Instalacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to instalacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
lis

Istota:

- Opodatkowanie podatkiem VAT wpłat otrzymanych przez Gminę na rachunek bankowy z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji jako wynagrodzenia za odpłatnie świadczoną usługę,
- Określenie stawki podatku VAT dla czynności montażu instalacji OZE w zależności od miejsca ich zainstalowania,
- Odrębne opodatkowanie podatkiem VAT przekazania mieszkańcom własności instalacji wraz z upływem okresu trwania umowy o wzajemnych zobowiązaniach,
- Odrębne opodatkowanie podatkiem VAT użyczenia mieszkańcom instalacji po terminie ostatecznego zakończenia realizacji projektu,
- Opodatkowanie nabytych usług od wykonawcy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 oraz zobowiązania Gminy do wykazania w jej deklaracji podatkowej podatku od usługi wykonanej przez podmiot realizujący na jej zlecenie usługę montażu instalacji,
- Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w przypadku opodatkowania wpłat mieszkańców,
- Określenie podstawy opodatkowania usługi, która będzie wykonywana przez Gminę.

Fragment:

Odnosząc się do stawki podatku dla czynności montażu instalacji należy wskazać, że jej wysokość jest uzależniona od miejsca zainstalowania instalacji. Z opisu sprawy wynika, że planowana przez Gminę realizacja inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii, w szczególności zakupu i zainstalowania kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych. Gmina wykona montaż i podpięcie instalacji na budynkach (mieszkalnych lub gospodarczych) lub gruncie mieszkańców Gminy, a także udostępni zamontowane instalacje na rzecz mieszkańca. Budynki, na których będą zamontowane instalacje OZE mają powierzchnię użytkową nie przekraczającą 300 m 2 . Budynki będące przedmiotem wniosku mają symbol 1110 - budynki mieszkalne jednorodzinne. W niektórych przypadkach, gdy instalacja kolektorów lub paneli na dachach budynków mieszkalnych jest nieuzasadniona lub niemożliwa dopuszcza się ich instalację na gruncie lub poza budynkiem mieszkalnym instalacje. Mając zatem na uwadze powyższe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa stwierdzić należy, że w przypadku gdy montaż instalacji będzie wykonany na/w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni nieprzekraczającej 300 m 2 , w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, a budynki te stanowią obiekty budowlane zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy, to ww. czynności będą opodatkowane 8% stawką podatku, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.

2018
8
lis

Istota:

Brak opodatkowania otrzymanego dofinansowania; prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z nabyciem i montażem instalacji oraz brak obowiązku rozliczenia podatku naliczonego w drodze odwrotnego obciążenia.

Fragment:

W pierwszym przypadku zakres będzie obejmował zakup i montaż instalacji (tj. Instalacji oraz Instalacji na cele gminne) przez Wykonawcę na rzecz Gminy, natomiast w drugim przypadku będzie prawidłowe zamontowanie Instalacji (tak aby mogły właściwie funkcjonować) i udostępnienie ich przez Gminę do korzystania Mieszkańcowi. Cena usługi realizowanej przez Wykonawcę na rzecz Gminy i cena usługi termomodernizacji/modernizacji realizowanej przez Gminę na rzecz Mieszkańca będzie obejmowała zatem zupełnie odmienne świadczenia i z tego powodu niewłaściwym byłoby twierdzenie, że dofinansowanie uzyskane przez Gminę do ceny zakupu i montażu instalacji będzie dofinansowaniem do ceny świadczonych przez nią usług na rzecz Mieszkańca. Skoro pozyskana dotacja przeznaczona będzie na pokrycie kosztów zakupu i montażu instalacji na rzecz Gminy (tj. Instalacji oraz Instalacji na cele gminne), to oznacza, że w opisanej sytuacji wystąpi dotacja o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny sprzedaży usług realizowanych następnie przez Gminę na rzecz Mieszkańców. Owszem, nie można zaprzeczyć, że Gmina wykorzysta nabyte przez nią Instalacje w toku świadczonej przez nią następnie usługi termomodernizacji/modernizacji, jednakże związek taki nie będzie związkiem, o którym mowa w art. 29a ustawy o VAT, tj. nie uzasadnia twierdzenia, że dofinansowanie uzyskane dla potrzeb zakupu przez Gminę Instalacji będzie miało bezpośredni wpływ na cenę usług świadczonych przez Gminę.

2018
1
lis

Istota:

Opodatkowanie wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu wkładu własnego na pokrycie kosztu montażu instalacji fotowoltaicznych, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wykazanego na fakturach związanych z zakupem i montażem instalacji OZE na budynkach/gruncie podmiotów indywidualnych, budynkach użyteczności publicznej oraz opodatkowanie dotacji w części dotyczącej usług montażu instalacji OZE na budynkach/gruncie podmiotów indywidualnych i budynkach użyteczności publicznej.

Fragment:

Gmina na pokrycie wkładu własnego zawarła umowy cywilno-prawne o relacjach finansowych, zgodnie z którymi właściciele nieruchomości, na których zostanie zamontowana instalacja wpłacą środki na pokrycie wkładu własnego w wysokości 50% kosztów brutto danej instalacji. Po okresie utrzymania trwałości projektu czyli po upływie 5 lat od otrzymania płatności końcowej, instalacje zostaną protokolarnie przekazane mieszkańcom - właścicielom posesji na własność. Z uczestnikami projektu zostały również zawarte umowy użyczenia dot. części nieruchomości, np. dachów, zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, gruntu, części wewnętrznych budynku, niezbędnych do montażu instalacji OZE. Przez okres trwałości właścicielem instalacji będzie Gmina. Na ten okres Gmina nieodpłatnie użyczy właścicielom nieruchomości instalację OZE do zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych gospodarstw domowych i korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem. Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Środki z dofinansowania w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych wpłyną na konto Gminy. Wpłaty dokonywane przez mieszkańców (właścicieli nieruchomości) mają charakter obowiązkowy. Realizacja inwestycji czyli montaż kompletnych instalacji fotowoltaicznych będzie uzależniona od wpłat dokonanych przez poszczególnych mieszkańców.

2018
20
paź

Istota:

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Fragment:

Przy czym: przedmiotem umowy będzie: wykonanie na rzecz uczestnika (mieszkańca Miasta) określonego rodzaju instalacji (źródła energii cieplnej – kotła gazowego albo instalacji odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych), które obejmuje m.in. zaprojektowanie danej instalacji, jej dostawę i montaż oraz wykonanie innych usług, które są niezbędne w celu prawidłowego użytkowania tej instalacji przez okres związania umową; Te usługi to: dokonanie weryfikacji technicznej, rozumianej jako sprawdzenie technicznych możliwości wykonania instalacji, ustalenie miejsca przeznaczonego na wykonanie tej instalacji wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej tego miejsca wykonanej przez Wykonawcę wyłonionego przez Miasto; dostawa materiałów niezbędnych do wykonania instalacji; sprawdzenie prawidłowości montażu oraz uruchomienie zamontowanej instalacji; przeszkolenie z obsługi zamontowanej instalacji; przeglądy i konserwacja wykonanych instalacji; w przypadku niedokonania wpłaty przez mieszkańca (uczestnika projektu) na rzecz realizacji projektu umowa ulega rozwiązaniu, wykonana w budynku mieszkalnym mieszkańca (tj. budynku, do którego uczestnik posiada określony tytuł prawny) instalacja będzie własnością Miasta przez okres trwałości projektu wynoszący (...)

2018
19
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez Miasto na rzecz mieszkańców w zakresie opodatkowania przekazania przez mieszkańców wpłat na pokrycie podatku VAT od 85% wartości kosztów kwalifikowanych Instalacji OZE oraz stawki podatku VAT dla wpłat z tytułu wkładu własnego mieszkańców na poczet montażu Instalacji OZE.

Fragment:

Każdy uczestnik projektu zobowiązuje się do uczestniczenia w kosztach planowanego montażu instalacji na potrzeby jego indywidualnego gospodarstwa domowego – wnosząc tzw. wkład własny – 15% kosztów kwalifikowalnych danej Instalacji OZE, wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. kosztu zakupu i montażu Instalacji OZE oszacowanego na etapie wyceny danej instalacji sporządzonej na podstawie wizji lokalnej oraz wartość podatku VAT od całkowitej wartości instalacji. Wkład własny mieszkańców wpłacany będzie na wskazane w regulaminie konto bankowe. Wkład własny mieszkańców obejmuje również poniższe koszty niekwalifikowalne (jedynie w przypadku ich wystąpienia): różnicę pomiędzy ostateczną wartością netto instalacji wynikającą z przeprowadzonego przez Miasto postępowania przetargowego, a nakładami netto tej instalacji wynikającymi z wyceny sporządzonej na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej (plus odpowiadającego tej kwocie wartości podatku VAT), koszty związane z niestandardowymi warunkami Instalacji OZE, co zwiększy zużycie materiału lub konieczność dokonania modernizacji istniejących instalacji. Miasto planuje przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy dostawy i montażu Instalacji OZE. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że brak wpłaty przez Uczestnika projektu podatku VAT od 85% wartości kosztów kwalifikowalnych spowoduje rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym i montaż instalacji nie odbędzie się.

2018
13
paź

Istota:

Opodatkowanie wpłat mieszkańców dokonywanych na poczet realizacji inwestycji, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi w ramach realizacji projektu, opodatkowanie dofinansowania otrzymanego przez Gminę, obowiązek rozliczenia podatku na zasadach odwrotnego obciążenia w związku z nabyciem instalacji OZE wraz z montażem, opodatkowania czynności przekazania instalacji uczestnikom projektu po upływie okresu amortyzacji, stawki podatku dla usług świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców w ramach projektu.

Fragment:

W interpretacji wskazano: „Przechodząc zatem do kwestii braku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania przez Gminę uczestnikom projektu prawa własności instalacji, należy zauważyć, że przedmiotowe instalacje, tj. kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, piece na pellet oraz pompy ciepła pozostaną własnością Gminy do końca okresu trwałości projektu. Po okresie utrzymania trwałości projektu wszystkie instalacje zostaną przekazane na własność właścicielom nieruchomości bez odrębnej odpłatności oprócz tej, która została już przez uczestnika projektu poniesiona na podstawie zawartej umowy. Przeniesienie zatem przez Gminę własności instalacji na uczestników projektu nie będzie stanowić odrębnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ale będzie elementem całościowej usługi świadczonej przez Gminę na rzecz uczestników projektu. W konsekwencji, po opodatkowaniu wpłat dokonanych przez mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu przedmiotowych instalacji, czynność przekazania przez Gminę mieszkańcom prawa własności ww. instalacji po upływie 5 lat od zakończenia projektu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”. W ocenie Wnioskodawcy czynność przekazania uczestnikom projektu (mieszkańcom Gminy) instalacji po upływie wskazanego okresu nie podlega odrębnemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem będzie to element usługi świadczonej przez Gminę na rzecz uczestników projektu.

2018
13
paź

Istota:

Zwolnienie środków pieniężnych otrzymanych na montaż instalacji OZE lub/i wymianę źródła ciepła na kocioł na pellet

Fragment:

W odpowiedzi na ogłoszenie o możliwości uzyskania dofinansowania na montaż instalacji OZE złożył On podanie do Związku ... z siedzibą w ... o zakwalifikowanie do projektu i przyznanie grantu na montaż instalacji OZE. Wnioskodawca został zakwalifikowany do projektu i ma możliwość uzyskania grantu. Grant zostanie sfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020. Grant to wsparcie finansowe dla osób fizycznych polegający na refundacji części kosztów (z wyłączeniem podatku VAT) związanych z montażem instalacji OZE lub/i wymianą źródła ciepła na kocioł na pellet. Umowa powierzenia grantu zostanie zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Związkiem ... z siedzibą w ... Wnioskodawca samodzielnie dokona zakupu ww. urządzeń. Na mocy umowy powierzenia grantu koszty przez Niego poniesione zostaną mu częściowo zrefundowane. Zakupione urządzenia oraz instalacja OZE będą własnością Wnioskodawcy. Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020. Wysokość grantu dla mieszkańca wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych netto montażu instalacji OZE lub kotła na pellet.

2018
6
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia czy otrzymywane przez Gminę wpłaty od Mieszkańców podlegać będą opodatkowaniu VAT; momentu powstania obowiązku podatkowego od wniesionych wpłat; określenia stawki podatku dla świadczenia – usług montażu Instalacji – wykonywanego przez Gminę na rzecz Mieszkańców; dokumentowania wniesionej wpłaty od Mieszkańców; obowiązku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT przekazania Instalacji do korzystania w okresie trwania Umów; obowiązku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT przekazania Mieszkańcom własności Instalacji wraz z upływem trwania Umów; obowiązku zastosowania tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług montażu instalacji fotowoltaicznych, solarnych oraz pomp cieplnych; prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji.

Fragment:

W zakresie usług budowlanych polegających na dostawie i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła, Lider Projektu, Gmina A wystąpiła do Głównego Urzędu Statystycznego o nadanie symboli wg. klasyfikacji PKWiU, który usługi w zakresie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji (instalacją układów solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę) zaklasyfikował następująco: montaż kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą w budynkach mieszkalnych jedno i dwurodzinnych – PKWiU 43.22.12.0 tj. „ Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjny ”, montaż instalacji powietrznych pomp ciepła z zasobnikami ciepłej wody – PKWiU 43.22.12.0 „ Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ”, montaż paneli fotowoltaicznych – PKWiU 33.20.50.0 „ Usługi instalowania urządzeń elektrycznych ”, montaż kolektorów słonecznych niezależnie od rodzaju budynku – PKWiU 43.22.12.10 „ Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ”. Zakupione przez Gminę A i Gminę B powyższe usługi wykonania instalacji będą usługami budowlanymi polegającymi na instalacji urządzeń z materiałów wykonawcy. Usługi wykonywane przez wykonawców na rzecz Gminy w zakresie montażu instalacji kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą, montażu instalacji powietrznych pomp ciepła, montażu kolektorów słonecznych są usługami budowlanymi wymienionymi w załączniku nr 14 do ustawy o VAT.

2018
27
wrz

Istota:

Opodatkowanie wpłat mieszkańców na budowę instalacji, zastosowanie stawki podatku VAT dla ww. wpłat, opodatkowanie przekazania, ustalenie podstawy opodatkowania, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia, prawo do odliczenia.

Fragment:

W sytuacji gdy ww. usługi montażu kolektorów słonecznych będą wykonywane poza budynkiem mieszkalnym (w tym na gruncie – na wolnostojących konstrukcjach), to montaż ww. instalacji jest opodatkowany według 23% stawki podatku. Natomiast w przypadku gdy część instalacji wykracza poza budynek mieszkalny, a część instalacji znajduje się w nim, Gmina zastosuje 8% stawkę VAT do części instalacji znajdującej się w/na budynku mieszkalnym objętym społecznym budownictwem mieszkaniowym, natomiast do pozostałej części instalacji znajdującej się poza budynkiem zastosuje 23% stawkę VAT. Ad 2 Do podstawy opodatkowania wlicza się wyłącznie takie dotacje, które zostały przeznaczone na dopłatę do ceny towaru lub usługi. Udzielając dofinansowania na rzecz Gminy, Instytucja Zarządzająca dotację przeznaczyła na koszty Projektu pn. „ Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii (...) ”. Udzielenie dotacji nie jest w żaden sposób powiązane z odpłatnością dokonywaną przez mieszkańców na rzecz Gminy. Przedmiotowa dotacja jest dotacją kosztową do kosztu wykonania instalacji, którego Gmina jest właścicielem przez okres trwałości Projektu. Warunki rozliczenia dotacji oraz wysokość dofinansowania w żaden sposób nie są uzależnione od sposobu finansowania wkładu własnego, jak i od tego jaki będzie los prawny instalacji po okresie trwałości Projektu.

2018
31
sie

Istota:

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla dostawy instalacji systemów gazów medycznych oraz zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla dostawy instalacji systemów technicznych.

Fragment:

Przypadek 2 – instalacje systemów gazów medycznych łącznie z ich montażem, które nie posiadają certyfikatu kwalifikującego taką instalację system gazów jako wyrób medyczny. Taki system ma charakter de facto systemu gazów technicznych (nie jest traktowany jako wyrób medyczny – dalej: system gazów technicznych). W związku z realizacją ww. instalacji nie wystąpi dostawa towarów. Świadczona jest usługa polegająca na wykonywaniu prac instalacji gazowych wraz z ich montażem (montaż jest tu elementem składowym). Elementem dominującym jest usługa polegająca na wykonywaniu prac instalacji gazowych – symbol: 43.22.20.0 (tj. Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych). Realizacja ww. usługi jest/będzie przedmiotem jednej umowy. Wynagrodzenie za montaż jest/będzie skalkulowane łącznie z usługą polegającą na wykonywaniu instalacji gazowych (instalacji gazów technicznych), będzie to jedno łączne wynagrodzenie. Wnioskodawcy wskazał, że generalny wykonawca traktuje wykonanie instalacji gazów technicznych jako roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych – symbol PKWiU 43.22.20.0. Nabywca (nabywcy) czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę jest (są) podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.