkiem mocowania do komina rury aluminiowej, na której montowana jest antena.

W przypadku infrastruktury teleinformatycznej, Podatnik wyjaśnia, że sieć teleinformatyczna jest integralną częścią prawidłowo i niezawodnie działającego systemu informatycznego i telefonicznego w budynku. Podstawową funkcją takiej sieci jest połączenie wszystkich urządzeń w jeden sprawnie działający system. Nowoczesne okablowanie teleinformatyczne obiektu jest uniwersalne i umożliwia elastyczne wykorzystanie na potrzeby podłączenia jak największej ilości mediów. Wykonywanie sieci teleinformatycznej występuje w formie instalacji podtynkowej, jak i nadtynkowej.

Ponadto Wnioskodawca wykonuje usługi serwisowe, a mianowicie:

 1. dokonuje przeglądu wykonanych przez siebie instalacji stanowiących część budynków objętych społecznym programem mieszkaniowych w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., zwana w dalszej części: Ustawą o VAT) wraz z wymianą wadliwego sprzętu co ma na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku.
 2. materiały zużywane podczas wykonywania usługi serwisowej to ewentualne uszkodzone części instalacji. Wartość zużytych materiałów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia tych robót konserwacyjnych nie przekracza 50% tej podstawy.

Świadczone przez Podatnika usługi wykonywane są na podstawie zawartych umów z klientami - osobami fizycznymi. Bez względu na poszczególne elementy usługi, tj. materiały, robocizna, transport oraz narzędzia, przedmiotem zawartej umowy jest usługa instalacji, montażu czy modernizacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku budowy/modernizacji instalacji teletechnicznej i teleinformatycznej, jak również w przypadku serwisu (konserwacji) wykonanych wcześniej instalacji, o których mowa powyżej, które to czynności wykonywane są na obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, Podatnik jest uprawiony do stosowania stawki 8% do tych usług, każdorazowo po spełnieniu warunków wynikających z art. 41 ust. 17 w zw. z art. 41 ust. 12b i zastrzeżeniem ust. 12c Ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5a Ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 tej ustawy, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W przypadku dostawy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, ustawodawca nie powołuje symbolów klasyfikacji PKWiU. Zatem, w przypadku przedmiotowego wniosku nie należy odwoływać się do klasyfikacji statystycznych, gdyż dla czynności w nim opisanych, ani przepisy Ustawy o VAT, ani przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, nie powołują symboli statystycznych.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w Załączniku nr 3 do Ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 2 powołanej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w Załączniku nr 3 do Ustawy o VAT, wynosi 8%.

Stosownie do art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się, zgodnie z art. 41 ust. 12a Ustawy o VAT, obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych z zastrzeżeniem ust. 12b.

Z kolei w ust. 12B tego artykułu ustawodawca dokonuje wyłączenia i stwierdza, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza, się budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej art. 41 ust. 12c Ustawy o VAT.

Z kolei na podstawie art. 2 pkt 12 Ustawy o VAT, obiekty budownictwa mieszkaniowego to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów budowlanych w dziale 11. Budynki, w których usługi wykonuje Wnioskodawca mieszczą się w dziale 11 PKOB.

Przepisy Ustawy o VAT nie definiują pojęć budowa, remont modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), przez „budowę” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Z kolei zgodnie z pkt 7a tego artykułu, przez „przebudowę” należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Brak z kolei definicji pojęcia modernizacja, spowodowało, że pojęcie to ukształtowane zostało w drodze urzędowych interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz doktrynę. I tak, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 24 stycznia 2013 r. (sygn. IPPP3/443-1128/12-2/LK), powołał się na słownikową definicję pojęcia „modernizacja”, zgodnie z którą jest to „unowocześnienie i usprawnienie czegoś” (Internetowy Słownik Języka Polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Z kolei, w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 stycznia 2013 r. (sygn. IPTPP4/443-715/12-4/UNR), czytamy, że „modernizacja oznacza unowocześnienie, uwspółcześnienie produktu, trwałe ulepszenie np. istniejącego obiektu budowlanego prowadzącego do zwiększenia jego wartości użytkowej”.

Zgodnie z Ustawą o VAT, dla zastosowania obniżonej 8% stawki podatku, znaczenie ma nie tylko zakres wykonywanych prac, ale także zaklasyfikowanie obiektu budowlanego do obiektów budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym, którego dotyczą te prace. W opinii Wnioskodawcy oba ww. warunki, tj. zakres wykonywanych prac, jak i klasyfikacja budynku do obiektów budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym, pozwalają na zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8% do świadczonych przez niego usług.

W opinii Wnioskodawcy usługi, które wykonuje, mieszczą się w pojęciu budowy i modernizacji obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Prace te mają bowiem na celu stworzenie (tj. unowocześnienie, trwałe ulepszenie istniejącego obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej) lub modernizację infrastruktury teletechnicznej i teleinformatycznej w istniejącym budynku mieszkalnym.

W praktycznym wymiarze prace te polegają na specjalistycznym wykonywaniu instalacji elektrycznych (PKWiU 43.21) oraz budowlanych (PKWiU 43.29), tj. poza instalacją, montażem, konfiguracją wykonywane są typowe roboty budowlane, polegające, m.in. na dokonaniu przewiertów w posadzkach, montażu instalacji do ścian budynku, szpachlowaniu gipsem, uzupełnianiu silikonem, pianką poliuretanową, malowaniu farbą zabrudzeń i zadrapań, mocowaniu rur na uchwyty do sufitów, ścian i stropów.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach podatkowych w tym, m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. IBPP2/443-1164/12/WN) oraz z dnia 17 marca 2013 r. (sygn. IBPP2/443-1006/10/WN).

Ponadto, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. Z 2013 r., poz. 1719, zwane dalej: Rozporządzeniem MF z dnia 23 grudnia 2013 r.), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla:

 • robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
 • robót konserwacyjnych dotyczących:
  1. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
  2. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

  - w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

  Natomiast w myśl § 3 ust. 2 Rozporządzenia MF z dnia 23 grudnia 2013 r., przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego część, inne niż remont.

  Zdaniem Podatnika, prace serwisowe, które wykonuje w ramach prowadzonej działalności, polegające na przeglądzie wykonanych przez niego instalacji wraz z wymianą sprzętu wadliwego i mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku, stanowią roboty konserwacyjne, w rozumieniu § 3 przedmiotowego rozporządzenia.

  Stanowisko Podatnika znajduje potwierdzenie, m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 października 2013 r. (sygn. IPTPP1/443-633/13-4/MH).

  Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wykonywane przez niego usługi budowy lub modernizacji infrastruktury teletechnicznej (instalacji antenowych, domofonowych, monitoringowych, alarmowych) i teleinformatycznej w obiektach budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, podlegają opodatkowaniu preferencyjną 8% stawką podatku VAT, pod warunkiem, że Wnioskodawca każdorazowo zbada, czy spełnione zostały warunki, o których mowa w art. 41 ust. 12b Ustawy o VAT, uprawniające do zastosowania preferencji. Jeżeli zostanie spełnione kryterium limitu powierzchni użytkowej, Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania dla danej usługi obniżonej do 8% stawki podatku VAT, natomiast, gdy powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych i lokali mieszkalnych, będzie przekraczała ustawowe limity, 8% stawkę podatku VAT Wnioskodawca zastosuje tylko do wysokości limitu, a ponad limit, stawkę podstawową w wysokości 23% - stosownie do art. 41 ust. 12a i 12b ustawy o VAT.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe - w zakresie stawki podatku dla usługi wykonania i modernizacji instalacji TV SAT oraz usług serwisowych dotyczących tej instalacji, prawidłowe - w zakresie stawki podatku dla usługi wykonania i modernizacji instalacji alarmowych, monitoringowych i elektrycznych oraz wykonania i modernizacji infrastruktury teleinformatycznej oraz usług serwisowych w tym zakresie.

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

  W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

  Towarami natomiast, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

  Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

  Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

  Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

  Zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

  W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

  Na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

  W myśl art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

  Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się – zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy – obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

  Natomiast w myśl ust. 12b ww. art. 41 ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300m2 ,
  2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150m2.

  W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

  Należy zwrócić uwagę na treść art. 2 pkt 12 ustawy, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

  Dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), która to klasyfikacja stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

  Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 – mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, 113 – zbiorowego zamieszkania.

  Stosownie do § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. Z 2013 r., poz 1719 z późn. zm.) stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwaną dalej "ustawą", obniża się do wysokości 8% dla:

  1. towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia;
  2. robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
  3. robót konserwacyjnych dotyczących:
   1. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
   2. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

  - w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

  Przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont (§ 3 ust. 2 ww. rozporządzenia).

  Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekracza 50% tej podstawy (§ 3 ust. 3 ww. rozporządzenia).

  Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do rozumienia tych terminów przyjętego w języku potocznym.

  Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2), przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast „budować” to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

  Pojęcie „modernizacja” – według cytowanego Słownika języka polskiego (str. 474, kol. 2) – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

  Natomiast „przebudowa” – zgodnie z ww. Słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) – to zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

  Budowa, modernizacja, przebudowa podobnie jak w przypadku innych wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy czynności, powinny zatem dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

  W znaczeniu słownikowym („Współczesny słownik języka polskiego”, red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), „remont” oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast „montaż” to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei „instalować” oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

  Montaż – wg powyższego słownika – to „składanie maszyn, urządzeń z gotowych części; zakładanie instalacji, łączenie oddzielnych części w jedną artystyczną, kompozycyjną całość”.

  W związku z przytoczoną definicją stwierdzić należy, że pojęcie „montaż” odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością.

  Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku.

  Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi budowy lub modernizacji infrastruktury teletechnicznej (instalacji antenowych, domofonowych, monitoringowych, alarmowych) i teleinformatycznej w istniejących budynkach mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

  Usługi te polegają na wykonaniu i modernizacji:

  1. instalacji TV SAT, w skład której wchodzi: okablowanie; montaż i regulacja anteny satelitarnej i naziemnej; montaż i konfiguracje systemów Audio-Video (kino domowe, systemy Audio Video, montaż telewizorów); konfiguracja usługi Multiroom; podłączanie oraz konfiguracja prostych jak i zaawansowanych dekoderów; montaż, podłączanie oraz konfiguracja Systemów Audio; montaż oraz konfiguracja telewizorów (podłączanie telewizorów pod sieć domową i zaawansowana konfiguracja).
  2. instalacji alarmowych, w skład której wchodzi: okablowanie; stosowanie Systemów Alarmowych oraz Zabezpieczających (czujniki magnetyczne i podczerwieni, modulatory, sygnalizatory, centralki alarmowe itp.).
  3. instalacji monitoringowych, w skład której wchodzi: okablowanie; instalacja kamer; konfiguracja monitoringu (dostęp sieciowy przez Internet oraz na urządzeniach mobilnych podgląd).
  4. instalacji elektrycznych, w skład której wchodzi: okablowanie, instalacja rozdzielnic elektrycznych oraz modułów w skrzynce.
  5. infrastruktury teleinformatycznej, w skład montowanej infrastruktury teleinformatycznej wchodzą: router 3G, 4G, modemy, switche, Access Pointy, kable, gniazdka, złączki, wzmacniacze telewizyjne.

  Urządzenia montowane stanowią integralną część budynku. Są to kable koncentryczne skrętki komputerowe, kable wielożyłowe telefoniczne i domofonowe, przewody elektryczne. Instalacje teletechniczne są układane pod tynkiem. W niektórych przypadkach elementy wychodzą poza obrys budynku, takie jak uchwyty do kamer, stojaki bezinwazyjne do wysokości 2,90 m. Elementy nie wychodzą poza obrys budynku z wyjątkiem mocowania do komina rury aluminiowej, na której montowana jest antena.

  W przypadku infrastruktury teleinformatycznej, Podatnik wyjaśnia, że sieć teleinformatyczna jest integralną częścią prawidłowo i niezawodnie działającego systemu informatycznego i telefonicznego w budynku. Podstawową funkcją takiej sieci jest połączenie wszystkich urządzeń w jeden sprawnie działający system. Nowoczesne okablowanie teleinformatyczne obiektu jest uniwersalne i umożliwia elastyczne wykorzystanie na potrzeby podłączenia jak największej ilości mediów. Wykonywanie sieci teleinformatycznej występuje w formie instalacji podtynkowej, jak i nadtynkowej.

  Ponadto Wnioskodawca wykonuje usługi serwisowe:

  1. dokonuje przeglądu wykonanych przez siebie instalacji stanowiących część budynków objętych społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy o podatku od towarów i usług wraz z wymianą wadliwego sprzętu co ma na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku.
  2. materiały zużywane podczas wykonywania usługi serwisowej to ewentualne uszkodzone części instalacji. Wartość zużytych materiałów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia tych robót konserwacyjnych nie przekracza 50% tej podstawy.

  Świadczone przez Podatnika usługi wykonywane są na podstawie zawartych umów z klientami - osobami fizycznymi. Bez względu na poszczególne elementy usługi, tj. materiały, robocizna, transport oraz narzędzia, przedmiotem zawartej umowy jest usługa instalacji, montażu czy modernizacji.

  Na tle zaprezentowanej sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do kwestii stosowania 8% stawki podatku dla opisanych usług wykonywanych w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

  Z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy i nie podlegają ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, zaś możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna, uznać należy,że stawki te winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Skoro zatem preferencyjna, 8% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie do budowy, remontów, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części oraz robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym, a nie do wszystkich czynności będących konsekwencją instalowania, montażu różnych towarów, m.in. instalacji, modernizacji i serwisu TV SAT, tj. okablowania, montażu i regulacji anteny satelitarnej i naziemnej, montażu i konfiguracji systemów Audio-Video (kino domowe, systemy Audio Video, montaż telewizorów), konfiguracji usługi Multiroom, podłączenie oraz konfiguracja prostych jak i zaawansowanych dekoderów, montaż, podłączenie oraz konfiguracja Systemów Audio, montaż oraz konfiguracja telewizorów (podłączenie telewizorów pod sieć domową i zaawansowana konfiguracja) uznać należy, że czynności te nie korzystają z preferencji podatkowej.

  W swej istocie czynności Wnioskodawcy polegające na instalacji, modernizacji i serwisu TV SAT, nie mieszczą się w definicji budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy oraz nie są to roboty konserwacyjne. Nie dotyczą one substancji samego budynku, nie będą miały też na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części, zatem nie nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego budynku (lokalu). Czynności te mają charakter techniczny i odnoszą się do prawidłowego funkcjonowania TV SAT a nie instalacji jako elementu budynku. Tym samym, wskazane usługi nie mogą korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku VAT. Byłoby to niedopuszczalne stosowanie wykładni rozszerzającej, która jest wyłączona w odniesieniu do przepisów mających charakter wyjątkowy, a takimi są właśnie normy statuujące możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej.

  Tym samym w zakresie stosowania 8% stawki podatku dla usług instalacji, modernizacji i serwisu TV SAT stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

  Natomiast wykonywanie takich usług jak instalacja, modernizacja i serwis instalacji alarmowych, monitoringowych, elektrycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej w obiektach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, jako mieszczących się w definicji robót budowlanych, remontowych, modernizacyjnych, należy opodatkować według 8% stawki podatku VAT, o której mowa w art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast jeśli świadczone usługi będą wykonywane w lokalach powyżej 150m2 i budynkach mieszkalnych o powierzchni powyżej 300m2, stawkę podatku VAT w wysokości 8% stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej – art. 41 ust. 12c ustawy. Do pozostałej części podstawy opodatkowania zastosować należy 23% podatek VAT.

  W konsekwencji w zakresie stosowania 8% stawki podatku dla usług instalacji, modernizacji i serwisu instalacji alarmowych, monitoringowych, elektrycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.