Inseminacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inseminacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

W swoim piśmie wystąpił Pan z zapytaniem, czy przysługuje Panu prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu paliwa do samochodu osobowego marki XXX. Ponadto zwrócił się Pan z zapytaniem w sprawie opodatkowania usług inseminacyjnych, sklasyfikowanych w klasie PKWiU 01.4, wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 21.12.2004 r., data wpływu do US Łuków 21.12.2004 r., dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami – ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 123 poz. 1291) udziela informacji na pytanie w sposób następujący. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54 poz. 535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się, do nabywanych (...)

2011
1
sty

Istota:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą od 2002 roku w zakresie inseminacji zwierząt, poradach w zakresie żywienia, usług związanych z chowem i hodowlą zwierząt. Z tytułu prowadzonej działalności dokonuje rozliczeń na zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 8,5 % podatku.
Podatnik ma wątpliwości czy opłaca właściwą stawkę podatku z tytułu świadczonych usług, czy stawka ta nie powinna wynosić 3,0 proc. uzyskanych przychodów?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym w 2002 r. - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3,0 proc. przychodów ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą, zaliczonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług do klasy 01.42 – usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt (z wyjątkiem usług weterynaryjnych) i do klasy 85.20 – usługi weterynaryjne. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3,0 proc. przychodów ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą, (...)