Instalacja | Interpretacje podatkowe

Instalacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to instalacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy Spółka prawidłowo kwalifikuje usługi kompleksowe wchodzące w skład zamówienia od klienta na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w nowo budowanym budynku i traktuje je jako równorzędne usługi dla celów podatku od towarów i usług?
2. Czy Spółka prawidłowo ustala świadczenie główne w ramach każdej z tych usług kompleksowych, które jest podstawą do ustalenia czy usługi kwalifikowane w ten sposób powinny być objęte odwrotnym obciążeniem w podatku VAT i w związku z tym czy powinien w tym wypadku być zastosowany mechanizm odwrotnego obciążenia w podatku VAT?
Fragment:
Cena sprzedaży na podstawie zawartej umowy o roboty budowlane obejmować będzie łącznie koszt całkowity towarów i usług wchodzących w skład usług głównych , gdyż przedmiotem sprzedaży jest wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Na wykonanie tych instalacji składają się: wykonanie instalacji niskoprądowych, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru, wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego, wykonanie instalacji okablowania strukturalnego, wykonania instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, wykonania instalacji systemu kontroli dostępu, wykonania detekcji CO w garażu, wykonania instalacji systemu przyzywowego w toaletach dla NN, wykonanie instalacji systemu telewizji przemysłowej, wykonanie instalacji odgromowej, uziemienia, wykonanie instalacji kanalizacji teletechnicznej, wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego, wykonanie instalacji transformatorów, rozdzielnic, instalacji siły, gniazd IT. Chociaż cena sprzedaży obejmuje łącznie wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych ale według Spółki mamy kilkanaście instalacji w jednym budynku, które mogą być traktowane jako samodzielne instalacje. W skład każdej z tych samodzielnych instalacji wchodzą jeszcze świadczenia pomocnicze. Na przykład w skład jednej instalacji (jedna usługa kompleksowa) - wykonanie instalacji elektrycznych jednego systemu (...)
2017
22
cze

Istota:
- opodatkowanie wpłat od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych oraz stawki podatku VAT dla ww. usługi,
- prawo do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu dotyczącego montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych.
Fragment:
Otrzymane na rachunek bankowy Wnioskodawcy wpłaty mieszkańców na montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych w ramach niniejszego projektu powinny być opodatkowane podatkiem VAT według stawki 8% w przypadku montażu instalacji urządzeń OZE (kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne) na powierzchni płaskiej, pochyłej i pionowej budynku mieszkalnego oraz 23% w przypadku montażu instalacji na gruncie lub na powierzchni płaskiej, pochyłej i pionowej budynku gospodarczego. Planowana inwestycja jest jednym z zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). Obniżona stawka podatku VAT wynika z art. 41 ust. 2 i 12-12b z uwzględnieniem art. 146a pkt 2 ustawy o VAT. Wszystkie instalacje solarne i instalacje fotowoltaiczne zainstalowane będą na dachach budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie przekraczających 300 m ² lub lokalach mieszkalnych do 150 m ² . Wykonanie instalacji solarnych i fotowoltaicznych w ramach projektu będzie zmianą dotychczasowego źródła energii służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, czyli danego gospodarstwa domowego w energię elektryczną i cieplną ze źródeł odnawialnych – energia słoneczna.
2017
9
cze

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizacją instalacji solarnych
Fragment:
Instalacje solarne pozostaną własnością Gminy przynajmniej do końca okresu trwałości Projektu, tj. przez 5 lat od dnia zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność w ramach rozliczenia Projektu z instytucją dofinansowującą. Jak wynika z powołanych przepisów prawa, odliczenie podatku uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż, jak wskazał Wnioskodawca, wydatki związane z realizacją instalacji solarnych nie będą wykorzystywane do prowadzenia przez Gminę działalności opodatkowanej. Opisana instalacja solarna będzie produkować energię cieplną i elektryczną dla potrzeb budynków użyteczności publicznej i będzie wykorzystywana do celów innych niż działalność gospodarcza zarobkowa, wynikających z realizacji zadań własnych Gminy. W konsekwencji, z uwagi na opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu nabywanych towarów i usług wynikających z faktur związanych z realizacją instalacji solarnych.
2017
9
cze

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na realizacje przedsięwzięcia. Podstawa opodatkowania. Stawka podatku VAT dla wkładu własnego wnoszonego w formie zaliczek na montaż instalacji fotowoltaicznych/pomp ciepła. Obowiązek wystawiania faktur zaliczkowych.
Fragment:
Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca latach 2017-2018 będzie realizował inwestycję pn. „ ... ” obejmuje budowę 134 instalacji fotowoltaicznych oraz 20 instalacji pomp ciepła dla celów centralnego ogrzewania/ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Instalacje będą montowane na terenie Gminy S. Gmina dokonała wyboru obiektów do montażu instalacji na podstawie zgłoszeń od osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym. Realizacja inwestycji nastąpi u mieszkańców którzy zawarli umowy cywilno-prawne z Gminą. Realizacja przedsięwzięcia tj. montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła nastąpi dla budynków mieszkalnych osób fizycznych położonych na terenie Gminy. Realizacja inwestycji będzie następowała etapami (poszczególne etapy to przeprowadzenie przeglądów, dostawa i montaż instalacji u określonej liczby mieszkańców). Z tytułu świadczenia usług przez uprawniony podmiot/osobę reprezentujący Gminę będą ponoszone koszty nadzoru nad poprawnością realizacji inwestycji przez wykonawcę. Montaż instalacji fotowoltaicznych/pomp ciepła będzie miał miejsce na lub przy budynkach mieszkalnych zaliczanych do działu PKOB 11 Budynki mieszkalne symbol PKOB 1110 Budynki mieszkalne jednorodzinne. Montaż instalacji fotowoltaicznych i montaż pomp ciepła będzie dokonywany w ramach modernizacji budynków.
2017
27
maj

Istota:
Czy Gmina będzie mogła odliczyć od podatku należnego pełną kwotę podatku naliczonego z faktur:
- za wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej;
- za dostawę i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych;
- za usługi związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego na zadaniu związanym z dostawą i montażem instalacji solarnych?
Fragment:
Po zakończeniu montażu sprzęt i urządzenia wchodzące w skład instalacji solarnych pozostają własnością Gminy przez cały okres realizacji projektu jak i przez okres 5 lat, tj. okres trwałości projektu, licząc od dnia zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji projektu. Po upływie tego okresu instalacje solarne przejdą na własność właściciela nieruchomości. Do czasu przeniesienia własności instalacji solarnych właściciel będzie ponosił wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej eksploatacji całego zestawu. Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zamontowane instalacje solarne na budynkach mieszkalnych będą służyły czynnościom opodatkowanym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina będzie mogła odliczyć od podatku należnego pełną kwotę podatku naliczonego z faktur: za wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej; za dostawę i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych; za usługi związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego na zadaniu związanym z dostawą i montażem instalacji solarnych? Stanowisko Wnioskodawcy: W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.
2017
16
maj

Istota:
Skutki podatkowe montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach projektu
Fragment:
Według Wnioskodawcy otrzymane na rachunek bankowy Gminy wpłaty mieszkańców na montaż instalacji w ramach projektu powinny być opodatkowane podatkiem VAT według stawki 8% w przypadku instalacji na budynkach mieszkalnych PKOB 11 i 23% w przypadku instalacji poza tymi budynkami. Obniżona stawka wynika z art. 41 ust. 2 i 12 - 12b z uwzględnieniem art. 146a pkt 2 ustawy o VAT. Instalacje zamontowane będą na dachach budynków mieszkalnych o powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego nieprzekraczającej 300 m2, a więc zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Spełnione więc będą warunki zastosowania 8 % stawki podatku VAT. Ad.2. Przeniesienie prawa własności instalacji na rzecz właścicieli budynków mieszkalnych nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Po 5-letnim okresie trwałości projektu mieszkańcy, na budynkach na których zainstalowane zostaną ww. instalacje przejmą prawo do własności instalacji, bez konieczności dokonywania przez nich dodatkowych płatności na rzecz Gminy. Przyjęcie własności zostanie udokumentowane protokołem podpisanym przez strony przekazującą i przyjmującą instalację. W konsekwencji całość należności Gminy od mieszkańców, w związku z wykonywaniem instalacji na ich budynkach mieszkalnych, to kwota wpłaty z tytułu uczestnictwa w projekcie, o którym mowa.
2017
11
lut

Istota:
W zakresie preferencyjnej stawki podatku dla świadczonych usług
Fragment:
Zakres prac, które Wnioskodawca będzie wykonywać wewnątrz budynku w lokalach mieszkalnych, na klatkach schodowych i korytarzach, na strychu, w piwnicach lokatorskich to: Remont polegający na: - wymianie instalacji oświetleniowej - przewodów oraz punktów świetlnych - wymianie instalacji elektrycznej - przewodów, gniazd, włączników podtynkowych oraz nadtynkowych. Modernizacja polegająca na : - montażu nowej instalacji oświetleniowej i elektrycznej, jeśli zajdzie potrzeba wymiany starej instalacji nie nadającej się do użytku (zagrażającej bezpieczeństwu). Bieżące usuwanie awarii i usterek w instalacji elektrycznej i oświetleniowej. Po modernizacji i remoncie instalacji elektrycznej i oświetleniowej, odtworzenie stanu pierwotnego (wykucie, zamurowanie, malowanie, wykonywanie pomiarów instalacji przeciwporażeniowej po wykonywanych robotach) - przystosowanie do użytku. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy do wymienionych usług może stosować obniżoną stawkę VAT w wysokości 8%. Przenosząc powołane przepisy prawa na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że czynności polegające na remoncie instalacji elektrycznej i świetlnej oraz modernizacji instalacji elektrycznej i świetlnej w budynku spełniającym wymogi art. 41 ust. 12a ustawy, czyli zaliczanym do budynków objętych społecznym programem mieszkaniowym, opodatkowane są stawką podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 ustawy.
2017
31
sty

Istota:
- opodatkowanie podatkiem VAT wpłat dokonywanych przez mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach budowy instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów centralnego ogrzewania i pomp ciepła oraz stawki podatkowej dla ww. czynności,
- brak opodatkowania podatkiem VAT czynności oddania przez Gminę przedmiotowych instalacji, stanowiącej jej własność, mieszkańcom w bezpłatne użytkowanie, w okresie 5 lat od zakończenia projektu,
- odliczenie lub uzyskanie zwrotu podatku naliczonego VAT związanego z wydatkami na realizację projektu,
- brak opodatkowania przekazania przez Gminę prawa własności przedmiotowych instalacji na rzecz mieszkańców, po 5 latach od jego zakończenia, jako odrębnej czynności,
Fragment:
Zaplanowany sposób organizacji i zarządzania przedmiotowymi instalacjami, które zostaną wybudowane na prywatnych posesjach mieszkańców to: 5-letni okres trwałości projektu – pozostawienie instalacji jako własność Gminy, w bezpłatnym użytkowaniu mieszkańców, po zakończeniu trwałości projektu – przeniesienie własności instalacji na rzecz mieszkańców, z równoczesnym zobowiązaniem właścicieli nieruchomości do korzystania z nich. Jednocześnie określony został zamiar przekazania przedmiotowych instalacji mieszkańcom, najpierw w użytkowanie, później na własność, a więc dokonane na początku projektu wpłaty mieszkańców za świadczenie Gminy na ich rzecz należy określić jako zaliczkę na poczet wykonania przedmiotowych instalacji na działkach prywatnych mieszkańców, która zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy VAT jest obrotem stanowiącym podstawę opodatkowania podatkiem VAT. Wpłaty mieszkańców dokonywane na rachunek bankowy Gminy powinny być opodatkowane stawką: 8%VAT wpłaty dotyczące instalacji na ww. budynkach mieszkalnych, w przypadku gdy część instalacji wykracza poza budynek mieszkalny a część instalacji znajduje się w nim Wnioskodawca oblicza procentowy udział wartości instalacji w budynku mieszkalnym w całej wartości instalacji. Zaliczkę Wnioskodawca opodatkowuje proporcjonalnie tj. 8% VAT część znajdująca się w budynku mieszkalnym, 23% VAT część znajdująca się poza budynkiem. Ad 2 Oddanie przez Gminę przedmiotowych instalacji, które zostaną wykonane w ramach projektu w bezpłatne użytkowanie mieszkańców, w okresie 5 lat od jego zakończenia, nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem VAT.
2016
15
gru

Istota:
Stawki podatku dla wykonywanych czynności oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na instalację urządzeń fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych.
Fragment:
Po upływie okresu trwałości projektu, Gmina planuje przekazać instalacje na własność mieszkańcom. Do tego okresu instalacje stanowić będą własność Gminy. Nieodpłatne przekazanie po tym okresie, nie będzie jednak stanowiło odrębnej usługi, lecz będzie częścią usługi ciągłej określonej w umowie z mieszkańcem. Z tytułu przekazania instalacji na własność osobom fizycznym Gmina nie otrzyma żadnych dodatkowych korzyści, w związku z czym czynność ta nie będzie podlegała odrębnemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Mimo odległości czasowej pomiędzy wykonaniem usługi montażu instalacji, a przeniesieniem prawa własności, czynności te pozostaną ze sobą ściśle związane i nierozerwalne. Należy traktować je w kategoriach jednej usługi. Osoby fizyczne biorące udział w projekcie będą opłacać swój udział, w wysokości 15% kosztów brutto całej instalacji, na tą wartość gmina wystawi fakturę mieszkańcom i odprowadzi podatek VAT. Gmina uzyska dofinansowanie 85% kwoty netto całej instalacji i otrzyma zwrot podatku VAT naliczonego od faktury Wykonawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku. Czy Gmina może zastosować (...)
2016
2
gru

Istota:
Podleganie opodatkowaniu podatkiem VAT wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji fotowoltaicznych.
Fragment:
Gmina w ramach zawartych z Mieszkańcami cywilnoprawnych umów nie przenosi własności instalacji fotowoltaicznych. Umowy te wprost stwierdzają, że w okresie ich obowiązywania instalacje fotowoltaiczne pozostają własnością Gminy, a Mieszkańcy dostaną je jedynie do korzystania zgodnie z ich przeznaczeniem do zakończenia trwania umowy. Z treści umów wynika jednocześnie, że dopiero wraz z upływem okresu trwania umowy instalacja fotowoltaiczna zostanie przekazana Mieszkańcowi na własność. W konsekwencji należy uznać, że realizując swoje zobowiązania wobec Mieszkańców wynikające z umów, Gmina nie dokonuje dostawy towarów w rozumieniu przepisów o VAT. W okresie obowiązywania umów nie dochodzi do przeniesienia własności instalacji fotowoltaicznych na rzecz Mieszkańców. Jednocześnie Gmina bezsprzecznie wykonuje określone w umowach świadczenia na rzecz Mieszkańców. W szczególności Gmina zobowiązała się do zabezpieczenia rzeczowej realizacji Projektu, na którą ma się składać wyłonienie wykonawcy instalacji fotowoltaicznej oraz nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych, ustalenie harmonogramu montażu instalacji fotowoltaicznych, sprawowanie bieżącego nadzoru nad przebiegiem prac, przeprowadzanie odbiorów końcowych oraz rozliczenie finansowe Projektu.
2016
10
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Instalacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.