Instalacja | Interpretacje podatkowe

Instalacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to instalacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Istota:
 • prawa do zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, w części dotyczącej instalacji solarnych i fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych,
 • opodatkowania podatkiem VAT wpłat mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych i określenia stawki podatku dla ww. wpłat.
 • Fragment:
  Gmina podpisując umowę z wykonawcą robót budowlanych na montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych z materiałów i urządzeń wykonawcy wraz z uruchomieniem instalacji wejdzie w rolę podmiotu świadczącego usługę wykonywaną w ramach wykorzystania lokalnych odnawialnych źródeł energii. Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Środki z dofinansowania w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych wpłyną na konto Gminy. Wpłaty dokonywane przez mieszkańców (właścicieli budynków) mają charakter obowiązkowy. Realizacja inwestycji czyli montaż kompletnych instalacji solarnych i fotowoltaicznych będzie uzależniona od wpłat dokonanych przez poszczególnych mieszkańców. Panele słoneczne i fotowoltaiczne w zależności od możliwości montowane będą na dachach, elewacjach jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub na gruncie. Powierzchnia prywatnych budynków mieszkalnych, na których będą zamontowane instalacje solarne i fotowoltaiczne nie przekracza 300 m 2 . Wytworzona energia elektryczna z instalacji fotowoltaicznych wykorzystywana będzie wyłącznie w budynku mieszkalnym. Budynki mieszkalne, na których będą montowane instalacje solarne i fotowoltaiczne nie są zaliczane do budynków objętych społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
  2018
  6
  mar

  Istota:
 • opodatkowanie podatkiem VAT wpłat uczestników projektu z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji,
 • stawka podatku VAT dla usług montażu ww. instalacji świadczonych na rzecz uczestników projektu,
 • prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu,
 • brak odrębnego opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania uczestnikom projektu prawa własności instalacji po upływie okresu trwałości projektu,
 • obowiązek wykazania przez Gminę podatku należnego z tytułu nabytej od wykonawcy usługi montażu instalacji na rzecz uczestników projektu i stawki podatku VAT dla tej usługi
 • Fragment:
  (...) Instalacji wraz z upływem okresu trwania umowy o wzajemnych zobowiązaniach? Czy Gmina będzie zobowiązana do wykazania w jej deklaracji podatkowej podatku od usługi wykonanej przez podmiot realizujący na jej zlecenie usługę montażu Instalacji? Jeśli tak, to według jakiej stawki? Zdaniem Wnioskodawcy, Otrzymane na rachunek bankowy Gminy wpłaty mieszkańców na montaż Instalacji powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług jako odpłatne świadczenie usług. Instalacje montowane na dachu lub przytwierdzone do ściany budynku mieszkalnego oraz Instalacje systemu solarnego, montowane w kotłowni budynku mieszkalnego (tylko i wyłącznie) powinny być opodatkowane wg stawki VAT 8%, jeżeli Instalacje montowane będą w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym nieprzekraczających 300 m 2 . Natomiast Instalacje, zainstalowane na przydomowym gruncie oraz na budynkach gospodarczych powinny być opodatkowane wg stawki VAT 23%. Instalacje zamontowane w budynkach przekraczających 300 m 2 będą opodatkowane stawką 8% i 23% VAT, przy czym stawkę 8% VAT stosuje się tylko do części robót, odpowiadających udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.
  2018
  16
  lut

  Istota:
  W zakresie ustalenia jaką stawką powinien być opodatkowany montażu Instalacji na budynku lub wewnątrz budynku jednorodzinnego mieszkalnego, a jaką stawką w przypadku montażu instalacji na gruncie obok budynku jednorodzinnego mieszkalnego
  Fragment:
  Kontrahenci będą wykonywali na rzecz Gminy następujące świadczenia i będą one dotyczyły wszystkich budynków: dostawę i montaż zestawów Instalacji; zapewnienie współdziałania instalacji istniejącej do podgrzewania c.w.u. z Instalacją; wykonanie zestawów Instalacji; rozruch technologiczny Instalacji; przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom; usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym; dostawę i montaż kotłów c.o. opalanych biomasą; rozruch technologiczny kotłów c.o.; przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom; usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym. Kontrahenci, którzy będą wykonywać świadczenia na rzecz Gminy są czynnymi podatnikami, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2: Jaką stawką powinien być opodatkowany montażu Instalacji na budynku lub wewnątrz budynku jednorodzinnego mieszkalnego, a jaką stawką w przypadku montażu instalacji na gruncie obok budynku jednorodzinnego mieszkalnego? Stanowisko Wnioskodawcy odnoszące się do pytania nr 2: Instalacje montowane na dachu budynku lub przytwierdzane do ściany budynku jednorodzinnego mieszkalnego powinny być opodatkowane wg stawki 8%, jeżeli instalacje montowane będą w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym, nieprzekraczających 300 m kw.
  2018
  15
  lut

  Istota:
  W zakresie ustalenia jaką stawką należy opodatkować usługę montażu instalacji na budynkach plebanii
  Fragment:
  Kontrahenci będą wykonywali na rzecz Gminy następujące świadczenia i będą one dotyczyły wszystkich budynków: dostawę i montaż zestawów Instalacji; zapewnienie współdziałania instalacji istniejącej do podgrzewania c.w.u. z Instalacją; wykonanie zestawów Instalacji; rozruch technologiczny Instalacji; przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom; usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym; dostawę i montaż kotłów c.o. opalanych biomasą; rozruch technologiczny kotłów c.o.; przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom; usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym. Kontrahenci, którzy będą wykonywać świadczenia na rzecz Gminy są czynnymi podatnikami, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie oznaczone we wniosku jako nr 6: Jaką stawką należy opodatkować usługę montażu instalacji na budynkach plebanii? Stanowisko Wnioskodawcy odnoszące się do pytania nr 6: Usługę montażu Instalacji na budynku plebanii należy opodatkować stawką 8%. Uzasadnienie Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia i 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.
  2018
  15
  lut

  Istota:
 • określenia podstawy opodatkowania usług montażu instalacji kolektorów słonecznych wykonywanej na rzecz mieszkańców przez Gminę,
 • opodatkowania podatkiem VAT wpłat mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu ww. instalacji oraz stawki podatku VAT w części dotyczącej usług montażu ww. instalacji w/na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni nieprzekraczającej 300 m2 oraz na budynkach gospodarczych lub na konstrukcji umieszczonej na gruncie działek,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na świadczenie usług montażu ww. instalacji na rzecz mieszkańców w związku z realizacją projektu,
 • obowiązku wykazania przez Gminę podatku należnego z tytułu nabytej od podmiotu dokonującego usługi montażu ww. instalacji.
 • Fragment:
  (...) instalacji oraz stawki podatku VAT w części dotyczącej usług montażu ww. instalacji w/na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni nieprzekraczającej 300 m 2 oraz na budynkach gospodarczych lub na konstrukcji umieszczonej na gruncie działek – jest prawidłowe, prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na świadczenie usług montażu ww. instalacji na rzecz mieszkańców w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe, obowiązku wykazania przez Gminę podatku należnego z tytułu nabytej od podmiotu dokonującego usługi montażu ww. instalacji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 listopada 2017 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: określenia podstawy opodatkowania usług montażu instalacji kolektorów słonecznych wykonywanej na rzecz mieszkańców przez Gminę, opodatkowania podatkiem VAT wpłat mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu ww. instalacji oraz stawki podatku VAT w części dotyczącej usług montażu ww. instalacji w/na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni nieprzekraczającej (...)
  2018
  15
  lut

  Istota:
 • opodatkowania podatkiem VAT wpłat mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji systemów fotowoltaicznych i biomasy,
 • stawki podatku VAT dla usługi montażu ww. instalacji,
 • podstawy opodatkowania dla usługi montażu ww. instalacji,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 • Fragment:
  W ramach projektu, Gmina zawrze z mieszkańcami umowy, które będą stanowiły, że w zamian za jednorazową odpłatnością ze strony mieszkańca (wynagrodzenie) na rzecz Gminy, wykona ona montaż i podpięcie instalacji na/w budynkach mieszkańców Gminy oraz gruncie poszczególnych nieruchomości, w skład których będą wchodziły: instalacje fotowoltaiczne lub kotły na biomasę (dalej łącznie jako Instalacje); udostępni zamontowane instalacje na rzecz mieszkańców, a także przeniesie prawa do własności na rzecz mieszkańców po upływie określonego czasu (po okresie trwałości projektu). Gmina w ramach realizacji przedmiotowej umowy zabezpieczy rzeczową i finansową realizację projektu, na którą składa się wyłonienie wykonawcy instalacji oraz nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustalenie harmonogramu montażu instalacji, sprawowanie bieżącego nadzoru nad przebiegiem prac, przeprowadzenie odbiorów końcowych oraz rozliczenie finansowe Projektu. Warunki zawarte w umowach z mieszkańcami na wykonanie usługi montażu instalacji fotowoltaicznych i kotłów na biomasę będą jednakowe dla wszystkich mieszkańców. Wraz z upływem okresu trwania umowy z danym mieszkańcem nastąpi przekazanie instalacji mieszkańcowi na własność (bez odrębnej umowy). Zatem Gmina pozostanie właścicielem Instalacji do czasu upływu okresu trwania umów z mieszkańcami.
  2018
  8
  lut

  Istota:
  W zakresie opodatkowania podatkiem VAT wpłat otrzymywanych od mieszkańców z tytułu wkładu własnego na montaż instalacji w ramach opisanego we wniosku projektu oraz stawki podatku VAT dla czynności montażu instalacji i opodatkowania podatkiem VAT dotacji otrzymanej przez Gminę w ramach dopłaty do kosztów montażu instalacji.
  Fragment:
  (...) instalacji na gruncie i budynku gospodarczym obok budynku mieszkalnego? Czy otrzymana przez Gminę dotacja w wysokości 60% w ramach dopłaty do kosztów montażu instalacji powinna być opodatkowana podatkiem VAT? Jeżeli tak to w jakiej wysokości? Stanowisko Wnioskodawcy: Otrzymane na rachunek bankowy Gminy wpłaty mieszkańców na montaż instalacji powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług jako odpłatne świadczenie usług. Instalacje montowane na dachu lub przytwierdzone do ściany budynku mieszkalnego (tylko i wyłącznie) powinny być opodatkowane wg stawki VAT 8%, jeżeli instalacje montowane będą w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym nieprzekraczających 300 m 2 . Natomiast instalacje, zainstalowane na przydomowym gruncie lub zainstalowane w budynkach, które nie spełniają kryteriów budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym powinny być opodatkowane wg stawki VAT 23%. Otrzymana dotacja unijna powinna być opodatkowana podatkiem VAT wg stawki VAT 8%, jeżeli instalacje montowane będą w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym nieprzekraczających 300 m 2 . Natomiast instalacje, zainstalowane na przydomowym gruncie lub zainstalowane w budynkach, które nie spełniają kryteriów budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym powinny być opodatkowane wg stawki VAT 23%.
  2018
  6
  lut

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wpłat dokonywanych przez osoby fizyczne, na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowiących 35% wartości projektu oraz stawki podatku; w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu związanych z realizacją projektu oraz w zakresie braku naliczenia i odprowadzenia podatku VAT od otrzymanego dofinansowania na realizację projektu.
  Fragment:
  Po zakończeniu prac montażowych i ich odbiorze Gmina podpisze z właścicielem budynku jako użytkownikiem instalacji wzajemną protokół/umowę przekazującą właścicielowi nieruchomości w użytkowanie instalacje w zamian za nadzór i konserwacje instalacji do momentu jej wykupu przez właściciela nieruchomości. Po upływie minimum 5 letniego okresu użytkowania, całość zestawu instalacji fotowoltaicznej/solarnej zostanie sprzedana i przejdzie na własność właściciela nieruchomości. Przeniesienie prawa własności zostanie uregulowane odrębną umową. Cena zakupu instalacji będzie ustalona w następujący sposób: cena indywidualna instalacji ustalona dla Gminy przez dostawcę w przetargu, zostanie pomniejszona o wartość odpisów amortyzacyjnych za okres od przejęcia instalacji na mocy umowy barterowej do czasu wykupu instalacji i pomniejszona o wartość wniesionego wkładu własnego przez właścicieli poszczególnych nieruchomości. Kwoty zapłacone przez mieszkańców po upływie minimum 5 letniego okresu użytkowania instalacji stanowić będą wynagrodzenie za usługę budowy przedmiotowych instalacji. Celem projektu jest ograniczenie emisji CO2 poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Projekt obejmuje zakup i instalację zestawów kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w nieruchomościach będących własnością mieszkańców Gminy.
  2018
  27
  sty

  Istota:
 • opodatkowania podatkiem VAT wpłat uczestników projektu z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji,
 • stawki podatku VAT dla usług montażu ww. instalacji świadczonych na rzecz uczestników projektu,
 • prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu,
 • braku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania uczestnikom projektu prawa własności instalacji po upływie okresu trwałości projektu,
 • obowiązku wykazania przez Gminę podatku należnego z tytułu nabytej od wykonawcy usługi montażu instalacji na rzecz uczestników projektu i stawki podatku VAT dla tej usługi
 • Fragment:
  (...) Instalacji wraz z upływem okresu trwania umowy o wzajemnych zobowiązaniach? (oznaczone we wniosku ORD-IN jako pkt d)) Czy Gmina będzie zobowiązana do wykazania w jej deklaracji podatkowej podatku od usługi wykonanej przez podmiot realizujący na jej zlecenie usługę montażu Instalacji? Jeśli tak, to według jakiej stawki? (oznaczone we wniosku ORD-IN jako pkt e)) Zdaniem Wnioskodawcy: Otrzymane na rachunek bankowy Gminy wpłaty mieszkańców na montaż Instalacji powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług jako odpłatne świadczenie usług. (oznaczone we wniosku ORD-IN jako pkt a)) Instalacje montowane na dachu lub przytwierdzone do ściany budynku mieszkalnego oraz Instalacje systemu solarnego, montowane w kotłowni budynku mieszkalnego (tylko i wyłącznie) powinny być opodatkowane wg stawki VAT 8%, jeżeli Instalacje montowane będą w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym nieprzekraczających 300 m 2 . Podobnie Instalacje zamontowane na budynku plebanii powinny zostać opodatkowane stawką 8% VAT. Natomiast Instalacje, zainstalowane na przydomowym gruncie oraz na budynkach gospodarczych powinny być opodatkowane wg stawki VAT 23%. Instalacje (...)
  2018
  26
  sty

  Istota:
  - opodatkowania podatkiem VAT otrzymanych przez Gminę na jej rachunek bankowy wpłat mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji,
  - zastosowanie właściwej stawki podatku VAT dla usługi montażu instalacji,
  - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu,
  - brak odrębnego opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania przez Gminę mieszkańcom prawa własności instalacji.
  Fragment:
  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy otrzymane przez Gminę wpłaty na rachunek bankowy z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji powinny być opodatkowane podatkiem VAT jako wynagrodzenie za świadczoną usługę? Jeśli tak, to jaką stawką podatku w przypadku montażu instalacji na budynku lub wewnątrz budynku jednorodzinnego mieszkalnego, a jaką stawką w przypadku montażu instalacji na budynku gospodarczym lub gruncie obok budynku jednorodzinnego mieszkalnego? Jeżeli wpłaty mieszkańców zostaną opodatkowane, to czy Gminie przysługiwać będzie pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu? Czy poza odprowadzeniem podatku VAT od wkładu własnego mieszkańców, Gmina będzie zobligowana do odrębnego opodatkowania podatkiem VAT przekazania mieszkańcom własnej instalacji wraz z upływem okresu trwania umowy o wzajemnych zobowiązaniach? Stanowisko Wnioskodawcy: Otrzymane na rachunek bankowy Gminy wpłaty mieszkańców na montaż instalacji powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług jako odpłatne świadczenie usług. Instalacje montowane na dachu lub przytwierdzone do ściany budynku jednorodzinnego mieszkalnego powinny być opodatkowane według stawki VAT 8%, natomiast instalacje montowane na budynku gospodarczym lub gruncie powinny być opodatkowane stawką 23%.
  2018
  24
  sty
  © 2011-2018 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Instalacja
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.