Instalacja | Interpretacje podatkowe

Instalacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to instalacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji, stawki podatku dla czynności montażu instalacji w zależności od miejsca zainstalowania, określenie podstawy opodatkowania dla usług świadczonych na rzecz mieszkańców oraz opodatkowanie dotacji otrzymanej na realizację projektu i ustalenie prawidłowej stawki podatku dla ww. dotacji.
Fragment:
Zakupiona przez Gminę usługa wykonania instalacji będzie usługą budowlaną polegającą na instalacji urządzeń grzewczych z materiałów wykonawcy. Usługa sklasyfikowana jest w dziale 43 roboty budowlane specjalistyczne w grupowaniu 43.22.12.0 – roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych według PKWiU 2008 (wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U. nr 207, poz. 1283 ze zm., zmienionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r Dz.U. Nr 222, poz. 1753). Zakres obowiązków Wykonawcy instalacji (tj. podmiotu wyłonionego w ramach przetargów przez Gminę) dla projektu: „ ... ” obejmuje: dostawę i montaż zestawów instalacji solarnych; posadzenie podgrzewacza c.w.u; podłączenie podgrzewacza c.w.u do istniejącej instalacji c.u.w.; wykonanie instalacji łączącej kolektory z podgrzewaczem c.u.w.; montaż armatury, zespołu pompowego, naczyń przeponowych i pozostałych elementów wg schematu technologicznego; instalacja układu sterującego; wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji; napełnienie instalacji; uruchomienie instalacji; uzupełnienie ubytków ścian, stropów, (...)
2017
27
wrz

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT wpłat otrzymanych od uczestników projektu z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji, stawki podatku VAT dla czynności montażu instalacji wewnątrz budynku jednorodzinnego mieszkalnego oraz na gruncie obok budynku, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „...”, braku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania przez Gminę mieszkańcom prawa własności instalacji, rozliczenia podatku należnego z tytułu nabytych przez Gminę od wykonawcy usług, stawki podatku dla czynności montażu instalacji w odniesieniu do budynku plebanii oraz domu pomocy społecznej oraz montażu wspólnego kotła w budynku wielorodzinnym.
Fragment:
Kontrahenci będą wykonywali na rzecz Gminy następujące świadczenia i będą one dotyczyły wszystkich budynków: dostawę i montaż zestawów Instalacji; zapewnienie współdziałania instalacji istniejącej do podgrzewania c.w.u. z Instalacją; wykonanie montażu zestawów Instalacji; rozruch technologiczny Instalacji; przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom; usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym; dostawę i montaż kotłów c. o. opalanych biomasą; rozruch technologiczny kotłów c.o.; przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom; usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym. Kontrahenci, którzy będą wykonywać świadczenia na rzecz Gminy są czynnymi podatnikami, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy otrzymane przez Gminę wpłaty na rachunek bankowy z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu Instalacji powinny być opodatkowane podatkiem VAT jako wynagrodzenie za odpłatnie świadczoną usługę? Jeśli tak, to jaką stawką w przypadku montażu Instalacji (...)
2017
23
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu wkładu własnego na montaż instalacji w ramach projektu; w zakresie stawki podatku dla czynności montażu instalacji; w zakresie opodatkowania podatkiem VAT otrzymanego przez Wnioskodawcę dofinansowania na realizację przedmiotowego projektu oraz w zakresie braku opodatkowania przekazania przez Gminę po 5 latach od zakończenia projektu prawa własności instalacji a także w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego na fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu.
Fragment:
Po upływie tego okresu kompletna Instalacja OZE przejdzie na własność mieszkańca. Jednocześnie do dnia przejścia Instalacji OZE na własność mieszkańca, będzie on mógł użytkować instalację OZE na potrzeby prowadzonego gospodarstwa domowego, zobowiązując się do pełnienia nadzoru nad Instalacją, wykonywania we własnym zakresie i na własny koszt koniecznych napraw (nieobjętych gwarancją producenta), konserwacją i przeglądem oraz ubezpieczeniem Instalacji OZE pod nadzorem Gminy. Ponadto, zgodnie z umową do dnia przejścia Instalacji OZE na własność, mieszkaniec zobowiązuje się do zapewnienia osobom wskazanym przez Gminę dostępu do Instalacji w celu przeprowadzenia kontroli jej użytkowania. Mając na uwadze przywołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie czynnością, jakiej Gmina dokona na rzecz mieszkańców Gminy, biorących udział w projekcie będzie wykonanie usługi polegającej na zakupie i montażu kompletnych instalacji PV (obejmujących elementy składowe: panele fotowoltaiczne, inwertery, rozdzielnicę elektryczną, połączenia elektryczne i komunikacyjne) oraz solarnych (panele solarne, bojler i instalacje wewnętrzne), na poczet wykonania której Gmina pobierze określoną wpłatę zgodnie z zawartymi z właścicielami budynków umowami cywilno-prawnymi.
2017
16
wrz

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu; stawka podatku VAT na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych, oraz stawki na uiszczane przez mieszkańców wpłaty związane z instalacją paneli fotowoltaicznych; stawka podatku VAT na montaż instalacji fotowoltaicznych poza budynkiem oraz stawki na uiszczane przez mieszkańców wpłaty związane z instalacją paneli fotowoltaicznych; opodatkowanie podatkiem VAT dotacji związanej z przedmiotowym projektem, stawki podatku VAT na ww. dotację dotyczącą montażu instalacji fotowoltaicznych na budynku jednorodzinnym oraz poza budynkiem jednorodzinnym oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla otrzymanych dotacji.
Fragment:
Wpłacona kwota będzie stanowiła zaliczkę na poczet ceny wykupu instalacji. Po okresie nie krótszym niż 5 lat od zakończenia realizacji projektu instalacja zostanie protokolarnie przekazana na własność za kwotę wniesionego wkładu właściciela nieruchomości. W momencie przeniesienia własności instalacji fotowoltaicznej właściciel nieruchomości nie będzie ponosił żadnych kosztów. Cena za jaką zostanie przekazana instalacja fotowoltaiczna została już bowiem w całości wniesiona przez właściciela nieruchomości w formie zaliczki w momencie rozpoczęcia realizacji projektu. Z tytułu użytkowania mieszkańcy nie będą wnosić na rzecz Gminy żadnych opłat. Montaż instalacji fotowoltaicznych będzie wykonywany w obiektach budownictwa mieszkaniowego – objętych społecznym programem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 41 ust. 12a ustawy. Instalacje fotowoltaiczne będą instalowane na budynkach jednorodzinnych, których powierzchnia nie przekracza 300 m 2 . Instalacje fotowoltaiczne montowane poza bryłą budynku nie będą konstrukcyjnie powiązane z budynkiem. W budynku będą zamontowane pozostałe elementy instalacji, bez których nie będzie prawidłowo funkcjonować instalacja. Poza budynkiem będą znajdowały się panele fotowoltaiczne i będą połączone kablem z pozostałymi elementami, które będą się znajdować w bryle budynku.
2017
13
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie odzyskania VAT od zamontowanych instalacji fotowoltaicznych, naliczenia i odprowadzenia podatku VAT od otrzymanej dotacji oraz zastosowania odpowiedniej stawki VAT.
Fragment:
Po okresie utrzymania trwałości projektu czyli po upływie 5 lat od otrzymania ostatniej płatności, instalacje zostaną protokolarnie przekazane mieszkańcom – właścicielom posesji na własność. W momencie przeniesienia własności instalacji właściciel budynku nie będzie ponosił już żadnych kosztów wobec Gminy, a więc Gmina nie osiągnie z tego tytułu żadnych przychodów. Wpłaty dokonywane przez mieszkańców (właścicieli budynków) mają charakter obowiązkowy. Realizacja inwestycji, czyli montaż kompletnych instalacji fotowoltaicznych będzie uzależniona od wpłat dokonanych przez poszczególnych mieszkańców. Wpłaty mieszkańców będą pozostawały w bezpośrednim związku ze świadczeniem usług realizowanym na rzecz tychże mieszkańców. Wpłaty wnoszone przez mieszkańców nie pozostają „ w oderwaniu ” od czynności, które będą wykonywane przez Gminę – zachodzi bowiem związek pomiędzy dokonywanymi wpłatami, a zobowiązaniem się Gminy do wykonania usługi polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych. W związku z powyższym dokonywane przez mieszkańców wpłaty z tytułu wkładu własnego w kosztach budowy instalacji fotowoltaicznych dotyczyć będą usługi montażu instalacji fotowoltaicznych, co wskazuje, że świadczenia, będą stanowiły odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
13
wrz

Istota:
Opodatkowanie usług montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych, za które Gmina otrzymuje wpłaty od mieszkańców tytułem wkładu własnego w kosztach tych usług.
Fragment:
W uzupełnieniu wniosku wskazano: Projekt dotyczy montażu instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy .... Wszystkie budynki, na których będą montowane instalacje to budynki mieszkalne jednorodzinne należące do osób prywatnych i przez nie zarządzane. W budynkach nie jest wykonywana działalność gospodarcza/rolnicza. Instalacje będą wykonywane głównie na dachach budynku, sporadycznie na elewacji bądź budynku gospodarczym. Instalacje fotowoltaiczne będą produkowały prąd, natomiast instalacje kolektorów słonecznych będą wytwarzały ciepło na potrzeby podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Wytworzona energia elektryczna i cieplna z nowych instalacji OZE będzie przeznaczona wyłącznie na potrzeby własne mieszkańców. W ramach projektu będą wykonane następujące czynności: 1) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej celem uzyskania dofinansowanie ze środków UE (wykonane) 2) Opracowanie projektów technicznych na każdy budynek 3) Dostawa i montaż instalacji 4) Nadzór inwestorski Zaprojektowane instalacje solarne dostarczone będą w pakietach, jako kompletne systemy solarne służące do wspomagania podgrzewu ciepłej wody użytkowej, dostosowane do współpracy z kolektorami słonecznymi.
2017
9
wrz

Istota:
- opodatkowanie podatkiem VAT wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu wkładu własnego na montaż instalacji w ramach opisanego we wniosku projektu,
- stawki podatku VAT dla czynności montażu instalacji,
- opodatkowanie przekazania przez Gminę po 5 latach od zakończenia projektu prawa własności instalacji,
- prawo do pełnego odliczenia podatku z faktur związanych z realizacją projektu,
- opodatkowanie podatkiem od towarów i usług otrzymanego przez Wnioskodawcę dofinansowania na realizację przedmiotowego projektu
Fragment:
Druga umowa dotycząca realizacji projektu określająca szczegółowo wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe pomiędzy Gminą, a mieszkańcem wnikające z zapisów umów o dofinansowanie Projektu zawartej pomiędzy Gmina, a Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa na lata 2014-20120, w tym w szczególności: wykonanie Instalacji, na co składa się dostawa i montaż urządzeń, uruchomienie Instalacji przeszkolenie Mieszkańca z obsługi Instalacji, co zostanie udokumentowane protokołem z przeszkolenia; wyrażenie zgody na umieszczenie i utrzymywanie na nieruchomości stanowiącej własność Mieszkańca, przez okres co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu, wykonanej Instalacji oraz umieszczonego oznaczenia o współfinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014 - 2020; zobowiązanie Mieszkańca do składania oświadczeń o zachowaniu trwałości Projektu i utrzymywaniu Instalacji w należytym stanie oraz użytkowania Instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem corocznie w okresie 5 lat od zakończenia Projektu; przekazanie przez Gminę Instalacji (pozostającej własnością Gminy) w bezpłatne użytkowanie Mieszkańcowi po wykonaniu Instalacji na okres 5 lat od zakończenia Projektu. określenie wysokości wpłaty mieszkańca z tytułu uczestnictwa w projekcie oraz terminy wpłat tych kwot. Umowa zawarta z mieszkańcami będzie obejmować wraz z usługą wykonania przedmiotowej instalacji również towary i usługi niezbędne do jej wykonania.
2017
26
sie

Istota:
- opodatkowanie podatkiem VAT wpłat mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu zestawów instalacji,
- stawki podatku VAT dla czynności montażu instalacji w zależności od miejsca zainstalowania,
- braku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania przez Gminę mieszkańcom prawa własności instalacji.
Fragment:
Zatem w przedmiotowej sprawie czynnością podlegającą opodatkowaniu nie jest samo przekazanie przez Gminę po okresie trwałości projektu prawa własności przedmiotowej instalacji lecz świadczenie przez Gminę usługi montażu i podpięcia instalacji tj. kolektorów słonecznych lub kotłów na biomasę, której zakończenie nastąpi – jak wyżej wskazano - po upływie tego okresu. Po okresie utrzymania trwałości projektu – wykonaniu usługi montażu i podpięcia instalacji - wszystkie instalacje zostaną przekazane na własność właścicielom nieruchomości bez odrębnej odpłatności oprócz tej, która została już przez mieszkańca poniesiona na podstawie zawartej umowy. Zatem w analizowanym przypadku mające nastąpić po upływie okresu trwałości projektu przekazanie własności instalacji tj. kolektorów słonecznych lub kotłów na biomasę stanowi część realizowanej przez Gminę usługi montażu i podpięcia ww. instalacji. Czynność ta stanowi finalne wykonanie usługi Gminy. W konsekwencji, w braku dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, wpłaty otrzymane od mieszkańców jako zaliczki na poczet realizacji usługi montażu i podpięcia instalacji należy traktować jako całość wynagrodzenia należnego Gminie w związku z jej świadczeniami, w tym w związku z przeniesieniem własności przedmiotowych instalacji. W konsekwencji, po opodatkowaniu wpłat dokonanych przez mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu i podpięcia instalacji tj. kolektorów słonecznych lub kotłów na biomasę, Gmina nie ma obowiązku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT samej czynności przekazania mieszkańcom prawa własności instalacji.
2017
8
sie

Istota:
Stawka podatku VAT dla usług montażu instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych o powierzchni nieprzekraczającej 300 m2 świadczonych przez wykonawcę.
Fragment:
Gmina po wyłonieniu wykonawców będzie zawierała umowy z firmami dokonującymi faktycznych usług montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych. Zakres świadczenia wykonawcy instalacji solarnych i fotowoltaicznych obejmuje: zapewnienie współdziałania instalacji istniejącej do podgrzewania c.w.u. z instalacją solarną i fotowoltaiczną - użytkownik musi mieć zapewnioną c.u.w. w okresach niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających pracę instalacji solarnych i fotowoltaicznych; zakup i wykonanie montażu instalacji solarnych na dachach, ścianie budynków wraz z osprzętem instalacyjnym (układ pompowy, układ bezpieczeństwa, układ hydrauliczny, układ sterowania) w wyznaczonej części budynku; rozruch technologiczny instalacji solarnych i fotowoltaicznych; przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem dla użytkowników; usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym (5 lat od daty odbioru końcowego). Zakres świadczenia Gminy ... na rzecz mieszkańca obejmuje: wybór projektanta w celu weryfikacji i oceny możliwości montażu instalacji; przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego; koordynacja realizacji zadania; rozliczenie zadania; złożenie wniosku o płatność; monitoring wad i usterek zgłaszanych przez mieszkańców; ubezpieczenie instalacji przez okres 5 lat od daty odbioru końcowego.
2017
25
lip

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT wpłat dokonywanych przez mieszkańców Gminy stanowiących 15% wkładu własnego w kosztach montażu instalacji fotowoltaicznych/pomp ciepła w ramach realizowanego projektu oraz opodatkowanie podatkiem VAT czynności przekazania przez Gminę prawa własności instalacji fotowoltaicznych/pomp ciepła na rzecz mieszkańców po 5 latach od zakończenia projektu.
Fragment:
(...) instalacji fotowoltaicznych i/lub pomp ciepła w ramach realizowanego projektu powinny być opodatkowane podatkiem VAT. Wpłaty te powinny być opodatkowane według stawki: 8%, gdy instalacja ma miejsce w/na budynku mieszkalnym o powierzchni nie przekraczającej 300 m kw., 23%, gdy instalacja ma miejsce na gruncie przy budynku mieszkalnym lub w jego okolicy oraz gdy instalacja ma miejsce na budynku gospodarczym. Planowana inwestycja jest jednym z zadań własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Obniżona stawka wynika z art. 41 ust. 2 i 12-12b z uwzględnieniem art. 146a pkt 2 ustawy o VAT. Instalacja zainstalowana będzie na dachu lub przytwierdzona do ściany budynku mieszkalnego o pow. użytkowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego nieprzekraczającej 300 m kw. Ad 2. Przeniesienie prawa własności instalacji na rzecz właścicieli budynków nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Po 5-letnim okresie trwałości projektu mieszkańcy (Uczestnicy projektu), na których budynkach zainstalowane zostaną instalacje fotowoltaiczne i/lub pompy ciepła, przejmą prawo własności instalacji, bez konieczności dokonywania przez nich dodatkowych płatności na rzecz Gminy.
2017
22
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Instalacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.