IBPP2/443-1245/14/ICz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Stawka podatku dla dostawy budynku jednorodzinnego o powierzchni nie przekraczającej 300 m2 w zabudowie bliźniaczej wraz z gruntem, z ogrodzeniem i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 grudnia 2014r. (data wpływu 11 grudnia 2014r.), uzupełnionym pismem z 3 marca 2015r. (data wpływu 9 marca 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku dla dostawy budynku jednorodzinnego o powierzchni nie przekraczającej 300 m2 w zabudowie bliźniaczej wraz z gruntem, z ogrodzeniem i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku dla dostawy budynku jednorodzinnego o powierzchni nie przekraczającej 300 m2 w zabudowie bliźniaczej wraz z gruntem, z ogrodzeniem i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 3 marca 2015r. (data wpływu 9 marca 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 24 lutego 2015r. znak: IBPP2/443-1245/14/ICz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca działalność gospodarczą prowadzi od 1993 roku, w formie jednoosobowej. Dochód z działalności gospodarczej opodatkowany jest liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług. Jednym z przedmiotów działalności są roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4120 Z). Usługi budowlane w dużej mierze mają charakter deweloperski. W listopadzie 2014r. została zakończona realizacja inwestycji polegająca na wybudowaniu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (PKOB 111), z których każdy ma swoje własne wejście z poziomu gruntu i stanowi konstrukcyjnie samodzielną całość. W budynkach założono instalacje: elektryczne, centralnego ogrzewania, wentylacyjne, wodno-kanalizacyjne i gazowe. W bryle każdego budynku znajduje się również pomieszczenie garażowe z osobnym wjazdem do budynku. Łączna powierzchnia użytkowa każdego z budynków mieszkalnych nie przekracza 300 m2. Budowa obejmuje również infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu w postaci: podjazdów, ogrodzenia działek, chodników z kostki brukowej, przyłączy: wody, kanalizacji, prądu, gazu, obsiania trawą i obudowy śmietnika, przyporządkowaną do każdego z budynków.

Sprzedaż budynków mieszkalnych odbywać się będzie poprzez podpisanie umowy sprzedaży, w której określona będzie cena sprzedaży brutto za budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowę bliźniaczej wraz z gruntem. W umowie sprzedaży będzie miał miejsce zapis, iż jako inwestor „sprzedaje stanowiący odrębną nieruchomość budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej przy ul. (...), który został wybudowany na działce nr (...). Wraz z budynkiem Inwestor zobowiązuje się sprzedać Nabywcy grunt o pow. (wg umowy)”. W umowie nie będzie wyodrębniona infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu, gdyż potraktowana zostanie jako element zabudowanej nieruchomości. Nie ma ona też własnej księgi wieczystej.

Przedmiotem sprzedaży wg aktu notarialnego będzie działka zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o pow. (wg umowy).

W piśmie uzupełniającym z 3 marca 2015r. Wnioskodawca wyjaśnił, że:

  1. Cena sprzedaży budynku wraz z gruntem będzie obejmowała również wartość infrastruktury towarzyszącej opisanej we wniosku.
  2. Wybudowana infrastruktura towarzysząca będzie niezbędna do funkcjonowania budynku mieszkalnego.
  3. Nie była zawierana umowa na budowę budynku mieszkalnego.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży wyżej opisanego budynku jednorodzinnego o powierzchni nie przekraczającej 300 m2 w zabudowie bliźniaczej wraz z gruntem, z ogrodzeniem i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu...

Zdaniem Wnioskodawcy właściwą stawką VAT, którą należy zastosować do sprzedaży wyżej opisanego budynku jednorodzinnego o powierzchni nie przekraczającej 300 m2 w zabudowie bliźniaczej wraz z gruntem, z ogrodzeniem i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu jest 8% do całości dostawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, czyli 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym - według art. 41 ust. 12a ustawy - rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Wnioskodawca uważa, że skoro dokonywał będzie sprzedaży wyżej opisanego budynku gruntem, z ogrodzeniem i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu to ma prawo do całości dostawy zastosować stawkę VAT 8%, gdyż zarówno grunt jak i podjazd, ogrodzenie działki, chodniki, przyłącza: wody, kanalizacji, prądu, gazu, stanowią nierozerwalną część domu jednorodzinnego, nie mogącą być przedmiotem odrębnego obrotu, gdyż nie ma możliwości sprzedaży poszczególnych jej elementów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Przy czym stosownie do art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – według art. 41 ust. 12a ustawy – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Z kolei w myśl art. 41 ust. 12b ustawy, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
  2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Zgodnie z ust. 12c cyt. artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Powołany przepis (art. 41 ust. 12 ustawy) stanowi implementację art. 98 ust. 1 i ust. 2 zdanie pierwsze Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.). Zgodnie z art. 98 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE, państwa członkowskie mogą stosować jedną lub dwie stawki obniżone. W myśl art. 98 ust. 2 zdanie pierwsze Dyrektywy 2006/112/WE, stawki obniżone mają zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług, których kategorie są określone w załączniku III. W załączniku tym, zatytułowanym: „Wykaz dostaw towarów i świadczenia usług, do których można zastosować stawki obniżone, o których mowa w art. 98”, w poz. 10 wskazano na dostawę, budowę, remont i przebudowę budynków mieszkalnych w ramach polityki społecznej.

Ze wskazanych wyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8% podlega dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z wyłączeniem lokali użytkowych, a więc m.in. do budynków mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, przy uwzględnieniu kryterium powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 41 ust. 12b ustawy oraz do lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12.

Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego w myśl art. 2 pkt 12 ustawy – rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług przy klasyfikowaniu obiektów odwołuje się Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wydanej na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.).

Zgodnie z objaśnieniami wstępnymi PKOB, budynkami są zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, które przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Z kolei budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zgodnie z cyt. rozporządzeniem dział PKOB 11 obejmuje:

  • budynki mieszkalne jednorodzinne – 111,
  • budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe – 112, w tym: budynki o trzech i więcej mieszkaniach (PKOB 1122),
  • budynki zbiorowego zamieszkania – 113.

Ponadto, z art. 3 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.

W świetle art. 3 pkt 2 ww. ustawy, budynkiem jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Natomiast przez budynek mieszkalny jednorodzinny, w oparciu o art. 3 pkt 2a cyt. ustawy, należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Ponadto wskazać należy, że stosownie do art. 47 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014r, poz. 121 ze zm.) część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego (art. 47 § 2 k.c.).

Zgodnie z art. 50 k.c. za części składowe nieruchomości uważa się także prawa związane z jej własnością.

Kwestie opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione są budynki, budowle lub ich części rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy. Zgodnie z tym przepisem w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli zatem dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta z preferencyjnej stawki podatku, bądź też ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, to z preferencji takiej lub też ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym budynek jest posadowiony.

Zauważyć należy, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma fakt, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu robot budowlanych związanych z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4120 Z). Usługi budowlane w dużej mierze mają charakter deweloperski. W listopadzie 2014r. została zakończona realizacja inwestycji polegająca na wybudowaniu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (PKOB 111), z których każdy ma swoje własne wejście z poziomu gruntu i stanowi konstrukcyjnie samodzielną całość. W budynkach założono instalacje: elektryczne, centralnego ogrzewania, wentylacyjne, wodno-kanalizacyjne i gazowe. W bryle każdego budynku znajduje się również pomieszczenie garażowe z osobnym wjazdem do budynku. Łączna powierzchnia użytkowa każdego z budynków mieszkalnych nie przekracza 300 m2. Budowa obejmuje również infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu w postaci: podjazdów, ogrodzenia działek, chodników z kostki brukowej, przyłączy: wody, kanalizacji, prądu, gazu, obsiania trawą i obudowy śmietnika, przyporządkowaną do każdego z budynków.

Sprzedaż budynków mieszkalnych odbywać się będzie poprzez podpisanie umowy sprzedaży, w której określona będzie cena sprzedaży brutto za budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowę bliźniaczej wraz z gruntem. W umowie sprzedaży będzie miał miejsce zapis, iż jako inwestor „sprzedaje stanowiący odrębną nieruchomość budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej przy ul. (...), który został wybudowany na działce nr (...). Wraz z budynkiem Inwestor zobowiązuje się sprzedać Nabywcy grunt o pow. (wg umowy)”. W umowie nie będzie wyodrębniona infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu, gdyż potraktowana zostanie jako element zabudowanej nieruchomości. Nie ma ona też własnej księgi wieczystej. Przedmiotem sprzedaży wg aktu notarialnego będzie działka zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o pow. (wg umowy).

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opisane zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż w przypadku czynności sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego, z wartości sprzedawanego budynku nie należy wyodrębniać elementów takich jak wartość gruntu, ogrodzenia, infrastruktury towarzyszącej, które jak wskazał Wnioskodawca składają się na całość dostawy towaru.

Wobec powyższego należy uznać, że do dostawy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej objętego społecznym programem mieszkaniowym, zastosowanie znajdzie stawka podatku w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, z którego wynika, że właściwą stawką VAT, którą należy zastosować do sprzedaży wyżej opisanego budynku jednorodzinnego o powierzchni nie przekraczającej 300 m2 w zabudowie bliźniaczej wraz z gruntem, z ogrodzeniem i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu jest 8% do całości dostawy, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.