Inkasenci | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inkasenci. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Zwolnienie z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej usług w zakresie rozprowadzania wody

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 listopada 2010r. (data wpływu 5 listopada 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 5 listopada 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania (...)

2011
1
cze

Istota:

Pobór opłaty skarbowej przez inkasentów w wykonaniu uchwały rady gminy, stanowi świadczenie usług na rzecz gminy, zgodnie z normą art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy i tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Izby X, przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2008 r. (data wpływu 11 luty 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 lutego 2008 r. (data wpływu 19 luty 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie poboru opłaty skarbowej przez inkasenta opłaty skarbowej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy od wypłaconego wynagrodzenia inkasentom na podstawie Uchwały Rady Miejskiej należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jak od umów cywilno - prawnych (umowa zlecenie), przy jednoczesnym zastosowaniu kosztów uzyskania przychodów ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.02.2007 r. (data wpływu 22.02.2007 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 21.02.2007 r. Urząd Miasta i Gminy zwrócił się do Naczelnika tut. Urzędu w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Urząd Miasta i Gminy w S. w drodze Uchwały Rady Miejskiej zarządził pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie gminy w drodze inkasa. (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy prowzja otrzymana przez Starostwo Powiatowe za pobór na rzcze Miasta opłaty skarbowej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej ?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu 15 maja 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów o podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach postanawiauznać, że czynność związana z poborem w drodze inkasa opłaty skarbowej za wynagrodzeniem, dokonywana przez Starostwo Powiatowe, jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 22%. Pismem wniesionym w dniu 15 maja 2007 r. (uzupełnionym przesłanym w dniu 12 czerwca 2007 r. faksem zawierającym informację o zaklasyfikowaniu czynności do grupowania PKWiU oraz w dniu 5 lipca 2007 r. pismem w tej samej sprawie), Starostwo Powiatowe w XXXX wystąpiło do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach z zapytaniem dotyczącym opodatkowania czynności poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej za (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług inkasenta świadczonych na zlecenie.

Fragment:

(...) W dniu 14.11.2005r. do tut. Organu podatkowego wpłynął Pani wniosek z dnia 24.10.2005r., w sprawie interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług inkasenta świadczonych na zlecenie. Z treści złożonego wniosku wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą - usługi krawieckie i z tego tytułu jest Pani podatnikiem podatku VAT. Jednocześnie jest Pani zatrudniona w P. SA na umowę zlecenie i wykonuje Pani pracę inkasenta. Z umowy wynika, że ze zleceniodawcą łączy Panią stosunek prawny, tzn. że zleceniodawca wyznacza Pani rejon działania, akceptuje zawierane przez Panią w jego imieniu umowy kredytowe i kontroluje na bieżąco terminowość oraz wysokość rat inkasowanych od poszczególnych klientów. Z umowy zawartej z P. S.A. wynikają też warunki Pani wynagrodzenia oraz odpowiedzialność Spółki P. wobec osób trzecich. Jest więc Pani przedstawicielem firmy P. SA w terenie, a praca jaką Pani wykonuje jest faktycznie (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy czynność poboru w drodze inkasa podatku od posiadania psów, za którą Spółdzielnia otrzymuje wynagrodzenie przekazywane na Jej rachunek bankowy, podlega ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, jako usługi świadczone przez agencje inkasa?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 14a § 1 wyżej cytowanej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemny wniosek podatnika udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawie w sposób następujący: Dnia 20.09.2005 r. do tut. Organu wpłynął wniosek Spółdzielni o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny z którego wynika, że na podstawie art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) oraz w związku z art. 28 § 4 Ordynacji podatkowej, Spółdzielnia zawarła umowę z Gminą Police, której przedmiotem jest pobór w drodze inkasa podatku od posiadania psów. Za powyższe otrzymuje od Gminy Police wynagrodzenie określone umową, przekazywane na Jej (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy od (niskich) kwot wynagrodzeń inkasentów należy pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Uchwałą rady miasta powołano inkasentów podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Inkasem objęto również podatek od psów i świadectwa pochodzenia zwierząt. W uchwale określono wysokość i formę wynagrodzenia za czynności inkasa. Jednocześnie ZUS odstąpił od poboru wszystkich składek ubezpieczeniowych od tychże wypłat dokonywanych inkasentom. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z treścią art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14., poz. 176 z późn.zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 (...)