IPPP2/443-1288/12-2/AK | Interpretacja indywidualna

W zakresie uznania świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków oraz zawarcia ze Spółką umowy odpłatnej dzierżawy Infrastruktury za czynności podlegające opodatkowaniu i niekorzystajace ze zwolnienia oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową i bieżącym utrzymaniem tej Infrastruktury również w drodze korekty (w sytuacji gdy podatek naliczony nie został odliczony)
IPPP2/443-1288/12-2/AKinterpretacja indywidualna
 1. infrastruktura
 2. inwestycje
 3. miasto
 4. odliczenie podatku od towarów i usług
 5. urząd
 6. usługi
 7. woda
 8. ścieki
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2012r. (data wpływu 20 grudnia 2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków oraz zawarcia ze Spółką umowy odpłatnej dzierżawy Infrastruktury za czynności podlegające opodatkowaniu i niekorzystajace ze zwolnienia oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową i bieżącym utrzymaniem tej Infrastruktury również w drodze korekty (w sytuacji gdy podatek naliczony nie został odliczony) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków oraz zawarcia ze Spółką umowy odpłatnej dzierżawy Infrastruktury za czynności podlegające opodatkowaniu i niekorzystajace ze zwolnienia oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową i bieżącym utrzymaniem tej Infrastruktury również w drodze korekty (w sytuacji gdy podatek naliczony nie został odliczony).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Miasto (dalej: „Miasto” lub „Wnioskodawca”) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Od listopada 2012r. Wnioskodawca składa deklaracje VAT za miesięczne okresy rozliczeniowe. Wcześniej (tj. przed listopadem 2012r.) zarejestrowanym podatnikiem VAT był tylko Urząd Miasta. Miasto zaznaczyło, że kwestia podmiotowości podatkowej Wnioskodawcy oraz m.in. możliwość korygowania rozliczeń VAT za okresy, gdy czynnym podatnikiem VAT był tylko Urząd Miasta, jest przedmiotem oddzielnego zapytania o indywidualną interpretację. Wniosek w tym zakresie został złożony 14 listopada 2012r.

Miasto jako jednostka samorządu terytorialnego jest odpowiedzialna za realizację projektów inwestycyjnych, których przedmiotem jest budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach położonych na terenie Miasta (dalej: „Infrastruktura”). W ramach realizacji przedmiotowych inwestycji Miasto występowało w charakterze inwestora. W szczególności Miasto przeprowadziło inwestycje w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz inwestycję pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację oraz budowa „pod klucz” mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków” (dalej: „Oczyszczalnia”).

Inwestycje w Infrastrukturę realizowane przez Miasto od 2008r. byty finansowane zarówno ze środków własnych Miasta, jak też przy współudziale środków zewnętrznych (np. pożyczki udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Poszczególne części Infrastruktury mają wartość początkową przekraczającą 15.000 zł i były traktowane dla celów księgowych, jako oddzielne środki trwałe. Zgodnie z praktyką Miasta poszczególne odcinki kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, po ich wykonaniu, były oddawane do użytkowania. Infrastruktura znajduje się na stanie składników majątkowych Miasta. Do końca 2011r. Miasto zajmowało się obsługą mieszkańców i innych podmiotów w zakresie usług obejmujących dostawę wody oraz odprowadzania ścieków.

Usługi dostawy wody i odbioru ścieków były realizowane przez jednostkę wewnętrzną Urzędu Miasta. Świadczenie tych usług odbywało się na podstawie podpisywanych z właścicielami poszczególnych posesji umów o zaopatrzenie w wodę i odbioru ścieków. W konsekwencji Miasto wystawiało faktury sprzedażowe z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Miasta. Tym samym Miasto osiągało obrót opodatkowany VAT z wykorzystaniem Infrastruktury, gdyż usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków były przez Miasto deklarowane dla celów VAT jako podlegające opodatkowaniu VAT.

W okresie od stycznia 2012r. do maja 2012r. na podstawie umowy dzierżawy z dnia 19 września 2011r. Infrastruktura była dzierżawiona przez zewnętrzną spółkę „ELMAR” Marian i Hanna Marczyńscy Sp. k. (dalej: „Spółka”), która wykorzystywała Infrastrukturę w celu dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta.

Przedmiotem umowy dzierżawy była cała Infrastruktura wodno-kanalizacyjna Miasta, która obejmowała:

 • nieruchomość zabudowaną, na której znajdowało się ujęcie wody dla Miasta, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w postaci sieci wodociągowej oraz
 • nieruchomość zabudowaną, na, której znajdowała się oczyszczalnia ścieków, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w postaci sieci kanalizacyjnej.

Dodatkowo, w ramach umowy dzierżawy, Spółka przejęła 5 pracowników zatrudnianych przez Miasto na stanowiskach pracy związanych z gospodarką wodnokanalizacyjną. Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpiło 1 stycznia 2012r. na mocy aneksu nr 2 z dnia 24 listopada 2011r. do ww. umowy. Do końca 2011r. to Miasto wystawiało faktury z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków, następnie obowiązki te zostały przejęte przez Spółkę. W związku z zawartą umową dzierżawy Miasto wystawiało faktury sprzedażowe z tytułu dzierżawy Infrastruktury na rzecz Spółki wraz z należnym podatkiem VAT. W związku z brakiem uchwalenia przez Miasto stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz nie wywiązanie się w związku z tym z postanowień zawartej umowy, z końcem maja 2012r. umowa dzierżawy została wypowiedziana przez Spółkę. Po zakończeniu umowy dzierżawy (tj. od czerwca 2012r.) do chwili obecnej to Miasto ponownie zajmuje się obsługą mieszkańców / innych podmiotów w zakresie usług obejmujących dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków. Usługi te Miasto wykazuje jako czynności podlegające opodatkowaniu VAT.

Jednocześnie Wnioskodawca podkreślił, iż nie wyklucza w najbliższej przyszłości ponownego zawarcia z podmiotem zewnętrznym umowy odpłatnej dzierżawy Infrastruktury lub udostępnienia Infrastruktury w oparciu o inną odpłatna umowę (np. umowę udostępniania sieci do przesyłu wody / ścieków).

Miasto nie dokonało dotychczas odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z budową Infrastruktury, gdyż z ostrożności procesowej wolało wcześniej potwierdzić swoje prawo do odliczenia w drodze interpretacji indywidualnej prawa podatkowego. Jednocześnie Miasto w pewnym stopniu odliczało podatek VAT naliczony od kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem ww. Infrastruktury (np. część VAT związanego z nabyciem energii). Miasto podkreśla, iż od początku realizacji przedmiotowych inwestycji zamierzało wykorzystywać je do ww. czynności opodatkowanych VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Pytanie nr 1

Miasto wnosi o potwierdzenie, czy w przypadku świadczenia przez Miasto usług dostarczania wody i odbioru ścieków oraz zawarcia ze Spółką umowy odpłatnej dzierżawy Infrastruktury, czynności wykonywane przez Miasto stanowiły czynności podlegające opodatkowaniu VAT i niekorzystające ze zwolnienia z VAT, a tym samym Miasto nieprzerwanie wykorzystywało Infrastrukturę do wykonywania czynności opodatkowanych...

Pytanie nr 2

W sytuacji, gdyby odpowiedź na pytanie 1 była pozytywna, czy na gruncie ustawy o VAT w związku z wykorzystaniem Infrastruktury do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, tj. świadczenia przez Miasto usług dostarczania wody i odbioru ścieków oraz zawarcia ze Spółką umowy odpłatnej dzierżawy, Miastu przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego poniesionego przez Miasto w związku z budową przedmiotowej Infrastruktury (wynikającego z faktur dokumentujących zakupy Miasta związane z budową Infrastruktury)...

Pytanie nr 3

W sytuacji, gdyby odpowiedź na pytanie 1 była pozytywna, czy w związku z przysługującym Miastu prawem do dokonania odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki z tytułu budowy Infrastruktury, w sytuacji braku odliczenia dotychczas tego podatku Miasto ma prawo do odliczenia tego podatku w drodze korekty wstecznej (tj. w okresach, kiedy otrzymywane były przez Miasto faktury dotyczące budowy Infrastruktury)...

Pytanie nr 4

W sytuacji, gdyby odpowiedź na pytanie 1 była pozytywna, czy na gruncie ustawy o VAT w związku z wykorzystaniem Infrastruktury do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, tj. świadczenia przez Miasto usług dostarczania wody i odbioru ścieków, Miastu przysługuje prawo do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego (zastosowanie będą miały ogólne zasady dotyczące odliczenia VAT, o których mowa w art. 86 ustawy o VAT) wynikających z faktur związanych z bieżącym utrzymaniem Infrastruktury...

Stanowisko Wnioskodawcy

Pytanie nr 1

W przypadku świadczenia przez Miasto usług dostarczania wody i odbioru ścieków oraz zawarcia ze Spółką umowy odpłatnej dzierżawy Infrastruktury, czynności wykonywane przez Miasto stanowiły czynności podlegające opodatkowaniu VAT i niekorzystające ze zwolnienia z VAT, a tym samym Miasto nieprzerwanie wykorzystywało Infrastrukturę do wykonywania czynności opodatkowanych.

Stanowisko Miasta w zakresie Pytania nr 2

W związku z wykorzystywaniem Infrastruktury do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, tj. świadczenia przez Miasto usług dostarczania wody i odbioru ścieków oraz zawarcia ze Spółką umowy odpłatnej dzierżawy, Miastu przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego poniesionego przez Miasto w związku z budową przedmiotowej Infrastruktury (wynikającego z faktur dokumentujących zakupy Miasta związane z budową Infrastruktury).

Stanowisko Miasta w zakresie Pytania nr 3

W związku z przysługującym Miastu prawem, do dokonania odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki z tytułu budowy Infrastruktury, w sytuacji braku odliczenia dotychczas tego podatku Miasto ma prawo do odliczenia tego podatku w drodze korekty wstecznej (tj. w okresach, kiedy otrzymywane były przez Miasto faktury dotyczące budowy Infrastruktury),

Stanowisko Miasta w zakresie Pytania nr 4

W związku z wykorzystywaniem Infrastruktury do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, tj. świadczenia przez Miasto usług dostarczania wody i odbioru ścieków, Miastu przysługuje prawo do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego wynikających z faktur związanych z bieżącym utrzymaniem Infrastruktury.

 1. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

W zakresie Pytania 1

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.; dalej „ustawa o VAT”), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 6 ww. ustawy nie uważa się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Jako że jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, należy uznać, iż spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT. Oznacza to, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet, gdy dotyczą one zadań własnych, podmioty te powinny być uznawane za podatników VAT.

Zatem, w przypadku, gdy Miasto realizuje należące do niego zadania na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. na warunkach i w okolicznościach właściwych również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - powinno być ono traktowane jako podatnik VAT, gdyż w przedmiotowym zakresie działa ona de facto w sposób analogiczny do tych podmiotów.

Pogląd taki w odniesieniu do czynności wykonywanych przez gminy na podstawie umów cywilnoprawnych wyraził również wielokrotnie Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: „NSA”), m.in. w wyroku z dnia 26 sierpnia 2010r. I FSK 1303/09, w którym wskazano, iż „w efekcie unormowania zawartego w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT gmina jest podatnikiem podatku VAT w zakresie, w jakim dokonuje czynności na podstawie umów cywilnoprawnych”. Podobnie także w orzeczeniu z dnia 23 marca 2010r. sygn. I FSK 273/09 NSA uznał, iż „podatnikiem VAT w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy) jest z racji posiadanych cech podatnika (art. 15 ust.1 ustawy) - gmina”.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jednocześnie, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług „rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej, lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7”.

W myśl powyższych definicji świadczona przez Miasto usługa dostarczania wody na podstawie podpisywanych z właścicielami poszczególnych posesji umów o zaopatrzenie w wodę i odbioru ścieków stanowi niewątpliwie czynność opodatkowaną VAT. Jest to świadczenie wykonywane za wynagrodzeniem na rzecz określonych osób, z którymi zawiera umowy cywilnoprawne. Tym samym zaistniała sytuacja jest zgodna z przedstawionymi w ustawie o VAT definicjami czynności opodatkowanych i usługi.

Ponadto w momencie zawarcia ze Spółką umowy dzierżawy, która jest umową cywilnoprawną uregulowaną w art. 693 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm., dalej: „KC”),

Miasto także działało w charakterze podatnika VAT. Dlatego też stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, Miasto opodatkowywało VAT świadczone przez nie usługi dzierżawy (zdaniem Miasta usługi takie nie skorzystają ze zwolnienia z VAT).

Reasumując, należy uznać, iż w przypadku świadczenia usług dostarczania wody i odbioru ścieków oraz zawarcia ze Spółkę umowy odpłatnej dzierżawy Infrastruktury, Miasto występowało w charakterze podatnika VAT, a wykonywane przez Miasto czynności miały charakter czynności podlegających opodatkowaniu VAT, i nie korzystających ze zwolnienia z VAT, a tym samym Miasto nieprzerwanie wykorzystywało Infrastrukturę do wykonywania czynności opodatkowanych.

W zakresie Pytania 2

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle argumentów przedstawionych w uzasadnieniu do pytania 1 jest bezsporne, że towary i usługi nabywane i wykorzystywane w trakcie budowy Infrastruktury są bezpośrednio związane wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi Miasta.

Jednocześnie należy wskazać, że towary oraz usługi nabywane dla potrzeb budowy Infrastruktury nie służą i nie będą służyć do wykonywania czynności, które nie są opodatkowane VAT lub które byłyby z VAT zwolnione.

W konsekwencji, w opinii Miasta spełnione są obie przesłanki statuowane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT dla posiadania prawa do odliczenia podatku naliczonego, tj. zarówno występowanie przez Miasto w charakterze podatnika VAT, jak i wykorzystywanie nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Tym samym należy uznać, że Miasto ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związanych z budową Infrastruktury.

Takie stanowisko Miasta zostało potwierdzone w szeregu indywidualnych interpretacji wydawanych przez Ministra Finansów. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 5 maja 2011r. o sygn. IBPP2/443-372/11/UH uznał, że: „W opisie zaistniałego stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, iż zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę gmina realizuje sama podpisując umowy z mieszkańcami o dostawę wody (...). Odpowiadając na pytanie oznaczone we wniosku jako nr 4, w oparciu o cyt. wyżej przepisy ustawy o VAT stwierdzić należy, iż realizując inwestycje w zakresie sieci wodociągowej Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów zakupionych na cele realizacji tejże inwestycji, gdyż będzie ona wykorzystywana przez gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (dostarczanie wody na podstawie umów podpisanych przez gminę z mieszkańcami)”.

W podobnym tonie wypowiedział się również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 19 stycznia 20l2r. o sygn. ILPP2/443-1423/11-3/AD. W stanie faktycznym podobnie jak to ma miejsce w przedmiotowym przypadku to Gmina świadczy usługę bezpośrednio na rzecz mieszkańców. Gmina była także inwestorem w zakresie budowy poszczególnych odcinków infrastruktury wodno-sanitarnej. Zdaniem organu podatkowego „Wykonywane czynności są opodatkowane podatkiem VAT. Zatem, Zainteresowany będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowej inwestycji. Reasumując, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji pod nazwą „(...)”, zarówno w odniesieniu do faktur zapłaconych jak i wystawionych po zakończeniu inwestycji”.

Reasumując należy uznać, że usługa dostawy wody i odbioru ścieków na rzecz mieszkańców oraz zawarcie ze Spółkę umowy odpłatnej dzierżawy Infrastruktury stanowi dla Miasta odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT. Jednocześnie, ponieważ poniesione wydatki na budowę Infrastruktury są bezpośrednio związane z czynnościami opodatkowanymi, Miastu przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W zakresie Pytania 3

Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT „Prawo do obniżeniu kwoty podatku powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Z kolei zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, „Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych”.

Jeśli natomiast podatnik nie dokonał odliczenia w miesiącu otrzymania faktury, ani w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, to w oparciu o art. 86 ust. 13 ustawy o VAT ma on możliwość odliczenia podatku naliczonego „(...) przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego”.

Miasto z tytułu budowy Infrastruktury otrzymuje faktury zakupowe. Jak zostało to wykazane wcześniej, Miasto de facto ma prawo do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem towarów i usług dla potrzeb budowy Infrastruktury, bowiem nabywane towary i usługi wykorzystuje i będzie wykorzystywać do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

W związku z faktem, iż Miasto będzie wykorzystywało Infrastrukturę do czynności opodatkowanych, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego powstanie w miesiącach otrzymania poszczególnych faktur zakupowych. Wynika to wprost z cytowanego wyżej art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT („Prawo do obniżenia kwoty podatku powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę (...)”). Konkluzja ta dotyczy zarówno faktur zakupowych już otrzymanych przez Miasto, jak i tych, które Miasto otrzyma w przyszłości.

Dotychczas Miasto nie skorzystało z prawa do odliczenia w związku z nabyciem towarów i usług dla potrzeb budowy Infrastruktury. W takiej sytuacji, opierając się na literalnym brzmieniu art. 86 ust. 13 ustawy o VAT, Miasto ma obecnie prawo do obniżenia podatku należnego (odliczenia podatku naliczonego) przez dokonanie korekty deklaracji podatkowych Urzędu/Miasta za okresy, w których wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, tj. za miesiące otrzymania faktur zakupowych związanych z realizacją budowy Infrastruktury.

Stanowisko Miasta zostało potwierdzone m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 października 2010r. o sygn. ILPP2/443-1185/10-2/EWW o analogicznym stanie faktycznym, w której organ podatkowy uznał, iż: ,,(...) jeżeli Zainteresowany będący podatnikiem VAT czynnym od dnia 1 lipca 2008r. z tytułu ponoszonych przez siebie nakładów na budowę przedmiotowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych otrzymywał wystawiane na siebie faktury VAT i nie dokonał na ich podstawie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podarku naliczonego w przewidzianych do tego terminach, to na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy, ma prawo do dokonania korekt deklaracji podatkowych za okresy, w których wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego

Reasumując należy uznać, że zgodnie z art. 86 ust. 13 w związku z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, Miasto ma prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poszczególne wydatki na Infrastrukturę w drodze korekty deklaracji VAT-7 Urzędu/Miasta za miesiące otrzymania tych faktur.

W zakresie Pytania 4

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z treści wskazanej powyżej regulacji wynika zatem, iż prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek, tj.:

 • nabywcą towarów / usług jest podatnik VAT oraz
 • nabywane towary / usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

W ocenie Miasta za bezsporny należy uznać fakt, iż poniesienie wydatków na bieżące utrzymanie Infrastruktury jest konieczne i bezpośrednio związane ze świadczeniem usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Bez ich poniesienia, świadczenie przedmiotowych usług byłoby niemożliwe, gdyż przedmiotowa Infrastruktura mogłaby ulec awarii, co z kolei uniemożliwiłoby Gminie świadczenie usług podlegających opodatkowaniu VAT.

Ponadto Gmina pragnie podkreślić, że stanowisko odmienne od przedstawionego powyżej pozostawałoby w sprzeczności z fundamentalną zasadą opodatkowania VAT, jaką jest zasada neutralności tego podatku, podkreślana wielokrotnie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej: Europejski Trybunał Sprawiedliwości; dalej: „TSUE”) oraz polskich sądów administracyjnych. Przykładowo, Gmina pragnie przytoczyć orzeczenie TSUE w sprawie C-37/95 Ghent Coal, w którym Trybunał stwierdził, iż „prawo do odliczenia zostało wprowadzone, aby całkowicie uwolnić przedsiębiorcę od kosztów VAT” zapłaconego lub podlegającego zapłacie w toku jego działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej konsekwentnie zapewnia, że każda działalność gospodarcza, niezależnie od jej celu i efektu, pod warunkiem, że sama podlega VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny”.

Zdaniem Miasta, nie powinno być ono traktowane inaczej / mniej korzystnie niż inne podmioty gospodarcze, dokonujące sprzedaży opodatkowanej VAT i korzystające w związku z tym z prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów / usług niezbędnych w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Skoro bowiem Miasto, jako czynny podatnik VAT, zobowiązane będzie uiszczać VAT należny z tytułu świadczonych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków, powinna ono mieć jednocześnie prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków warunkujących możliwość ich świadczenia.

Miasto pragnie zwrócić uwagę, iż powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie również w interpretacjach Ministra Finansów wydawanych dla innych gmin. Przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, z dnia 29 listopada 2011r., sygn. ILPP2/443-1286/11-6/EN, w której organ wskazał, że „W oparciu o powołane wyżej przepisy, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy warunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia są spełnione, gdyż Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabywane w ramach realizacji inwestycji w postaci budowy targowiska z częściowym zadaszeniem oraz wydatki na jego bieżące utrzymanie (tj. wydatki związane z dostawą wody, prądu, ochroną, wywozem nieczystości, usługami remontowo- budowlanymi) są związane z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem, jak wskazano w wydanej interpretacji indywidualnej nr ILPP2/443-1286/11-5/EN z dnia 29 listopada 2011r., w której stwierdzono, iż w stosunku do czynności odpłatnego udostępnienia miejsc na targowisku podmiotom zajmującym się handlem Gmina występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. W świetle ustawy o VAT ww. czynność traktowana jest jako odpłatne świadczenie usług, których sprzedaż podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Podobne stanowisko zostało przedstawione w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 1 sierpnia 2012r., sygn. IPTPP1/443-356/12-7/MW, w której organ uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy zgodnie, z którym „w ocenie Gminy, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w powyższym przypadku powinno jej przysługiwać prawo do odliczenia VAT naliczonego zarówno od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z salą sportową.”.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w związku ze świadczeniem przez Miasto usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków, które to czynności podlegają opodatkowaniu VAT, Miastu przysługiwać będzie prawo do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego (zastosowanie będą miały ogólne zasady dotyczące odliczenia VAT, o których mowa w art. 86 ustawy o VAT) wynikających z faktur związanych z bieżącym utrzymaniem Infrastruktury, które to wydatki będą ponoszone przez Gminę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto tut. Organ informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2011r. opublikowany został tekst jednolity ustawy o podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.