0114-KDIP2-2.4010.93.2018.1.AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Kwalifikacja projektu polegającego na budowie sieci światłowodowej jako projektu z zakresu infrastruktury publicznej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2018 r. (data wpływu 28 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania projektu polegającego na budowie sieci światłowodowej za projekt z zakresu infrastruktury publicznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania projektu polegającego na budowie sieci światłowodowej za projekt z zakresu infrastruktury publicznej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka (dalej jako „Wnioskodawca”, albo „Spółka”) jest spółką działającą na polskim rynku telekomunikacyjnym.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej jako: „CIT”) w Polsce.

98% udziałowcem Wnioskodawcy jest spółka N. Sp. z o.o. (dalej jako: „N.”).

W wyniku rozstrzygniętego konkursu prowadzonego przez Centrum P., Wnioskodawca uzyskał decyzję o dofinansowaniu projektu polegającego na budowie sieci światłowodowej o przepustowości min. 100 Mb/s (dalej jako: „Projekt”).

Wnioskodawca uzyskał decyzję o dofinansowaniu Projektu w ramach konkursu ogłoszonego dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Projekt realizowany przez Wnioskodawcę uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego (P.), którego celem jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju (szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa). Spółka wybuduje dostępową sieć światłowodową o wysokiej przepustowości (min. 100 Mb/s) i będzie jej operatorem na obszarach objętych Projektem. Sieć zostanie wykonana w architekturze FTTH (ang. Fibre To The Home) GPON (ang. Gigabit Passive Optic Network) czyli pasywnej sieci światłowodowej. Oznacza to, że sygnał w sieci, doprowadzanej bezpośrednio do gospodarstw domowych i szkół, nie będzie wymagał dodatkowego wzmocnienia, a sama sieć będzie trwalsza i tańsza w budowie i eksploatacji.

Usługi Wnioskodawcy będą skierowane do wszystkich dostawców usług detalicznych (ang. ISP –Internet Service Providers) już obecnych na wskazanym, jak i wszystkich, którzy chcieliby wejść na ten rynek. Detaliści będą korzystać z sieci na zasadach niedyskryminacyjnych, to znaczy, że każdy podmiot zainteresowany współpracą z Wnioskodawcą będzie miał dostęp do usług na równych warunkach.

Obok wymiaru komercyjnego, Projekt ma również istotne znaczenie dla rozwoju nowoczesnej edukacji i budowania kompetencji cyfrowych polskich dzieci i młodzieży. Wnioskodawca doprowadzi sieć dostępową do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych we wszystkich regionach objętych Projektem.

Szkoły zostaną podłączone do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), a usługi, bezpłatne dla szkół, będą finansowane ze środków budżetu państwa. Dzięki sieci światłowodowej zbudowanej przez Wnioskodawcę i usługom OSE, polscy uczniowie uzyskają dostęp do bardzo szybkiego Internetu.

Podsumowując projekt budowy sieci światłowodowej na obszarach:... A realizowany przez Wnioskodawcę zapewni następujące rodzaje korzyści:

Dla dostawców usług detalicznych:

 • otwarty dostęp do sieci światłowodowej na atrakcyjnych i równych dla wszystkich ISP warunkach,
 • oferta Wnioskodawcy dostosowana do potrzeb ISP,
 • trwała i przyszłościowa technologia (FTTH GPON) oferująca wysokie przepływności i jakości usług przez wiele lat.

Dla gospodarstw domowych:

 • nowoczesna sieć zapewniająca najwyższą jakość usług przez wiele lat,
 • wysokie przepływności danych (minimum 100 Mb/s),
 • możliwość wyboru usług z oferty wielu dostawców działających na sieci Wnioskodawcy,
 • nieuciążliwa zmiana dostawy usługi – raz zbudowana sieć FTTH nie wymaga nowego okablowania przy zmianie dostawy usługi.

Dla szkół:

 • wszystkie szkoły na obszarze objętym Projektem uzyskają dostęp do Internetu,
 • OSE zapewni uczniom możliwość bezpłatnego korzystania z bardzo szybkiego Internetu,
 • możliwość stosowania nowoczesnych metod dydaktycznych,
 • możliwość rozwijania przez uczniów kompetencji cyfrowych (np. nauka oprogramowania) co pozwoli na lepsze przygotowanie do wyzwań rynku pracy.

Dla regionów i społeczności lokalnych:

 • nowe miejsca pracy przy realizacji Projektu,
 • pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości – powstawanie nowych inicjatyw, nowych firm,
 • zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności regionów objętych Projektem, a także (długofalowo) wyższa liczba młodych mieszkańców.

Zgodnie z przyjętym założeniem strategicznym grupy kapitałowej Wnioskodawca będzie wspierany przy realizacji budowy sieci światłowodowej przez swojego większościowego udziałowca, tj. N. poprzez udzielane pożyczki.

Wybudowana sieć światłowodowa znajdować się będzie w całości w Polsce.

Koszty odsetkowe ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z otrzymanymi pożyczkami służącymi wsparciu Wnioskodawcy w realizacji Projektu będą wykazywane w całości dla celów podatkowych w Polsce.

W związku z powyższym Wnioskodawca dąży do ustalenia, czy w przypadku pożyczki służącej wsparciu Wnioskodawcy w realizacji Projektu, koszt odsetkowy ponoszony przez Wnioskodawcę w związku z udzieloną pożyczką powinien być brany pod uwagę przy wyliczaniu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego zgodnie z art. 15c ust. 8 ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy realizowany Projekt stanowić będzie projekt z zakresu infrastruktury publicznej?
 2. Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 byłaby twierdząca, to czy koszt odsetkowy wynikający z otrzymanej pożyczki służącej realizacji Projektu nie powinien być brany pod uwagę przy wyliczaniu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego zgodnie z art. 15c ust. 8 ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.?

Pytanie dotyczy zarówno pożyczek jakie zostały faktycznie otrzymane i wypłacone przed 31.12.2017 r. co do stosowania zmienionych przepisów art. 15c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm., dalej ustawa o CIT) po 31.12.2018 r. (na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz. U. z 2017 r., poz. 2175) oraz pożyczek faktycznie otrzymanych po 01.01.2018 r.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy realizowany Projekt stanowić będzie projekt z zakresu infrastruktury publicznej.

Projekt realizowany przez Wnioskodawcę uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego (P.), którego celem jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju (szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa). Wykorzystanie potencjału technologii cyfrowych jest bowiem jednym z priorytetów Polski na najbliższe lata.

Zgodnie z informacjami udostępnianymi przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa obecny stan rozwoju infrastruktury szerokopasmowej i poziom jej wykorzystania, jest niski w porównaniu z większością krajów Unii Europejskiej, a także odległy od celów przyjętych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej (EAC). P. ma pomóc w wykorzystaniu przez Polskę prorozwojowych możliwości technologii cyfrowych.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa jest programem w zakresie polityki spójności Unii Europejskiej. Polityka spójności Unii Europejskiej ma na celu wspieranie działań prowadzących do wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach Unii Europejskiej. W szczególności Unia Europejska zmierza do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju regionów oraz likwidacji zacofania najmniej uprzywilejowanych regionów i wysp, w tym obszarów wiejskich.

Stosownie do art. 15c ust. 10 ustawy CIT długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej oznacza projekt służący dostarczeniu, modernizacji, eksploatacji lub utrzymaniu znaczącego składnika aktywów, będący w ogólnym interesie publicznym.

Tym samym wskazać należy, że aby dany projekt został uznany za długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej spełnione muszą być następujące warunki:

 1. przedmiotem projektu ma być znaczący składnik aktywów,
 2. celem projektu ma być dostarczenie, modernizacja lub eksploatacja tego znaczącego składnika aktywów,
 3. cel projektu wskazany powyżej ma być w ogólnym interesie publicznym.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395, z późn. zm., dalej: Ustawa o Rachunkowości) aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Wskazać należy, że wybudowana sieć światłowodowa będzie spełniała przytoczoną powyżej definicję aktywów. Sieć światłowodowa będzie stanowiła zasoby majątkowe Wnioskodawcy o wiarygodnie określonej wartości. W przyszłości spowoduje ona wpływ do Wnioskodawcy korzyści ekonomicznych w związku ze świadczeniem przez Wnioskodawcę usług operatora sieci na rzecz dostawców usług detalicznych.

Jednocześnie cel Projektu realizowanego przez Wnioskodawcę jest zbieżny z celami wskazanymi w art. 15c ust. 10 ustawy CIT, tj. celem Projektu jest dostarczenie sieci światłowodowej do gospodarstw domowych oraz szkół położonych w obszarach objętych Projektem.

Ponadto opisany powyżej cel Projektu realizowanego przez Wnioskodawcę będzie mieścił się w ogólnym interesie publicznym.

Pojęcie „interes” oznacza, iż pewien stan lub przedmiot zostaje uznany za „interes” danego podmiotu, ponieważ jest on dla niego wartościowy, korzystny lub przez niego pożądany. W przypadku interesu publicznego pewien stan lub przedmiot jest uznany za wartościowy korzystny lub pożądany przez całe społeczeństwo lub jakąś jego zbiorowość.

W tym kontekście Wnioskodawca zauważa, iż Projekt polegający na budowie sieci światłowodowej o przepustowości min. 100 Mb/s uzyskał decyzję o dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego. Z kolei celem P. jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju, tj. szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Sieć światłowodowa wybudowana przez Wnioskodawcę w obszarach:... ma objąć swym zasięgiem 1.069 szkół oraz 132.061 gospodarstw domowych.

Korzyściami wynikającymi z realizacji Projektu dla regionów i społeczności lokalnych będą między innymi:

 • nowe miejsca pracy przy realizacji Projektu,
 • pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości – powstawanie nowych inicjatyw, nowych firm,
 • zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności regionów objętych Projektem, a także (długofalowo) wyższa liczba młodych mieszkańców.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy realizowany Projekt będzie stanowić projekt z zakresu infrastruktury publicznej.

Ad. 2.

W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie 1, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że koszt odsetkowy wynikający z otrzymanej pożyczki służącej realizacji Projektu nie powinien być brany pod uwagę przy wyliczaniu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego zgodnie z art. 15c ust. 8 ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.

Ta sama zasada będzie mieć zastosowanie do faktycznie otrzymanych i wypłaconych przed 31.12.2017 r. co do stosowania zmienionych przepisów art. 15c ustawy o CIT po 31.12.2018 r. (na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Na potrzeby uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy przepisy przytoczone poniżej odpowiadają brzmieniu ustawy CIT w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., chyba że zastrzeżono inaczej.

Zgodnie z art. 15c ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa 30% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonej o przychody o charakterze odsetkowym nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, oraz kosztów finansowania dłużnego nieuwzględnionych w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Zgodnie z art. 15c ust. 3 ustawy CIT przez nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego rozumie się kwotę, o jaką poniesione przez podatnika koszty finansowania dłużnego, podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, przewyższają uzyskane przez podatnika w tym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu przychody o charakterze odsetkowym.

Stosowanie do art. 15c ust. 8 ustawy CIT przy wyliczaniu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego nie bierze się pod uwagę kosztów finansowania dłużnego wynikających z kredytów (pożyczek) wykorzystywanych do sfinansowania długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej, w przypadku którego spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wykonawca projektu podlega opodatkowaniu w państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 2. aktywa, których projekt dotyczy, znajdują się całości w państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 3. koszty finansowania zewnętrznego są wykazywane dla celów podatkowych w całości w państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 4. dochody są osiągane w całości w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 15c ust. 9 ustawy CIT dochodu wynikającego z długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej nie uwzględnia się przy obliczaniu przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1. Stosownie do art. 15c ust. 10 ustawy CIT długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej oznacza projekt służący dostarczeniu, modernizacji, eksploatacji lub utrzymaniu znaczącego składnika aktywów, będący w ogólnym interesie publicznym.

Zmienione od 1 stycznia 2018 r. regulacje ustawy o CIT mają co do zasady zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2018 r., z zastrzeżeniem, że podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy stosują dokonane zmiany ustawy o CIT od kolejnego roku podatkowego rozpoczynającego się po 1 stycznia 2018 r.

Ustawodawca wprowadził w tym zakresie również przepis przejściowy wskazując w art. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, że do odsetek od kredytów (pożyczek), w przypadku których kwota udzielonego podatnikowi kredytu (pożyczki) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 15c lub art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6, 7b, 7g i 7h ustawy o CIT w brzmieniu dotychczasowym, nie dłużej jednak niż do 31.12.2018 r.

Wnioskodawca zaznacza, że jest on podatnikiem podatku dochodowego w Polsce. Wybudowana sieć światłowodowa znajdować się będzie w całości w Polsce. Natomiast koszty odsetkowe ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z otrzymaniem pożyczki na realizację Projektu będą wykazywane w całości dla celów podatkowych w Polsce.

Podsumowując zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy realizowany Projekt stanowić będzie projektu z zakresu infrastruktury publicznej to konsekwentnie pożyczka służąca wsparciu w realizacji tegoż Projektu stanowić będzie finansowanie długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej i w związku z powyższym koszt odsetkowy wynikający z otrzymanej pożyczki nie powinien być brany pod uwagę przy wyliczaniu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego zgodnie z art. 15c ust. 8 ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.

Powyższe dotyczy zarówno pożyczek jakie zostały faktycznie przekazane Wnioskodawcy przed 31.12.2017 r. co do stosowania zmienionych przepisów art. 15c ustawy o CIT po 31.12.2018 r. (na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) oraz pożyczek faktycznie otrzymanych po 01.01.2018 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na mocy przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2175; dalej jako: ustawa nowelizująca) nastąpiła nowelizacja przepisów ograniczających wysokość zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odsetek (kosztów finansowania dłużnego).

W myśl art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2175; dalej jako: ustawa nowelizująca) przepisy ustaw zmienianych w art. 1-3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r. W myśl natomiast art. 7 tej ustawy do odsetek od kredytów (pożyczek), w przypadku których kwota udzielonego podatnikowi kredytu (pożyczki) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 15c lub art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz art. 6, 7b, 7g i 7h ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 15c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm.) podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa 30% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonej o przychody o charakterze odsetkowym nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, oraz kosztów finansowania dłużnego nieuwzględnionych w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Warunkiem koniecznym stosowania ograniczenia wynikającego z art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest wystąpienie u danego podatnika nadwyżki kosztów finansowania dłużnego nad osiągniętymi przez podatnika w danym roku podatkowym, podlegającymi opodatkowaniu, przychodami o charakterze odsetkowym.

W myśl art. 15c ust. 3 przez nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego rozumie się kwotę, o jaką poniesione przez podatnika koszty finansowania dłużnego, podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, przewyższają uzyskane przez podatnika w tym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu przychody o charakterze odsetkowym.

Z kolei w art. 15c ust. 12 i 13 ustawy o PDOP zdefiniowane zostały odpowiednio pojęcia kosztów finansowania dłużnego i przychody o charakterze odsetkowym. Przez koszty finansowania dłużnego rozumie się wszelkiego rodzaju koszty związane z uzyskaniem od innych podmiotów, w tym od podmiotów niepowiązanych, środków finansowych i z korzystaniem z tych środków, w szczególności odsetki, w tym skapitalizowane lub ujęte w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, opłaty, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych, niezależnie na rzecz kogo zostały one poniesione. Przez przychody o charakterze odsetkowym rozumie się przychody z tytułu odsetek, w tym odsetek skapitalizowanych, oraz inne przychody równoważne ekonomicznie odsetkom odpowiadające kosztom finansowania dłużnego.

Jednocześnie prawodawca zastrzegł w art. 15c ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, że przy wyliczaniu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego nie bierze się pod uwagę kosztów finansowania dłużnego wynikających z kredytów (pożyczek) wykorzystywanych do sfinansowania długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej, w przypadku którego spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wykonawca projektu podlega opodatkowaniu w państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 2. aktywa, których projekt dotyczy, znajdują się całości w państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 3. koszty finansowania zewnętrznego są wykazywane dla celów podatkowych w całości w państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 4. dochody są osiągane w całości w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 15c ust. 9 powołanej ustawy dochodu wynikającego z długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej nie uwzględnia się przy obliczaniu przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1.

Długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej oznacza projekt służący dostarczeniu, modernizacji, eksploatacji lub utrzymaniu znaczącego składnika aktywów, będący w ogólnym interesie publicznym (art. 15c ust. 10).

Mając na uwadze powyżej wskazane przepisy, aby dany projekt został uznany za długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej spełnione muszą być następujące warunki:

 1. przedmiotem projektu ma być znaczący składnik aktywów, a zatem stanowić zasoby majątkowe podatnika o wiarygodnie określonej wartości. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395, z późn. zm., dalej: Ustawa o Rachunkowości) aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych;
 2. celem projektu ma być dostarczenie, modernizacja lub eksploatacja tego znaczącego składnika aktywów;
 3. cel projektu wskazany powyżej ma być w ogólnym interesie publicznym. Pojęcie „interes” oznacza, iż pewien stan lub przedmiot zostaje uznany za „interes” danego podmiotu, ponieważ jest on dla niego wartościowy, korzystny lub przez niego pożądany. W przypadku interesu publicznego pewien stan lub przedmiot jest uznany za wartościowy korzystny lub pożądany przez całe społeczeństwo lub jakąś jego zbiorowość.

Jednocześnie wskazać należy, że uregulowanie przewidziane w art. 15c ust. 8, 9 i 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy nie wszystkich długoterminowych projektów z zakresu infrastruktury publicznej, lecz tylko takich, które spełniają dodatkowe cztery warunki wskazane w art. 15c ust. 8 ustawy.

W związku z powyższym Wnioskodawca dąży do ustalenia, czy w przypadku pożyczki służącej wsparciu Wnioskodawcy w realizacji Projektu, koszt odsetkowy ponoszony przez Wnioskodawcę w związku z udzieloną pożyczką powinien być brany pod uwagę przy wyliczaniu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego zgodnie z art. 15c ust. 8 ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, realizowany przez Wnioskodawcę projekt polega na budowie sieci światłowodowej o przepustowości min. 100 Mb/s. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego (P.), którego celem jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju (szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa). Obok wymiaru komercyjnego, Projekt ma również istotne znaczenie dla rozwoju nowoczesnej edukacji i budowania kompetencji cyfrowych polskich dzieci i młodzieży. Sieć światłowodowa wybudowana przez Wnioskodawcę obejmuje następujące obszary:.... Wnioskodawca doprowadzi sieć dostępową do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych we wszystkich regionach objętych Projektem, tj. obejmie swoim zasięgiem 1.069 szkół oraz 132.061 gospodarstw domowych.

Tym samym, realizowany Projekt – wybudowana sieć światłowodowa – stanowi zasoby majątkowe Wnioskodawcy o wiarygodnie określonej wartości, tj. znaczący składnik aktywów Wnioskodawcy. Jednocześnie należy uznać, że cel realizowanego Projektu jest zbieżny z celami wskazanymi w art. 15c ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie również się mieścił w ogólnym interesie publicznym.

W związku z powyższym realizowany Projekt będzie stanowić projekt z zakresu infrastruktury publicznej, o którym mowa w art. 15c ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. A zatem stanowisko Wnioskodawcy odnoszące się do pytania nr 1 wniosku jest prawidłowe.

Jak wynika z powołanego powyżej art. 15c ust. 8 nie uwzględnia się przy wyliczaniu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego kosztów finansowania dłużnego wynikającego z kredytów (pożyczek) wykorzystywanych do sfinansowania długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej, w przypadku którego spełnione są łącznie następujące warunki: 1) wykonawca projektu podlega opodatkowaniu w państwie członkowskim Unii Europejskiej; 2) aktywa, których projekt dotyczy, znajdują się całości w państwie członkowskim Unii Europejskiej; 3) koszty finansowania zewnętrznego są wykazywane dla celów podatkowych w całości w państwie członkowskim Unii Europejskiej; 4) dochody są osiągane w całości w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Zgodnie z przyjętym założeniem strategicznym grupy kapitałowej Wnioskodawca będzie wspierany przy realizacji budowy sieci światłowodowej przez swojego większościowego udziałowca tj. N poprzez udzielane pożyczki. Wybudowana sieć światłowodowa znajdować się będzie w całości w Polsce. Koszty odsetkowe ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z otrzymanymi pożyczkami służącymi wsparciu Wnioskodawcy w realizacji Projektu będą wykazywane w całości dla celów podatkowych w Polsce.

Tym samym, realizowany przez Wnioskodawcę projekt polegający na budowie sieci światłowodowej stanowi projekt z zakresu infrastruktury publicznej, który spełnia przesłanki, o których mowa w art. 15c ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. A zatem, przy wyliczaniu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, Wnioskodawca nie będzie uwzględniał kosztów finansowania dłużnego wynikającego z pożyczki uzyskanej od udziałowca na wsparcie realizacji Projektu.

Powyższe dotyczy zarówno pożyczek jakie zostały faktycznie przekazane Wnioskodawcy przed 31.12.2017 r. co do stosowania zmienionych przepisów art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po 31.12.2018 r. oraz pożyczek faktycznie otrzymanych po 01.01.2018 r.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy odnoszące się do pytania nr 2 wniosku należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.