Inkasenci | Interpretacje podatkowe

Inkasenci | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to inkasenci. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej usług w zakresie rozprowadzania wody
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 listopada 2010r. (data wpływu 5 listopada 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 5 listopada 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania (...)
2011
1
wrz

Istota:
Pobór opłaty skarbowej przez inkasentów w wykonaniu uchwały rady gminy, stanowi świadczenie usług na rzecz gminy, zgodnie z normą art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy i tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Izby X, przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2008 r. (data wpływu 11 luty 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 lutego 2008 r. (data wpływu 19 luty 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie poboru opłaty skarbowej przez inkasenta opłaty skarbowej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 lutego 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy od wypłaconego wynagrodzenia inkasentom na podstawie Uchwały Rady Miejskiej należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jak od umów cywilno - prawnych (umowa zlecenie), przy jednoczesnym zastosowaniu kosztów uzyskania przychodów ?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.02.2007 r. (data wpływu 22.02.2007 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 21.02.2007 r. Urząd Miasta i Gminy zwrócił się do Naczelnika tut. Urzędu w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Urząd Miasta i Gminy w S. w drodze Uchwały Rady Miejskiej zarządził pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie gminy w drodze inkasa. (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy prowzja otrzymana przez Starostwo Powiatowe za pobór na rzcze Miasta opłaty skarbowej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej ?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu 15 maja 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów o podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach postanawiauznać, że czynność związana z poborem w drodze inkasa opłaty skarbowej za wynagrodzeniem, dokonywana przez Starostwo Powiatowe, jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 22%. Pismem wniesionym w dniu 15 maja 2007 r. (uzupełnionym przesłanym w dniu 12 czerwca 2007 r. faksem zawierającym informację o zaklasyfikowaniu czynności do grupowania PKWiU oraz w dniu 5 lipca 2007 r. pismem w tej samej sprawie), Starostwo Powiatowe w XXXX wystąpiło do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach z zapytaniem dotyczącym opodatkowania czynności poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej za (...)
2011
1
maj

Istota:
Dotyczy interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług inkasenta świadczonych na zlecenie.
Fragment:
(...) W dniu 14.11.2005r. do tut. Organu podatkowego wpłynął Pani wniosek z dnia 24.10.2005r., w sprawie interpretacji przepisów podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług inkasenta świadczonych na zlecenie. Z treści złożonego wniosku wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą - usługi krawieckie i z tego tytułu jest Pani podatnikiem podatku VAT. Jednocześnie jest Pani zatrudniona w P. SA na umowę zlecenie i wykonuje Pani pracę inkasenta. Z umowy wynika, że ze zleceniodawcą łączy Panią stosunek prawny, tzn. że zleceniodawca wyznacza Pani rejon działania, akceptuje zawierane przez Panią w jego imieniu umowy kredytowe i kontroluje na bieżąco terminowość oraz wysokość rat inkasowanych od poszczególnych klientów. Z umowy zawartej z P. S.A. wynikają też warunki Pani wynagrodzenia oraz odpowiedzialność Spółki P. wobec osób trzecich. Jest więc Pani przedstawicielem firmy P. SA w terenie, a praca jaką Pani wykonuje jest faktycznie (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy czynność poboru w drodze inkasa podatku od posiadania psów, za którą Spółdzielnia otrzymuje wynagrodzenie przekazywane na Jej rachunek bankowy, podlega ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, jako usługi świadczone przez agencje inkasa?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 14a § 1 wyżej cytowanej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemny wniosek podatnika udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawie w sposób następujący: Dnia 20.09.2005 r. do tut. Organu wpłynął wniosek Spółdzielni o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego. Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny z którego wynika, że na podstawie art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) oraz w związku z art. 28 § 4 Ordynacji podatkowej, Spółdzielnia zawarła umowę z Gminą Police, której przedmiotem jest pobór w drodze inkasa podatku od posiadania psów. Za powyższe otrzymuje od Gminy Police wynagrodzenie określone umową, przekazywane na Jej (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy od (niskich) kwot wynagrodzeń inkasentów należy pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
(...) Stan faktyczny: Uchwałą rady miasta powołano inkasentów podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Inkasem objęto również podatek od psów i świadectwa pochodzenia zwierząt. W uchwale określono wysokość i formę wynagrodzenia za czynności inkasa. Jednocześnie ZUS odstąpił od poboru wszystkich składek ubezpieczeniowych od tychże wypłat dokonywanych inkasentom. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z treścią art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14., poz. 176 z późn.zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Inkasenci
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.