Infrastruktura | Interpretacje podatkowe

Infrastruktura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to infrastruktura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania aportu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej
Fragment:
Mając na uwadze okoliczności przedmiotowej sprawy należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku względem mających być przedmiotem aportu ww. infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, doszło już do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Jak bowiem wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Gmina przedmiotową infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną wybudowaną w latach 2013-2014 przekazała w nieodpłatne administrowanie Spółce Akcyjnej, której od 2006 r. jest udziałowcem. Tym samym należy uznać, że Wnioskodawca użytkował ww. infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną w ramach swojej działalności od momentu jej wybudowania w latach 2013-2014. Ponadto Gmina nie ponosiła w odniesieniu do tych obiektów wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej tej infrastruktury. W związku z powyższym planowany przez Wnioskodawcę aport przedmiotowej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej objętej wnioskiem nie zostanie dokonany w ramach pierwszego zasiedlenia. Jeżeli zatem planowany aport wymienionej we wniosku ww. infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, wybudowanej w latach 2013-2014, zostanie dokonany w okresie nie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia, będzie objęty zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT z uwagi na spełnienie warunków wynikających z tego przepisu.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie uznania świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków oraz zawarcia ze Spółką umowy odpłatnej dzierżawy Infrastruktury za czynności podlegające opodatkowaniu i niekorzystajace ze zwolnienia oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową i bieżącym utrzymaniem tej Infrastruktury również w drodze korekty (w sytuacji gdy podatek naliczony nie został odliczony)
Fragment:
Stanowisko Miasta w zakresie Pytania nr 2 W związku z wykorzystywaniem Infrastruktury do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, tj. świadczenia przez Miasto usług dostarczania wody i odbioru ścieków oraz zawarcia ze Spółką umowy odpłatnej dzierżawy, Miastu przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego poniesionego przez Miasto w związku z budową przedmiotowej Infrastruktury (wynikającego z faktur dokumentujących zakupy Miasta związane z budową Infrastruktury). Stanowisko Miasta w zakresie Pytania nr 3 W związku z przysługującym Miastu prawem, do dokonania odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki z tytułu budowy Infrastruktury, w sytuacji braku odliczenia dotychczas tego podatku Miasto ma prawo do odliczenia tego podatku w drodze korekty wstecznej (tj. w okresach, kiedy otrzymywane były przez Miasto faktury dotyczące budowy Infrastruktury), Stanowisko Miasta w zakresie Pytania nr 4 W związku z wykorzystywaniem Infrastruktury do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, tj. świadczenia przez Miasto usług dostarczania wody i odbioru ścieków, Miastu przysługuje prawo do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego wynikających z faktur związanych z bieżącym utrzymaniem Infrastruktury.
2016
10
sie

Istota:
Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na inwestycję przeznaczoną do czynności opodatkowanych oraz sposobu tego odliczenia.
Fragment:
Niniejszy wniosek dotyczy zarówno projektów już zrealizowanych (w szczególności Inwestycji), które były realizowane z zamiarem ich odpłatnego udostępnienia Spółce, a także Infrastruktury budowanej w przyszłości, którą Gmina zamierza udostępnić na obecnie obowiązujących zasadach, tj. poprzez świadczenie na rzecz Spółki odpłatnej usługi przesyłu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w związku z odpłatnym udostępnieniem Infrastruktury na rzecz Spółki, Gmina ma prawo do pełnego odliczenia kwot podatku VAT naliczonego wynikających z faktur dokumentujących realizację projektów dotyczących Infrastruktury, w tym Inwestycji, oraz czy prawo to będzie przysługiwało również w odniesieniu do planowanych, przyszłych tego typu inwestycji... W jaki sposób Gmina powinna dokonać odliczenia podatku naliczonego od wydatków na wytworzenie Infrastruktury... Zdaniem Wnioskodawcy: Pytanie nr 1: W związku z odpłatnym udostępnieniem infrastruktury na rzecz Spółki, Gminie przysługuje prawo do pełnego odliczenia kwot podatku VAT naliczonego wynikających z faktur dokumentujących realizację projektów dotyczących infrastruktury, w tym Inwestycji. Prawo to będzie przysługiwało również w odniesieniu do planowanych, przyszłych inwestycji w infrastrukturę. Pytanie nr 2: Gmina jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego już w trakcie realizacji danej inwestycji - w bieżącej deklaracji VAT, w której otrzymała fakturę dokumentującą dany wydatek (lub w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych), o ile w okresie tym (lub wcześniej) po stronie dostawcy/usługodawcy powstał obowiązek podatkowy w VAT w zakresie transakcji dokumentowanej tą fakturą.
2016
13
lip

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego udostępnienia infrastruktury, usług przesyłu wody i ścieków oraz korekty podatku naliczonego w związku z planowanym zawarciem umowy przesyłu i zasad jej dokonania.
Fragment:
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego jest odpowiedzialna za realizację projektów inwestycyjnych, których przedmiotem jest budowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej położonej na obszarach Gminy (dalej Infrastruktura). Poszczególne części Infrastruktury będącej przedmiotem niniejszego wniosku mają wartość początkową przekraczającą 15.000 zł i są traktowane dla celów księgowych jako oddzielne środki trwałe. Zgodnie z wcześniejszą praktyką, Gmina po ukończeniu inwestycji, pozostawiła ww. składniki majątkowe na stanie środków trwałych Gminy. Gmina udostępniła następnie na rzecz ZUK ww. wybudowane odcinki Infrastruktury na podstawie dokumentów księgowych lub umów użyczenia. Jednocześnie Gmina z tytułu udostępnienia Infrastruktury na rzecz ZUK nie pobierała do tej pory wynagrodzenia. Zdaniem Gminy nieodpłatne udostępnienie Infrastruktury na rzecz ZUK, ze względu na treść art. 8 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, jako związane z działalnością gospodarczą Gminy stanowiło czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT (sposób traktowania ww. udostępnienia jest przedmiotem odrębnego zapytania do Ministra Finansów). Ze względu na brak związku pomiędzy nakładami związanymi z inwestycjami w Infrastrukturę a działalnością opodatkowaną VAT, Gmina dotychczas nie odliczała podatku naliczonego od tych wydatków i nie ujmowała ich w ewidencji podatku naliczonego.
2016
13
maj

Istota:
Brak obowiązku opodatkowania czynności oddania tramwajów oraz pozostałej infrastruktury do używania.
Fragment:
Oddanie taboru i pozostałej infrastruktury do używania nie ma na celu przysporzenia po stronie MPK, ale jedynie umożliwienie MPK wykonywania zamówionych usług. Po stronie MPK nie powstaje obowiązek żadnego świadczenia wzajemnego za korzystanie z infrastruktury. Przeciwnie, bez udostępnienia infrastruktury MPK nie jest w stanie wykonać zamówionych usług. Zawarta umowa przewiduje wyraźnie, że powierzona infrastruktura ma być wykorzystywana wyłącznie w celu wykonywania usługi na rzecz Gminy. MPK nie może korzystać z tej infrastruktury na inne cele, co wyklucza uznanie, że po stronie MPK istnieje jakakolwiek korzyść. Odnosząc się do podobnego zagadnienia Minister Finansów w interpretacji z dnia 15 października 2010 r. nr ILPP2/443-1112/10-4/AD (Izba Skarbowa w Poznaniu) uznał, że oddanie do używania narzędzi celem wykonania usług nie jest samodzielnym świadczeniem, opodatkowanym odrębnie od zamówionej usługi. W interpretacji tej wskazano, że „ W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych należy stwierdzić, że czynności udostępniania przez Wnioskodawcę Usługodawcy powierzchni biurowej w swojej siedzibie głównej i oddziałach, mebli biurowych, sprzętu IT, telefonów (...)
2016
23
mar

Istota:
Interpretacja w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z inwestycją będącą w trakcie realizacji polegającą na budowie infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej oraz realizacją inwestycji, która dopiero się rozpocznie i sposobu realizacji tego prawa.
Fragment:
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego jest odpowiedzialna za realizację projektów inwestycyjnych, których przedmiotem jest budowa infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej położonej na obszarach gminy (dalej: „ Infrastruktura ”). Poszczególne części Infrastruktury będącej przedmiotem wniosku mają wartość początkową przekraczającą 15.000 zł i są traktowane dla celów księgowych jako oddzielne środki trwałe. Zgodnie z wcześniejszą praktyką, Gmina po ukończeniu inwestycji, pozostawiła ww. składniki majątkowe na stanie środków trwałych Gminy. Następnie udostępniła na rzecz Spółki ww. wybudowane odcinki Infrastruktury na podstawie protokołów przekazania do eksploatacji. Jednocześnie z tytułu udostępnienia Infrastruktury na rzecz Spółki nie pobierała do tej pory wynagrodzenia. Zdaniem Gminy, nieodpłatne udostępnienie Infrastruktury na rzecz Spółki, ze względu na treść art. 8 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, jako związane z działalnością gospodarczą Gminy stanowiło czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT (sposób traktowania ww. udostępnienia jest przedmiotem odrębnego zapytania do Ministra Finansów ). Ze względu na brak związku pomiędzy nakładami związanymi z inwestycjami w Infrastrukturę a działalnością opodatkowaną VAT Gmina dotychczas nie odliczała podatku naliczonego od tych wydatków i nie ujmowała ich w ewidencji podatku naliczonego.
2016
20
mar

Istota:
W opodatkowania nieodpłatnego przekazania przez Wnioskodawcę rezultatu prac budowlanych wynikających z przebudowy magistrali i odcinków linii ciepłowniczej wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, posadowionych na gruntach należących do Gminy.
Fragment:
Koszty przebudowy magistrali i odcinków sieci ciepłowniczej wraz z towarzyszącą im infrastrukturą zostały sfinansowane ze środków własnych, tj. środków pochodzących z budżetu Gminy. Koszty te nie będą pokryte finansowaniem zewnętrznym i zwrócone Wnioskodawcy w jakiejkolwiek formie. Przebudowa magistrali i odcinków sieci ciepłowniczej wraz z towarzyszącą im infrastrukturą była niezbędna w celu budowy linii tramwajowej, gdyż bez przebudowy magistrali i odcinków sieci ciepłowniczej wraz z towarzyszącą im infrastrukturą nie była możliwa realizacja inwestycji. Konieczność/niezbędność przebudowy sieci ciepłowniczych wraz z infrastrukturą im towarzyszącą wynikała ze zbiegu projektowanego przebiegu linii tramwajowej z istniejącą infrastrukturą techniczną. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, prace związane z przebudową magistrali i odcinków sieci ciepłowniczej wraz z towarzyszącą im infrastrukturą wykonywane są na gruntach należących do Gminy Miejskiej, będącej odrębnym od Wnioskodawcy podatnikiem VAT. Stosownie do art. 47 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.
2016
11
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług niezbędnych do wykonania infrastruktury drogowej.
Fragment:
Podsumowując, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług niezbędnych do wykonania infrastruktury drogowej w przypadku wykorzystywania tej infrastruktury drogowej do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Prawo to będzie przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wynikających z art. 88 ustawy. Tut. Organ informuje, że w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy dotyczące prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług niezbędnych do wykonania infrastruktury drogowej uznano za prawidłowe, jednakże w oparciu o inne uzasadnienie niż wskazane przez Zainteresowanego. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić należy, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki podatkowoprawne tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2016
4
lut

Istota:
1) Czy nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę na rzecz gminy infrastruktury drogowej wybudowanej na gruncie należącym do gminy podlega opodatkowaniu VAT jako świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
2) Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z inwestycją w infrastrukturę drogową?
Fragment:
Wnioskodawca jako finansujący remont drogi gminnej nie będzie miał prawa do rozporządzania infrastrukturą drogową jak właściciel. Nie ma zatem podstaw do twierdzenia, że dokonuje on poprzez nieodpłatne przekazanie infrastruktury drogowej gminie – dostawy towaru. Zgodnie bowiem z zasadą z art. 47 ust. 1 Kodeksu cywilnego „ superficies solo cedit ”, cześć składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Do części składowych gruntu należą w szczególności budynki oraz inne urządzenia trwałe z gruntem związane (art. 48 K.c.). Infrastruktura (w tym drogowa) wznoszona przez inwestora na terenie gminnym, również jest trwale związana z gruntem, a przez to należy do właściciela gruntu – gminy. Nie może zatem stanowić odrębnego przedmiotu własności, co oznacza, że inwestor nigdy nie stanie się jej właścicielem i nie będzie mógł nią rozporządzić, dokonując dostawy towaru. W świetle powyższego nieodpłatne przekazanie gminie infrastruktury wybudowanej na należącym do niej gruncie kwalifikuje się jako świadczenie usług, ponieważ według art. 8 ust. 1 ustawy o VAT jako takie trzeba uznać każde świadczenie nie będące dostawą towaru (takie stanowisko wyrażone zostało również w interpretacji z dnia 24 listopada 2011 r. znak IPPP2/443-1046/11-2/MM ).
2016
3
lut

Istota:
Opodatkowanie czynności udostępnienia infrastruktury dotyczącej kanalizacji sanitarnej oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych na budowę tej infrastruktury, jak również wynikających z faktur dokumentujących świadczenia wykonywane przez spółkę.
Fragment:
Zdaniem Gminy, istnieje zatem bezsprzeczny i bezpośredni związek pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi na budowę infrastruktury sieci sanitarnej z wykonywaniem czynności opodatkowanych w postaci usług udostępniania tej infrastruktury w ramach transakcji wymiany barterowej. Gdyby bowiem nie ponosiła wydatków na budowę, nie powstałby przedmiot transakcji i tym samym nie miałaby w ogóle możliwości świadczenia usług udostępniania majątku podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Również wydatki na zakup „ zwrotnych usług ” od spółki, tj. głównie usług o charakterze konserwacji, napraw i podobnych, są ściśle związane ze świadczoną usługą udostępniania infrastruktury sieci sanitarnej na rzecz tychże „ osób ”. W ocenie Gminy, gdyby nie ponosiła przedmiotowych „ wydatków ”, infrastruktura sieci sanitarnej nie mogłaby zostać utrzymana w należytym stanie i tym samym mogłoby nie dojść do wymiany barterowej. Spółka nie byłaby zainteresowana udostępnieniem tej infrastruktury, która nie byłaby należycie konserwowana, naprawiana, itp. W konsekwencji, Gmina nie miałaby możliwości świadczenia podlegających opodatkowaniu usług udostępniania przedmiotowego majątku. Wobec powyższego, zdaniem Gminy, także drugą z ww. przesłanek, warunkującą możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku, należy uznać za spełnioną.
2016
29
sty
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.