Instalacja | Interpretacje podatkowe

Instalacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to instalacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania dla usług świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców; w zakresie stawki podatku; w zakresie braku obowiązku zastosowania tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług montażu instalacji fotowoltaicznych, solarnych oraz pomp cieplnych; w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją Inwestycji oraz w zakresie braku opodatkowania przekazania mieszkańcom prawa własności instalacji po 5 latach upływu okresu trwałości Inwestycji.
Fragment:
W konsekwencji, Miasto nie będzie zobowiązane do wykazania w swojej deklaracji VAT-7 podatku należnego od usługi wykonanej przez Wykonawcę w zakresie dostawy i montażu Instalacji na zasadach określonych w art. 17 ust. 1h w związku z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT. Ad. 6 Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie na rzecz Uczestników po 5 latach, tj. po upływie okresu trwałości Inwestycji, prawa własności Instalacji, za kwotę dokonanej na podstawie opisanej we wniosku umowy cywilnoprawnej wpłaty nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. W umowach cywilnoprawnych zawieranych z Uczestnikami Miasto w zamian za odpłatność ze strony Uczestnika, dokona montażu Instalacji, udostępni zamontowane Instalacje na rzecz Uczestnika do czasu ustania trwałości Inwestycji oraz dokona przeniesienia własności Instalacji na Uczestnika po ustaniu okresu trwałości Inwestycji. Instalacje zostaną zatem przekazane Uczestnikom za kwotę wniesionej na rzecz Miasta wpłaty. W konsekwencji, przeniesienie przez Miasto własności Instalacji na Uczestnika nie będzie stanowiło odrębnej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, ale będzie wchodziło w skład usługi świadczonej przez Miasto na rzecz Uczestnika na podstawie opisanej w niniejszym wniosku umowy cywilnoprawnej. Stanowisko Miasta w przedmiotowym zakresie zostało potwierdzone w wielu interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej m.in. z 24 lipca 2017 r. o sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.435.2017.1.ŻR, z 19 lipca 2017 r. o sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.184.2017.2.ŻR oraz z 25 lipca 2017 r. o sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.266.2017.1.JM.
2017
13
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie:
- opodatkowania podatkiem VAT wpłat dokonywanych przez osoby fizyczne, na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowiących 30% wartości projektu netto;
- opodatkowania podatkiem VAT czynności nieodpłatnego przekazania przez Gminę osobom fizycznym instalacji fotowoltaicznej po 5 latach.
Fragment:
Wnioskodawca wskazał, że po realizacji inwestycji zamontowana instalacja będzie własnością Gminy przez okres trwałości projektu, tj. 5 lat od otrzymania płatności. Po tym okresie przekaże nieodpłatnie mieszkańcom na własność. Wskazać należy, że do zagadnienia opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych na rzecz mieszkańców przez Wnioskodawcę w ramach projektu trzeba odnieść się w sposób całościowy. Działania Gminy wykonywane po 5 latach polegające na przeniesieniu przez Gminę własności ww. instalacji fotowoltaicznych na mieszkańców nie będzie stanowić odrębnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ale będzie elementem całościowej usługi świadczonej przez Gminę na rzecz mieszkańców. W przedmiotowej sprawie czynnością podlegającą opodatkowaniu nie będzie samo przekazanie przez Gminę po 5 latach od zakończenia projektu prawa własności wybudowanych instalacji fotowoltaicznych, lecz świadczenie przez Gminę usługi montażu ww. instalacji. W konsekwencji uznać należy, że przekazanie przez Gminę po 5 latach od zakończenia projektu prawa własności instalacji fotowoltaicznej znajdujących się w/na budynkach mieszkalnych, gospodarczych oraz na gruncie przy budynkach mieszkalnych na rzecz mieszkańców Gminy, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
11
gru

Istota:
Kutki podatkowe montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach projektu.
Fragment:
Wkład własny mieszkańców obejmuje: 15% kwalifikowanych kosztów netto instalacji, należny podatek VAT od całkowitej wartości instalacji oraz całość kosztów niekwalifikowanych. Okres trwałości projektu wyniesie minimum 5 lat od momentu rozliczenia finansowego projektu. Koszty ubezpieczenia instalacji (koszt niekwalifikowany) przez okres trwałości projektu ponosił będzie mieszkaniec (użytkownik instalacji). Koszt promocji projektu (koszt niekwalifikowany) poniesiony zostanie przez Gminę Miejską P. W celu realizacji projektu Gmina zawrze z mieszkańcami, którzy do niego przystąpią umowę w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z zakupem i montażem instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE), w budynku mieszkalnym stanowiącym własność mieszkańca Miasta P. W ramach tej umowy Gmina zobowiązuje się do wykonania na nieruchomości mieszkańca instalacji odnawialnych źródeł energii, mogą to być następujące rodzaje instalacji: dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, dostawa i montaż instalacji kotłów na biomasę, dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych. Instalacje fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne w zależności od decyzji mieszkańca i warunków technicznych mogą być montowane na budynkach mieszkalnych, budynkach gospodarczych lub gruncie.
2017
6
gru

Istota:
 • opodatkowanie podatkiem VAT wpłat mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu zestawów instalacji,
 • stawka podatku VAT dla czynności montażu instalacji w zależności od miejsca zainstalowania,
 • brak odrębnego opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania przez Gminę mieszkańcom prawa własności instalacji
 • Fragment:
  Do obowiązków Wykonawcy należy - zrealizowanie dostawy instalacji solarnych oraz ich zainstalowanie/zamontowanie w budynkach w celu umożliwienia korzystania z przedmiotu dostawy w tym: montaż kolektorów słonecznych, posadowienie zbiornika c.w.u., połączenie zbiornika c.w.u. do istniejących instalacji w tym wykonanie odcinków przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej, c.o. i elektrycznych w pomieszczeniu, w którym zostanie zamontowany zasobnik cieplej wody, podłączenie drugiej wężownicy do kotła c.o., wykonanie instalacji łączących kolektory ze zbiornikami i jej ocieplenie, montaż armatury (termometry, zawory bezpieczeństwa, zawory zwrotne itp. , montaż zespołu pompowego z osprzętem, montaż zespołu naczynia przeponowego wraz z zaworem bezpieczeństwa, instalacja układu sterującego, automatyki i wizualizacja pracy instalacji, wykonanie płukania oraz prób ciśnienia instalacji, napełnienie instalacji czynnikiem solarnym, rozruch technologiczny instalacji solarnej, uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów, przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanych instalacji solarnych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom, inne elementy i czynności opisane w dokumentacji przetargowej.
  2017
  6
  gru

  Istota:
 • prawo do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na zakupie i montażu na obiektach znajdujących się na terenie Gminy instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych,
 • stawka podatku VAT dla usług montażu instalacji w zależności od miejsca zainstalowania,
 • opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanych przez Gminę wpłat od mieszkańców oraz zastosowania właściwej stawki podatkowej
 • Fragment:
  W przypadku braku możliwości zamontowania instalacji na budynku mieszkalnym instalacje mogą być montowane na budynku gospodarczym lub na gruncie. Towary i usługi nabywane przez Gminę w związku z realizacją opisanego projektu będą wykorzystywane przez Gminę wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zgodnie z umową sprzęt i urządzenia wchodzące w skład instalacji OZE pozostaną własnością Gminy przez okres trwałości projektu tj. 5 lat. Po upływie tego okresu Gmina przekaże mieszkańcowi nieodpłatnie kompletną instalację OZE przy czym mieszkaniec jest zobowiązany do korzystania z budynku, w którym zamontowano instalację. Jednocześnie do dnia przejścia instalacji OZE na własność mieszkańca, będzie on mógł użytkować instalację OZE na potrzeby prowadzonego gospodarstwa domowego, zobowiązując się do pełnienia nadzoru nad instalacją, wykonywania we własnym zakresie i na własny koszt koniecznych napraw (nieobjętych gwarancją producenta), konserwacji i przeglądów oraz ubezpieczenia instalacji OZE (pod nadzorem Gminy). Ponadto, zgodnie z umową mieszkaniec do dnia przejścia instalacji OZE na jego własność zobowiązuje się do zapewnienia osobom wskazanym przez Gminę dostępu do instalacji w celu przeprowadzenia kontroli jej użytkowania.
  2017
  6
  gru

  Istota:
  Brak odrębnego opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania mieszkańcom prawa własności instalacji po upływie okresu trwania umowy o wzajemnych zobowiązaniach.
  Fragment:
  Zgodnie z aneksowanym brzmieniem umowy o wzajemnych zobowiązaniach umowa ta przewiduje, że wraz z upływem okresu jej trwania nastąpi przekazanie instalacji mieszkańcowi na własność (bez odrębnej umowy). Ponadto, po zakończeniu prac instalacyjnych, sprzęt i urządzenia wchodzące w skład instalacji, tj. kolektory słoneczne pozostaną własnością Gminy do końca okresu trwałości projektu. Po okresie utrzymania trwałości projektu wszystkie instalacje zostaną przekazane na własność właścicielom nieruchomości bez odrębnej odpłatności oprócz tej, która została już przez mieszkańca poniesiona na podstawie zawartej umowy. Do zagadnienia opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych w ramach projektu przez Gminę na rzecz mieszkańców ww. budynków, trzeba odnieść się w sposób całościowy. Działania Gminy polegające na przekazaniu mieszkańcom własności instalacji wraz z upływem okresu trwania umowy o wzajemnych zobowiązaniach nie będą stanowiły odrębnych czynności. Zatem w przedmiotowej sprawie czynnością podlegającą opodatkowaniu nie jest samo przekazanie przez Gminę po zakończeniu okresu trwałości projektu prawa własności przedmiotowych instalacji lecz świadczenie przez Gminę usługi wykonania ww. instalacji na/w budynkach mieszkańców Gminy w skład których wchodziły kolektory słoneczne, której zakończenie nastąpi – jak wyżej wskazano – po zakończeniu okresu trwałości projektu.
  2017
  6
  gru

  Istota:
 • opodatkowanie podatkiem VAT wpłat otrzymanych przez Gminę od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji,
 • stawka podatku VAT dla czynności montażu instalacji w zależności od miejsca zainstalowania,
 • określenie podstawy opodatkowania dla świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców usług montażu instalacji,
 • brak odrębnego opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania mieszkańcom prawa własności instalacji po upływie okresu trwałości projektu
 • Fragment:
  Realizując przedmiotową usługę na rzecz mieszkańca, Gmina będzie posiłkować się podmiotami trzecimi, tj. firmami które będą na jej zlecenie wykonywać oraz montować instalacje. Firmy te będą czynnymi zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT (takiego stanu faktycznego dotyczy zapytanie) i firmy te nie będą posiadały umów bezpośrednio z mieszkańcami a swoje czynności będą wykonywać bezpośrednio na zlecenie Gminy. Zakupiona przez Gminę dostawa instalacji będzie dostawą polegającą na instalacji urządzeń grzewczych z materiałów wykonawcy. Usługa sklasyfikowana jest w dziale 43 roboty budowlane specjalistyczne w grupowaniu 43.22.1 - roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych według PKWiU 2008 (wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2008 roku (Dz.U. Nr 207, poz. 1283 ze zm., zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 roku, Dz.U. Nr 222, poz. 1753). Zakres obowiązków Wykonawcy instalacji (tj. podmiotu wyłonionego w ramach przetargu przez Gminę) obejmuje: dostawę i montaż zestawów instalacji solarnych; zapewnienie współdziałania instalacji istniejącej do podgrzewania c.w.u. z instalacją solarną. Użytkownik musi mieć zapewnioną c.w.u. w okresach niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających (...)
  2017
  31
  paź

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu wkładu własnego na montaż instalacji w ramach opisanego we wniosku projektu oraz stawki podatku na montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, opodatkowania przekazania przez Gminę po 5 latach od zakończenia projektu prawa własności instalacji, prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu.
  Fragment:
  Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z planowanym do realizacji w latach 2018-2019 zadaniem inwestycyjnym pn.: „ Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców (...) ”, w ramach którego zostaną wykonane instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania prądu elektrycznego i instalacje kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej na potrzeby gospodarstw domowych? Czy wpłacone przez mieszkańców kwoty pieniężne na podstawie umowy cywilno-prawnej można uznać za wynagrodzenie z tytułu świadczenia przez Gminę usług i w związku z tym powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jeśli tak to jaką stawką w przypadku montażu instalacji na budynku lub w środku budynku mieszkalnego, a jaką stawką w przypadku montażu instalacji na budynku gospodarczym? Czy poza odprowadzeniem podatku VAT od wkładu własnego mieszkańców Gmina będzie zobligowana do odrębnego opodatkowania podatkiem VAT przekazania mieszkańcom własności instalacji wraz z upływem okresu trwania umowy o wzajemnych zobowiązaniach? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1. Gmina ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z planowanym do realizacji w latach 2018-2019 zadaniem „ Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców (...) ”, w ramach którego zostaną wykonane instalacje fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną i instalacje kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej na potrzeby gospodarstw domowych.
  2017
  30
  paź

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktur wystawionych w ramach zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych (...)”.
  Fragment:
  Po zakończeniu prac instalacyjnych, sprzęt i urządzenia wchodzące w skład instalacji, tj. instalacje fotowoltaiczne pozostaną własnością Gminy do końca okresu trwałości projektów. W tym czasie uczestnicy projektu będą mogli nieodpłatnie korzystać z zamontowanych na ich nieruchomościach urządzeń. Po okresie utrzymania trwałości projektów wszystkie instalacje zostaną przekazane na własność właścicielom nieruchomości bez odrębnej odpłatności oprócz tej, która została już przez mieszkańca poniesiona na podstawie zawartej umowy. Podmiotem odpowiedzialnym za kompleksową realizację projektu będzie Gmina. Realizując usługi w ramach projektu, Wnioskodawca będzie posiłkować się podmiotami trzecimi, tj. firmami, wyłonionymi zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, które będą na jej zlecenie opracowywać niezbędną dokumentację oraz wykonywać i montować instalacje. Firmy te nie będą posiadały umów bezpośrednio z mieszkańcami, a swoje czynności będą wykonywać bezpośrednio na zlecenie Gminy. Zakupiona przez Gminę usługa wykonania instalacji będzie usługą budowlaną polegającą na instalacji urządzeń fotowoltaicznych z materiałów wykonawcy. Faktury VAT, dokumentujące wszystkie poniesione wydatki, związane z realizacją niniejszego zadania wystawiane będą na Gminę i to ona realizować będzie wszelkie płatności.
  2017
  27
  paź

  Istota:
  Opodatkowanie wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji, stawki podatku dla czynności montażu instalacji w zależności od miejsca zainstalowania, określenie podstawy opodatkowania dla usług świadczonych na rzecz mieszkańców oraz opodatkowanie dotacji otrzymanej na realizację projektu i ustalenie prawidłowej stawki podatku dla ww. dotacji.
  Fragment:
  Zakupiona przez Gminę usługa wykonania instalacji będzie usługą budowlaną polegającą na instalacji urządzeń grzewczych z materiałów wykonawcy. Usługa sklasyfikowana jest w dziale 43 roboty budowlane specjalistyczne w grupowaniu 43.22.12.0 – roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych według PKWiU 2008 (wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U. nr 207, poz. 1283 ze zm., zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r Dz.U. Nr 222, poz. 1753). Zakres obowiązków Wykonawcy instalacji (tj. podmiotu wyłonionego w ramach przetargów przez Gminę) dla projektu: „ ... ” obejmuje: dostawę i montaż zestawów instalacji solarnych; posadzenie podgrzewacza c.w.u; podłączenie podgrzewacza c.w.u do istniejącej instalacji c.u.w.; wykonanie instalacji łączącej kolektory z podgrzewaczem c.u.w.; montaż armatury, zespołu pompowego, naczyń przeponowych i pozostałych elementów wg schematu technologicznego; instalacja układu sterującego; wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji; napełnienie instalacji; uruchomienie instalacji; uzupełnienie ubytków ścian, stropów, (...)
  2017
  27
  wrz
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Instalacja
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.