Infrastruktura | Interpretacje podatkowe

Infrastruktura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to infrastruktura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie czynności udostępnienia infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych na budowę tej infrastruktury, jak również wynikającego z faktur dokumentujących świadczenia wykonywane przez spółkę oraz sposób dokonania tego odliczenia.
Fragment:
Odnosząc się natomiast do drugiej ze wskazanych powyżej przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, tj. związku ponoszonych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych, zdaniem Gminy, istnieje bezsprzeczny i bezpośredni związek pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi na infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną z wykonywaniem czynności opodatkowanych w postaci usług udostępniania tej Infrastruktury w ramach transakcji wymiany barierowej. Gdyby bowiem Gmina nie ponosiła wydatków na budowę Infrastruktury, nie powstałby przedmiot transakcji i tym samym nie miałaby w ogóle możliwości świadczenia podlegających opodatkowaniu VAT usług udostępniania majątku. Również wydatki na zakup „ zwrotnych usług ” od Spółki, tj. głównie usług o charakterze obsługi, konserwacji, napraw i podobnych, są ściśle związane ze świadczoną usługą udostępniania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na rzecz tego podmiotu. Zdaniem Gminy, gdyby nie ponosiła przedmiotowych „ wydatków ”, infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna nie mogłaby zostać utrzymana w należytym stanie, i tym samym mogłoby nie dojść do wymiany barterowej. Spółka nie byłaby zainteresowana korzystaniem z Infrastruktury, która nie byłaby należycie konserwowana, naprawiana, etc. W konsekwencji, Gmina nie miałaby możliwości świadczenia podlegających opodatkowaniu VAT usług udostępniania przedmiotowego majątku. Wobec powyższego, w ocenie Gminy, także drugą z ww. przesłanek, warunkującą możliwość skorzystania z prawa do odliczenia VAT, należy uznać za spełnioną.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności udostępnienia Infrastruktury i prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na budowę tej Infrastruktury oraz z faktur dokumentujących świadczenia wykonane na rzecz Gminy przez Związek Komunalny
Fragment:
W ocenie Gminy istnieje bezsprzeczny i bezpośredni związek pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi na budowę Infrastruktury a wykonywaniem czynności opodatkowanych w postaci usług udostępniania tej Infrastruktury w ramach transakcji wymiany barterowej (przekazanie Związkowi Komunalnemu w zarząd i do eksploatacji). Gdyby Gmina bowiem nie ponosiła wydatków na budowę Infrastruktury, nie powstałby przedmiot transakcji i tym samym Gmina nie miałaby w ogóle możliwości świadczenia podlegających opodatkowaniu VAT usług udostępniania Infrastruktury na rzecz Związku Komunalnego. Również wydatki na zakup „ zwrotnych usług ” od Związku Komunalnego, np. usług o charakterze konserwacji, napraw i podobnych, są ściśle związane ze świadczoną usługą udostępniania Infrastruktury na rzecz Związku Komunalnego. Zdaniem Gminy, gdyby nie ponosiła ona przedmiotowych wydatków, Infrastruktura nie mogłaby zostać utrzymana w należytym stanie, i tym samym nie mogłoby dojść do wymiany barterowej. Związek Komunalny nie byłby zainteresowany użytkowaniem Infrastruktury, która nie byłaby należycie konserwowana; naprawiana itd. W konsekwencji Gmina nie miałaby możliwości świadczenia podlegających opodatkowaniu VAT usług udostępniania przedmiotowego majątku. Dodatkowo Gmina pragnie wskazać, iż przedstawione przez nią stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych, wydawanych w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektorów Izb Skarbowych.
2016
16
gru

Istota:
Ustalenie czy nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta infrastruktury drogowej zlokalizowanej na gruncie stanowiącym własność Miasta stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy od nakładów ponoszonych przez Wnioskodawcę na przebudowę drogi posadowionej na gruncie stanowiącym własność Miasta będzie Wnioskodawcy przysługiwało prawo od obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.
Fragment:
IBPP1/443-196/09/AL ) wskazał, że „stwierdzić należy, iż przekazanie przez Wnioskodawcę Gminie rozbudowanej infrastruktury drogowej i zmodyfikowanej infrastruktury towarzyszącej będzie odbywało się w bezpośrednim związku z prowadzonym przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwem tj. przekazanie powyższe będzie odbywało się w związku z profilem planowanej przez Wnioskodawcę działalności, a mianowicie wynajmem powierzchni handlowo-usługowej. Powyższe przekazanie będzie warunkowało uzyskiwanie przez Wnioskodawcę przychodów z tytułu najmu centrum handlowo rozrywkowego „ M ”. A zatem jeden z warunków koniecznych dla uznania nieodpłatnego świadczenia usług za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu nie został spełniony. W świetle powyższego nieodpłatne przekazanie Gminie rozbudowanej infrastruktury drogowej i zmodyfikowanej infrastruktury towarzyszącej realizowanej w związku z przedsięwzięciem Inwestycyjnym polegającym na budowie centrum handlowo-rozrywkowego „ M ” nie będzie podlegało przepisom ustawy o podatku od towarów i usług (Nieodpłatne przekazanie infrastruktury uznawano za niepodlegające opodatkowaniu VAT także w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 sierpnia 2011 r. sygn. ILPP2/443‑783/11-2/SJ) i z 15 czerwca 2011 r. (sygn.
2016
16
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania aportu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej
Fragment:
Mając na uwadze okoliczności przedmiotowej sprawy należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku względem mających być przedmiotem aportu ww. infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, doszło już do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Jak bowiem wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Gmina przedmiotową infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną wybudowaną w latach 2013-2014 przekazała w nieodpłatne administrowanie Spółce Akcyjnej, której od 2006 r. jest udziałowcem. Tym samym należy uznać, że Wnioskodawca użytkował ww. infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną w ramach swojej działalności od momentu jej wybudowania w latach 2013-2014. Ponadto Gmina nie ponosiła w odniesieniu do tych obiektów wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej tej infrastruktury. W związku z powyższym planowany przez Wnioskodawcę aport przedmiotowej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej objętej wnioskiem nie zostanie dokonany w ramach pierwszego zasiedlenia. Jeżeli zatem planowany aport wymienionej we wniosku ww. infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, wybudowanej w latach 2013-2014, zostanie dokonany w okresie nie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia, będzie objęty zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT z uwagi na spełnienie warunków wynikających z tego przepisu.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie uznania świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków oraz zawarcia ze Spółką umowy odpłatnej dzierżawy Infrastruktury za czynności podlegające opodatkowaniu i niekorzystajace ze zwolnienia oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową i bieżącym utrzymaniem tej Infrastruktury również w drodze korekty (w sytuacji gdy podatek naliczony nie został odliczony)
Fragment:
Stanowisko Miasta w zakresie Pytania nr 2 W związku z wykorzystywaniem Infrastruktury do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, tj. świadczenia przez Miasto usług dostarczania wody i odbioru ścieków oraz zawarcia ze Spółką umowy odpłatnej dzierżawy, Miastu przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego poniesionego przez Miasto w związku z budową przedmiotowej Infrastruktury (wynikającego z faktur dokumentujących zakupy Miasta związane z budową Infrastruktury). Stanowisko Miasta w zakresie Pytania nr 3 W związku z przysługującym Miastu prawem, do dokonania odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki z tytułu budowy Infrastruktury, w sytuacji braku odliczenia dotychczas tego podatku Miasto ma prawo do odliczenia tego podatku w drodze korekty wstecznej (tj. w okresach, kiedy otrzymywane były przez Miasto faktury dotyczące budowy Infrastruktury), Stanowisko Miasta w zakresie Pytania nr 4 W związku z wykorzystywaniem Infrastruktury do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, tj. świadczenia przez Miasto usług dostarczania wody i odbioru ścieków, Miastu przysługuje prawo do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego wynikających z faktur związanych z bieżącym utrzymaniem Infrastruktury.
2016
10
sie

Istota:
Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na inwestycję przeznaczoną do czynności opodatkowanych oraz sposobu tego odliczenia.
Fragment:
Niniejszy wniosek dotyczy zarówno projektów już zrealizowanych (w szczególności Inwestycji), które były realizowane z zamiarem ich odpłatnego udostępnienia Spółce, a także Infrastruktury budowanej w przyszłości, którą Gmina zamierza udostępnić na obecnie obowiązujących zasadach, tj. poprzez świadczenie na rzecz Spółki odpłatnej usługi przesyłu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w związku z odpłatnym udostępnieniem Infrastruktury na rzecz Spółki, Gmina ma prawo do pełnego odliczenia kwot podatku VAT naliczonego wynikających z faktur dokumentujących realizację projektów dotyczących Infrastruktury, w tym Inwestycji, oraz czy prawo to będzie przysługiwało również w odniesieniu do planowanych, przyszłych tego typu inwestycji... W jaki sposób Gmina powinna dokonać odliczenia podatku naliczonego od wydatków na wytworzenie Infrastruktury... Zdaniem Wnioskodawcy: Pytanie nr 1: W związku z odpłatnym udostępnieniem infrastruktury na rzecz Spółki, Gminie przysługuje prawo do pełnego odliczenia kwot podatku VAT naliczonego wynikających z faktur dokumentujących realizację projektów dotyczących infrastruktury, w tym Inwestycji. Prawo to będzie przysługiwało również w odniesieniu do planowanych, przyszłych inwestycji w infrastrukturę. Pytanie nr 2: Gmina jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego już w trakcie realizacji danej inwestycji - w bieżącej deklaracji VAT, w której otrzymała fakturę dokumentującą dany wydatek (lub w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych), o ile w okresie tym (lub wcześniej) po stronie dostawcy/usługodawcy powstał obowiązek podatkowy w VAT w zakresie transakcji dokumentowanej tą fakturą.
2016
13
lip

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego udostępnienia infrastruktury, usług przesyłu wody i ścieków oraz korekty podatku naliczonego w związku z planowanym zawarciem umowy przesyłu i zasad jej dokonania.
Fragment:
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego jest odpowiedzialna za realizację projektów inwestycyjnych, których przedmiotem jest budowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej położonej na obszarach Gminy (dalej Infrastruktura). Poszczególne części Infrastruktury będącej przedmiotem niniejszego wniosku mają wartość początkową przekraczającą 15.000 zł i są traktowane dla celów księgowych jako oddzielne środki trwałe. Zgodnie z wcześniejszą praktyką, Gmina po ukończeniu inwestycji, pozostawiła ww. składniki majątkowe na stanie środków trwałych Gminy. Gmina udostępniła następnie na rzecz ZUK ww. wybudowane odcinki Infrastruktury na podstawie dokumentów księgowych lub umów użyczenia. Jednocześnie Gmina z tytułu udostępnienia Infrastruktury na rzecz ZUK nie pobierała do tej pory wynagrodzenia. Zdaniem Gminy nieodpłatne udostępnienie Infrastruktury na rzecz ZUK, ze względu na treść art. 8 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, jako związane z działalnością gospodarczą Gminy stanowiło czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT (sposób traktowania ww. udostępnienia jest przedmiotem odrębnego zapytania do Ministra Finansów). Ze względu na brak związku pomiędzy nakładami związanymi z inwestycjami w Infrastrukturę a działalnością opodatkowaną VAT, Gmina dotychczas nie odliczała podatku naliczonego od tych wydatków i nie ujmowała ich w ewidencji podatku naliczonego.
2016
13
maj

Istota:
Brak obowiązku opodatkowania czynności oddania tramwajów oraz pozostałej infrastruktury do używania.
Fragment:
Oddanie taboru i pozostałej infrastruktury do używania nie ma na celu przysporzenia po stronie MPK, ale jedynie umożliwienie MPK wykonywania zamówionych usług. Po stronie MPK nie powstaje obowiązek żadnego świadczenia wzajemnego za korzystanie z infrastruktury. Przeciwnie, bez udostępnienia infrastruktury MPK nie jest w stanie wykonać zamówionych usług. Zawarta umowa przewiduje wyraźnie, że powierzona infrastruktura ma być wykorzystywana wyłącznie w celu wykonywania usługi na rzecz Gminy. MPK nie może korzystać z tej infrastruktury na inne cele, co wyklucza uznanie, że po stronie MPK istnieje jakakolwiek korzyść. Odnosząc się do podobnego zagadnienia Minister Finansów w interpretacji z dnia 15 października 2010 r. nr ILPP2/443-1112/10-4/AD (Izba Skarbowa w Poznaniu) uznał, że oddanie do używania narzędzi celem wykonania usług nie jest samodzielnym świadczeniem, opodatkowanym odrębnie od zamówionej usługi. W interpretacji tej wskazano, że „ W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych należy stwierdzić, że czynności udostępniania przez Wnioskodawcę Usługodawcy powierzchni biurowej w swojej siedzibie głównej i oddziałach, mebli biurowych, sprzętu IT, telefonów (...)
2016
23
mar

Istota:
Interpretacja w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z inwestycją będącą w trakcie realizacji polegającą na budowie infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej oraz realizacją inwestycji, która dopiero się rozpocznie i sposobu realizacji tego prawa.
Fragment:
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego jest odpowiedzialna za realizację projektów inwestycyjnych, których przedmiotem jest budowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej położonej na obszarach gminy (dalej: „ Infrastruktura ”). Poszczególne części Infrastruktury będącej przedmiotem wniosku mają wartość początkową przekraczającą 15.000 zł i są traktowane dla celów księgowych jako oddzielne środki trwałe. Zgodnie z wcześniejszą praktyką, Gmina po ukończeniu inwestycji, pozostawiła ww. składniki majątkowe na stanie środków trwałych Gminy. Następnie udostępniła na rzecz Spółki ww. wybudowane odcinki Infrastruktury na podstawie protokołów przekazania do eksploatacji. Jednocześnie z tytułu udostępnienia Infrastruktury na rzecz Spółki nie pobierała do tej pory wynagrodzenia. Zdaniem Gminy, nieodpłatne udostępnienie Infrastruktury na rzecz Spółki, ze względu na treść art. 8 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, jako związane z działalnością gospodarczą Gminy stanowiło czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT (sposób traktowania ww. udostępnienia jest przedmiotem odrębnego zapytania do Ministra Finansów ). Ze względu na brak związku pomiędzy nakładami związanymi z inwestycjami w Infrastrukturę a działalnością opodatkowaną VAT Gmina dotychczas nie odliczała podatku naliczonego od tych wydatków i nie ujmowała ich w ewidencji podatku naliczonego.
2016
20
mar

Istota:
W opodatkowania nieodpłatnego przekazania przez Wnioskodawcę rezultatu prac budowlanych wynikających z przebudowy magistrali i odcinków linii ciepłowniczej wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, posadowionych na gruntach należących do Gminy.
Fragment:
Koszty przebudowy magistrali i odcinków sieci ciepłowniczej wraz z towarzyszącą im infrastrukturą zostały sfinansowane ze środków własnych, tj. środków pochodzących z budżetu Gminy. Koszty te nie będą pokryte finansowaniem zewnętrznym i zwrócone Wnioskodawcy w jakiejkolwiek formie. Przebudowa magistrali i odcinków sieci ciepłowniczej wraz z towarzyszącą im infrastrukturą była niezbędna w celu budowy linii tramwajowej, gdyż bez przebudowy magistrali i odcinków sieci ciepłowniczej wraz z towarzyszącą im infrastrukturą nie była możliwa realizacja inwestycji. Konieczność/niezbędność przebudowy sieci ciepłowniczych wraz z infrastrukturą im towarzyszącą wynikała ze zbiegu projektowanego przebiegu linii tramwajowej z istniejącą infrastrukturą techniczną. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, prace związane z przebudową magistrali i odcinków sieci ciepłowniczej wraz z towarzyszącą im infrastrukturą wykonywane są na gruntach należących do Gminy Miejskiej, będącej odrębnym od Wnioskodawcy podatnikiem VAT. Stosownie do art. 47 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.
2016
11
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.