Instalacja kasy rejestrującej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to instalacja kasy rejestrującej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej

Fragment:

(...) ewidencjonowania sprzedaży, a nie obowiązek zainstalowania kasy. Bezsprzecznie obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej wiąże się z koniecznością zainstalowania kasy rejestrującej, jednakże nie istnieje podstawa prawna, która zobowiązywałaby Wnioskodawcę do zainstalowania kasy rejestrującej w związku z utratą prawa do zwolnienia z ewidencjonowania. Wypada zgodzić się z Wnioskodawcą, iż w aspekcie braku w przyszłości sprzedaży na rzecz osób fizycznych, instalacja kasy rejestrującej w przypadku Wnioskodawcy jest bezcelowa i kasa będzie urządzeniem bezużytecznym. Należy jednak podkreślić, iż powyższe nie ma wpływu na fakt, że Wnioskodawca ma obowiązek zaewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej każdej sprzedaży nieobjętej zwolnieniem z tego obowiązku, a dokonanej przez Wnioskodawcę od dnia 1 listopada 2010r. Bowiem ekonomiczne aspekty prowadzonej działalności mają charakter drugorzędny i nie mogą wpływać na (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do ulgi z tytułu terminowego rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej w sytuacji, gdy zgłoszenia o ilości, miejscu i dacie ufiskalnienia instalowanych kas zgłosi Naczelnikowi Urzędu Skarbowego przed odwieszeniem działalności w miesiącu kwietniu 2009r., tj. przed uzyskaniem pierwszego przychodu po odwieszeniu, czy utraci prawo do ulgi, ponieważ rozporządzenie określa dla tych towarów termin 1 listopada 2008r. kiedy to Wnioskodawca nie będzie prowadzić działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2008r. (data wpływu 7 października 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia wydatków z tytułu zakupu kasy rejestrującej – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 7 października 2008r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do (...)

2011
1
cze

Istota:

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku dofinansowania na kolonie (częściowo odpłatne przez pracownika) oraz udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe z ZFŚS

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2008 r. (data wpływu 27 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od (...)

2011
1
maj

Istota:

Obowiązek instalacji kasy rejestrującej, której termin instalacji odroczony został do dnia 31 grudnia 2007r.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ochotniczej Straży Pożarnej w B., przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2007r. (data wpływu 12 listopada 2007r.), uzupełnione pismem, które wpłynęło dnia 28 grudnia 2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie obowiązku instalacji kasy rejestrującej, której termin instalacji odroczony został do dnia 31 grudnia 2007r. – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 listopada 2007r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem, które wpłynęło dnia 28 (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy treść Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących: " podatników rozpoczynających wykonywanie sprzedaży (czynności)" dotyczy podatników rozpoczynających działalność w 2006 r., czy dotyczy podatników prowadzących działalność, ale rozpoczynających w 2006 r. sprzedaż usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie:art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz.60 ze zm. )Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 23.02.2007 r. ( wpł. 23.02.2007 r. ) w zakresie zwolnienia do dnia 30 czerwca 2007 r. z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących , podatników kontynuujących czynności, jeżeli liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług , o których mowa w poz. 41 pkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujacych, w 2006 r. nie przekroczyła 50 , przy czym liczba odbiorców usług w tym czasie była mniejsza niż 20 , oceniając stanowisko podatnika jako prawidłowe. UZASADNIENIE Podatnik wnioskiem z dnia 23.02.2007 r. (wpł. 23.02.2007 r.) zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik ma obowiązek ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących od dnia 01.09.2006r w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług blacharsko-lakierniczych?

Fragment:

(...) Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług blacharsko- lakierniczych slasyfikowanych pod symbolem PKWiU 50.20.1, nie dokonuje sprzedaży części zamiennych do samochodów, nabywa akcesoria samochodowe, które wykorzystuje do naprawy pojazdów. Rachunki dokumentujące wykonanie usług zawierają opis świadczonych napraw pojazdu bez wyszczególnia materiałów i akcesorii zużytych do naprawy pojazdu. Obroty z tytułu sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych w 2005r oraz w okresie od 01.01.2006r do dnia złożenia wniosku nie przekroczyły kwoty 40.000 zł. Czy w związku z powyższym stanem faktycznym jest zobowiązany do zainstalowania i ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej od dnia 01.09.2006r ?Zdaniem podatnika w zaistniałej sytuacji nie występuje obowiązek ewidencjonowania obrotu przy (...)

2011
1
kwi

Istota:

• Czy w związku z § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 51, poz. 375) Wnioskodawca rozpoczynając działalność gospodarczą w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych oraz sprzedaży i naprawy rozruszników i alternatorów jest zobowiązany do zakupu i instalacji kasy rejestrującej.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm.) postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, oceniając stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 06.09.2006 r. (data wpływu do urzędu – 07.09.2006 r.), uzupełnionego w dniu 29.11.2006 r. o udzielenie interpretacji, jako prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie: konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych łącznie ze sprzedażą oraz naprawą rozruszników i alternatorów Stanowisko Wnioskodawcy: Wnioskodawca uważa, iż przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących, dotyczą osób, które (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie dotyczy obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej

Fragment:

(...) POSTANOWIENIENa podstawie:art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 13.09.2006r. przez Pana .......... dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE We wniosku z dnia 13.09.2006r. złożonym przez Pana ......... przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca działalność gospodarczą rozpoczął w lutym 1999r. Wówczas prowadził handel artykułami elektronicznymi i komputerowymi. W marcu 1999r. Był zobowiązany do zainstalowania kasy fiskalnej z dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Następnie tego samego roku zawiesił działalność gospodarczą i wznowił ją w maju 2004r. Wznawiając działalność gospodarczą (...)

2011
1
kwi

Istota:

Prowadzę zakład usługowy w zakresie naprawy samochodów , do których kupuję i montuję części , które sprzedawane są w ramach usługi. Czy jestem zobowiązany zainstalować kasę rejestrującą z dniem 1 września 2006r ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a, 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst : Dz. U. Nr 8 poz. 60 z dnia 4 stycznia 2005r. z późn. zm.) w związku z pismem z dnia 14.07.2006r. (uzupełnionym dnia 31.07.2006r.) w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51 poz.375) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie p o s t a n a w i a uznać Pana stanowisko za prawidłowe w części dotyczącej obowiązku instalacji kasy rejestrującej w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszego postanowienia U Z A S A D N I E N I E 1. Stan faktyczny podany we wniosku jest (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy występuje obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej usług związanych z poprawą kondycji fizycznej?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz.60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 07.07.2005r do tut. Organu podatkowego wpłynął wniosek Podatnika (uzupełniony w dniu 08.08.2005r i 10.08.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: Informuję, że w dniu 22 czerwca 2005r.zarejestrowałem się jako podatnik VAT w tutejszym organie podatkowym. Jest to działalność jednoosobowa prowadzona na zasadach ogólnych, podatkowa książka przychodów i rozchodów. W zakresie swojej działalności będę wykonywać usługi związane z poprawą kondycji fizycznej (PKD 9304Z - działalność związana z poprawą (...)