Instalacja gazowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to instalacja gazowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
16
lip

Istota:

Czy wypłacany przez spółdzielnię z funduszu remontowego częściowy zwrot kosztów za wymianę instalacji gazowej dla osób posiadających spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, osób posiadających odrębną własność lokali będzie stanowił po stronie podatników przysporzenie majątkowe podlegające opodatkowaniu?

Fragment:

U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), należy zauważyć, iż skoro to do obowiązków spółdzielni mieszkaniowej należy dokonywanie stosownych remontów oraz utrzymywanie zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, okoliczność wymiany instalacji gazowej nie bezpośrednio przez spółdzielnię mieszkaniową lecz przez samego podatnika (niezależnie od tego czy przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu), i późniejszy – zgodny ze statutem lub regulaminem spółdzielni – częściowy zwrot wydatków, nie stanowi dla podatnika przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Otrzymane zwroty są neutralne podatkowo, bowiem w takim przypadku podatnik otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych nakładów. W świetle przytoczonych przepisów za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie przez lokatorów zwrotu kosztów wymiany instalacji gazowej w ich lokalach mieszkalnych stanowi przychód z innych źródeł. Bez znaczenia jest przy tym tytuł prawny jakim dysponują lokatorzy (spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też odrębna własność lokalu). Tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawiania PIT-8C w odniesieniu do dokonanych zwrotów. Stanowisko w sprawie zwrotu wydatków poniesionych przez podatnika na remont lokalu stanowiącego jego odrębną własność Minister Finansów zajął w interpretacji ogólnej z dnia 10 października 2013 r.

2015
12
mar

Istota:

W opisanym zdarzeniu przyszłym na wykonanie, remont oraz konserwację instalacji gazowej w budynku sklasyfikowanym w PKOB w dziale 11 właściwa będzie stawka 7% VAT, natomiast w odniesieniu do ww. usługi, ale wykonywanej poza budynkiem będzie obowiązywać stawka 22% VAT. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym roboty budowlano-montażowe związane z całą instalacją gazową w całości powinny być opodatkowane stawką 7%, gdyż podział instalacji byłby niezasadny ze względu na to, iż jest ona jednym nierozłącznym elementem jest nieprawidłowe.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 8 stycznia 2008 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku VAT dla usług związanych z wykonaniem, remontem oraz konserwacją instalacji gazowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Spółka w ramach działalności zajmuje się między innymi wykonywaniem, remontowaniem i konserwacją instalacji gazowych, wodnych, kanalizacyjnych i co. Instalacja gazowa składa się z nierozdzielnych części: części znajdującej się w budynku oraz odcinka w ziemi wraz z szafką gazową znajdującą się z reguły w ogrodzeniu. Od 1 stycznia 2008 r. Spółka za wykonanie, remont i konserwację instalacji w budynkach mieszkalnych (PKOB dział 11) ma zamiar stosować stawkę VAT 7% w odniesieniu do całej instalacji gazowej traktując ją jako część budynku mieszkalnego. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Jaka stawka VAT obowiązuje na wykonanie, remont oraz konserwację instalacji gazowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, biorąc pod uwagę, iż nierozłączna część instalacji gazowej znajduje się na zewnątrz obiektu... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie ze stanem prawnym od 1 stycznia 2008 r. w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego stawka VAT wynosi 7%.

2011
1
kwi

Istota:

Cz czynność polegajaca na sprawdzeniu w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych szczelności instalacji gazowej w ramach okresowych przeglądów gazowych sklasyfikowana wg PKWIU 74.30.15 , podlega opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT

Fragment:

Dz.U.Nr 8 z 2005r, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym dnia 03.08.2006r ( data wpływu ) uzupełnionym w dniu 18.08.2006r przez Pana wnioskiem o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - stanowisko Podatnika dotyczące opodatkowania 7% stawką podatku od towarów i usług, usług polegających na sprawdzeniu szczelności instalacji gazowej w ramach okresowych przeglądów gazowych sklasyfikowanych wg PKWiU 74.30.15 - uznaje za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Wnioskiem złożonym dnia 03.08.2006r uzupełnionym w dniu 18.08.2006r Pan zwrócił się do tutejszego organu podatkowego o udzielenie interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług , przedstawiając następujący stan faktyczny:Wnioskodawca na rzecz wspólnot mieszkaniowych świadczy usługi polegające na sprawdzaniu szczelności instalacji gazowej w ramach okresowych przeglądów gazowych sklasyfikowanych wg PKWiU 74.30.15 Zdaniem wnioskodawcy ze względu na to, że wszystkie wykonywane przez Podatnika usługi są świadczone w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na zlecenie wspólnot mieszkaniowych i mieszczą się w pojęciu robót budowlano montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, dlatego też opodatkowane są 7% stawką podatku VAT , na podstawie art. 146 ust.1 ustawy VAT. Uwzględniając stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia oraz stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę, tutejszy organ podatkowy stwierdza co następuje.

2011
1
kwi

Istota:

Jaką stawką należy opodatkować wykonanie instalacji wod-kan, gazowych, c.o.i innych w przypadku gdy firma zajmuje się zarówno handlem towarów branży grzewczej jak również wykonawstwem ww. instalacji w budynkach mieszkalnych.

Fragment:

(...) istnieje wystawiania klientom faktur z jednolita stawką VAT 7 % możliwość, gdyż zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT w okresie do 31.12.1007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlanych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych. Ocena prawna :Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego w oparciu o stan prawny obowiązujący w dacie udzielenia odpowiedzi uprzejmie wyjaśnia :Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 póz. 535 z późn. zm.), w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7 % w odniesieniu do :a) robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącąb) obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokaliużytkowych.Stosownie do treści art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 cyt. wyżej ustawy VAT, zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

2011
1
kwi

Istota:

Jaki przysługuje limit odliczeń w ramach ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego w przypadku przenoszenia wydatków na remont lokalu, wpłat na fundusz remontowy oraz remont instalacji gazowej

Fragment:

Ponadto jeśli podatnik, dokonując remontu lub modernizacji budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, ponosi wydatki na remont lub modernizację instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych i w związku z tymi wydatkami przekroczy limit odliczeń, wysokość odliczeń podwyższa się o 0,5% kwoty przysługującego limitu. Oznacza to, że limit odliczeń podwyższa się o 945 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz.U. Nr 156, poz. 788) do robót zaliczanych do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego w zakresie instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych uważa się: - remont i wymianę urządzeń gazowych, - remont i wymianę instalacji gazowej służącej do rozprowadzania gazu urządzeń, - zainstalowanie, naprawę i wymianę urządzeń eksplozymetrycznych oraz czujników tlenku węgla, - zainstalowanie gazomierza. Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż wydatki na remont i modernizację lokalu mieszkalnego podlegają odliczeniu jeżeli: - rodzaj poniesionego wydatku mieści się w zakresie rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaka jest stawka podatku VAT przy usługach w zakresie prób szczelności instalacji gazowych wykonywanych dla Wspólnot Mieszkaniowych.?

Fragment:

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika w powołanym zapytaniu wynika, że podmiot świadczy usługi przeglądów instalacji gazowych, w budynkach mieszkalnych. W świetle przedstawionego stanu faktycznego, samo sporządzanie opinii o sprawności przewodów oraz dokonywanie okresowych przeglądów technicznych, bez wykonywania naprawy lub konserwacji (bez względu na miejsce wykonywania ww. usługi) - będzie opodatkowane stawką podstawową podatku od towarów i usług ww. 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z 2004 r.). Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia tut. Organ podatkowy potwierdza stanowisko Podatnika zawarte w piśmie z dnia 08.12.2004 r. Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Nowa Huta informuje, że powyższe informacje w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego obowiązują jedynie w zakresie zadanego przez stronę zapytania i w przedstawionym stanie faktycznym, oraz są zgodne z obowiązującym stanem prawnym - tylko w przypadku przedstawienia przez stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, wynikającego z faktury dokumentującej nabycie instalacji gazowej do samochodu osobowego.

Fragment:

U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rypinie, udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów podatkowych, uznaje stanowisko Pana wyrażone w piśmie z dnia 28.01.2005 r. w sprawie odliczenia podatku od towarów i usług w tytułu nabycia instalacji gazowej do samochodu osobowego za n i e p r a w i d ł o w e. U Z A S A D N I E N I E Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Pismem z dnia 28.01.2005 r., uzupełnionym w dniu 24.02.2005 r., zwrócił się Pan z prośbą o wyjaśnienie prawidłowości stosowania przepisów prawa podatkowego. Wniosek Pana dotyczy możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, wynikającego z faktury dokumentującej nabycie instalacji gazowej do samochodu osobowego. Jak wynika za stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, w dniu 23.10.2004 r. nabył Pan do samochodu samochodu osobowego marki Opel Astra Sedan instalację gazową. Wskazany samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Podatek od towarów i usług wyniósł 306,56 zł i został w 50%, tj. w wysokości 153 zł odliczony w korekcie deklaracji z dnia 17.01.2005 r. pod pozycją “Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych”.

2011
1
lut

Istota:

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług na usługi przeglądu instalacji gazowych dokonywane w budownictwie wielorodzinnym i zbiorowego zamieszkania ( PKOB 112) oraz w budownictwie użyteczności publicznej ?

Fragment:

W zapytaniu przedstawiono następujący stan faktyczny:Podatnik prowadzi firmę w zakresie przeglądów i doszczelniania instalacji gazowych. Przepisy w tym zakresie nakładają obowiązek wykonania okresowych kontroli oraz określają, przez kogo i w jaki sposób powinny być one wykonane. W ramach przeglądów instalacji gazowych należy w szczególności dokonać przeglądu piwnic, w których zlokalizowane są instalacje, przeglądu dostępu do zaworów i kurków, sprawdzenia przejść przewodów przez zewnętrzne ściany budynków, sprawdzenia stężenia gazu w piwnicach itp. Ponadto dla budynków użytkowanych 15 lat i więcej należy oprócz wymienionych czynności należy wykonać sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowej, w tym wpływu korozji, uproszczoną próbę szczelności. W związku, z czym Podatnik wystąpił do tutejszego organu z zapytaniem o wysokość stawki podatkowej w podatku od towarów i usług w przypadku, wykonania przeglądu instalacji gazowej w budownictwie wielorodzinnym i zbiorowego zamieszkania ( PKOB 112) oraz w budownictwie użyteczności publicznej. Zdaniem podatnika dla okresowych kontroli instalacji gazowej wykonywanych w budownictwie wielorodzinnym i zbiorowego zamieszkania ( PKOB 112) ma on prawo do zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 7 %, natomiast w budownictwie użyteczności publicznej 22 %.

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy możliwości odliczenia od podatku w ramach ulgi budowlanej wydatków poniesionych na wykonanie płytki odbojowej wokół domu i tarasu oraz na zakup kuchni gazowej i okapu

Fragment:

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż wydatek poniesiony na wykonanie płytki odbojowej wokół budynku stanowi wydatek związany z budową budynku mieszkalnego . Według opinii fachowców branży budowlanej, jedną z ostatnich robót, jaką należy wykonać przy budowie domu jest wykonanie płytki odbojowej wokół budynku, stanowiącej element integralnie związany z budynkiem. Płytka wykonana ze spadkiem co najmniej 1,5 % powoduje odprowadzenie wody z okolic ścian fundamentowych oraz pełni rolę ochrony izolacji przeciwwilgociowej murów. Zabezpiecza również elewację budynku przed zabrudzeniem. Obecnie najczęściej stosowanym materiałem na płytkę odbojową jest kostka betonowa wraz z obrzeżami stanowiącymi jej wykończenie. Również wydatek poniesiony na wykonanie tarasu z kostki betonowej stanowi wydatek związany z budową budynku mieszkalnego, gdyż jak wynika z wyjaśnień podatnika oraz kserokopii projektu budynku, stanowi on integralną część domu, połączoną funkcjonalnie z parterem. Podatnik uzupełnił swoje zapytanie o możliwość odliczenia w ramach ulgi budowlanej wydatku na zakup okapu nad kuchnię gazową. Pomocniczo można posłużyć się wykazem zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.12.1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz.