IPPP2/443-1285/13-4/JW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy przebudowanego skrzyżowania i drogi dojazdowej znajdujących się na gruntach należących do Gminy oraz opodatkowanie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy przebudowanego skrzyżowania i drogi dojazdowej znajdujących się na terenie wydzielonej części działki należącej do Spółki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2013 r. (data wpływu 29 listopada 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 stycznia 2014 r. (data wpływu 23 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy przebudowanego skrzyżowania i drogi dojazdowej znajdujących się na gruntach należących do Gminy - jest prawidłowe,
 • opodatkowania nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy przebudowanego skrzyżowania i drogi dojazdowej znajdujących się na terenie wydzielonej części działki należącej do Spółki - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 listopada 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy przebudowanego skrzyżowania i drogi dojazdowej. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 stycznia 2014 r. (data wpływu 23 stycznia 2014 r.).

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

D. Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka otrzymała zezwolenie na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Dworca Autobusowego PKS oraz Centrum Handlowo-Usługowego” na działce należącej do Spółki.

Spółka z o.o. D. oraz Gmina podpisały umowę, na mocy której Spółka w celu poprawienia dostępności komunikacyjnej swojej inwestycji zamierza przebudować i rozbudować skrzyżowanie dróg gminnych oraz przebudować drogę dojazdową do swojej inwestycji oraz części ulicy gminnej.

Gmina, która jest właścicielem terenu (zarządcą drogi), upoważniła Spółkę do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Spółka D. przebuduje i rozbuduje skrzyżowanie, oraz drogę dojazdową, które w części będzie zrealizowane na działce należącej do Spółki. Po zakończeniu inwestycji drogowej Spółka przekaże ją nieodpłatnie na własność Gminie wraz z wydzieloną częścią działki należącą do Spółki, na której zrealizowana będzie inwestycja drogowa.

Powołując się na zapisy w akcie notarialnym, należy wskazać, że przedstawiciel Spółki pod firmą: P. z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, iż reprezentowana przez niego Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada numer NIP, a sprzedaż przedmiotów niniejszej umowy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Wnioskodawca w uzupełnieniu do wniosku wskazał, że wspomniany we wniosku P. Sp. z o. o. to podmiot, od którego Spółka nabyła część działki, na której będzie zrealizowana inwestycja polegająca na przebudowie drogi i skrzyżowania. Dodatkowo Spółka informuje, że w związku z tym, że transakcja sprzedaży działki nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów usług (VAT), Spółka nie miała prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu tej transakcji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy czynność związana z nieodpłatnym przekazaniem na rzecz Gminy przebudowanego skrzyżowania i drogi dojazdowej wraz z wydzieloną częścią działki należącą do Spółki D. Sp. z o. o., na której będzie realizowana część skrzyżowania i droga dojazdowa będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne przekazanie Gminie przebudowanego skrzyżowania i części drogi dojazdowej wraz z częścią działki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług za dostawę towarów uważa się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W opisanym stanie faktycznym nieodpłatne przekazanie infrastruktury nie spełnia definicji dostawy towarów. Spółka D. Sp. z o. o. nie będzie rozporządzać wybudowaną infrastrukturą jak właściciel, zostanie ona wybudowana na terenie należącym w większości do Gminy . Z chwilą nieodpłatnego przekazania wybudowanej infrastruktury drogowej nie dojdzie do przeniesienia prawa do rozporządzenia towarem jak właściciel.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług świadczenie usług to każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego należy uznać, że przekazanie na rzecz Gminy infrastruktury wybudowanej w większości na gruncie należącym do Miasta stanowić będzie świadczenie usług. Z tytułu przekazania infrastruktury Spółka D. Sp. z o. o. nie otrzyma zapłaty ani też zwrotu poniesionych kosztów w jakiejkolwiek postaci. W wyniku przekazania infrastruktury dojdzie do nieodpłatnego świadczenia usług przez Spółkę D. Sp. z o. o. na rzecz Gminy.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem VAT jako świadczenie usług może podlegać:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów,
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenia usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Po przeanalizowaniu całości sytuacji z pewnością nie dochodzi do użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa firmy D. Sp. z o. o. do celów innych niż działalność gospodarcza jak również do nieodpłatnego świadczenia usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników itp. Budowa i przebudowa infrastruktury przez D. Sp. z o. o. jest niezbędna do zapewnienia funkcjonalności inwestycji, w szczególności bezpiecznemu dojazdowi klientów do wybudowanej Galerii Handlowej. Poniesienie wydatków na budowę infrastruktury jest zadaniem koniecznym dla przeprowadzenia inwestycji.

Powyższe jednoznacznie wskazuje, iż celem przekazania inwestycji drogowej oraz przeniesienia wydzielonej części działki związane jest z prowadzoną przez Spółkę D. Sp. z o. o. działalnością gospodarczą. Bez ich przekazania nie byłoby możliwe osiąganie obrotów, a co za tym idzie podatku od towarów i usług.

Podsumowując należy uznać, iż przekazanie wybudowanej infrastruktury na terenie należącym do Gminy stanowi nieodpłatne świadczenie usług do celów działalności gospodarczej Spółki D. Sp. z o. o i jako takie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Prawidłowość powyższego stanowiska znajduje potwierdzenie w interpretacjach m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach sygnatura IBPP1/443-1778/11/LSz z 29 grudnia 2011 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:
 • opodatkowania nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy przebudowanego skrzyżowania i drogi dojazdowej znajdujących się na gruntach należących do Gminy - jest prawidłowe,
 • opodatkowania nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy przebudowanego skrzyżowania i drogi dojazdowej znajdujących się na terenie wydzielonej części działki należącej do Spółki - jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem opodatkowaniu podatkiem VAT podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Powyższe oznacza, że przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika w formie darowizny uznaje się za odpłatną dostawę towarów, o ile podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie towarów nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT i nie będzie rodziło obowiązków w zakresie podatku od towarów i usług.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Powyższe oznacza, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, usługi o charakterze nieodpłatnym, jako niemieszczące się w zakresie opodatkowania tym podatkiem, co do zasady nie podlegają opodatkowaniu. Jednakże od zasady tej określono wyjątki, zgodnie z którymi opodatkowaniu VAT podlega również świadczenie usług niemające charakteru odpłatnego.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zgodnie natomiast z dyspozycją art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego przepisu jednoznacznie wynika, że co do zasady grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części posadowione na tym gruncie. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części są opodatkowane podatkiem VAT według właściwej stawki to również sprzedaż gruntu będzie opodatkowana tym podatkiem według tej samej stawki podatku.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1.  nabycia towarów i usług,
 2.  dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W tym miejscu należy wskazać, że stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.), budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.

W myśl zaś art. 47 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Przepis art. 48 tej ustawy stanowi natomiast, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Z treści stanu faktycznego wynika, że Spółka otrzymała zezwolenie na realizację inwestycji pn. „Budowa Dworca Autobusowego PKS oraz Centrum Handlowo-Usługowego” na działce należącej do Spółki. Spółka oraz Gmina Miasto podpisały umowę, na mocy której Spółka w celu poprawienia dostępności komunikacyjnej swojej inwestycji zamierza przebudować i rozbudować skrzyżowanie dróg gminnych oraz przebudować drogę dojazdową do swojej inwestycji oraz części ulicy gminnej. Gmina, która jest właścicielem terenu (zarządcą drogi), upoważniła Spółkę do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. Wnioskodawca przebuduje i rozbuduje skrzyżowanie, oraz drogę dojazdową, które w części będzie zrealizowane na działce należącej do Spółki. Po zakończeniu inwestycji drogowej Spółka przekaże ją nieodpłatnie na własność Gminie wraz z wydzieloną częścią działki należącą do Spółki, na której zrealizowana będzie inwestycja drogowa. Spółka wskazała, że nie miała prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia część działki, na której będzie zrealizowana inwestycja z uwagi na to, że transakcja sprzedaży działki nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponadto, Wnioskodawca wskazuje, że przekazanie omawianej inwestycji drogowej oraz przeniesienie wydzielonej części działki związane jest z prowadzoną przez niego opodatkowaną podatkiem od towarów i usług działalnością gospodarczą.

W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z nieodpłatnym przekazaniem przebudowanego skrzyżowania i drogi dojazdowej, która co należy podkreślić, w części znajduje się na gruncie znajdującym się w zasobach Gminy, oraz w części na gruncie należącym do Spółki. W opinii tut. Organu powyższa okoliczność na gruncie ustawy o VAT sprawia, że dla analizowanego przekazania znajdą zastosowanie odrębne regulacje.

Analiza przedstawionych przez Wnioskodawcę okoliczności prowadzi do wniosku, że przekazania przebudowanego skrzyżowania i drogi dojazdowej na rzecz Gminy, na gruncie należącym do Gminy, nie można rozpatrywać w kategorii dostawy towarów. Gmina, jako właściciel gruntu, będzie posiadać również prawo własności do wszystkich jego części składowych, w tym do infrastruktury drogowej wybudowanej na tym gruncie i trwale z nim związanej. Zatem przekazania przez Spółkę drogi Gminie jako zarządcy gruntów nie można uznać za dostawę towarów, o której mowa w ww. art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

Czynność ta stanowić będzie niewątpliwie świadczenie usług w rozumieniu powołanego art. 8 ustawy. Z uwagi zaś na fakt, że opisane przez Spółkę przekazanie infrastruktury drogowej nastąpi bez wynagrodzenia, kwestia uznania tej czynności za odpłatne świadczenie usług opodatkowane podatkiem VAT powinna być rozważana na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z przepisu tego wynika, że opodatkowaniu podlegać powinno, jako odpłatne świadczenie usług, użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy). Tylko łączne zaistnienie ww. przesłanek umożliwia objęcie zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usług świadczonych nieodpłatnie. Jeśli zaś jeden z tych warunków nie jest spełniony - takie nieodpłatne świadczenie usług nie podlega opodatkowaniu.

Przepis art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie znajdzie w tej sprawie zastosowania, ponieważ jak wykazano powyżej, skrzyżowanie oraz droga dojazdowa wybudowane na gruncie będącym własnością Gminy, a następnie jej przekazana - nie jest towarem należącym do Spółki.

Analizując z kolei treść art. 8 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy należy zauważyć, że dla ustalenia, czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego przepisu istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności, jakie w danej sprawie występują. Podkreślić należy przy tym, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nieodpłatne świadczenie usług (inne niż wskazane w pkt 1) na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika, bez względu na to czy podatnikowi przysługiwało, czy też nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku. Za usługi niezwiązane z działalnością gospodarczą należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej.

Z treści wniosku wynika, że cała inwestycja przebudowy infrastruktury drogowej związana jest z działalnością Wnioskodawcy opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Realizacja przedmiotowej inwestycji drogowej służy poprawie dostępności komunikacyjnej do wybudowanej Galerii Handlowej.

Wydatki poniesione na infrastrukturę drogową przekazywaną nieodpłatnie Gminie mają więc bezpośrednie przełożenie na generowane przez Spółkę obroty. Tym samym wybudowanie przedmiotowej infrastruktury drogowej i jej nieodpłatne przekazanie nastąpi w związku i na cele prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

Zatem omawiane przekazanie nie może być traktowane jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, który to przepis nie znajdzie w analizowanej sprawie zastosowania. W konsekwencji nieodpłatne przekazanie przez Spółkę infrastruktury drogowej na rzecz Gminy, wybudowanej na gruncie należącym do Gminy nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stanowisko Spółki w powyższym zakresie należało zatem uznać za prawidłowe.

Dokonując analizy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy ww. infrastruktury drogowej znajdującej się na terenie wydzielonej części działki należącej do Spółki, należy stwierdzić, że z art. 7 ust. 2 ustawy wynika, że wszelkie nieodpłatne przekazania przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa bez wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych towarów w całości lub w części.

Zatem dla uznania nieodpłatnej dostawy za odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki:

 • podatnik przekazuje lub zużywa nieodpłatnie towary należące do jego przedsiębiorstwa oraz
 • podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

W omawianej sprawie nie nastąpi odpłatna dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT na mocy tego przepisu. Przekazanie gruntu będącego własnością Zainteresowanego wraz z wybudowaną na niej infrastrukturą drogową, na rzecz Gminy nastąpi nieodpłatnie. Zatem czynność przeniesienia na rzecz Gminy nieruchomości może podlegać opodatkowaniu jedynie na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy.

W świetle powyższego przepisu nieodpłatne przekazanie prawa własności nieruchomości, (którego zamierza dokonać Wnioskodawca), będzie dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu, o ile Stronie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia lub wytworzenia towarów lub ich części składowych.

Jak wskazał Wnioskodawca, przekazanie inwestycji drogowej oraz wydzielonej części działki związane jest z prowadzoną przez niego opodatkowaną podatkiem od towarów i usług działalnością gospodarczą. Wydatki poniesione na omawianą infrastrukturę drogową mają bezpośrednie przełożenie na generowane przez Spółkę obroty. Tym samym Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy wytworzeniu części składowych nieruchomości, tj. przy wytworzeniu infrastruktury drogowej (skrzyżowania i drogi dojazdowej). Bez znaczenia w tej sytuacji jest to, że Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu gruntu (działki).

Reasumując, nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy przebudowanego skrzyżowania i drogi dojazdowej znajdujących się na terenie wydzielonej części działki należącej do Spółki, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Zatem stanowisko Spółki, że przekazanie wybudowanej infrastruktury będzie stanowiło nieodpłatne świadczenie usług należało uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się do przytoczonej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej z dnia 29 grudnia 2011 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach – sygn. IBPP1/443-1778/11/LSz, należy zauważyć, że rozstrzygnięcie to zapadło na gruncie odmiennego stanu prawnego. Przepisy w przywołanej przez Spółkę interpretacji (art. 7 ust. 2 ustawy) w porównaniu do aktualnego brzmienia, różniły się swoją treścią, i uzależniały opodatkowanie od celu nieodpłatnego przekazania towarów tj. inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Obecnie, treść art. 7 ust. 2 ustawy nie posiada już ww. zapisu. W związku z powyższym, niniejsza interpretacja nie może mieć wpływu na przedmiotowe rozstrzygnięcie, gdyż dotyczy innego stanu prawnego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.