Instalacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to instalacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
31
sie

Istota:

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla dostawy instalacji systemów gazów medycznych oraz zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia dla dostawy instalacji systemów technicznych.

Fragment:

Przypadek 2 – instalacje systemów gazów medycznych łącznie z ich montażem, które nie posiadają certyfikatu kwalifikującego taką instalację system gazów jako wyrób medyczny. Taki system ma charakter de facto systemu gazów technicznych (nie jest traktowany jako wyrób medyczny – dalej: system gazów technicznych). W związku z realizacją ww. instalacji nie wystąpi dostawa towarów. Świadczona jest usługa polegająca na wykonywaniu prac instalacji gazowych wraz z ich montażem (montaż jest tu elementem składowym). Elementem dominującym jest usługa polegająca na wykonywaniu prac instalacji gazowych – symbol: 43.22.20.0 (tj. Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych). Realizacja ww. usługi jest/będzie przedmiotem jednej umowy. Wynagrodzenie za montaż jest/będzie skalkulowane łącznie z usługą polegającą na wykonywaniu instalacji gazowych (instalacji gazów technicznych), będzie to jedno łączne wynagrodzenie. Wnioskodawcy wskazał, że generalny wykonawca traktuje wykonanie instalacji gazów technicznych jako roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych – symbol PKWiU 43.22.20.0. Nabywca (nabywcy) czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę jest (są) podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.

2018
3
sie

Istota:

W zakresie ustalenia jaką stawką należy opodatkować usługę montażu instalacji na budynkach plebanii .

Fragment:

Zakres obowiązków Wykonawcy instalacji (tj. podmiotu wyłonionego w ramach przetargu przez Gminę) obejmuje: dostawę, montaż i uruchomienie kompletnych instalacji OZE, przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom; usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym. Do sprawowania bieżącego nadzoru upoważniony będzie inspektor nadzoru inwestorskiego. Ostateczny odbiór zostanie przeprowadzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli Gminy G. Równocześnie, to Gmina przez okres trwałości projektu oraz zgodnie z postanowieniami umowy wzajemnych zobowiązaniach będzie inwestorem oraz właścicielem instalacji. W tym w szczególności, to Gmina będzie zobowiązana do finansowego rozliczenia projektu oraz dbania o zamontowanie instalacji przez okres trwałości projektu. Montaż poszczególnych instalacji OZE będzie wykonywany w ramach modernizacji budynków. Symbol PKOB, wynikający z Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych to dla plebani - 1130. Na plebaniach wykonywane tylko instalacje fotowoltaiczne. Dla Gminy symbol PKWiU oraz nazwa grupowania dla montażu instalacji wykonywanych dla budynków plebani to 43.22.12.0 - roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych klimatyzacyjnych, tak samo jak dla wykonawcy symbol PKWiU to 43.22.12.0 - roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

2018
2
sie

Istota:

W zakresie ustalenia jaką stawką powinien być opodatkowany montażu Instalacji na budynku lub wewnątrz budynku jednorodzinnego mieszkalnego, a jaką stawką w przypadku montażu instalacji na gruncie obok budynku jednorodzinnego mieszkalnego.

Fragment:

Kontrahenci będą wykonywali na rzecz Gminy następujące świadczenia i będą one dotyczyły wszystkich budynków: dostawę i montaż zestawów Instalacji; zapewnienie współdziałania z istniejącymi instalacjami; rozruch technologiczny Instalacji; przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom; usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym; Kontrahenci, którzy będą wykonywać świadczenia na rzecz Gminy będą czynnymi podatnikami, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem Wnioskodawca zadał następujące pytanie (oznaczone jako nr 2): Jaką stawką w przypadku montażu Instalacji na budynku lub wewnątrz budynku jednorodzinnego mieszkalnego, a jaką stawką w przypadku montażu instalacji na gruncie obok budynku jednorodzinnego mieszkalnego? Stanowisko Wnioskodawcy (do pytania oznaczonego jako nr 2): Instalacje montowane na dachu budynku lub przytwierdzane do ściany budynku jednorodzinnego mieszkalnego powinny być opodatkowane wg stawki 8%, jeżeli instalacje montowane będą w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym, nieprzekraczających 300 m kw. Natomiast Instalacje, zainstalowane na przydomowym gruncie powinny być opodatkowane wg stawki 23%.

2018
28
lip

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku rozliczenia podatku na zasadach odwrotnego obciążenia w związku z nabyciem instalacji solarnych oraz kotłów na biomasę wraz z ich montażem w ramach projektu.

Fragment:

Jak wskazano w opisie sprawy, zakupiona przez Wnioskodawcę usługa wykonania instalacji będzie usługą budowlaną polegającą na instalacji urządzeń grzewczych z materiałów wykonawcy. Jest ona sklasyfikowana w grupowaniu 43.22.12.0 – Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych według PKWiU 2008. Zatem jest to usługa wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy (poz. 2-48). Należy zauważyć ponadto, że stosownie do art. 8 ust. 2a ustawy, Gmina zawierając umowę z Wykonawcami usług budowlanych, będzie wchodzić w rolę świadczącego ww. usługi (dostawy i montażu instalacji solarnych oraz kotłów centralnego ogrzewania) na rzecz mieszkańców, z którymi podpisze /ma podpisane stosowne umowy. W opisie sprawy wskazano także, że Gmina zawarła (w przypadku instalacji solarnych) oraz zawrze (w przypadku kotłów c.o.) umowy cywilno-prawne, na podstawie których właściciele budynków mieszkalnych wniosą w związku z realizacją inwestycji wkład własny na jej konto. W umowach tych Gmina zobowiązała się do zapewnienia, wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej, wyłonienia wykonawcy robót, który dostarczy i zamontuje instalację, ustalenia harmonogramu realizacji prac instalacyjnych i przeglądów, sprawowania nadzoru inwestorskiego nad przebiegiem prac oraz przeprowadzenia odbioru końcowego i rozliczenia finansowego projektu.

2018
12
lip

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie podatkowania podatkiem VAT wpłat otrzymanych od mieszkańców przez Gminę jako wynagrodzenia za odpłatnie świadczoną usługę; stawki podatku VAT dla czynności montażu instalacji OZE w części dotyczącej montażu na budynkach innych niż mieszkalne oraz na gruncie, a także w części dotyczącej montażu na budynkach mieszkalnych do 300 m2; stawki podatku VAT dla czynności montażu instalacji OZE w części dotyczącej montażu na budynkach mieszkalnych powyżej 300 m2; odrębnego opodatkowania podatkiem VAT przekazania mieszkańcom własności instalacji wraz z upływem okresu trwania umowy o wzajemnych zobowiązaniach; określenia podstawy opodatkowania usługi, która będzie wykonywana przez Gminę.

Fragment:

W pierwszej kolejności Wnioskodawca ma wątpliwości czy otrzymywane przez Gminę wpłaty od Mieszkańców stanowić będą wynagrodzenie za świadczone przez Gminę na ich rzecz usługi dostawy i montażu instalacji OZE i jako takie podlegać będą opodatkowaniu VAT. W niniejszej sprawie świadczenia, jakie Gmina wykona na rzecz właścicieli nieruchomości – osób fizycznych – Mieszkańców Gminy, biorących udział w projekcie, objęte będą następującymi symbolami PKWiU: Dla instalacji kolektorów słonecznych - PKWiU (2008) 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Dla instalacji fotowoltaicznej – paneli PV – PKWiU (2008) 43.21.10.2 Roboty związane, z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych, Dla instalacji powietrznej pompy ciepła c.w.u. – PKWiU (2008) 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Dla instalacji powietrznej pompy ciepła c.o. + c.w.u. – PKWiU (2008) 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Dla instalacji kotła na biomasę – PKWiU (2008) 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Inspektor nadzoru (nadzór inwestorski) PKWiU 71.12.20.0. Na poczet wykonania ww. czynności Gmina będzie pobierała określoną w Umowie wpłatę, zgodnie z zawartymi z mieszkańcami umowami cywilnoprawnymi (15% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu i koszty nikwalifikowalne).

2018
11
lip

Istota:

Ustalenie podstawy opodatkowania usługi montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę.

Fragment:

(...) instalacji, przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej w odniesieniu do instalacji PV (ochrony przeciwporażeniowej; rezystancji izolacji; rezystancji uziemienia; impedancji pętli zwarcia - jeśli dotyczy), ewentualne wykonanie uziemienia lub poprawienie jego jakości, kontrole, próby, uruchomienie i regulacja instalacji, inne niewyszczególnione prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całej instalacji); prace organizacyjno-szkoleniowe (sporządzenie instrukcji eksploatacji instalacji, przeszkolenie właścicieli nieruchomości z zasad obsługi, użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa, związanymi z użytkowaniem zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej, sporządzenie protokołu z przeszkolenia z wyszczególnieniem, co było przedmiotem szkolenia i przekazanie instrukcji); serwisowanie wybudowanych instalacji fotowoltaicznych w okresie objętym gwarancją. Do sprawowania bieżącego nadzoru upoważniony będzie inspektor nadzoru inwestorskiego. Ostateczny odbiór zostanie przeprowadzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli Gminy. Równocześnie, to Gmina przez okres trwałości projektu oraz zgodnie z postanowieniami umowy o wzajemnych zobowiązaniach, będzie inwestorem oraz właścicielem instalacji.

2018
7
lip

Istota:

Mechanizm odwrotnego obciążenia.

Fragment:

Gmina na pokrycie wkładu własnego zawarła wstępne umowy cywilno-prawne, zgodnie z którymi właściciele budynków mieszkalnych wpłacą środki na pokrycie wkładu własnego - zakładanych kosztów instalacji. Po okresie utrzymania trwałości projektu czyli po upływie 5 lat od otrzymania ostatniej płatności, instalacje zostaną protokolarnie przekazane mieszkańcom - właścicielom posesji na własność. W zawartej umowie z właścicielami budynków między innymi jest mowa o użyczeniu części nieruchomości np. dachów zabudowań mieszkalnych, części wewnętrznych budynków, niezbędnych do montażu instalacji OZE. Przez okres trwałości właścicielem instalacji będzie Gmina. Na ten okres Gmina nieodpłatnie użyczy właścicielom nieruchomości instalację OZE do zaspokojenia potrzeb socjalno- bytowych gospodarstw domowych i korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem. W momencie przeniesienia własności instalacji właściciel budynku nie będzie ponosił już żadnych kosztów wobec Gminy, a więc Gmina nie osiągnie z tego tytułu żadnych przychodów, przekazanie po okresie trwałości uczestnikowi instalacji OZE będzie uregulowane odrębną umową. Prace budowlane/montażowe na budynkach będą wykonywane w ramach termomodernizacji tych budynków. Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Środki z dofinansowania w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych wpłyną na konto Gminy.

2018
29
cze

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy (...)”; opodatkowania przyznanej dotacji na realizację projektu oraz zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla przyznanej dotacji; uznania wpłat dokonywanych przez mieszkańców za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT; zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla uiszczanych przez mieszkańców wpłat na realizację ww. projektu.

Fragment:

(...) instalacji c.o. w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla poszczególnych budynków oraz wymianie grzejników i montażu termostatów), a także montażu instalacji OZE: kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na/w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub poza bryłą budynku, wpłacane na rachunek bankowy Gminy jako 100% zaliczki na poczet świadczenia usługi? Według jakiej stawki VAT należy opodatkować wpłaty od mieszkańców (właścicieli nieruchomości dokonywane na rzecz ww. świadczenia wykonywanego przez Gminę polegającego na wymianie tradycyjnych źródeł energii cieplne (głównie pieców węgłowych) na nowoczesne piece gazowe lub kotły na biomasę (w tym również modernizacji instalacji c.o. w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla poszczególnych budynków oraz wymianie grzejników i montażu termostatów), a także montażu instalacji OZE: kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w przypadku instalacji na: budynkach mieszkalnych; budynkach gospodarczych; nieruchomości np. na stelażu obok budynków mieszkalnych? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1 Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2018
27
cze

Istota:

Brak opodatkowania otrzymanego dofinansowania; prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z nabyciem i montażem instalacji oraz brak obowiązku rozliczenia podatku naliczonego w drodze odwrotnego obciążenia.

Fragment:

Czynnością jakiej Gmina dokonuje na rzecz mieszkańca, biorącego udział w projekcie jest usługa montażu instalacji, na poczet wykonania których Gmina pobiera ww. opłaty. W konsekwencji Gmina montując przedmiotowe instalacje na rzecz mieszkańców, biorących udział w projekcie, wykonuje usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, które – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – podlegają opodatkowaniu. W opinii tut. organu przekazane dla Gminy dofinansowanie na realizację projektu w zakresie montażu instalacji należy uznać za środki otrzymane od osoby trzeciej (dotacje, subwencje, lub dopłaty o podobnym charakterze), które mają bezpośredni wpływ na cenę świadczonych przez Gminę usług. Źródłem finansowania projektu są środki publiczne i wkład własny mieszkańców - stanowiący ułamek wartości przydomowych oczyszczalni ścieków. Należy zauważyć, że okoliczności sprawy nie potwierdzają, że otrzymane przez Gminę środki zostały przeznaczone na jej ogólną działalność, lecz mogły zostać wykorzystane tylko i wyłącznie na określone działanie, tj. na wykonanie konkretnych instalacji. W świetle powyższego, należy uznać, że kwoty obowiązkowych wpłaty ostatecznych odbiorców świadczenia w postaci montażu instalacji z uwagi na przyznane dofinansowanie, są niższe od kwot, jakie Gmina musiałby zażądać od mieszkańców, gdyby przedmiotowego dofinansowania nie było.

2018
21
cze

Istota:

Brak powstania u mieszkańca gminy przychodu oraz brak obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.

Fragment:

(...) instalacje zostaną przekazane mieszkańcom (użyczającym budynki mieszkalne) protokołami przekazania bez wnoszenia opłat za przekazanie. Na podstawie powyższego wywieść można, że wszyscy mieszkańcy gminy będą korzystać z programu w okresie trwałości projektu, jak i nabywać instalację po jego upływie na takich samych warunkach. Zatem w omawianej sytuacji nie można mówić o powstaniu przysporzenia majątkowego dla konkretnego mieszkańca. Tylko w przypadku, gdyby konkretny, zindywidualizowany mieszkaniec korzystał z instalacji lub nabył instalację na preferencyjnych zasadach w stosunku do innych mieszkańców, powstałby u niego przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W rezultacie, z tytułu korzystania z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii przez okres trwałości projektu, jak i z tytułu nabycia tych instalacji po upływie tego okresu ­ nie powstanie po stronie mieszkańca gminy przychód w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzenia tym osobom informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).