Instalacja | Interpretacje podatkowe

Instalacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to instalacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
- opodatkowanie podatkiem VAT wpłat mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu zestawów instalacji,
- stawki podatku VAT dla czynności montażu instalacji w zależności od miejsca zainstalowania,
- braku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania przez Gminę mieszkańcom prawa własności instalacji.
Fragment:
Zatem w przedmiotowej sprawie czynnością podlegającą opodatkowaniu nie jest samo przekazanie przez Gminę po okresie trwałości projektu prawa własności przedmiotowej instalacji lecz świadczenie przez Gminę usługi montażu i podpięcia instalacji tj. kolektorów słonecznych lub kotłów na biomasę, której zakończenie nastąpi – jak wyżej wskazano - po upływie tego okresu. Po okresie utrzymania trwałości projektu – wykonaniu usługi montażu i podpięcia instalacji - wszystkie instalacje zostaną przekazane na własność właścicielom nieruchomości bez odrębnej odpłatności oprócz tej, która została już przez mieszkańca poniesiona na podstawie zawartej umowy. Zatem w analizowanym przypadku mające nastąpić po upływie okresu trwałości projektu przekazanie własności instalacji tj. kolektorów słonecznych lub kotłów na biomasę stanowi część realizowanej przez Gminę usługi montażu i podpięcia ww. instalacji. Czynność ta stanowi finalne wykonanie usługi Gminy. W konsekwencji, w braku dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, wpłaty otrzymane od mieszkańców jako zaliczki na poczet realizacji usługi montażu i podpięcia instalacji należy traktować jako całość wynagrodzenia należnego Gminie w związku z jej świadczeniami, w tym w związku z przeniesieniem własności przedmiotowych instalacji. W konsekwencji, po opodatkowaniu wpłat dokonanych przez mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu i podpięcia instalacji tj. kolektorów słonecznych lub kotłów na biomasę, Gmina nie ma obowiązku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT samej czynności przekazania mieszkańcom prawa własności instalacji.
2017
8
sie

Istota:
Stawka podatku VAT dla usług montażu instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych o powierzchni nieprzekraczającej 300 m2 świadczonych przez wykonawcę.
Fragment:
Gmina po wyłonieniu wykonawców będzie zawierała umowy z firmami dokonującymi faktycznych usług montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych. Zakres świadczenia wykonawcy instalacji solarnych i fotowoltaicznych obejmuje: zapewnienie współdziałania instalacji istniejącej do podgrzewania c.w.u. z instalacją solarną i fotowoltaiczną - użytkownik musi mieć zapewnioną c.u.w. w okresach niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających pracę instalacji solarnych i fotowoltaicznych; zakup i wykonanie montażu instalacji solarnych na dachach, ścianie budynków wraz z osprzętem instalacyjnym (układ pompowy, układ bezpieczeństwa, układ hydrauliczny, układ sterowania) w wyznaczonej części budynku; rozruch technologiczny instalacji solarnych i fotowoltaicznych; przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem dla użytkowników; usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym (5 lat od daty odbioru końcowego). Zakres świadczenia Gminy ... na rzecz mieszkańca obejmuje: wybór projektanta w celu weryfikacji i oceny możliwości montażu instalacji; przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego; koordynacja realizacji zadania; rozliczenie zadania; złożenie wniosku o płatność; monitoring wad i usterek zgłaszanych przez mieszkańców; ubezpieczenie instalacji przez okres 5 lat od daty odbioru końcowego.
2017
25
lip

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy stanowiących 15% wkładu własnego w kosztach montażu instalacji fotowoltaicznych/pomp ciepła w ramach realizowanego projektu oraz opodatkowanie podatkiem VAT czynności przekazania przez Gminę prawa własności instalacji fotowoltaicznych/pomp ciepła na rzecz mieszkańców po 5 latach od zakończenia projektu.
Fragment:
(...) instalacji fotowoltaicznych i/lub pomp ciepła w ramach realizowanego projektu powinny być opodatkowane podatkiem VAT. Wpłaty te powinny być opodatkowane według stawki: 8%, gdy instalacja ma miejsce w/na budynku mieszkalnym o powierzchni nie przekraczającej 300 m kw., 23%, gdy instalacja ma miejsce na gruncie przy budynku mieszkalnym lub w jego okolicy oraz gdy instalacja ma miejsce na budynku gospodarczym. Planowana inwestycja jest jednym z zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Obniżona stawka wynika z art. 41 ust. 2 i 12-12b z uwzględnieniem art. 146a pkt 2 ustawy o VAT. Instalacja zainstalowana będzie na dachu lub przytwierdzona do ściany budynku mieszkalnego o pow. użytkowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego nieprzekraczającej 300 m kw. Ad 2. Przeniesienie prawa własności instalacji na rzecz właścicieli budynków nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Po 5-letnim okresie trwałości projektu mieszkańcy (Uczestnicy projektu), na których budynkach zainstalowane zostaną instalacje fotowoltaiczne i/lub pompy ciepła, przejmą prawo własności instalacji, bez konieczności dokonywania przez nich dodatkowych płatności na rzecz Gminy.
2017
22
lip

Istota:
 • opodatkowanie podatkiem VAT wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji,
 • stawka podatku VAT dla czynności montażu instalacji w zależności od miejsca zainstalowania,
 • brak odrębnego opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania przez Gminę mieszkańcom prawa własności instalacji.
 • Fragment:
  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. (we wniosku oznaczone jako nr a) Czy otrzymane przez Gminę wpłaty na rachunek bankowy z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu Instalacji powinny być opodatkowane podatkiem VAT jako wynagrodzenie za odpłatnie świadczoną usługę? (we wniosku oznaczone jako nr b) Jeśli tak, to jaką stawką w przypadku montażu Instalacji na budynku lub wewnątrz budynku mieszkalnego, a jaką stawką w przypadku montażu instalacji na gruncie obok budynku mieszkalnego? (we wniosku oznaczone jako nr e) Czy poza odprowadzeniem VAT od wkładu własnego mieszkańców, Gmina będzie zobligowana do odrębnego opodatkowania podatkiem VAT przekazania mieszkańcom własności Instalacji wraz z upływem okresu trwania umowy o wzajemnych zobowiązaniach? Zdaniem Wnioskodawcy: Otrzymane na rachunek bankowy Gminy wpłaty mieszkańców na montaż Instalacji powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług jako odpłatne świadczenie usług. Instalacje montowane na dachu lub przytwierdzone do ściany budynku mieszkalnego oraz Instalacje ogrzewania budynków, montowane w kotłowni budynku mieszkalnego (tylko i wyłącznie) powinny być opodatkowane wg stawki VAT 8%, jeżeli Instalacje montowane będą w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym nieprzekraczających 300 m 2 . Natomiast Instalacje, zainstalowane na przydomowym gruncie lub zainstalowane w budynkach, które nie spełniają kryteriów budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym powinny być opodatkowane wg stawki VAT 23%.
  2017
  14
  lip

  Istota:
  Rozliczenie podatku należnego z tytułu nabytych przez Gminę od wykonawcy usług.
  Fragment:
  Gmina (podatnik VAT czynny) świadczy na rzecz mieszkańców kompleksową usługę termomodemizacji za wynagrodzeniem (jednorazowa wpłata stanowiąca około 15 % wartości instalacji). W ramach tej umowy Gmina wykona montaż i podpięcie instalacji grzewczych (kolektory słoneczne lub kotły na biomasę lub pompy ciepła) na/w budynkach lub na gruncie należącym do mieszkańców, udostępni zamontowaną instalację na rzecz mieszkańców a także przeniesie prawa do ich własności po upływie określonego czasu (tj. po okresie trwałości projektu). Zadaniami Gminy w ramach realizacji przedmiotowej umowy będzie zabezpieczenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu, na które składa się wyłonienie wykonawcy instalacji oraz nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ustalenie harmonogramu montażu instalacji, sprawowanie bieżącego nadzoru nad przebiegiem prac, przeprowadzenie odbiorów końcowych oraz rozliczenie finansowe Projektu. Realizując przedmiotową usługę na rzecz mieszkańca, Gmina będzie posiłkować się podmiotami trzecimi, tj. firmami które będą na jej zlecenie wykonywać oraz montować instalacje. Firmy te będą czynnymi zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT oraz będą podatnikami, o których mowa w art. 15 ustawy, u których sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9.
  2017
  14
  lip

  Istota:
  - opodatkowanie wpłat mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach usługi montażu instalacji solarnych, kotłów na biomasę oraz ogniw fotowoltaicznych oraz stawki podatku VAT dla ww. usługi,
  - prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur związanych z realizacją projektu
  - braku opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania przez Gminę mieszkańcom po 5 latach prawa własności ww. instalacji,
  Fragment:
  Po okresie utrzymania trwałości projektu – wykonaniu usługi montażu i podpięcia instalacji - wszystkie instalacje zostaną przekazane na własność właścicielom nieruchomości bez odrębnej odpłatności oprócz tej, która została już przez mieszkańca poniesiona na podstawie zawartej umowy. Zatem w analizowanym przypadku mające nastąpić po upływie okresu trwałości projektu przekazanie własności instalacji, tj. instalacji solarnych, kotłów na biomasę oraz ogniw fotowoltaicznych stanowi część realizowanej przez Gminę usługi montażu i podpięcia ww. instalacji. Czynność ta stanowi finalne wykonanie usługi Gminy. W konsekwencji, w braku dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, wpłaty otrzymane od mieszkańców jako zaliczki na poczet realizacji usługi montażu i podpięcia instalacji należy traktować jako całość wynagrodzenia należnego Gminie w związku z jej świadczeniami, w tym w związku z przeniesieniem własności przedmiotowych instalacji. W konsekwencji, po opodatkowaniu wpłat dokonanych przez mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu i podpięcia instalacji, tj. instalacji solarnych, kotłów na biomasę oraz ogniw fotowoltaicznych, Gmina nie ma obowiązku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT samej czynności przekazania mieszkańcom prawa własności instalacji.
  2017
  7
  lip

  Istota:
 • opodatkowanie podatkiem VAT wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji,
 • stawka podatku VAT dla czynności montażu instalacji w zależności od miejsca zainstalowania,
 • brak odrębnego opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania przez Gminę mieszkańcom prawa własności instalacji.
 • Fragment:
  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. (we wniosku oznaczone jako nr a) Czy otrzymane przez Gminę wpłaty na rachunek bankowy z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu Instalacji powinny być opodatkowane podatkiem VAT jako wynagrodzenie za odpłatnie świadczoną usługę? (we wniosku oznaczone jako nr b) Jeśli tak, to jaką stawką w przypadku montażu Instalacji na budynku lub wewnątrz budynku mieszkalnego, a jaką stawką w przypadku montażu instalacji na gruncie obok budynku mieszkalnego? (we wniosku oznaczone jako nr e) Czy poza odprowadzeniem VAT od wkładu własnego mieszkańców, Gmina będzie zobligowana do odrębnego opodatkowania podatkiem VAT przekazania mieszkańcom własności Instalacji wraz z upływem okresu trwania umowy o wzajemnych zobowiązaniach? Zdaniem Wnioskodawcy: Otrzymane na rachunek bankowy Gminy wpłaty mieszkańców na montaż Instalacji powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług jako odpłatne świadczenie usług. Instalacje montowane na dachu lub przytwierdzone do ściany budynku mieszkalnego oraz Instalacje ogrzewania budynków, montowane w kotłowni budynku mieszkalnego (tylko i wyłącznie) powinny być opodatkowane wg stawki VAT 8%, jeżeli Instalacje montowane będą w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym, nieprzekraczających 300 m 2 . Natomiast Instalacje, zainstalowane na przydomowym gruncie lub zainstalowane w budynkach, które nie spełniają kryteriów budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym powinny być opodatkowane wg stawki VAT 23%.
  2017
  30
  cze

  Istota:
  Rozliczenie podatku należnego z tytułu nabytych przez Gminę od wykonawcy usług.
  Fragment:
  Gmina (podatnik VAT czynny) świadczy na rzecz mieszkańców kompleksową usługę termomodemizacji za wynagrodzeniem (jednorazowa wpłata stanowiąca około 15 % wartości instalacji). W ramach tej umowy Gmina wykona montaż i podpięcie instalacji grzewczych (kolektory słoneczne lub kotły na biomasę lub pompy ciepła) na/w budynkach lub na gruncie należącym do mieszkańców, udostępni zamontowaną instalację na rzecz mieszkańców a także przeniesie prawa do ich własności po upływie określonego czasu (tj. po okresie trwałości projektu). Zadaniami Gminy w ramach realizacji przedmiotowej umowy będzie zabezpieczenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu, na które składa się wyłonienie wykonawcy instalacji oraz nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ustalenie harmonogramu montażu instalacji, sprawowanie bieżącego nadzoru nad przebiegiem prac, przeprowadzenie odbiorów końcowych oraz rozliczenie finansowe Projektu. Realizując przedmiotową usługę na rzecz mieszkańca, Gmina będzie posiłkować się podmiotami trzecimi, tj. firmami które będą na jej zlecenie wykonywać oraz montować instalacje. Firmy te będą czynnymi zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT i firmy te nie będą posiadały umów bezpośrednio z mieszkańcami a swoje czynności będą wykonywać bezpośrednio na zlecenie Gminy.
  2017
  30
  cze

  Istota:
  1. Czy Spółka prawidłowo kwalifikuje usługi kompleksowe wchodzące w skład zamówienia od klienta na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w nowo budowanym budynku i traktuje je jako równorzędne usługi dla celów podatku od towarów i usług?
  2. Czy Spółka prawidłowo ustala świadczenie główne w ramach każdej z tych usług kompleksowych, które jest podstawą do ustalenia czy usługi kwalifikowane w ten sposób powinny być objęte odwrotnym obciążeniem w podatku VAT i w związku z tym czy powinien w tym wypadku być zastosowany mechanizm odwrotnego obciążenia w podatku VAT?
  Fragment:
  Cena sprzedaży na podstawie zawartej umowy o roboty budowlane obejmować będzie łącznie koszt całkowity towarów i usług wchodzących w skład usług głównych , gdyż przedmiotem sprzedaży jest wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Na wykonanie tych instalacji składają się: wykonanie instalacji niskoprądowych, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru, wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego, wykonanie instalacji okablowania strukturalnego, wykonania instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, wykonania instalacji systemu kontroli dostępu, wykonania detekcji CO w garażu, wykonania instalacji systemu przyzywowego w toaletach dla NN, wykonanie instalacji systemu telewizji przemysłowej, wykonanie instalacji odgromowej, uziemienia, wykonanie instalacji kanalizacji teletechnicznej, wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego, wykonanie instalacji transformatorów, rozdzielnic, instalacji siły, gniazd IT. Chociaż cena sprzedaży obejmuje łącznie wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych ale według Spółki mamy kilkanaście instalacji w jednym budynku, które mogą być traktowane jako samodzielne instalacje. W skład każdej z tych samodzielnych instalacji wchodzą jeszcze świadczenia pomocnicze. Na przykład w skład jednej instalacji (jedna usługa kompleksowa) - wykonanie instalacji elektrycznych jednego systemu (...)
  2017
  22
  cze

  Istota:
  - opodatkowanie wpłat od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych oraz stawki podatku VAT dla ww. usługi,
  - prawo do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu dotyczącego montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych.
  Fragment:
  Otrzymane na rachunek bankowy Wnioskodawcy wpłaty mieszkańców na montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych w ramach niniejszego projektu powinny być opodatkowane podatkiem VAT według stawki 8% w przypadku montażu instalacji urządzeń OZE (kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne) na powierzchni płaskiej, pochyłej i pionowej budynku mieszkalnego oraz 23% w przypadku montażu instalacji na gruncie lub na powierzchni płaskiej, pochyłej i pionowej budynku gospodarczego. Planowana inwestycja jest jednym z zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). Obniżona stawka podatku VAT wynika z art. 41 ust. 2 i 12-12b z uwzględnieniem art. 146a pkt 2 ustawy o VAT. Wszystkie instalacje solarne i instalacje fotowoltaiczne zainstalowane będą na dachach budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie przekraczających 300 m ² lub lokalach mieszkalnych do 150 m ² . Wykonanie instalacji solarnych i fotowoltaicznych w ramach projektu będzie zmianą dotychczasowego źródła energii służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców, czyli danego gospodarstwa domowego w energię elektryczną i cieplną ze źródeł odnawialnych – energia słoneczna.
  2017
  9
  cze
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Instalacja
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.