Infrastruktura techniczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to infrastruktura techniczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
24
lip

Istota:

Czy wypłata posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, odszkodowania z tytułu rekultywacji gruntów lub odszkodowania z tytułu szkód powstałych w uprawach rolnych lub drzewostanie w wyniku prowadzenia na tych gruntach inwestycji dotyczących przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej, bez względu na to czy dochodzi do zmiany lokalizacji stanowiska słupowego korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?

Fragment:

(...) infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Z przywołanego przepisu wynika, iż jednym z podstawowych warunków, od którego ustawodawca uzależnia możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego określonego w przywołanym przepisie jest „ prowadzenie inwestycji dotyczących budowy urządzeń infrastruktury technicznej ”. Dodatkowo, Ustawodawca zawęża pojęcie urządzeń infrastruktury technicznej odsyłając w tym zakresie do definicji legalnej zawartej w przepisie art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którą należy przez nie rozumieć każde wybudowane: pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody lub urządzenia elektryczne. W ustawie podatkowej brak jest definicji budowy. W konsekwencji, kierując się tym, iż podstawowym rodzajem wykładni przepisów prawa jest wykładnia językowa (gramatyczna), której reguły nakazują, w przypadku braku definicji legalnej danego pojęcia, nadawać mu znaczenie możliwie najbliższe potocznemu rozumieniu danego wyrazu lub zwrotu (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 kwietnia 2010 r. sygn. akt II OSK 310/10) przyjąć należy, iż budową jest „ tworzenie, organizowanie czegoś ”.

2015
3
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

(...) infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). Artykuł 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) stanowi, że przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. Wskazać przy tym należy, że ww. zwolnienie przysługuje tylko i wyłącznie posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, którego to pojęcia ustawa o podatku dochodowym nie definiuje. W myśl jednak art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej inwestycji w związku z koniecznością przebudowy przepustu czasowo zajął działki. W związku z zajęciem nieruchomości zostały zniszczone plony na ww. działkach.

2014
19
wrz

Istota:

Czy wypłata posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, odszkodowania z tytułu rekultywacji gruntów lub odszkodowania z tytułu szkód powstałych w uprawach rolnych lub drzewostanie w wyniku prowadzenia na tych gruntach inwestycji dotyczących budowy urządzeń infrastruktury technicznej, bez względu na to czy do ich wybudowania dochodzi w sposób pierwotny (nowo budowane urządzenia) czy też wtórny („nowe” urządzenia w miejsce „starych”) korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT 8C?

Fragment:

Tym samym, sięgnięcie przez Sąd I instancji do językowej definicji pojęcia „ infrastruktura techniczna ” uznać należy za poprawne. Sąd ten, w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku (str. 18) odwołał się bowiem zarówno do łacińskiego pochodzenia słowa „ infrastruktura ”, jak i definicji „ infrastruktury technicznej ” sformułowanej w encyklopedii powszechnej. Za niedopuszczalne w tej sytuacji byłoby bowiem, sugerowane przez Prokuratora w skardze kasacyjnej, nadawanie temu pojęciu znaczenia na podstawie definicji zawartych w innych ustawach (to jest ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, czy też ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym). Powoływana przez Prokuratora wykładnia celowościowa nie może bowiem pozostawać w sprzeczności z regułami wykładni językowej. Sam fakt „ specyfiki ” jakiegoś terminu (bez względu na to, jak będzie pojmowana ta cecha) nie eliminuje potrzeby uwzględnienia w toku stosowania prawa w pierwszym rzędzie reguł wykładni językowej. Z przyczyn, o których mowa powyżej, dojść należy do wniosku, iż intencją racjonalnego ustawodawcy nie było stosowanie przepisów ustawy Prawo budowlane, a pojęcia „ budowy infrastruktury technicznej ” nie można zawęzić li tylko do wykonywania obiektu budowlanego.

2011
1
wrz

Istota:

Czy nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy infrastruktury technicznej, wybudowanej przez nią na gruncie Gminy podlega opodatkowaniu VAT jako świadczenie usług w myśl art. 8 ust. 2 ustawy o VAT i czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizacją ww. infrastruktury technicznej

Fragment:

Wnioskodawca był zobowiązany na własny koszt do wykonania ww. infrastruktury technicznej. Budowa infrastruktury technicznej odprowadzająca ścieki i wody opadowe była konieczna dla funkcjonowania ww. obiektu usługowo-handlowego przeznaczonego pod wynajem. Zapewnienie właściwej infrastruktury budynkowi stanowił konieczny element sprawnego i efektywnego funkcjonowania w realiach gospodarczych przynoszących wymierne korzyści ekonomiczne. Z powyższego wynika, iż nakłady poniesione przez Wnioskodawcę na budowę infrastruktury technicznej odprowadzającej ścieki i wody opadowe, niewątpliwie związane są z prowadzonym przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwem. Jest to inwestycja niezbędna dla funkcjonowania obiektu usługowo-handlowego budowanego pod wynajem, a więc warunkuje osiąganie przez inwestora obrotów opodatkowanych podatkiem VAT. Reasumując, zdaniem tut. organu, nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę przedmiotowej infrastruktury technicznej (w postaci nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę na wykonanie ww. infrastruktury technicznej) na rzecz Gminy Miasta R., jako nieodpłatne świadczenie usług związane z prowadzonym przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2011
1
lip

Istota:

Czy w świetle zawartej umowy na dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego wraz z infrastrukturą techniczną możliwe jest zastosowanie stawki 7% do całości zadania.

Fragment:

Infrastruktura techniczna rozumiana jako przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektryczne, kanalizacji deszczowej, drogi wewnętrzne. Prace te są niezbędne do oddania mieszkań do użytkowania i uzyskania pozwolenia na użytkowanie pozwalającego na samoistne funkcjonowanie techniczne mieszkań. Reasumując, przedmiotem dostawy będą obiekty budownictwa mieszkaniowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w świetle zawartej umowy na dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego wraz z infrastrukturą techniczną możliwe jest zastosowanie stawki 7% do całości zadania. Zdaniem Spółki możliwe jest zastosowanie stawki podatku VAT 7%, o której mowa w art. 41 ust. 12 do całej wartości dostawy, gdyż brak jest podstaw prawnych do podziału dokonanej dostawy na części jak też do zastosowania do poszczególnych jej części różnych stawek podatkowych. Sztuczne byłoby dzielenie jednej kompletnej dostawy. Spółka dokonała dostawy i przekazania zespołu obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą techniczną nie zaś odrębnie prac związanych z budową domów oraz prac związanych z infrastrukturą techniczną.

2011
1
cze

Istota:

Wolne od podatku dochodowego są odszkodowania otrzymane w związku z budową drogi oraz wybudowaniem pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Fragment:

(...) infrastruktury technicznej stanowi sieć spełniającą cel publiczny, skierowany bezpośrednio do ludności stanowiącej szeroką grupę odbiorców, posiadane grunty, na których prowadzone są inwestycje związane z budową infrastruktury technicznej wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, inwestycje związane z budową urządzeń infrastruktury technicznej, jest prowadzona przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2011
1
maj

Istota:

Zastosowanie stawki VAT w wysokości 22% dla robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej służącej mieszkańcom gminy.

Fragment:

W roku 2007 realizacja tego typu inwestycji traktowana była jako infrastruktura techniczna towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu i korzystała z preferencyjnej 7% stawki podatku VAT. Z uwagi na fakt, iż ww. przepis art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT obowiązywał w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą do dnia 31 grudnia 2007r. to dla robót wskazanych we wniosku, których realizację wykonania ustalono na rok 2008 nie można zastosować preferencyjnej stawki VAT w wysokości 7%, lecz stawkę właściwą w momencie wykonania tych czynności tj. 22%, o ile oczywiście do tego czasu nie ulegną zmianie przepisy prawa podatkowego lub stan faktyczny. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, iż wykonawcy do opodatkowania robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej służącej mieszkańcom gminy powinni w roku 2008 zastosować stawkę podstawową w wysokości 22% podatku od towarów i usług uznać należy za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2011
1
maj

Istota:

Czy nieodpłatne przekazanie infrastruktury towarzyszącej budownictwu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

Fragment:

Spółka zajmuje się budową budynków wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej przy czym przychody firmy uzyskiwane są z tytułu dostawy tych budynków i ich części dla osób fizycznych względnie firm. Mimo, iż Spółka była wykonawcą infrastruktury technicznej, którą następnie nieodpłatnie przekazała właściwym jednostkom, nie będzie w przyszłości uzyskiwała przychodów z tytułu dostawy wody, odbioru ścieków lub użytkowania dróg wewnętrznych itp. Przedmiotowa infrastruktura techniczna, będąca produktem Spółki nie będzie miała zatem żadnego związku z jej faktycznym zakresem działalności, którym jest budownictwo, a nie pobieranie opłat z tytułu użytkowania wymienionych urządzeń. Z uwagi na powyższe, nieodpłatne przekazanie infrastruktury towarzyszącej budownictwu, w przypadku gdy elementy te powstały przy użyciu towarów (materiałów) oraz usług obcych, przy nabyciu których Spółka dokonała odliczenia podatku naliczonego, winno być traktowane na równi z odpłatną dostawą towarów - podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ww. art. 5 ust. 1 pkt 1. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

2011
1
kwi

Istota:

Czy wydatki poniesione przez Spółkę na przebudowę i przeniesienie istniejącej stacji transformatorowej, w związku z planowaną budową można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

Ponoszone przez Spółkę wydatki na przebudowę i przeniesienie stacji transformatorowej - jako infrastruktura techniczna – powinny być zaliczone w całej wysokości w momencie poniesienia, do kosztów uzyskania przychodów, co wynika z ogólnej reguły art. 15 ust. 1 ustawy podatkowej. Jeżeli z umowy o przyłączenie wynikałyby ewentualnie inne koszty (wydatki) ponoszone w celu osiągnięcia przychodu, które obciążałyby bezpośrednio odbiorców energii, wówczas takie wydatki również, co do zasady powinny być uznane za koszt uzyskania przychodów. Ponadto, warto podkreślić, że unormowanie prawne zawarte w § 18 ust.1 zarządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 24 sierpnia 1964r. w sprawie zasad przyłączania do wspólnej sieci urządzeń do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, rozdzielania i odbioru energii elektrycznej i cieplnej oraz paliw gazowych (M.P. Nr 62 poz. 286 ze zm.) stwierdza, że urządzenia przyłącza i odcinki sieci bez względu na to, czyim kosztem zostały wykonane, stanowią własność Państwa i przechodzą w zarząd i użytkowanie zarządzającego wspólną siecią. Wobec tego, nie ma podstaw do przyjęcia, że nieodpłatne przekazanie infrastruktury technicznej, stanowi darowiznę w rozumieniu art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.

2011
1
kwi

Istota:

Czy czynność nieodpłatnego przekazania infrastruktury technicznej podlega opodatkowaniu podatkoem od towarów i usług? Spółka prowadzi działalność developerską polegającą na zarządzaniu m.in. lokalami i nieruchomościami, jak również pozyskiwaniem nowych lokalizacji pod kątem przyszłych inwestycji komercyjnych. W związku z projektowaną rozbudową obiektu handlowego na działce, której Spółka jest właścicielem istnieje konieczność usunięcia kolizji z magistralą wodociągową pozostającą w utrzymaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie. MPWIK będący właścicielem sieci wodociągowej partycypuje w 50% kosztów inwestycji, 50 % kosztów przejmuje Spółka. Koszty prac projektowych w całości zostaną sfinansowane ze środków Spółki. Na mocy postanowień umownych Spółka zobowiązuje sie do przekazania MPWIK część przebudowanej magistrali o wartości X zł, stanowiącej 50% wartości inwestycji (jako ekwiwalent za zlikwidowany, odcinek magistrali będącej własnością MPWIK) i zrzeczenia się wszelkich roszczeń . Przekazanie infrastruktury zdaniem Strony nie ma na celu obdarowania kogokolwiek, ale jest niezbędne do uzyskania dostępu do mediów i korzystania ze świadczeń przez podmiot, który dokonuje przekazania. Zdaniem Spółki czynność przekazania przebudowanej sieci na rzecz MPWIK nie będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

W świetle cytowanych wyżej przepisów czynność przekazania infrastruktury technicznej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Powyższą odpowiedź udzielono na podstawie stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu oraz w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień wydania interpretacji. Biorąc pod uwagę powyższe postanawiam jak w sentencji. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 14 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) interpretacja, o której mowa w art, 14 a § 1 nie jest wiążąca dla podatnika (...). Jeżeli jednak podatnik (...) zastosował się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o których mowa w art. 14 a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Interpretacja (...) jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, przez organ odwoławczy. W myśl art. 14 c ustawy Ordynacja podatkowa zastosowanie się podatnika (...) do interpretacji, (...) nie może mu szkodzić.