DD3/033/300/CRS/13/RD-133669/13 | Interpretacja indywidualna

Czy wypłacany przez spółdzielnię z funduszu remontowego częściowy zwrot kosztów za wymianę instalacji gazowej dla osób posiadających spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, osób posiadających odrębną własność lokali będzie stanowił po stronie podatników przysporzenie majątkowe podlegające opodatkowaniu?
DD3/033/300/CRS/13/RD-133669/13interpretacja indywidualna
 1. fundusz remontowy
 2. instalacja gazowa
 3. spółdzielnie mieszkaniowe
 4. zwrot nakładów
 5. zwrot wydatków
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 5 września 2011 r. Nr IBPB II/1/415-584/11/MCZ, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 3 czerwca 2011 r., uzupełnionym w dniu 5 sierpnia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zwrotu kosztów wymiany instalacji gazowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwrotu kosztów wymiany instalacji gazowej.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismem z dnia 2 sierpnia 2011 r. Nr IBPB II/1/415-583/11/MCZ i IBPB II/1/415-584/11/MCZ, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku. Uzupełnienie wniosku nastąpiło w terminie.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny:
 1. Wnioskodawca prowadzi działalność statutową w zakresie eksploatacji zasobów mieszkaniowych, która dotyczy m.in. utrzymania budynków w należytym stanie technicznym i zapewnienia sprawnego funkcjonowania wszystkich instalacji. Mimo starań z jego strony często dochodzi do różnego rodzaju awarii, głównie wodno-kanalizacyjnych, wynikających m.in. z wieku zasobów jak też i zaniedbań mieszkańców, których nie jest w stanie przewidzieć, a które powodują zniszczenia w lokalach mieszkalnych. W związku z tym, dla zapewnienia odpowiedniej ochrony Wnioskodawca zawiera umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ze specjalną klauzulą dotyczącą szkód wodno-kanalizacyjnych określającą warunki wypłaty i maksymalną wysokość jednorazowego odszkodowania w przypadku zaistnienia takiego zdarzenia. Odszkodowanie wypłacane jest przez ubezpieczyciela bezpośrednio osobie poszkodowanej po ustaleniu przyczyny szkody w oparciu o wycenę dokonaną przez inspektora firmy ubezpieczeniowej do wysokości ustalonej w umowie. Wnioskodawca ma też przypadki, w których wysokość oszacowana przez ubezpieczyciela przewyższa ustalony limit. W związku z tym spółdzielnia, na wniosek lokatora, wypłaca poszkodowanemu różnicę jako rekompensatę poniesionej szkody.
 2. Wnioskodawca, zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. tworzy fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, który stanowi źródło finansowania wydatków remontowych, do których zaliczana jest między innymi wymiana instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Wnioskodawca przeprowadza obowiązkowe badania sprawności instalacji gazowej. Wyniki tej kontroli decydują o tym, które budynki objęte będą kompleksową wymianą tych instalacji. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy lokator dokonuje indywidualnie takiej wymiany zwracając się później do Wnioskodawcy o refundację kosztów z tego tytułu. Wnioskodawca dokonuje dla lokatora częściowego zwrotu poniesionych kosztów.

Zasadę częściowego zwrotu poniesionych kosztów dla lokatora zarówno w przypadku omówionym w pkt 1 jak i 2 Wnioskodawca stosuje jednakowo do mieszkańców posiadających lokatorskie prawo spółdzielcze do mieszkania, spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania jak i z ustanowioną odrębną własnością.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.Czy zarówno w przypadku omówionym w pkt 1 jak i pkt 2 dla lokatora powstanie zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 przychód zobowiązujący Wnioskodawcę do powiadomienia właściwego urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika i wystawienia informacji PIT-8C...

2.Czy zasadę tą należy stosować jednakowo dla lokatorów posiadających:

 1. lokatorskie prawo spółdzielcze do mieszkania,
 2. spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania,
 3. ustanowioną odrębną własność mieszkania...

Zdaniem Wnioskodawcy, w omówionym przypadku, zarówno w pkt 1 i pkt 2, dla lokatora powstanie przychód zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9, zobowiązujący Wnioskodawcę do powiadomienia właściwego urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika i wystawienia informacji PIT-8C.

Zasadę tę (opodatkowania częściowego zwrotu poniesionych kosztów przez lokatora), zarówno w omówionym pkt 1 jak i pkt 2 należy stosować jednakowo do lokatorów posiadających lokatorskie prawo spółdzielcze do mieszkania, spółdzielcze własnościowe prawo jak i z ustanowioną odrębną własnością.

Przedmiotem interpretacji z dnia 5 września 2011 r. Nr IBPB II/1/415-584/11/MCZ jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie zwrotu kosztów wymiany instalacji gazowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego za nieprawidłowe – w części dotyczącej osób, które w momencie dokonania we własnym zakresie przedmiotowych remontów posiadały spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz za prawidłowe – w części dotyczącej osób, które w momencie dokonania we własnym zakresie przedmiotowych remontów posiadały odrębną własność lokali.
Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 4 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222), członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5. Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.

Z kolei, jak stanowi art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Powyższe oznacza, że wszystkie grupy mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie mają takie same obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz świadczenia na rzecz funduszu remontowego spółdzielni.

Jednocześnie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera regulacji określających szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszy utworzonych przez spółdzielnie. Zasady wydatkowania tych funduszy, sposób ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób ich finansowania lub współfinansowania określają statuty lub uchwalone na ich podstawie przez właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej regulaminy. O ile zatem statut spółdzielni mieszkaniowej lub stosowny regulamin wydany na jego podstawie tak stanowi, to środki funduszu na remont zasobów mieszkaniowych, utworzonego przez spółdzielnię na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla nieruchomości zarządzanych przez nią na mocy art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, mogą być również przeznaczone dla właścicieli lokali posiadających odrębną własność lokalu lub osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, w celu utrzymania w należytym stanie elementów (okien, drzwi, instalacji, etc.), które służą wyłącznie do użytku poszczególnych właścicieli.

Przechodząc na grunt ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów oraz utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, okoliczność wymiany instalacji gazowej nie bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową lecz przez samego podatnika (niezależnie od tego czy przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu), i późniejszy – zgodny ze statutem lub regulaminem spółdzielni – częściowy zwrot wydatków, nie stanowi dla podatnika przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Otrzymane zwroty są neutralne podatkowo, bowiem w takim przypadku podatnik otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych nakładów.

W świetle przytoczonych przepisów za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie przez lokatorów zwrotu kosztów wymiany instalacji gazowej w ich lokalach mieszkalnych stanowi przychód z innych źródeł. Bez znaczenia jest przy tym tytuł prawny jakim dysponują lokatorzy (spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu).

Tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawiania PIT-8C w odniesieniu do dokonanych zwrotów.

Stanowisko w sprawie zwrotu wydatków poniesionych przez podatnika na remont lokalu stanowiącego jego odrębną własność Minister Finansów zajął w interpretacji ogólnej z dnia 10 października 2013 r. Nr DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 2013 r. poz. 33. Stanowi ona „uzupełnienie” interpretacji ogólnej z dnia 17 marca 2009 r. Nr DD3/033/33/KDJ/09/209, w której Minister Finansów odniósł się wyłącznie do sytuacji osób, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie, odpowiednio spółdzielcze własnościowe, prawo do lokalu.

Z tych też względów należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 września 2011 r. Nr IBPB II/1/415-584/11/MCZ, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.