IPTPP2/443-342/13-4/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Nieodpłatne przekazanie nakładów związanych z budową drogi gminnej na rzecz Gminy – Miejskiemu Zarządowi Dróg nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2013 r. (data wpływu 26 kwietnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy – Miejskiemu Zarządowi Dróg nakładów związanych z budową drogi gminnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy – Miejskiemu Zarządowi Dróg nakładów związanych z budową drogi gminnej oraz w zakresie prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT w związku z dokonanymi nakładami na budowę drogi gminnej, które następnie będą podlegać nieodpłatnemu przekazaniu na rzecz Gminy – Miejskiemu Zarządowi Dróg.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Zakład Komunalny Sp. z o.o., ze 100 % udziałem Gminy został powołany do świadczenia usług użyteczności publicznej zadań własnych Gminy - zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej między innymi w zakresie wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zakład Komunalny Sp. z o.o. uzyskał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. W 2013 r. Spółka planuje realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie drogi publicznej gminnej stanowiącą odrębny dojazd do składowiska odpadów - Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – jako zastępujący dotychczasowy. Koszt budowy nowego dojazdu szacuje się na ok. 600 tys. zł i zostanie sfinansowany ze środków własnych Spółki. Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie działek będących własnością Gminy.

Spółka nie posiada tytułu prawnego do tych działek a budowę drogi gminnej zrealizuje na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa przez Prezydenta Miasta. Wykonanie nowego odrębnego dojazdu do składowiska odpadów jest niezbędne dla dalszego prowadzenia działalności gospodarczej Spółki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz trwającej kompleksowej rozbudowy, co wynika ze spełnienia jednego z warunków Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w sprawie „kompleksowej rozbudowy Miejskiego Składowiska Odpadów” z dnia 15 maja 2002 r. -wybudować odrębny dojazd do składowiska odpadów komunalnych jako zastępujący ulicę (dotychczasowy dojazd). Również pozwoli to na:

  • odciążenie dotychczasowej gminnej drogi publicznej jako dojazdu do składowiska odpadów,
  • likwidację uciążliwości dla lokalnego społeczeństwa z uwagi na wzmożony ruch samochodów ciężarowych głównie śmieciarki, hakowce, należących do majątku Spółki jak i jej kontrahentów.

Po wybudowaniu drogi gminnej Spółka przekaże nieodpłatnie na rzecz Gminy - Miejskiemu Zarządowi Dróg z mocy prawa w myśl Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Nadmienia się, iż Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT i świadczy usługi opodatkowane od podatku od towarów i usług w tym: w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wystąpi obowiązek opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania nakładów związanych z budową drogi gminnej jako drogi dojazdowej do składowiska odpadów na rzecz Gminy - Miejskiemu Zarządowi Dróg...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowane nieodpłatne przekazanie infrastruktury drogowej na rzecz Gminy- Miejskiemu Zarządowi Dróg stanowi przekazanie nakładów, a więc świadczenie usług. Ponieważ nakłady na infrastrukturę drogową jako drogi dojazdowej do składowiska odpadów pozostają w ścisłym związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki, to samo przekazanie nakładów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (art. 8 ust. 2 ustawy o VAT).

W myśl przepisu art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Nakłady na budowę drogi gminnej stanowiącą drogę dojazdową do składowiska odpadów pozostają w ścisłym związku z czynnościami opodatkowanymi - świadczeniem usług związanych z działalnością gospodarczą Spółki, w tym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późń. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów – w myśl art. 7 ust. 1 ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Dodatkowo, w myśl art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

  1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
  2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w ww. przepisach w pewnych, w ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują.

Zatem, aby nieodpłatne świadczenie uznać za odpłatne świadczenie usług, a tym samym za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, musi być ono świadczone na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT i świadczy usługi opodatkowane od podatku od towarów i usług w tym: w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Jako spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów posiada Gmina, została powołana do świadczenia usług użyteczności publicznej zadań własnych Gminy - zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej między innymi w zakresie wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Wnioskodawca uzyskał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. W 2013 r. Spółka planuje realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie drogi publicznej gminnej stanowiącą odrębny dojazd do składowiska odpadów. Wykonanie nowego odrębnego dojazdu do składowiska odpadów jest niezbędne dla dalszego prowadzenia działalności gospodarczej Spółki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz trwającej kompleksowej rozbudowy.

Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie działek będących własnością Gminy.

Spółka nie posiada tytułu prawnego do tych działek a budowę drogi gminnej zrealizuje na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa przez Prezydenta Miasta.

Po wybudowaniu drogi gminnej Wnioskodawca przekaże ją nieodpłatnie na rzecz Gminy - Miejskiemu Zarządowi Dróg.

Mając na uwadze opis sprawy i obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa stwierdzić należy, iż skoro droga publiczna gminna będzie wykonana na gruncie stanowiącym własność Gminy, nie można uznać, iż jej nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy – Miejskiemu Zarządowi Dróg, będzie stanowiło dostawę towaru, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy. W przedmiotowej sprawie nie nastąpi bowiem przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, gdyż Gmina, z racji posiadanego prawa własności do gruntu, będzie dysponowała również prawem własności do wszelkich jego części składowych, to jest w niniejszej sprawie do drogi gminnej.

W związku z powyższym koniecznym jest rozważenie kwestii zakwalifikowania przedmiotowej czynności – budowy drogi gminnej – przekazanej przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy jako nieodpłatnego świadczenia usług.

Analiza sytuacji przedstawionej we wniosku wskazuje, że w przedmiotowej sprawie nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy wybudowanej przez Wnioskodawcę drogi gminnej, stanowić będzie nieodpłatne świadczenie usług, jednakże czynność ta nie będzie spełniała wskazanej w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy przesłanki do objęcia jej opodatkowaniem. Aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT – jak wskazano wyżej – świadczenie tych usług musi się bowiem odbyć bez związku z potrzebami prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku nieodpłatne świadczenie usług polegające na nieodpłatnym przekazaniu nakładów związanych z budową drogi gminnej jako drogi dojazdowej do składowiska odpadów jest niezbędne – jak wskazał Wnioskodawca – dla dalszego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami. W konsekwencji powyższego, nieodpłatne przekazanie drogi gminnej przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy – Miejskiemu Zarządowi Dróg nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, nieodpłatne przekazanie nakładów związanych z budową drogi gminnej na rzecz Gminy – Miejskiemu Zarządowi Dróg nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy – Miejskiemu Zarządowi Dróg nakładów związanych z budową drogi gminnej. Natomiast, kwestia dotycząca zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT w związku z dokonanymi nakładami na budowę drogi gminnej, które następnie będą podlegać nieodpłatnemu przekazaniu na rzecz Gminy – Miejskiemu Zarządowi Dróg została rozstrzygnięta w odrębnej interpretacji Nr IPTPP2/443-342/13-5/AW.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.