Instalacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to instalacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
lip

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie podatkowania podatkiem VAT wpłat otrzymanych od mieszkańców przez Gminę jako wynagrodzenia za odpłatnie świadczoną usługę; stawki podatku VAT dla czynności montażu instalacji OZE w części dotyczącej montażu na budynkach innych niż mieszkalne oraz na gruncie, a także w części dotyczącej montażu na budynkach mieszkalnych do 300 m2; stawki podatku VAT dla czynności montażu instalacji OZE w części dotyczącej montażu na budynkach mieszkalnych powyżej 300 m2; odrębnego opodatkowania podatkiem VAT przekazania mieszkańcom własności instalacji wraz z upływem okresu trwania umowy o wzajemnych zobowiązaniach; określenia podstawy opodatkowania usługi, która będzie wykonywana przez Gminę.

Fragment:

W pierwszej kolejności Wnioskodawca ma wątpliwości czy otrzymywane przez Gminę wpłaty od Mieszkańców stanowić będą wynagrodzenie za świadczone przez Gminę na ich rzecz usługi dostawy i montażu instalacji OZE i jako takie podlegać będą opodatkowaniu VAT. W niniejszej sprawie świadczenia, jakie Gmina wykona na rzecz właścicieli nieruchomości – osób fizycznych – Mieszkańców Gminy, biorących udział w projekcie, objęte będą następującymi symbolami PKWiU: Dla instalacji kolektorów słonecznych - PKWiU (2008) 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Dla instalacji fotowoltaicznej – paneli PV – PKWiU (2008) 43.21.10.2 Roboty związane, z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych, Dla instalacji powietrznej pompy ciepła c.w.u. – PKWiU (2008) 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Dla instalacji powietrznej pompy ciepła c.o. + c.w.u. – PKWiU (2008) 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Dla instalacji kotła na biomasę – PKWiU (2008) 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Inspektor nadzoru (nadzór inwestorski) PKWiU 71.12.20.0. Na poczet wykonania ww. czynności Gmina będzie pobierała określoną w Umowie wpłatę, zgodnie z zawartymi z mieszkańcami umowami cywilnoprawnymi (15% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu i koszty nikwalifikowalne).

2018
11
lip

Istota:

Ustalenie podstawy opodatkowania usługi montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę.

Fragment:

(...) instalacji, przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej w odniesieniu do instalacji PV (ochrony przeciwporażeniowej; rezystancji izolacji; rezystancji uziemienia; impedancji pętli zwarcia - jeśli dotyczy), ewentualne wykonanie uziemienia lub poprawienie jego jakości, kontrole, próby, uruchomienie i regulacja instalacji, inne niewyszczególnione prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całej instalacji); prace organizacyjno-szkoleniowe (sporządzenie instrukcji eksploatacji instalacji, przeszkolenie właścicieli nieruchomości z zasad obsługi, użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa, związanymi z użytkowaniem zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej, sporządzenie protokołu z przeszkolenia z wyszczególnieniem, co było przedmiotem szkolenia i przekazanie instrukcji); serwisowanie wybudowanych instalacji fotowoltaicznych w okresie objętym gwarancją. Do sprawowania bieżącego nadzoru upoważniony będzie inspektor nadzoru inwestorskiego. Ostateczny odbiór zostanie przeprowadzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli Gminy. Równocześnie, to Gmina przez okres trwałości projektu oraz zgodnie z postanowieniami umowy o wzajemnych zobowiązaniach, będzie inwestorem oraz właścicielem instalacji.

2018
7
lip

Istota:

Mechanizm odwrotnego obciążenia.

Fragment:

Gmina na pokrycie wkładu własnego zawarła wstępne umowy cywilno-prawne, zgodnie z którymi właściciele budynków mieszkalnych wpłacą środki na pokrycie wkładu własnego - zakładanych kosztów instalacji. Po okresie utrzymania trwałości projektu czyli po upływie 5 lat od otrzymania ostatniej płatności, instalacje zostaną protokolarnie przekazane mieszkańcom - właścicielom posesji na własność. W zawartej umowie z właścicielami budynków między innymi jest mowa o użyczeniu części nieruchomości np. dachów zabudowań mieszkalnych, części wewnętrznych budynków, niezbędnych do montażu instalacji OZE. Przez okres trwałości właścicielem instalacji będzie Gmina. Na ten okres Gmina nieodpłatnie użyczy właścicielom nieruchomości instalację OZE do zaspokojenia potrzeb socjalno- bytowych gospodarstw domowych i korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem. W momencie przeniesienia własności instalacji właściciel budynku nie będzie ponosił już żadnych kosztów wobec Gminy, a więc Gmina nie osiągnie z tego tytułu żadnych przychodów, przekazanie po okresie trwałości uczestnikowi instalacji OZE będzie uregulowane odrębną umową. Prace budowlane/montażowe na budynkach będą wykonywane w ramach termomodernizacji tych budynków. Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Środki z dofinansowania w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych wpłyną na konto Gminy.

2018
29
cze

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy (...)”; opodatkowania przyznanej dotacji na realizację projektu oraz zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla przyznanej dotacji; uznania wpłat dokonywanych przez mieszkańców za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT; zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla uiszczanych przez mieszkańców wpłat na realizację ww. projektu.

Fragment:

(...) instalacji c.o. w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla poszczególnych budynków oraz wymianie grzejników i montażu termostatów), a także montażu instalacji OZE: kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na/w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub poza bryłą budynku, wpłacane na rachunek bankowy Gminy jako 100% zaliczki na poczet świadczenia usługi? Według jakiej stawki VAT należy opodatkować wpłaty od mieszkańców (właścicieli nieruchomości dokonywane na rzecz ww. świadczenia wykonywanego przez Gminę polegającego na wymianie tradycyjnych źródeł energii cieplne (głównie pieców węgłowych) na nowoczesne piece gazowe lub kotły na biomasę (w tym również modernizacji instalacji c.o. w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla poszczególnych budynków oraz wymianie grzejników i montażu termostatów), a także montażu instalacji OZE: kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w przypadku instalacji na: budynkach mieszkalnych; budynkach gospodarczych; nieruchomości np. na stelażu obok budynków mieszkalnych? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1 Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2018
27
cze

Istota:

Brak opodatkowania otrzymanego dofinansowania; prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z nabyciem i montażem instalacji oraz brak obowiązku rozliczenia podatku naliczonego w drodze odwrotnego obciążenia.

Fragment:

Czynnością jakiej Gmina dokonuje na rzecz mieszkańca, biorącego udział w projekcie jest usługa montażu instalacji, na poczet wykonania których Gmina pobiera ww. opłaty. W konsekwencji Gmina montując przedmiotowe instalacje na rzecz mieszkańców, biorących udział w projekcie, wykonuje usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, które – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – podlegają opodatkowaniu. W opinii tut. organu przekazane dla Gminy dofinansowanie na realizację projektu w zakresie montażu instalacji należy uznać za środki otrzymane od osoby trzeciej (dotacje, subwencje, lub dopłaty o podobnym charakterze), które mają bezpośredni wpływ na cenę świadczonych przez Gminę usług. Źródłem finansowania projektu są środki publiczne i wkład własny mieszkańców - stanowiący ułamek wartości przydomowych oczyszczalni ścieków. Należy zauważyć, że okoliczności sprawy nie potwierdzają, że otrzymane przez Gminę środki zostały przeznaczone na jej ogólną działalność, lecz mogły zostać wykorzystane tylko i wyłącznie na określone działanie, tj. na wykonanie konkretnych instalacji. W świetle powyższego, należy uznać, że kwoty obowiązkowych wpłaty ostatecznych odbiorców świadczenia w postaci montażu instalacji z uwagi na przyznane dofinansowanie, są niższe od kwot, jakie Gmina musiałby zażądać od mieszkańców, gdyby przedmiotowego dofinansowania nie było.

2018
21
cze

Istota:

Brak powstania u mieszkańca gminy przychodu oraz brak obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.

Fragment:

(...) instalacje zostaną przekazane mieszkańcom (użyczającym budynki mieszkalne) protokołami przekazania bez wnoszenia opłat za przekazanie. Na podstawie powyższego wywieść można, że wszyscy mieszkańcy gminy będą korzystać z programu w okresie trwałości projektu, jak i nabywać instalację po jego upływie na takich samych warunkach. Zatem w omawianej sytuacji nie można mówić o powstaniu przysporzenia majątkowego dla konkretnego mieszkańca. Tylko w przypadku, gdyby konkretny, zindywidualizowany mieszkaniec korzystał z instalacji lub nabył instalację na preferencyjnych zasadach w stosunku do innych mieszkańców, powstałby u niego przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W rezultacie, z tytułu korzystania z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii przez okres trwałości projektu, jak i z tytułu nabycia tych instalacji po upływie tego okresu ­ nie powstanie po stronie mieszkańca gminy przychód w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzenia tym osobom informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).

2018
20
cze

Istota:

- Podstawa opodatkowania w przypadku wynagrodzenia otrzymanego od Mieszkańców w zamian za świadczenia Gminy na rzecz Mieszkańców;
- Opodatkowanie podatkiem VAT przekazania Instalacji do korzystania przez Mieszkańców w okresie trwania Umów;
- Opodatkowania podatkiem VAT przekazania Mieszkańcom własności Instalacji wraz z upływem okresu trwania Umów;
- Obowiązku rozliczenia przez Gminę w drodze odwrotnego obciążenia z tytułu nabycia od Wykonawcy usług związanych z zakupem i montażem Instalacji.

Fragment:

Instalacje będą w wielu wypadkach instalowane na dachach budynków. Instalacje zainstalowane na dachach budynku stanowić będą instalacje wykonywane w obrysie budynku mieszkalnego. W przypadkach, gdy montaż Instalacji na dachach tych budynków byłby nieuzasadniony lub niemożliwy, co do zasady dopuszcza się techniczną możliwość zainstalowania Instalacji przy budynku na gruncie lub na budynkach gospodarczych, garażach lub wiatach. Budynki mieszkalne objęte przedmiotową inwestycją (na potrzeby których montowane będą Instalacje) są budynkami mieszkalnymi stałego zamieszkania sklasyfikowanymi w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. W budynkach tych nie ma/nie będzie lokali użytkowych. Ww. budynki stanowią jednorodzinne budynki mieszkalne (PKOB 111). Powierzchnia użytkowa większości budynków nie przekracza 300 m 2 . Wnioskodawca dopuszcza jednak montaż Instalacji na budynkach, których powierzchnia użytkowa przekraczać będzie 300 m 2 . Inwestycja w Instalacje obejmować będzie co do zasady nieruchomości należące do Mieszkańców, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza. W przypadku montażu Instalacji na/przy nieruchomości, w których zarejestrowana jest działalność gospodarcza, Mieszkaniec będzie zobowiązany do założenia najpóźniej do dnia podpisania umów na realizację budowy Instalacji dwóch osobnych liczników prądu: jednego dla gospodarstwa domowego i drugiego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

2018
15
cze

Istota:

 • Odliczenie lub uzyskanie zwrotu naliczonego VAT związanego z wydatkami na realizację Projektu.
 • Obowiązek rozliczenia przez Gminę w drodze odwrotnego obciążenia VAT z tytułu nabycia od Wykonawcy usług związanych z zakupem i montażem Instalacji.
 • Fragment:

  Firmy realizujące wykonanie instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę, zostaną wybrane w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie dostawy i montażu wyżej wymienionych instalacji. Do zakresu obowiązków Wykonawcy instalacji (tj. podmiotu wyłonionego w ramach przetargu przez Gminę) będzie należało: projektowanie, dostawę i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę, rozruch technologiczny instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę, przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonywanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom. Po zakończeniu prac instalacyjnych, sprzęt i urządzenia wchodzące w skład poszczególnych instalacji, tj. kolektory fotowoltaiczne, kolektory słonecznej i kotły na biomasę pozostaną własnością Gminy do końca okresu trwałości projektu. Po zakończeniu okresu trwałości projektu wszystkie instalacje zostaną przekazane na własność właścicielom nieruchomości bez odrębnej odpłatności. Do sprawowania bieżącego nadzoru upoważniony będzie inspektor nadzoru.

  2018
  14
  cze

  Istota:

  Stawka podatku VAT dla czynności wykonania instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych

  Fragment:

  Zarówno przy rozliczeniu podatku na zasadzie odwrotnego obciążenia jak i przy opodatkowaniu wpłaty mieszkańca podstawą opodatkowania są dostawy i usługi montażu instalacji i w obu przypadkach winny być zastosowane takie same stawki podatkowa i taka sama struktura udziału czynności opodatkowanych stawką 8% i 23%. Zdaniem Gminy czynności wykonania instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych montowanych na dachu lub przytwierdzonych do ściany budynku mieszkalnego powinny być opodatkowane wg stawki 8%, jeżeli instalacje montowane będą na budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym. W przypadku gdy część instalacji montowana będzie poza budynkiem mieszkalnym, a część instalacji będzie w budynku mieszkalnym, wartość części instalacji montowanej poza budynkiem mieszkalnym opodatkowana będzie stawką 23%, a wartość części instalacji montowanej w budynku mieszkalnym objętym społecznym programem mieszkaniowym opodatkowana będzie stawką 8%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie objętym pytaniem nr 1 jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

  2018
  14
  cze

  Istota:

  Stawka podatku VAT dla czynności wykonania instalacji kolektorów słonecznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz montażu kotłów na biomasę

  Fragment:

  Firmy realizujące wykonanie instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę, zostaną wybrane w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie dostawy i montażu wyżej wymienionych instalacji. Do zakresu obowiązków Wykonawcy instalacji (tj. podmiotu wyłonionego w ramach przetargu przez Gminę) będzie należało: projektowanie, dostawę i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę, rozruch technologiczny instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę, przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonywanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom. Po zakończeniu prac instalacyjnych, sprzęt i urządzenia wchodzące w skład poszczególnych instalacji, tj. kolektory fotowoltaiczne, kolektory słonecznej i kotły na biomasę pozostaną własnością Gminy do końca okresu trwałości projektu. Po zakończeniu okresu trwałości projektu wszystkie instalacje zostaną przekazane na własność właścicielom nieruchomości bez odrębnej odpłatności. Do sprawowania bieżącego nadzoru upoważniony będzie inspektor nadzoru.

  2018
  14
  cze

  Istota:

  Braku obowiązku opodatkowania podatkiem VAT przekazania Mieszkańcom własności instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych wraz z upływem 5 letniego okresu trwania Umowy

  Fragment:

  Od tej chwili rozpocznie się okres bezpłatnego użytkowania instalacji przez mieszkańców. Po 5-letnim okresie trwałości Projektu mieszkańcy, na posesjach których wybudowane zostaną przedmiotowe instalacje, przejmą ich prawo własności bez konieczności dokonywania dodatkowych płatności na rzecz Gminy. Przejęcie własności zostanie udokumentowane protokołem podpisanym przez strony: przekazująca i przyjmująca daną instalację. W konsekwencji całość należności Gminy od mieszkańca, w związku z wykonaniem instalacji na jego posesji, to kwota wpłaty z tytułu uczestnictwa w Projekcie, o której mowa w pytaniu i stanowisku Gminy nr 1 niniejszego wniosku. Ponieważ, zgodnie z treścią art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót, a obrót jest kwotą należną z tytułu sprzedaży pomniejszoną o kwotę podatku naliczonego, zaś całość należności z tytułu wykonania przedmiotowych instalacji na posesjach osób fizycznych to wymagana na początku Projektu wpłata mieszkańców z tytułu uczestnictwa w Projekcie, to całość zobowiązania podatkowego Gminy w zakresie podatku VAT związanego z realizacją Projektu w części dotyczącej wykonania przedmiotowych instalacji na działkach prywatnych osób fizycznych, wynika z opodatkowania wpłat mieszkańców z tytułu uczestnictwa w Projekcie.

  2018
  14
  cze

  Istota:

  Braku obowiązku opodatkowania podatkiem VAT przekazania Mieszkańcom własności instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych wraz z upływem 5 letniego okresu trwania Umowy

  Fragment:

  Firmy realizujące wykonanie instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę, zostaną wybrane w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie dostawy i montażu wyżej wymienionych instalacji. Do zakresu obowiązków Wykonawcy instalacji (tj. podmiotu wyłonionego w ramach przetargu przez Gminę) będzie należało: projektowanie, dostawę i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę, rozruch technologiczny instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę, przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonywanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom. Po zakończeniu prac instalacyjnych, sprzęt i urządzenia wchodzące w skład poszczególnych instalacji, tj. kolektory fotowoltaiczne, kolektory słonecznej i kotły na biomasę pozostaną własnością Gminy do końca okresu trwałości projektu. Po zakończeniu okresu trwałości projektu wszystkie instalacje zostaną przekazane na własność właścicielom nieruchomości bez odrębnej odpłatności. Do sprawowania bieżącego nadzoru upoważniony będzie inspektor nadzoru.

  2018
  14
  cze

  Istota:

  Prawo do pełnego odliczenia podatku od wydatków związanych z budową instalacji OZE wyłącznie dla mieszkańców

  Fragment:

  Po zakończeniu prac instalacyjnych, sprzęt i urządzenia wchodzące w skład zestawu instalacji OZE zainstalowanej w ranach Projektu, pozostają własnością tej Gminy, na terenie której znajduje się dana instalacja przez cały czas trwania Projektu, tj. minimum 5 lat, licząc od dnia zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji Projektu. Po zakończeniu trwałości projektu instalacje zostaną przekazane mieszkańcom na własność bezpłatnie. Projekt przewiduje udział finansowy mieszkańca w projekcie wedle podpisanej przez poszczególne Gminy umowy o ustalenie wzajemnych zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym, wynikających z montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych / solarnej / kotła pelletowego / powietrznej pompy ciepła, zwanej lub zwanych dalej zbiorczo „ Instalacjami OZE ”, działającymi na terenie nieruchomości Mieszkańca, wyłącznie na jego potrzeby własne. Mieszkaniec zobowiązuje się do partycypacji w kosztach realizacji Projektu, w wysokości obejmującej co najmniej: 40% kosztów kwalifikowalnych netto Instalacji OZE, podatku VAT liczonego według obowiązującej stawki od kosztów netto wykonania Instalacji OZE, podatku VAT od wpłaty, w zakresie, w jakim koszty te dotyczą posadowienia Instalacji OZE na Nieruchomości lub Budynku mieszkańca, które są traktowane jako wkład własny mieszkańca.

  2018
  13
  cze

  Istota:

  Stawka podatku VAT dla czynności wykonania instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych

  Fragment:

  Zaplanowany sposób organizacji i zarządzania przedmiotowymi instalacjami, które zostaną wykonane na prywatnych posesjach mieszkańców to: 5 - letni okres trwałości Projektu - pozostawienie instalacji jako własność Gminy, w bezpłatnym użytkowaniu mieszkańców, po zakończeniu trwałości Projektu - przeniesienie własności instalacji na rzecz mieszkańców, z równoczesnym zobowiązaniem właścicieli nieruchomości do korzystania z nich i utrzymania. Jednocześnie określony został zamiar przekazania przedmiotowych instalacji mieszkańcom, najpierw w użytkowanie, później na własność, a więc dokonane na początku Projektu wpłaty mieszkańców za świadczenie na rzecz Gminy należy określić jako wynagrodzenie na poczet przedmiotowych instalacji na działkach prywatnych mieszkańców, który zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jest obrotem stanowiącym podstawę opodatkowania podatkiem VAT. Wpłaty mieszkańców dokonywane na rachunek bankowy Gminy powinny być opodatkowane stawką: 8% VAT wpłaty dotyczące instalacji na ww. budynkach mieszkalnych, w przypadku gdy część instalacji wykracza poza budynek mieszkalny, a część instalacji znajduje się w nim Wnioskodawca oblicza procentowy udział wartości instalacji w budynku mieszkalnym w całej wartości instalacji. Wpłatę Wnioskodawca opodatkowuje proporcjonalnie tj. 8% VAT część znajdująca się w budynku mieszkalnym, 23% VAT część znajdująca się poza budynkiem, 23% VAT wpłaty dotyczące instalacji poza budynkami mieszkalnymi.

  2018
  13
  cze

  Istota:

  Braku obowiązku opodatkowania podatkiem VAT przekazania Mieszkańcom własności instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych wraz z upływem 5 letniego okresu trwania Umowy

  Fragment:

  Po zakończeniu realizacji Projektu przedmiotowe instalacje kolektorów słonecznych i instalacje fotowoltaiczne przez 5 lat będą własnością Gminy, a mieszkańcy będą je bezpłatnie użytkować. Po tym czasie zostaną bezpłatnie przekazane właścicielom nieruchomości, którzy to będą ponosić koszty związane z ich utrzymaniem. Gmina, po przekazaniu przedmiotowych instalacji kolektorów i instalacji fotowoltaicznych nie będzie ponosiła żadnych kosztów związanych z ich eksploatacją. Mieszkańcom, w okresie trwałości Projektu postawione będą ograniczenia w dysponowaniu instalacjami kolektorów słonecznych i instalacjami fotowoltaicznymi. W szczególności, mieszkańcy zobowiązani będą do zaniechania dokonywania jakichkolwiek zmian lub przeróbek przedmiotowych instalacji bez wiedzy i zgody Gminy - właściciela instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych. W przypadku zbycia budynku, będą zobowiązani do zapewnienia przejęcia przez nabywcę praw i obowiązków wynikających z umowy z Gminą. W kosztach inwestycji będą uczestniczyć mieszkańcy - osoby fizyczne, poprzez dokonanie określonej w umowie wpłaty w dwóch transzach: pierwsza w wysokości 1500 zł brutto z tytułu uczestnictwa w Projekcie w terminie do 30 marca 2018 r., druga transza do wysokości pełnego udziału własnego (30% kosztów kwalifikowanych powiększona o należny podatek VAT), po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym terminem montażu instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych.

  2018
  13
  cze

  Istota:

  - Odliczenie lub uzyskanie zwrotu naliczonego VAT związanego z wydatkami na realizację Projektu.- Obowiązek rozliczenia przez Gminę w drodze odwrotnego obciążenia VAT z tytułu nabycia od Wykonawcy usług związanych z zakupem i montażem Instalacji.

  Fragment:

  Efektem prac, jakich oczekuje mieszkaniec w ramach zawartej z Gminą umowy ustalającej wzajemne zobowiązania stron, jest wykonanie w należącym do niego budynku mieszkalnym instalacji tj. montażu instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych. Z tego względu mieszkaniec, a nie Gmina, jest podmiotem zlecającym i oczekującym wykonania na własnej nieruchomości przedmiotowych usług budowlanych (tj. inwestorem). W tym przypadku fakt przeniesienia przez Gminę prawa do własności instalacji, tj. instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w/na/przy budynkach po upływie okresu trwania Projektu nie wpływa na określenie jej pozycji jako inwestora. Przedmiotem czynności wykonywanych przez Gminę nie będzie bowiem samo przekazanie prawa własności opisanych instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych, lecz świadczenie usługi budowlanej polegającej na wykonaniu ww. instalacji. Zatem, Gmina jako główny wykonawca nabywając od podmiotu trzeciego, działającego w tym przypadku w charakterze podwykonawcy, usługi budowlane, polegające na montażu instalacji w/na/przy budynkach mieszkalnych, dla których to usług Wnioskodawca wskazał symbol PKWiU 43.22.12.0, a tym samym wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, zobowiązana będzie do ich opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1h ustawy.

  2018
  13
  cze

  Istota:

  Opodatkowanie podatkiem VAT wkładów własnych wniesionych przez mieszkańców Gminy w ramach realizacji projektu.Stawka podatku na montaż Instalacji na budynku mieszkalnym, na gruncie obok budynku mieszkalnego lub na budynku gospodarczym, wiacie, garażu.Opodatkowanie dofinansowania przekazanego Wnioskodawcy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację Projektu.Ustalenie, czy przekazanie Instalacji OZE mieszkańcom po upływie trwałości Projektu stanowi element usługi kompleksowej świadczonej przez Gminę na rzecz mieszkańców.

  Fragment:

  Zgodnie z umową sprzęt i urządzenia wchodzące w skład Instalacji OZE pozostaną własnością Gminy przez cały czas trwania jej budowy oraz dalszy czas, aż do upływu 5 lat liczonych od dnia otrzymania przez Gminę pełnej przyznanej kwoty Dofinansowania. Po upływie tego okresu kompletna Instalacja OZE przejdzie na własność mieszkańca. Jednocześnie do dnia przejścia Instalacji OZE na własność mieszkańca, będzie on mógł użytkować Instalację OZE na potrzeby prowadzonego gospodarstwa domowego, zobowiązując się do pełnienia nadzoru nad Instalacją OZE, wykonywania we własnym zakresie i na własny koszt koniecznych napraw (nieobjętych gwarancją producenta), konserwacją oraz obowiązkowym przeglądem okresowym wynikającym z warunków gwarancji. Ponadto, zgodnie z umową, do dnia przejścia Instalacji OZE na własność mieszkaniec, zobowiązuje się do zapewnienia osobom wskazanym przez Gminę dostępu do Instalacji w celu przeprowadzenia kontroli jej użytkowania. Instalacje OZE będą montowane na dachach lub przytwierdzone do ścian budynków mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 4 ust. 12a ustawy. Powierzchnia budynków mieszkalnych, na których będą montowane Instalacje OZE nie będzie przekraczać 300 m 2 .

  2018
  13
  cze

  Istota:

 • brak opodatkowania podatkiem VAT przekazania przez Gminę prawa własności instalacji systemów solarnych oraz kotłów na biomasę na rzecz mieszkańców,
 • prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu,
 • stawka podatku VAT dla usług montażu instalacji systemów solarnych oraz kotłów na biomasę,
 • obowiązek zastosowania tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia z tytułu zakupionej od wykonawców usługi montażu instalacji systemów solarnych oraz kotłów na biomasę
 • Fragment:

  Istotą świadczenia nabywanego przez mieszkańców od Wnioskodawcy jest dostawa i montaż urządzeń, wykonanie połączenia z systemem ogrzewana i instalacją wodną danego budynku oraz użyczenie, a następnie przekazanie wykonanej instalacji na własność mieszkańcom, a także zapewnienie 5-letniego okresu gwarancji zamontowanych instalacji. Zakres czynności nabywanych i wykonywanych na rzecz Wnioskodawcy w związku z realizacją projektu został szczegółowo przedstawiony we wniosku ORD-IN z dnia 14 marca 2018 r. Istotę świadczeń nabywanych na rzecz Wnioskodawcy, w związku z realizacją projektu, stanowią roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, w tym: dostawa i montaż instalacji solarnych oraz dostawa i montaż kotłów na biomasę, dostawa i montaż zasobnika c.w.u. wraz z osprzętem instalacyjnym, montaż i podłączenie podgrzewacza c.w.u. do instalacji, w tym zapewnienie współdziałania instalacji istniejącej do podgrzewania c.w.u. z nową instalacją, a także wykonanie instalacji łączącej kolektory z podgrzewaczem c.w.u., rozruch technologiczny instalacji, przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom, usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym.