Instalacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to instalacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
gru

Istota:

- Opodatkowanie podatkiem VAT zaliczek i wkładów własnych mieszkańców z tytułu udziału w kosztach montażu Instalacji;
- Stawki podatku VAT dla usług montażu ww. Instalacji na rzecz uczestników Projektu;
- Prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z realizacją Inwestycji;
- Ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu montażu Instalacji.

Fragment:

(...) Instalacji uzyska odpowiednie roszczenia gwarancyjne, roszczenia z tytułu rękojmi za wady oraz inne roszczenia umowne do Wykonawcy lub producenta Instalacji); niewprowadzania jakichkolwiek zmian technicznych w Instalacji przez cały czas trwania Projektu (w tym również w okresie pięciu lat od zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji Projektu). Zgodnie z Umowami Udziału, po zakończeniu prac instalacyjnych, Instalacje będą własnością Gminy do czasu ich sprzedaży na rzecz Mieszkańców. Jednocześnie, w terminie 30 dni od podpisania pomiędzy Gminą a Wykonawcą protokołu odbioru Instalacji, Gmina i Mieszkaniec zawrą umowę użyczenia Instalacji. Po upływie okresu użyczenia Instalacji Gmina oraz Mieszkaniec zobowiązali się zawrzeć umowę kupna-sprzedaży instalacji, w której Gmina zobowiąże się do sprzedaży Instalacji, a Mieszkaniec do jej nabycia za określoną cenę. Cena zakupu Instalacji będzie ustalona w następujący sposób: cena indywidualna Instalacji ustalona dla Gminy przez dostawcę i/lub Wykonawcę w przetargu, pomniejszona o wartość odpisów amortyzacyjnych za okres od przejęcia Instalacji na mocy użyczenia do czasu zakupu Instalacji zgodnie z obowiązującą stawką amortyzacji, pomniejszona o wartość wniesionego Wkładu własnego Mieszkańca.

2018
28
lis

Istota:

Ustalenie stawki dla usług wykonywania instalacji odgromowych.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania instalacji elektrycznej (43.21.Z – kod PKD). W ramach prowadzenia działalności gospodarczej wykonuje instalacje odgromowe w budynkach, które zalicza się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy o podatku VAT. Są to budynki mieszkalne w spółdzielniach mieszkaniowych, wspólnotach mieszkaniowych. Instalacje odgromowe wykonane są w ramach remontu, modernizacji polegającej na wymianie istniejącej, często niesprawnej instalacji odgromowej budynków mieszkalnych, nie spełniających aktualnych norm i przepisów prawa budowlanego. Powstałe instalacyjne odgromowe są i będą w sposób trwały połączone z elementami konstrukcyjnymi budynku. Remont i modernizacja instalacji odgromowej polega na : demontażu istniejącej niesprawnej instalacji odgromowej; montażu instalacji odgromowej trwale połączonej z fundamentem budynku oraz dachem obiektu budowlanego za pomocą drutu ocynkowanego F18. Drut jest umieszczany w specjalnych przeznaczonych do tego rurkach pod strukturą ociepleniową budynku. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia stawki podatku dla usługi wykonywania instalacji odgromowych w budynkach mieszkalnych.

2018
28
lis

Istota:

- opodatkowanie przez Gminę usług termomodernizacji (modernizacji) świadczonych na rzecz mieszkańców;
- stawki podatku obowiązujące dla tych usług;
- nieopodatkowanie przez Gminę przekazania własności Instalacji na rzecz Mieszkańców po okresie trwania Umowy
- prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących poniesione wydatki na zakup i montaż Instalacji
- obowiązek zastosowania tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia z tytułu nabycia od Wykonawcy usług związanych z zakupem i montażem Instalacji w związku z realizacją projektu.

Fragment:

(...) Instalacji – jest prawidłowe stawki podatku obowiązującej dla nabywanych przez Gminę usług montażu Instalacji solarnych – jest prawidłowe nieopodatkowania przez Gminę przekazania własności Instalacji na rzecz Uczestników projektu, po upływie tzw. okresu trwałości Inwestycji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 26 października 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej dla świadczonych przez Gminę usług wykonania instalacji solarnych na rzecz Uczestników projektu, prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację Inwestycji, obowiązku zastosowania tzw. „ mechanizmu odwrotnego opodatkowania ” z tytułu nabycia od Wykonawcy, usług związanych montażem Instalacji, stawki podatku obowiązującej dla nabywanych przez Gminę usług montażu Instalacji solarnych, nieopodatkowania przez Gminę przekazania własności Instalacji na rzecz Uczestników projektu, po upływie tzw. okresu trwałości Inwestycji. We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

2018
8
lis

Istota:

- Opodatkowanie podatkiem VAT wpłat otrzymanych przez Gminę na rachunek bankowy z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji jako wynagrodzenia za odpłatnie świadczoną usługę,
- Określenie stawki podatku VAT dla czynności montażu instalacji OZE w zależności od miejsca ich zainstalowania,
- Odrębne opodatkowanie podatkiem VAT przekazania mieszkańcom własności instalacji wraz z upływem okresu trwania umowy o wzajemnych zobowiązaniach,
- Odrębne opodatkowanie podatkiem VAT użyczenia mieszkańcom instalacji po terminie ostatecznego zakończenia realizacji projektu,
- Opodatkowanie nabytych usług od wykonawcy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 oraz zobowiązania Gminy do wykazania w jej deklaracji podatkowej podatku od usługi wykonanej przez podmiot realizujący na jej zlecenie usługę montażu instalacji,
- Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w przypadku opodatkowania wpłat mieszkańców,
- Określenie podstawy opodatkowania usługi, która będzie wykonywana przez Gminę.

Fragment:

Odnosząc się do stawki podatku dla czynności montażu instalacji należy wskazać, że jej wysokość jest uzależniona od miejsca zainstalowania instalacji. Z opisu sprawy wynika, że planowana przez Gminę realizacja inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii, w szczególności zakupu i zainstalowania kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych. Gmina wykona montaż i podpięcie instalacji na budynkach (mieszkalnych lub gospodarczych) lub gruncie mieszkańców Gminy, a także udostępni zamontowane instalacje na rzecz mieszkańca. Budynki, na których będą zamontowane instalacje OZE mają powierzchnię użytkową nie przekraczającą 300 m 2 . Budynki będące przedmiotem wniosku mają symbol 1110 - budynki mieszkalne jednorodzinne. W niektórych przypadkach, gdy instalacja kolektorów lub paneli na dachach budynków mieszkalnych jest nieuzasadniona lub niemożliwa dopuszcza się ich instalację na gruncie lub poza budynkiem mieszkalnym instalacje. Mając zatem na uwadze powyższe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa stwierdzić należy, że w przypadku gdy montaż instalacji będzie wykonany na/w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni nieprzekraczającej 300 m 2 , w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, a budynki te stanowią obiekty budowlane zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy, to ww. czynności będą opodatkowane 8% stawką podatku, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.

2018
8
lis

Istota:

Brak opodatkowania otrzymanego dofinansowania; prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z nabyciem i montażem instalacji oraz brak obowiązku rozliczenia podatku naliczonego w drodze odwrotnego obciążenia.

Fragment:

W pierwszym przypadku zakres będzie obejmował zakup i montaż instalacji (tj. Instalacji oraz Instalacji na cele gminne) przez Wykonawcę na rzecz Gminy, natomiast w drugim przypadku będzie prawidłowe zamontowanie Instalacji (tak aby mogły właściwie funkcjonować) i udostępnienie ich przez Gminę do korzystania Mieszkańcowi. Cena usługi realizowanej przez Wykonawcę na rzecz Gminy i cena usługi termomodernizacji/modernizacji realizowanej przez Gminę na rzecz Mieszkańca będzie obejmowała zatem zupełnie odmienne świadczenia i z tego powodu niewłaściwym byłoby twierdzenie, że dofinansowanie uzyskane przez Gminę do ceny zakupu i montażu instalacji będzie dofinansowaniem do ceny świadczonych przez nią usług na rzecz Mieszkańca. Skoro pozyskana dotacja przeznaczona będzie na pokrycie kosztów zakupu i montażu instalacji na rzecz Gminy (tj. Instalacji oraz Instalacji na cele gminne), to oznacza, że w opisanej sytuacji wystąpi dotacja o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny sprzedaży usług realizowanych następnie przez Gminę na rzecz Mieszkańców. Owszem, nie można zaprzeczyć, że Gmina wykorzysta nabyte przez nią Instalacje w toku świadczonej przez nią następnie usługi termomodernizacji/modernizacji, jednakże związek taki nie będzie związkiem, o którym mowa w art. 29a ustawy o VAT, tj. nie uzasadnia twierdzenia, że dofinansowanie uzyskane dla potrzeb zakupu przez Gminę Instalacji będzie miało bezpośredni wpływ na cenę usług świadczonych przez Gminę.

2018
1
lis

Istota:

Opodatkowanie wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu wkładu własnego na pokrycie kosztu montażu instalacji fotowoltaicznych, prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wykazanego na fakturach związanych z zakupem i montażem instalacji OZE na budynkach/gruncie podmiotów indywidualnych, budynkach użyteczności publicznej oraz opodatkowanie dotacji w części dotyczącej usług montażu instalacji OZE na budynkach/gruncie podmiotów indywidualnych i budynkach użyteczności publicznej.

Fragment:

Gmina na pokrycie wkładu własnego zawarła umowy cywilno-prawne o relacjach finansowych, zgodnie z którymi właściciele nieruchomości, na których zostanie zamontowana instalacja wpłacą środki na pokrycie wkładu własnego w wysokości 50% kosztów brutto danej instalacji. Po okresie utrzymania trwałości projektu czyli po upływie 5 lat od otrzymania płatności końcowej, instalacje zostaną protokolarnie przekazane mieszkańcom - właścicielom posesji na własność. Z uczestnikami projektu zostały również zawarte umowy użyczenia dot. części nieruchomości, np. dachów, zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, gruntu, części wewnętrznych budynku, niezbędnych do montażu instalacji OZE. Przez okres trwałości właścicielem instalacji będzie Gmina. Na ten okres Gmina nieodpłatnie użyczy właścicielom nieruchomości instalację OZE do zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych gospodarstw domowych i korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem. Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Środki z dofinansowania w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych wpłyną na konto Gminy. Wpłaty dokonywane przez mieszkańców (właścicieli nieruchomości) mają charakter obowiązkowy. Realizacja inwestycji czyli montaż kompletnych instalacji fotowoltaicznych będzie uzależniona od wpłat dokonanych przez poszczególnych mieszkańców.

2018
20
paź

Istota:

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Fragment:

Przy czym: przedmiotem umowy będzie: wykonanie na rzecz uczestnika (mieszkańca Miasta) określonego rodzaju instalacji (źródła energii cieplnej – kotła gazowego albo instalacji odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych), które obejmuje m.in. zaprojektowanie danej instalacji, jej dostawę i montaż oraz wykonanie innych usług, które są niezbędne w celu prawidłowego użytkowania tej instalacji przez okres związania umową; Te usługi to: dokonanie weryfikacji technicznej, rozumianej jako sprawdzenie technicznych możliwości wykonania instalacji, ustalenie miejsca przeznaczonego na wykonanie tej instalacji wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej tego miejsca wykonanej przez Wykonawcę wyłonionego przez Miasto; dostawa materiałów niezbędnych do wykonania instalacji; sprawdzenie prawidłowości montażu oraz uruchomienie zamontowanej instalacji; przeszkolenie z obsługi zamontowanej instalacji; przeglądy i konserwacja wykonanych instalacji; w przypadku niedokonania wpłaty przez mieszkańca (uczestnika projektu) na rzecz realizacji projektu umowa ulega rozwiązaniu, wykonana w budynku mieszkalnym mieszkańca (tj. budynku, do którego uczestnik posiada określony tytuł prawny) instalacja będzie własnością Miasta przez okres trwałości projektu wynoszący (...)

2018
19
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez Miasto na rzecz mieszkańców w zakresie opodatkowania przekazania przez mieszkańców wpłat na pokrycie podatku VAT od 85% wartości kosztów kwalifikowanych Instalacji OZE oraz stawki podatku VAT dla wpłat z tytułu wkładu własnego mieszkańców na poczet montażu Instalacji OZE.

Fragment:

Każdy uczestnik projektu zobowiązuje się do uczestniczenia w kosztach planowanego montażu instalacji na potrzeby jego indywidualnego gospodarstwa domowego – wnosząc tzw. wkład własny – 15% kosztów kwalifikowalnych danej Instalacji OZE, wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. kosztu zakupu i montażu Instalacji OZE oszacowanego na etapie wyceny danej instalacji sporządzonej na podstawie wizji lokalnej oraz wartość podatku VAT od całkowitej wartości instalacji. Wkład własny mieszkańców wpłacany będzie na wskazane w regulaminie konto bankowe. Wkład własny mieszkańców obejmuje również poniższe koszty niekwalifikowalne (jedynie w przypadku ich wystąpienia): różnicę pomiędzy ostateczną wartością netto instalacji wynikającą z przeprowadzonego przez Miasto postępowania przetargowego, a nakładami netto tej instalacji wynikającymi z wyceny sporządzonej na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej (plus odpowiadającego tej kwocie wartości podatku VAT), koszty związane z niestandardowymi warunkami Instalacji OZE, co zwiększy zużycie materiału lub konieczność dokonania modernizacji istniejących instalacji. Miasto planuje przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy dostawy i montażu Instalacji OZE. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że brak wpłaty przez Uczestnika projektu podatku VAT od 85% wartości kosztów kwalifikowalnych spowoduje rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym i montaż instalacji nie odbędzie się.

2018
13
paź

Istota:

Opodatkowanie wpłat mieszkańców dokonywanych na poczet realizacji inwestycji, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi w ramach realizacji projektu, opodatkowanie dofinansowania otrzymanego przez Gminę, obowiązek rozliczenia podatku na zasadach odwrotnego obciążenia w związku z nabyciem instalacji OZE wraz z montażem, opodatkowania czynności przekazania instalacji uczestnikom projektu po upływie okresu amortyzacji, stawki podatku dla usług świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców w ramach projektu.

Fragment:

W interpretacji wskazano: „Przechodząc zatem do kwestii braku odrębnego opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania przez Gminę uczestnikom projektu prawa własności instalacji, należy zauważyć, że przedmiotowe instalacje, tj. kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, piece na pellet oraz pompy ciepła pozostaną własnością Gminy do końca okresu trwałości projektu. Po okresie utrzymania trwałości projektu wszystkie instalacje zostaną przekazane na własność właścicielom nieruchomości bez odrębnej odpłatności oprócz tej, która została już przez uczestnika projektu poniesiona na podstawie zawartej umowy. Przeniesienie zatem przez Gminę własności instalacji na uczestników projektu nie będzie stanowić odrębnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ale będzie elementem całościowej usługi świadczonej przez Gminę na rzecz uczestników projektu. W konsekwencji, po opodatkowaniu wpłat dokonanych przez mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu przedmiotowych instalacji, czynność przekazania przez Gminę mieszkańcom prawa własności ww. instalacji po upływie 5 lat od zakończenia projektu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”. W ocenie Wnioskodawcy czynność przekazania uczestnikom projektu (mieszkańcom Gminy) instalacji po upływie wskazanego okresu nie podlega odrębnemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem będzie to element usługi świadczonej przez Gminę na rzecz uczestników projektu.

2018
13
paź

Istota:

Zwolnienie środków pieniężnych otrzymanych na montaż instalacji OZE lub/i wymianę źródła ciepła na kocioł na pellet

Fragment:

W odpowiedzi na ogłoszenie o możliwości uzyskania dofinansowania na montaż instalacji OZE złożył On podanie do Związku ... z siedzibą w ... o zakwalifikowanie do projektu i przyznanie grantu na montaż instalacji OZE. Wnioskodawca został zakwalifikowany do projektu i ma możliwość uzyskania grantu. Grant zostanie sfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020. Grant to wsparcie finansowe dla osób fizycznych polegający na refundacji części kosztów (z wyłączeniem podatku VAT) związanych z montażem instalacji OZE lub/i wymianą źródła ciepła na kocioł na pellet. Umowa powierzenia grantu zostanie zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Związkiem ... z siedzibą w ... Wnioskodawca samodzielnie dokona zakupu ww. urządzeń. Na mocy umowy powierzenia grantu koszty przez Niego poniesione zostaną mu częściowo zrefundowane. Zakupione urządzenia oraz instalacja OZE będą własnością Wnioskodawcy. Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020. Wysokość grantu dla mieszkańca wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych netto montażu instalacji OZE lub kotła na pellet.