Infrastruktura | Interpretacje podatkowe

Infrastruktura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to infrastruktura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową oraz od wydatków inwestycyjnych związanych z infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągową oraz infrastruktura kanalizacyjna jest wykorzystywana w działalności gospodarczej.
Fragment:
Tym samym, stanowisko Zainteresowanego, dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową oraz od wydatków inwestycyjnych związanych z infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągową oraz infrastruktura kanalizacyjna jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, należy uznać za nieprawidłowe. Tut. organ informuje, że w niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową oraz od wydatków inwestycyjnych związanych z infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągową oraz infrastruktura kanalizacyjna jest wykorzystywana w działalności gospodarczej (pytania oznaczone we wniosku numerami 3 oraz 4). Natomiast w części dotyczącej opodatkowania odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na własne potrzeby, tj. na potrzeby funkcjonowania siedzib jednostek budżetowych Gminy oraz budynku Urzędu Gminy (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) wydano w dniu 25 sierpnia 2017 r. interpretację indywidualną 0112-KDIL1-1.4012.224.2017.1.MJ.
2017
17
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, według udziału procentowego, w jakim przedmiotowa infrastruktura jest/będzie wykorzystywana do wykonywania działalności gospodarczej.
Fragment:
Gmina przede wszystkim wykorzystuje infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w celu świadczenia odpłatnych usług na rzecz mieszkańców. Z uwagi na naturalny monopol na terenie Gminy wynikający z wyłącznego dostępu Gminy do infrastruktury niezbędnej do dokonywania dostawy wody oraz odprowadzania ścieków, jednostki budżetowe Gminy nie mają możliwości wyboru innego świadczeniodawcy, co powoduje, że po centralizacji infrastruktura jest wykorzystywana także do świadczeń niepodlegających VAT (świadczenia w ramach jednego podatnika VAT). Niemniej, wykorzystywanie infrastruktury w tym zakresie na potrzeby własne (tj. na potrzeby funkcjonowania siedzib jednostek budżetowych Gminy oraz Urzędu Gminy) stanowi jedynie marginalny odsetek w skali całej działalności Gminy wodno-kanalizacyjnej. W rezultacie, w jej opinii, klucz metrażowy biorący pod uwagę przeważającą skalę w jakiej infrastruktura jest wykorzystywana na potrzeby świadczenia usług na rzecz użytkowników zewnętrznych, a jedynie marginalną skalę w jakiej przedmiotowa infrastruktura jest wykorzystywana do działalności spoza zakresu VAT, będzie najbardziej odzwierciedlał specyfikę ww. działalności i w rezultacie będzie najbardziej reprezentatywny dla potrzeb obliczenia kwoty VAT która będzie podlegać odliczeniu.
2017
4
paź

Istota:
Czy przekazanie Przebudowanego Układu Drogowego do eksploatacji na rzecz Zarządu będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT?
Fragment:
(...) infrastrukturą techniczną, jak również z tytułu poniesionych kosztów na wykonanie Przebudowy Układu Drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Spółka zobowiązała się do tego by nie umieszczać w pasie drogowym urządzeń infrastruktury planowanej Inwestycji Niedrogowej oraz by wykonać Przebudowę Układu Drogowego zgodnie z określonymi w Umowie projektami i dokumentacjami technicznymi. Po wykonaniu Przebudowy Układu Drogowego nastąpi przejęcie do eksploatacji polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót pod względem technicznym, użytkowym i stanowiące podstawę przejęcia zrealizowanej Przebudowy Układu Drogowego w eksploatację przez Zarząd. Natomiast do przejęcia do eksploatacji Spółka zobowiązana jest przedłożyć szereg określonych w Umowie dokumentów, m.in. Strona zobowiązuje się dostarczyć w ciągu 30 dni od dnia przejęcia do eksploatacji do siedziby Zarządu protokoły PT - nieodpłatnego przekazania - przejęcia środka trwałego. Strona udzieliła rękojmi i gwarancji na wykonaną Przebudowę Układu Drogowego i zobowiązała się w okresie 36 miesięcy od dnia przejęcia do eksploatacji do usuwania na własny koszt wszelkich usterek i/lub wad wykonanej Przebudowy.
2017
18
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czynności wniesienia aportem infrastruktury oświetleniowej do spółki za czynność podlegającą opodatkowaniu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego, a także prawa do skorygowania wystawionej faktury.
Fragment:
W celu umożliwienia Spółce realizacji jej zadań, co do zasady infrastruktura oświetleniowa wybudowana przez Gminę jest przekazywana w drodze aportu do Spółki. W praktyce, z uwagi np. na wytwarzanie infrastruktury etapami, lub z uwagi na ograniczenia związane z koniecznością zachowania ciągłości projektu - w przypadku dofinansowania infrastruktury z funduszy zewnętrznych (np. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - „ PROW ”), Gmina: dokonuje aportu niezwłocznie po wybudowaniu danej infrastruktury, lub też wykorzystuje infrastrukturę przez określony okres czasu przed dokonaniem aportu. W obu przypadkach Gmina już na moment przygotowania inwestycji wie, że wybudowana infrastruktura będzie przekazana aportem do Spółki, nastąpi to jednak niezwłocznie lub w przyszłości. Przykładowo, infrastruktura wybudowana w latach 2013 - 2016, po okresie używania została przekazana aportem (w styczniu 2017 r.) do Spółki. W konsekwencji aportu dokonanego w styczniu 2017 r., Gmina wystawiła fakturę VAT wykazując należny podatek VAT (w stawce 23%). Gmina nie odliczała podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z wytworzeniem infrastruktury, która jest przeznaczona do wniesienia aportem do Spółki. Gmina zaznacza, że w przypadku finansowania części inwestycji z funduszy zewnętrznych np.
2017
7
sie

Istota:
Prawo do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim przedmiotowa infrastruktura wykorzystywana jest/będzie do wykonywania działalności gospodarczej i ustalenia, czy w takim przypadku prawidłowym będzie zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według udziału ilości metrów sześciennych zużytej przez podmioty zewnętrzne wody i odprowadzonych od podmiotów zewnętrznych ścieków w całkowitej liczbie metrów sześciennych zużytej wody i odprowadzonych ścieków.
Fragment:
Zdaniem Gminy, sposób określenia proporcji wskazany w rozporządzeniu w sprawie prewspółczynnika nie będzie najbardziej odpowiadał specyfice działalności Gminy i dokonywanych nabyć w zakresie przedmiotowej Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W świetle powyższego Gmina jest zdania, iż do działalności wykonywanej przy użyciu Infrastruktury może zastosować inny, bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji. Podkreślenia wymaga fakt, iż działalność Gminy w zakresie dostawy wody oraz odprowadzania ścieków przy pomocy Infrastruktury będzie z założenia komercyjna i stanowić będzie działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT. Gmina przede wszystkim będzie wykorzystywać przedmiotową infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w celu świadczenia odpłatnych usług na rzecz mieszkańców. Z uwagi na naturalny monopol na terenie Gminy wynikający z wyłącznego dostępu Gminy do infrastruktury niezbędnej do dokonywania dostawy wody oraz odprowadzania ścieków. Gmina nie ma możliwości wyboru innego świadczeniodawcy dla przedmiotowych dwóch świetlic, co powoduje, że Infrastruktura będzie wykorzystywana także do świadczeń niepodlegających opodatkowaniu VAT. Niemniej, wykorzystywanie Infrastruktury w tym zakresie na potrzeby własne (tj. na potrzeby związane z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków z przedmiotowych dwóch świetlic, które w części wykorzystywane są w sposób nieodpłatny przez lokalne społeczności w ramach reżimu publiczno-prawnego) stanowić będzie jedynie marginalny odsetek w skali działalności Gminy wodno-kanalizacyjnej wykonywanej przy użyciu przedmiotowej infrastruktury wodnokanalizacyjnej.
2017
22
lip

Istota:
Prawo do odliczenia.
Fragment:
Do realizacji powyższych zadań służy posiadana przez Gminę infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna (dalej: Infrastruktura). Infrastruktura jest również wykorzystywana przez Gminę we własnym zakresie (np. zużycie wody i ścieków w Urzędzie Gminy). Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie Infrastrukturą jest Urząd Gminy będący jednostką organizacyjną, w ramach której skonkretyzowane działania związane z Infrastrukturą podejmuje właściwy Referat Gminy. Gmina ponosi liczne wydatki związane realizacją projektów inwestycyjnych dotyczących Infrastruktury. W ramach realizacji zadań własnych Gmina buduje oraz rozbudowuje infrastrukturę kanalizacyjną i wodociągową na swoim terenie. Inwestycje te finansowane są zarówno ze środków własnych Gminy jak i ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, aczkolwiek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym. Budowa/modernizacja przedmiotowej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym należy do zadań własnych Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty obejmujących sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji. Wydatki inwestycyjne związane z budową/modernizacją infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej są/będą każdorazowo dokumentowane wystawianymi przez dostawców/wykonawców na Gminę fakturami VAT, na których Gmina oznaczona jest/będzie jako nabywca przedmiotowych towarów i usług.
2017
8
lip

Istota:
Prawo do odliczenia VAT w związku z poniesieniem wydatków inwestycyjnych.
Fragment:
Natomiast, co do związku pomiędzy zakupionymi przez Gminę na potrzeby wytworzenia Infrastruktury towarami i usługami, a wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych, wydaje się on bezpośredni i oczywisty. Bez wybudowania Infrastruktury, nie jest/nie będzie możliwe świadczenie odpłatnych usług na rzecz Spółki. Gmina wykorzystuje Infrastrukturę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT polegających na świadczeniu na rzecz Spółki odpłatnej usługi przesyłu i wykazuje obroty opodatkowane VAT w związku z funkcjonowaniem Infrastruktury. Tym samym, w ocenie Gminy, przysługuje jej pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od ponoszonych wydatków na poszczególne części Infrastruktury. Co więcej, zgodnie z ugruntowaną praktyką, intencją Gminy jest, by wszystkie nowe inwestycje dotyczące Infrastruktury przekazywane były w przyszłości Spółce na podstawie umowy odpłatnego przesyłu najpóźniej z momentem nabycia prawa do użytkowania poszczególnych jej elementów. W tym celu zamiarem Gminy jest, aby każdorazowo niezwłocznie po uzyskaniu prawa do użytkowania nowopowstałej Infrastruktury, Gmina i Spółka zawierały nową umowę przesyłu, względnie podpisywały odpowiedni aneks do jednej z obowiązujących umów. Niezależnie od powyższego, warto zauważyć, iż w świetle art. 86 ust. 1 in principio, związek pomiędzy zakupionymi towarami i usługami a wykonywaniem czynności opodatkowanych nie musi mieć charakteru bezpośredniego i ścisłego.
2017
6
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, obliczonej według udziału procentowego, w jakim przedmiotowa infrastruktura wykorzystywana jest/będzie do wykonywania działalności gospodarczej i czy w takim przypadku prawidłowym będzie zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych zużytej przez podmioty zewnętrzne wody i odprowadzonych od podmiotów zewnętrznych ścieków w całkowitej liczbie metrów sześciennych zużytej wody i odprowadzonych ścieków.
Fragment:
Do realizacji powyższych zadań służy posiadana przez Wnioskodawcę infrastruktura. Infrastruktura jest również wykorzystywana przez Gminę we własnym zakresie (np. zużycie wody i ścieków w Urzędzie Gminy). Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie infrastrukturą jest Urząd Gminy, będący jednostką organizacyjną, w ramach której skonkretyzowane działania związane z infrastrukturą podejmuje właściwy Referat Gminy. Zainteresowany ponosi liczne wydatki związane zarówno z bieżącym utrzymaniem infrastruktury jak i realizacją projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury. Inwestycje te są finansowane zarówno ze środków własnych Gminy jak i ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, aczkolwiek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym. W szczególności Wnioskodawca planuje realizować inwestycję pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (...) ”, która jest częścią zadania pn. „ Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami (...) wraz z przesyłem do oczyszczalni ścieków (...) ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Budowa/modernizacja przedmiotowej Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej należy do zadań własnych Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty obejmujących sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji.
2017
3
cze

Istota:
Opodatkowanie czynności udostępnienia infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych na budowę tej infrastruktury, jak również wynikającego z faktur dokumentujących świadczenia wykonywane przez spółkę oraz sposób dokonania tego odliczenia.
Fragment:
Odnosząc się natomiast do drugiej ze wskazanych powyżej przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, tj. związku ponoszonych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych, zdaniem Gminy, istnieje bezsprzeczny i bezpośredni związek pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi na infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną z wykonywaniem czynności opodatkowanych w postaci usług udostępniania tej Infrastruktury w ramach transakcji wymiany barierowej. Gdyby bowiem Gmina nie ponosiła wydatków na budowę Infrastruktury, nie powstałby przedmiot transakcji i tym samym nie miałaby w ogóle możliwości świadczenia podlegających opodatkowaniu VAT usług udostępniania majątku. Również wydatki na zakup „ zwrotnych usług ” od Spółki, tj. głównie usług o charakterze obsługi, konserwacji, napraw i podobnych, są ściśle związane ze świadczoną usługą udostępniania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na rzecz tego podmiotu. Zdaniem Gminy, gdyby nie ponosiła przedmiotowych „ wydatków ”, infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna nie mogłaby zostać utrzymana w należytym stanie, i tym samym mogłoby nie dojść do wymiany barterowej. Spółka nie byłaby zainteresowana korzystaniem z Infrastruktury, która nie byłaby należycie konserwowana, naprawiana, etc. W konsekwencji, Gmina nie miałaby możliwości świadczenia podlegających opodatkowaniu VAT usług udostępniania przedmiotowego majątku. Wobec powyższego, w ocenie Gminy, także drugą z ww. przesłanek, warunkującą możliwość skorzystania z prawa do odliczenia VAT, należy uznać za spełnioną.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności udostępnienia Infrastruktury i prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków na budowę tej Infrastruktury oraz z faktur dokumentujących świadczenia wykonane na rzecz Gminy przez Związek Komunalny
Fragment:
W ocenie Gminy istnieje bezsprzeczny i bezpośredni związek pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi na budowę Infrastruktury a wykonywaniem czynności opodatkowanych w postaci usług udostępniania tej Infrastruktury w ramach transakcji wymiany barterowej (przekazanie Związkowi Komunalnemu w zarząd i do eksploatacji). Gdyby Gmina bowiem nie ponosiła wydatków na budowę Infrastruktury, nie powstałby przedmiot transakcji i tym samym Gmina nie miałaby w ogóle możliwości świadczenia podlegających opodatkowaniu VAT usług udostępniania Infrastruktury na rzecz Związku Komunalnego. Również wydatki na zakup „ zwrotnych usług ” od Związku Komunalnego, np. usług o charakterze konserwacji, napraw i podobnych, są ściśle związane ze świadczoną usługą udostępniania Infrastruktury na rzecz Związku Komunalnego. Zdaniem Gminy, gdyby nie ponosiła ona przedmiotowych wydatków, Infrastruktura nie mogłaby zostać utrzymana w należytym stanie, i tym samym nie mogłoby dojść do wymiany barterowej. Związek Komunalny nie byłby zainteresowany użytkowaniem Infrastruktury, która nie byłaby należycie konserwowana; naprawiana itd. W konsekwencji Gmina nie miałaby możliwości świadczenia podlegających opodatkowaniu VAT usług udostępniania przedmiotowego majątku. Dodatkowo Gmina pragnie wskazać, iż przedstawione przez nią stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych, wydawanych w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektorów Izb Skarbowych.
2016
16
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.