Instalacja | Interpretacje podatkowe

Instalacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to instalacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach projektu
Fragment:
Według Wnioskodawcy otrzymane na rachunek bankowy Gminy wpłaty mieszkańców na montaż instalacji w ramach projektu powinny być opodatkowane podatkiem VAT według stawki 8% w przypadku instalacji na budynkach mieszkalnych PKOB 11 i 23% w przypadku instalacji poza tymi budynkami. Obniżona stawka wynika z art. 41 ust. 2 i 12 - 12b z uwzględnieniem art. 146a pkt 2 ustawy o VAT. Instalacje zamontowane będą na dachach budynków mieszkalnych o powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego nieprzekraczającej 300 m2, a więc zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Spełnione więc będą warunki zastosowania 8 % stawki podatku VAT. Ad.2. Przeniesienie prawa własności instalacji na rzecz właścicieli budynków mieszkalnych nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Po 5-letnim okresie trwałości projektu mieszkańcy, na budynkach na których zainstalowane zostaną ww. instalacje przejmą prawo do własności instalacji, bez konieczności dokonywania przez nich dodatkowych płatności na rzecz Gminy. Przyjęcie własności zostanie udokumentowane protokołem podpisanym przez strony przekazującą i przyjmującą instalację. W konsekwencji całość należności Gminy od mieszkańców, w związku z wykonywaniem instalacji na ich budynkach mieszkalnych, to kwota wpłaty z tytułu uczestnictwa w projekcie, o którym mowa.
2017
11
lut

Istota:
W zakresie preferencyjnej stawki podatku dla świadczonych usług
Fragment:
Zakres prac, które Wnioskodawca będzie wykonywać wewnątrz budynku w lokalach mieszkalnych, na klatkach schodowych i korytarzach, na strychu, w piwnicach lokatorskich to: Remont polegający na: - wymianie instalacji oświetleniowej - przewodów oraz punktów świetlnych - wymianie instalacji elektrycznej - przewodów, gniazd, włączników podtynkowych oraz nadtynkowych. Modernizacja polegająca na : - montażu nowej instalacji oświetleniowej i elektrycznej, jeśli zajdzie potrzeba wymiany starej instalacji nie nadającej się do użytku (zagrażającej bezpieczeństwu). Bieżące usuwanie awarii i usterek w instalacji elektrycznej i oświetleniowej. Po modernizacji i remoncie instalacji elektrycznej i oświetleniowej, odtworzenie stanu pierwotnego (wykucie, zamurowanie, malowanie, wykonywanie pomiarów instalacji przeciwporażeniowej po wykonywanych robotach) - przystosowanie do użytku. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy do wymienionych usług może stosować obniżoną stawkę VAT w wysokości 8%. Przenosząc powołane przepisy prawa na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że czynności polegające na remoncie instalacji elektrycznej i świetlnej oraz modernizacji instalacji elektrycznej i świetlnej w budynku spełniającym wymogi art. 41 ust. 12a ustawy, czyli zaliczanym do budynków objętych społecznym programem mieszkaniowym, opodatkowane są stawką podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 ustawy.
2017
31
sty

Istota:
- opodatkowanie podatkiem VAT wpłat dokonywanych przez mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach budowy instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów centralnego ogrzewania i pomp ciepła oraz stawki podatkowej dla ww. czynności,
- brak opodatkowania podatkiem VAT czynności oddania przez Gminę przedmiotowych instalacji, stanowiącej jej własność, mieszkańcom w bezpłatne użytkowanie, w okresie 5 lat od zakończenia projektu,
- odliczenie lub uzyskanie zwrotu podatku naliczonego VAT związanego z wydatkami na realizację projektu,
- brak opodatkowania przekazania przez Gminę prawa własności przedmiotowych instalacji na rzecz mieszkańców, po 5 latach od jego zakończenia, jako odrębnej czynności,
Fragment:
Zaplanowany sposób organizacji i zarządzania przedmiotowymi instalacjami, które zostaną wybudowane na prywatnych posesjach mieszkańców to: 5-letni okres trwałości projektu – pozostawienie instalacji jako własność Gminy, w bezpłatnym użytkowaniu mieszkańców, po zakończeniu trwałości projektu – przeniesienie własności instalacji na rzecz mieszkańców, z równoczesnym zobowiązaniem właścicieli nieruchomości do korzystania z nich. Jednocześnie określony został zamiar przekazania przedmiotowych instalacji mieszkańcom, najpierw w użytkowanie, później na własność, a więc dokonane na początku projektu wpłaty mieszkańców za świadczenie Gminy na ich rzecz należy określić jako zaliczkę na poczet wykonania przedmiotowych instalacji na działkach prywatnych mieszkańców, która zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy VAT jest obrotem stanowiącym podstawę opodatkowania podatkiem VAT. Wpłaty mieszkańców dokonywane na rachunek bankowy Gminy powinny być opodatkowane stawką: 8%VAT wpłaty dotyczące instalacji na ww. budynkach mieszkalnych, w przypadku gdy część instalacji wykracza poza budynek mieszkalny a część instalacji znajduje się w nim Wnioskodawca oblicza procentowy udział wartości instalacji w budynku mieszkalnym w całej wartości instalacji. Zaliczkę Wnioskodawca opodatkowuje proporcjonalnie tj. 8% VAT część znajdująca się w budynku mieszkalnym, 23% VAT część znajdująca się poza budynkiem. Ad 2 Oddanie przez Gminę przedmiotowych instalacji, które zostaną wykonane w ramach projektu w bezpłatne użytkowanie mieszkańców, w okresie 5 lat od jego zakończenia, nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem VAT.
2016
15
gru

Istota:
Stawki podatku dla wykonywanych czynności oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na instalację urządzeń fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych.
Fragment:
Po upływie okresu trwałości projektu, Gmina planuje przekazać instalacje na własność mieszkańcom. Do tego okresu instalacje stanowić będą własność Gminy. Nieodpłatne przekazanie po tym okresie, nie będzie jednak stanowiło odrębnej usługi, lecz będzie częścią usługi ciągłej określonej w umowie z mieszkańcem. Z tytułu przekazania instalacji na własność osobom fizycznym Gmina nie otrzyma żadnych dodatkowych korzyści, w związku z czym czynność ta nie będzie podlegała odrębnemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Mimo odległości czasowej pomiędzy wykonaniem usługi montażu instalacji, a przeniesieniem prawa własności, czynności te pozostaną ze sobą ściśle związane i nierozerwalne. Należy traktować je w kategoriach jednej usługi. Osoby fizyczne biorące udział w projekcie będą opłacać swój udział, w wysokości 15% kosztów brutto całej instalacji, na tą wartość gmina wystawi fakturę mieszkańcom i odprowadzi podatek VAT. Gmina uzyska dofinansowanie 85% kwoty netto całej instalacji i otrzyma zwrot podatku VAT naliczonego od faktury Wykonawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku. Czy Gmina może zastosować (...)
2016
2
gru

Istota:
Podleganie opodatkowaniu podatkiem VAT wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji fotowoltaicznych.
Fragment:
Gmina w ramach zawartych z Mieszkańcami cywilnoprawnych umów nie przenosi własności instalacji fotowoltaicznych. Umowy te wprost stwierdzają, że w okresie ich obowiązywania instalacje fotowoltaiczne pozostają własnością Gminy, a Mieszkańcy dostaną je jedynie do korzystania zgodnie z ich przeznaczeniem do zakończenia trwania umowy. Z treści umów wynika jednocześnie, że dopiero wraz z upływem okresu trwania umowy instalacja fotowoltaiczna zostanie przekazana Mieszkańcowi na własność. W konsekwencji należy uznać, że realizując swoje zobowiązania wobec Mieszkańców wynikające z umów, Gmina nie dokonuje dostawy towarów w rozumieniu przepisów o VAT. W okresie obowiązywania umów nie dochodzi do przeniesienia własności instalacji fotowoltaicznych na rzecz Mieszkańców. Jednocześnie Gmina bezsprzecznie wykonuje określone w umowach świadczenia na rzecz Mieszkańców. W szczególności Gmina zobowiązała się do zabezpieczenia rzeczowej realizacji Projektu, na którą ma się składać wyłonienie wykonawcy instalacji fotowoltaicznej oraz nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych, ustalenie harmonogramu montażu instalacji fotowoltaicznych, sprawowanie bieżącego nadzoru nad przebiegiem prac, przeprowadzanie odbiorów końcowych oraz rozliczenie finansowe Projektu.
2016
10
sie

Istota:
Stawka podatku VAT dla usługi montażu instalacji fotowoltaicznych na dachach prywatnych budynków mieszkalnych i na gruncie obok budynków prywatnych.
Fragment:
Inwestycja ma obejmować zakup i montaż na obiektach znajdujących się na terenie Gminy instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej (dalej: „ ogniwa fotowoltaiczne ” lub „ instalacje fotowoltaiczne ”). Zakup i montaż kompletnych instalacji fotowoltaicznych składający się z paneli fotowoltaicznych, inwertera, konstrukcji nośnej, okablowania, osprzętu instalacyjnego. Inwestycja także obejmie koszty pośrednie, między innymi zarządzania, promocji, wykonania dokumentacji budowy instalacji fotowoltaicznych. Instalacje fotowoltaiczne będą montowane: na dachach budynków prywatnych, należących do Mieszkańców Gminy, które są budynkami mieszkalnymi, na gruncie obok budynków prywatnych, należących do Mieszkańców Gminy, na budynkach i miejscach użyteczności publicznej/gminnej na terenie Gminy, w tym: na dachu Urzędu Miejskiego, oraz na gruncie, na którym znajduje się infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług przez Gminę .... będą wystawiane na Gminę ..... Wydatki ponoszone przez Gminę ..... na nabycie usług wykorzystywanych do realizacji tej inwestycji - budowy instalacji fotowoltaicznych związane będą z wykonywaniem zadań własnych gminy. W inwestycji jednym (nie jedynym) ze źródeł finansowych są wpłaty, w wysokości 15 % wartości inwestycji, dokonywane przez Mieszkańców Gminy biorących udział w programie budowy.
2016
10
sie

Istota:
Czy otrzymane przez Gminę wpłaty obowiązkowe na rachunek bankowy od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji solarnych i zestawów fotowoltaicznych w ramach projektu powinny być opodatkowane podatkiem VAT? Jeżeli tak, to według jakiej stawki podatkowej?
Fragment:
Budynki prywatne, na których zostaną zamontowane instalacje solarne i zestawy fotowoltaiczne są zaliczane do budynków jednorodzinnych i nie będą przekraczały 300 m 2 powierzchni użytkowej. Budynki mieszkalne, na których będą instalowane instalacje solarne i zestawy fotowoltaiczne, sklasyfikowane są w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w: sekcja 1 dział 11 symbol PKOB 1110. Instalacje solarne i zestawy fotowoltaiczne nie będą montowane na budynkach jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2 . Świadczenie dokonywane na rzecz mieszkańców Gminy ..., w oparciu o umowę na montaż instalacji solarnych i zestawów fotowoltaicznych wraz z dostawą urządzeń oraz uruchomienie tego układu ma charakter usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) i nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ww. ustawy. Gmina ... podpisując umowę z wykonawcą na montaż instalacji solarnych i zestawów fotowoltaicznych z materiałów i urządzeń wykonawcy oraz umowy z mieszkańcami Gminy ... na montaż instalacji solarnych i zestawy fotowoltaiczne wraz z dostawą urządzeń i uruchomieniem tych urządzeń wchodzi w rolę podmiotu świadczącego usługę wykonywaną w ramach termomodernizacji budynków mieszkalnych.
2016
8
lip

Istota:
Opodatkowanie wpłat mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach usługi montażu instalacji solarnych, fotowoltaicznych i pomp ciepła oraz stawki podatku VAT dla ww. usługi montażu.Brak opodatkowania przekazania przez Gminę prawa własności instalacji solarnych, fotowoltaicznych i pomp ciepła na rzecz mieszkańców po 5 latach od zakończenia projektu za kwotę wniesionego wkładu własnego.
Fragment:
Oznacza to, że dokonane wpłaty, o których mowa we wniosku, stanowią zaliczki na poczet przyszłej usługi, której zakończenie nastąpi po upływie 5-ciu lat od zamontowanych instalacji solarnych i fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. W związku z powyższym dokonywane przez mieszkańców wpłaty z tytułu wkładu własnego w kosztach budowy instalacji solarnych i fotowoltaicznych oraz montażu pomp ciepła dotyczyć będą usługi montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na budynkach mieszkalnych prywatnych, co wskazuje, że świadczenia, co do których Wnioskodawca zobowiązał się w ramach podpisanych z mieszkańcami umów będą stanowiły odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Do zagadnienia opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych na rzecz mieszkańców przez Wnioskodawcę w ramach projektu trzeba odnieść się w sposób całościowy. Działania Gminy wykonywane po 5 latach nie stanowią odrębnej czynności. Zatem w przedmiotowej sprawie czynnością podlegającą opodatkowaniu nie będzie samo przekazanie przez Gminę po 5 latach od zakończenia projektu prawa własności instalacji solarnych i fotowoltaicznych oraz pomp ciepła lecz świadczenie przez Gminę usługi montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, której zakończenie nastąpi – jak wyżej wskazano - po upływie tego okresu.
2016
16
cze

Istota:
Stawki podatku dla prac instalacyjnych.
Fragment:
Od zaworu odcinającego zlokalizowanego w skrzynce gazowej prowadzona jest instalacja wewnątrz budynku do odbiorników (kocioł CO, kuchnia gazowa). Przedstawiona usługa wykonania instalacji gazu płynnego wymaga wykonania następujących prac: posadowienie zbiornika magazynowego na gaz płynny na prefabrykowanej płycie betonowej na zewnątrz budynku. Od zbiornika do ściany budynku wykonywane jest przyłącze gazowe z rur PE zakopane 80 cm pod powierzchnią gruntu. Na ścianie budynku montowana jest skrzynka gazowa osłaniająca zawór odcinający oraz reduktor II stopnia. Ze skrzynki wykonywana jest, po przejściu przez ścianę, wewnętrzna instalacja gazowa montowana za pomocą uchwytów do ścian wewnętrznych budynku doprowadzająca gaz do urządzenia grzewczego jakim jest kocioł CO lub kuchnia gazowa. Zarówno skrzynka gazowa, jak i wewnętrza instalacja gazowa jest trwałe związana ze ścianami budynku. Usługi instalacji gazu płynnego świadczone są wyłącznie dla obiektów ujętych w dziale 11 PKOB tj. dla: Gr. 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne. kl. 1110 - Budynki mieszkalne jednorodzinne. Klasa obejmuje: samodzielne budynki, takie jak pawilon, wille, domki wypoczynkowe, leśniczówki, domy mieszkalne w gospodarstwach rolnych, rezydencje wiejskie, domy letnie itp.
2016
11
maj

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT wpłat otrzymanych od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w kosztach montażu instalacji fotowoltaicznych oraz stawka podatku VAT dla usługi montażu instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych i gospodarczych.
Fragment:
Montaż i instalacja ogniw fotowoltaicznych jest usługą budowlaną polegającą na montażu i rozprowadzeniu instalacji elektrycznej z materiałów wykonawcy. W zakres usługi wchodzi m.in. montaż zestawu modułów fotowoltaicznych rozmieszczonych wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Obok montażu elementów instalacji fotowoltaicznej zapewnione zostało wykonanie robót pozwalających na wpięcie systemu do istniejącej instalacji, właściwe ustawienie systemu i uruchomienie układu instalacji fotowoltaicznej. Obecnie, tj. po zakończeniu montażu i instalacji Mieszkańcy mogą już korzystać z ogniw fotowoltaicznych. W założeniu wszystkie świadczenia Gminy mają na celu poprawę i usprawnienie sytuacji energetycznej danego budynku, w tym obniżenie kosztów energii elektrycznej. Jest to ewidentnie ulepszenie i zwiększenie wartości danego budynku. Charakter świadczonej usługi nie pozostawia zatem wątpliwości, że usługę realizowaną przez Gminę należy zaklasyfikować jako modernizację obiektów budowlanych. Budynki mieszkalne osób fizycznych, na których zainstalowane zostały instalacje fotowoltaiczne to domy jednorodzinne. Wszystkie budynki objęte Projektem stanowią budynki stałego zamieszkania, zgodnie z PKOB zaliczone do działu 11.
2016
4
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Instalacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.