ILPP1/4512-1-793/15-4/AP | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług niezbędnych do wykonania infrastruktury drogowej.
ILPP1/4512-1-793/15-4/APinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane
 2. drogi
 3. gmina
 4. infrastruktura
 5. nakłady
 6. opodatkowanie
 7. prawo do odliczenia
 8. przekazanie
 9. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § l i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2015 r. (data wpływu 26 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 grudnia 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług niezbędnych do wykonania infrastruktury drogowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług niezbędnych do wykonania infrastruktury drogowej. Powyższy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 grudnia 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.) o doprecyzowanie przedstawionego zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółdzielnia (dalej: Spółdzielnia, Wnioskodawca) prowadzi działalność statutową zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych m.in. poprzez:

 • budowanie budynków mieszkalnych z usługami stanowiącymi samodzielne lokale mieszkalne i niemieszkalne;
 • zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność spółdzielni oraz nieruchomościami stanowiącymi własność członków i podmiotów niebędących członkami spółdzielni.

Spółdzielnia jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Obecnie Spółdzielnia realizuje zamierzenie budowlane w postaci 6-ciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wraz z instalacjami wewnętrznymi, oświetleniem wewnętrznym, oświetleniem zewnętrznym oraz infrastrukturą towarzyszącą: budową parkingu, drogi wewnętrznej dojazdowej.

Pierwszy etap realizacji inwestycji obejmuje budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która jest przeznaczona na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni. Spółdzielnia podpisuje z członkami umowę o budowę lokalu mieszkalnego bądź lokalu niemieszkalnego w przypadku garażu lub lokalu usługowego. Spółdzielnia na podstawie umowy o budowę lokalu zawiera w formie aktu notarialnego umowę o ustanowienie i przeniesienie przez Spółdzielnię na rzecz budującego - członka Spółdzielni - prawa odrębnej własności lokalu stanowiącego przedmiot umowy. Członkowie finansują budowę swoich lokali poprzez wniesienie wkładu budowlanego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu wyżej wymienionym podatkiem, podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 19a ust. 8, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4. Drugi etap obejmuje budowę drogi, która będzie służyła jako dojazd do nowo budowanych przez Spółdzielnię budynków mieszkalnych oraz całego osiedla. Droga będzie budowana na działce, która została w roku 2012 przekazana gminie za odszkodowaniem za wygasłe z mocy prawa prawo wieczystego użytkowania gruntu na mocy porozumienia Spółdzielnia na otrzymane odszkodowanie wystawiła fakturę i odprowadziła należny podatek VAT, a zatem droga będzie budowana na gruncie należącym do gminy. Przeniesienie infrastruktury drogowej na rzecz gminy nastąpi nieodpłatnie zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Spółdzielnia środki otrzymane od gminy z tytułu odszkodowania oraz część wkładu budowlanego zgodnie z uchwałami walnego zgromadzenia zaewidencjonowała na wyodrębnionym koncie funduszu zasobowego. W związku z budową drogi Spółdzielnia zobowiązana jest wykonać wszelkie czynności z taką inwestycją związane, a w szczególności: sporządzić dokumentację projektową oraz zrealizować inwestycję drogową na własny koszt jako generalny realizator w sposób spełniający warunki określone w rozporządzeniu ministerstwa transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, a także zapewnić nadzór autorski i inwestorski z tytułu tych czynności. Spółdzielnia nie otrzyma żadnego wynagrodzenia, ponieważ zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, zobowiązana jest wykonać drogi publiczne związane z inwestycjami niedrogowymi na własny koszt.

W piśmie z dnia 2 grudnia 2015 r., stanowiącym uzupełnienie do wniosku, Zainteresowany doprecyzował zdarzenie przyszłe poprzez udzielenie następujących informacji:

Wykonana i przekazywana gminie infrastruktura drogowa stanowi istotny element inwestycji głównej Spółdzielni - budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami i lokalami usługowymi, poprzez umożliwienie dostępu do tych budynków, ma bezpośredni związek z prowadzoną przez Spółdzielnię działalnością opodatkowaną.

Po wybudowaniu i przekazaniu do użytkowania mieszkań, garaży oraz lokali usługowych członkowie, osoby niebędące członkami - właściciele lokali, zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, mają obowiązek pokrywania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Czynności te, związane z prowadzeniem przez Spółdzielnię działalności eksploatacyjnej, działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi, są czynnościami zwolnionymi i opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Przekazana gminie droga służy bezpośrednio jej mieszkańcom, tj. członkom spółdzielni i osobom niebędącym członkami, właścicielom i stanowi podstawowy element w użytkowaniu ich mieszkań, garaży i lokali poprzez dostęp do budynków, w których się znajdują, tym samym, zdaniem Spółdzielni, ma bezpośredni związek z prowadzoną przez Spółdzielnię działalnością zwolnioną i opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółdzielni przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług niezbędnych do wykonania infrastruktury drogowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółdzielni będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług niezbędnych do wykonania infrastruktury drogowej, ponieważ zarówno od odszkodowania, jak i części wkładu budowlanego został odprowadzony podatek VAT, zatem inwestycja realizowana jest ze środków opodatkowanych VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby mógł skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Podatnikami – zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy – są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na mocy art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W tym miejscu należy podkreślić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi. Przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą, np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio wiążą się więc z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością przedsiębiorcy można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa – mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganym przez podatnika obrotem opodatkowanym. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu.

Powyższe oznacza, że aby stwierdzić, czy podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy zbadać wyłącznie związek ponoszonych wydatków z wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi, przy czym związek ten musi mieć charakter niewątpliwy, lecz niekoniecznie bezpośredni. Podatnik musi jednak wykazać związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółdzielnia prowadzi działalność statutową zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych m.in. poprzez:

 • budowanie budynków mieszkalnych z usługami stanowiącymi samodzielne lokale mieszkalne i niemieszkalne;
 • zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni oraz nieruchomościami stanowiącymi własność członków i podmiotów niebędących członkami Spółdzielni.

Spółdzielnia jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Obecnie Spółdzielnia realizuje zamierzenie budowlane w postaci 6-ciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wraz z instalacjami wewnętrznymi, oświetleniem wewnętrznym, oświetleniem zewnętrznym oraz infrastrukturą towarzyszącą: budową parkingu, drogi wewnętrznej dojazdowej.

Pierwszy etap realizacji inwestycji obejmuje budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która jest przeznaczona na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni. Spółdzielnia podpisuje z członkami umowę o budowę lokalu mieszkalnego bądź lokalu niemieszkalnego w przypadku garażu lub lokalu usługowego. Spółdzielnia na podstawie umowy o budowę lokalu zawiera w formie aktu notarialnego umowę o ustanowienie i przeniesienie przez Spółdzielnię na rzecz budującego - członka Spółdzielni - prawa odrębnej własności lokalu stanowiącego przedmiot umowy. Członkowie finansują budowę swoich lokali poprzez wniesienie wkładu budowlanego. Drugi etap obejmuje budowę drogi, która będzie służyła jako dojazd do nowo budowanych przez Spółdzielnię budynków mieszkalnych oraz całego osiedla. Droga będzie budowana na działce, która została w roku 2012 przekazana gminie za odszkodowaniem za wygasłe z mocy prawa prawo wieczystego użytkowania gruntu na mocy porozumienia. Spółdzielnia na otrzymane odszkodowanie wystawiła fakturę i odprowadziła należny podatek od towarów i usług, a zatem droga będzie budowana na gruncie należącym do gminy. Przeniesienie infrastruktury drogowej na rzecz gminy nastąpi nieodpłatnie zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych. Spółdzielnia środki otrzymane od gminy z tytułu odszkodowania oraz część wkładu budowlanego zgodnie z uchwałami walnego zgromadzenia zaewidencjonowała na wyodrębnionym koncie funduszu zasobowego. W związku z budową drogi Spółdzielnia zobowiązana jest wykonać wszelkie czynności z taką inwestycją związane, a w szczególności: sporządzić dokumentację projektową oraz zrealizować inwestycję drogową na własny koszt jako generalny realizator w sposób spełniający warunki określone w rozporządzeniu ministerstwa transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, a także zapewnić nadzór autorski i inwestorski z tytułu tych czynności. Spółdzielnia nie otrzyma żadnego wynagrodzenia, ponieważ zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, zobowiązana jest wykonać drogi publiczne związane z inwestycjami niedrogowymi na własny koszt. Wnioskodawca ponadto wskazał, że wykonana i przekazywana Gminie infrastruktura drogowa stanowi istotny element inwestycji głównej spółdzielni budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami i lokalami usługowymi, poprzez umożliwienie dostępu do tych budynków, ma bezpośredni związek z prowadzoną przez spółdzielnię działalnością opodatkowaną.

Po wybudowaniu i przekazaniu do użytkowania mieszkań, garaży oraz lokali usługowych członkowie, osoby niebędące członkami - właściciele lokali, zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, mają obowiązek pokrywania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Czynności te związane z prowadzeniem przez Spółdzielnię działalności eksploatacyjnej, działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi są czynnościami zwolnionymi i opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Przekazana Gminie droga służy bezpośrednio jej mieszkańcom, tj. członkom Spółdzielni i osobom niebędącym członkami, właścicielom i stanowi podstawowy element w użytkowaniu ich mieszkań, garaży i lokali poprzez dostęp do budynków, w których się znajdują, tym samym, zdaniem Spółdzielni, ma bezpośredni związek z prowadzoną przez Spółdzielnię działalnością zwolnioną i opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług niezbędnych do wykonania infrastruktury drogowej.

Z powołanych wcześniej przepisów art. 86 ustawy wynika, że podatnik w momencie nabycia towarów lub usług powinien dokonać ich kwalifikacji do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi zakupy te są związane. Najistotniejszym bowiem warunkiem, umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług niezbędnych do wykonania infrastruktury drogowej będą spełnione. Jak bowiem wynika z opisu sprawy, Spółdzielnia jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a budowa infrastruktury drogowej będzie miała - jak twierdzi Wnioskodawca - bezpośredni związek m.in. z prowadzoną przez Spółdzielnię działalnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (tj. dostawą mających powstać lokali mieszkalnych i niemieszkalnych). Wybudowana droga będzie służyła jako dojazd do nowo budowanych przez Spółdzielnię budynków mieszkalnych oraz całego osiedla. Dla Spółdzielni, a następnie potencjalnych nabywców lokali, prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem funkcjonowanie inwestycji będzie uzależnione od jej połączenia z siecią dróg, a zatem osiągnięcie przychodu oraz jego wysokość uzależniona będzie od zapewnienia prawidłowego i dogodnego dojazdu do inwestycji. Ponadto obowiązek zrealizowania przez Wnioskodawcę budowy drogi wynika z powszechnie obowiązujących przepisów ustawy o drogach publicznych, z których jednoznacznie wynika, że to na inwestorze (w tym przypadku Wnioskodawcy) spoczywa obowiązek budowy lub przebudowy dróg publicznych spowodowanych inwestycją niedrogową.

Podsumowując, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług niezbędnych do wykonania infrastruktury drogowej w przypadku wykorzystywania tej infrastruktury drogowej do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Prawo to będzie przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wynikających z art. 88 ustawy.

Tut. Organ informuje, że w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy dotyczące prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług niezbędnych do wykonania infrastruktury drogowej uznano za prawidłowe, jednakże w oparciu o inne uzasadnienie niż wskazane przez Zainteresowanego.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić należy, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki podatkowoprawne tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, interpretacja traci aktualność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.