Inspektor nadzoru | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inspektor nadzoru. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
5
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca nadal będzie zwolniony od VAT, gdyż nie będzie świadczył usług w zakresie doradztwa, lecz będzie inspektorem nadzoru lub kierownikiem budowy?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 22 marca 2013 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 21 maja 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku działalności polegającej na pełnieniu funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru budowlanego. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca od 6 lat prowadzi działalność gospodarczą (PKD 71.12.Z) i jest zwolniony podmiotowo od VAT na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Aktualnie zamierza podpisać umowę z Zarządem Dróg o sprawowanie nadzoru budowlanego nad robotami sanitarnymi, tj. kanał deszczowy, sanitarny, gazowy z przebudową przyłączy. Ponadto Wnioskodawca będzie kierownikiem robót kanału sanitarnego na „ innym zadaniu ”, są to budowy drobne, kilkumiesięczne. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca nadal będzie zwolniony od VAT, gdyż nie będzie świadczył usług w zakresie doradztwa, lecz będzie inspektorem nadzoru lub kierownikiem budowy... Wnioskodawca w uzupełnieniu do wniosku wyraził stanowisko, że pełniąc drobne roboty inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika budowy (kanały sanitarne, wodociągi zewnętrzne), do momentu przekroczenia kwoty 150.000 zł będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku, zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Faktyczna wartość robót wykonywanych przez Wnioskodawcę nie przekracza 50.000 w skali roku.

2013
11
kwi

Istota:

Możliwość zastosowania podmiotowego zwolnienia Wnioskodawcy świadczącego usługi projektowania budowlanego, kierownika budowy i inspektora nadzoru (bez doradztwa)

Fragment:

(...) inspektora nadzoru – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 13 listopada 2012r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w związku z wykonywaniem usług w zakresie: projektów budowlanych, kierownika budowy. inspektora nadzoru. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 5 lutego 2013r. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest inżynierem budownictwa posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania sieci instalacji sanitarnych jak również do kierowania robotami budowlanymi. Wnioskodawca jest współwłaścicielem spółki jawnej od dnia 1 stycznia 2007r. i dodatkowo od dnia 1 lutego 2012r. prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Indywidualna działalność gospodarcza polega głównie na wykonywaniu projektów budowlanych (branża sanitarna) oraz na wykonywaniu obowiązków kierownika budowy i inspektora nadzoru budowlanego zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej jest to PKD 71.12.Z – działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne oraz 71.11.Z – działalność w zakresie architektury.

2013
18
sty

Istota:

Możliwość zastosowania podmiotowego zwolnienia Wnioskodawcy świadczącego usługi inspektora nadzoru i kierownika budowy (bez doradztwa)

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 3 września 2012r. złożono w tut. organie ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w związku z wykonywaniem usług inspektora nadzoru lub kierownika budowy. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest emerytem i zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. funkcji inspektora nadzoru lub (i) kierownika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane. PKD klasyfikuje taką działalność pod numerem 71.12.Z – działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca nie zamierza wykonywać jakichkolwiek czynności doradczych, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z powyższym, rozpoczynając działalność wyłącznie w zakresie sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy, Wnioskodawca może być zwolniony z obowiązku płacenia podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na charakter prowadzonych usług: inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy – zgodnie z ustawą Prawo budowlane z wykluczeniem doradztwa technicznego oraz że wartość sprzedaży usług nie przekroczy kwoty 150.000 zł w roku podatkowym – Wnioskodawca uważa, że powinien być zwolniony z obowiązku płacenia podatku od towarów i usług.