Infrastruktura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to infrastruktura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
18
maj

Istota:

Opodatkowanie czynności wniesienia aportem infrastruktury obejmującej sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową, prawo do odliczania podatku naliczonego od wydatków związanych z wytworzeniem infrastruktury obejmującej sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową, wytworzeniem infrastruktury obejmującej drogi wewnętrzne wraz z odwodnieniem i oświetleniem, nadzorem inwestorskim oraz promocją projektu.

Fragment:

(...) infrastruktury obejmującej sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową – jest prawidłowe; prawa do odliczania podatku naliczonego od wydatków związanych z wytworzeniem infrastruktury obejmującej sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową – jest prawidłowe; prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z wytworzeniem infrastruktury obejmującej drogi wewnętrzne wraz z odwodnieniem i oświetleniem – jest prawidłowe; prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących nadzoru inwestorskiego – jest prawidłowe prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków w zakresie promocji projektu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportem infrastruktury obejmującej sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową, prawa do odliczania podatku naliczonego od wydatków związanych z wytworzeniem infrastruktury obejmującej sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową, wytworzeniem infrastruktury obejmującej drogi wewnętrzne wraz z odwodnieniem i oświetleniem, nadzorem inwestorskim oraz promocją projektu.

2018
16
kwi

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową, modernizacją Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz sposobu realizacji tego prawa przez Gminę.

Fragment:

W ramach realizacji tego zadania własnego Wnioskodawca sukcesywnie rozbudowuje infrastrukturę wodociągową oraz kanalizacyjną na terenie Gminy (dalej: „ Infrastruktura ”). W przypadku realizacji tego typu inwestycji Gmina występowała i planuje występować w charakterze inwestora. W związku z powyższym Gmina ponosiła i nadal ponosi wydatki inwestycyjne na zadania związane z Infrastrukturą (budowa, modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów). Infrastruktura była realizowana zarówno ze środków własnych Gminy, jak i z dofinansowań zewnętrznych. Wydatki inwestycyjne dotychczas poniesione były dokumentowane fakturami VAT). Wnioskodawca nie dokonał do tej pory odliczenia VAT naliczonego wykazanego na otrzymanych fakturach. Wydatki inwestycyjne w zakresie Infrastruktury Gmina ponosi również obecnie, a także będzie ponosić w przyszłości (Gmina realizuje obecnie i planuje realizować w przyszłości kolejne etapy inwestycji w zakresie Infrastruktury). Wartość początkowa przedmiotowych inwestycji przekracza/będzie przekraczać 15 tys. zł. Zadania z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych Gmina realizuje przy pomocy gminnego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Ś. (dalej: „ Zakład ” lub „ ZGK ”).

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności odpłatnego dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków przy wykorzystaniu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz prawa do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na utrzymanie ww. infrastruktury oraz sposobu określenia proporcji.

Fragment:

Należy zatem uznać, że w zakresie gospodarki wodno-ściekowej prowadzonej przy wykorzystaniu przedmiotowej infrastruktury, Gmina nie prowadzi działalności, która skutkowałaby powstawaniem czynności wykonywanych poza zakresem podatku VAT i nie jest ona zobowiązana do stosowania współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT w odniesieniu do zakupów związanych z utrzymaniem przedmiotowej infrastruktury. W analogicznej sytuacji, tak samo uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 25 maja 2016 roku, znak: IBPP3/4512-188/16/ASZ. W konsekwencji, Gmina jest uprawniona do umniejszenia należnego podatku od towarów i usług o cały podatek naliczony, który jest wykazywany na fakturach dokumentujących wydatki związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. Ponieważ Gmina wytworzyła infrastrukturę w celu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. odpłatnego dostarczania wody i odpłatnego odprowadzania ścieków i w takim też celu utrzymuje tę infrastrukturę, to w ocenie Wnioskodawcy, Gminie przysługuje prawo do odliczenia całego podatku VAT, który jest wykazywany na fakturach dokumentujących wydatki dotyczące przedmiotowej infrastruktury. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust.4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2018
22
mar

Istota:

Braku prawa do korekty nieodliczonego podatku VAT w przypadku zmiany przeznaczenia infrastruktury badawczej nabytej w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Fragment:

Nr 34, poz. 271 ze zmianami), infrastrukturę badawczą do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT i bezpośrednio po oddaniu do użytkowania przeznaczył ją do czynności pozostających poza zakresem VAT (jak podaje Wnioskodawca – Infrastruktura bezpośrednio po oddaniu do użytkowania była wykorzystywana do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług), to oznacza, że w chwili nabycia infrastruktury badawczej, Wnioskodawca nie działał w charakterze podatnika VAT. Zatem Wnioskodawca ponosząc wydatki związane z zakupem infrastruktury badawczej w ramach przedmiotowego projektu nie nabył prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie tej infrastruktury. Tym samym w myśl. art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia infrastruktury w ramach ww. projektu. Dlatego też w rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego poprzez złożenie korekt deklaracji na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Nadto należy wskazać, iż według art. 91 ust. 1 ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

2018
7
lut

Istota:

Z tytułu wykorzystania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na własne potrzeby, tj. na potrzeby funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy, Wnioskodawca nie jest/nie będzie zobowiązany do naliczania podatku należnego.

Fragment:

Do realizacji powyższych zadań służy posiadana przez Gminę infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za zarządzanie infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną jest GZGK będący zakładem budżetowym, w którym podejmowane są skonkretyzowane działania związane z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną. Gmina (w tym za pośrednictwem Zakładu) ponosi liczne wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (dalej: „ Wydatki inwestycyjne ”). Tego typu inwestycje finansowane są / będą zarówno ze środków własnych Gminy jak i ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, aczkolwiek VAT nie jest / nie będzie w tym wypadku wydatkiem kwalifikowanym. W związku z wykorzystywaniem infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej (dalej razem cała infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna włączając w to przywołane powyżej projekty inwestycyjne jako: „ Infrastruktura ”) do dostawy wody oraz odbioru ścieków Gmina ponosi / ponosić będzie również liczne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Infrastruktury (dalej: „ Wydatki bieżące ”). Wydatki inwestycyjne związane z budową / modernizacją Infrastruktury, jak również wszelkie Wydatki bieżące są / będą każdorazowo dokumentowane wystawianymi przez dostawców / wykonawców na Gminę fakturami VAT, na których Gmina oznaczona jest / będzie jako nabywca przedmiotowych towarów i usług.

2018
7
lut

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową oraz infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągowa oraz infrastruktura kanalizacyjna jest wykorzystywana w działalności gospodarczej.

Fragment:

Oczywiście na przestrzeni lat proporcje te mogą ulegać wahaniom, niemniej jednak różnice są nieznaczne i pomijalne z perspektywy określenia nadrzędnego celu, któremu służy Infrastruktura wykorzystywana przez Gminę (świadczenie opodatkowanych VAT usług na rzecz Odbiorców zewnętrznych). W pozostałej - znikomej - części Infrastruktura jest wykorzystywana do czynności pozostających, zdaniem Gminy, poza regulacjami Ustawy o VAT. Niemniej, ta część jest również wyraźnie określona i dokładnie obliczona (odpowiednio w odniesieniu do infrastruktury wodociągowej będzie to 100% - 99% = 1%; a w przypadku infrastruktury kanalizacyjnej 100% - 98% = 2%). Wątpliwości Zainteresowanego w analizowanej sprawie dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową oraz od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągowa oraz infrastruktura kanalizacyjna jest wykorzystywana w działalności gospodarczej. W przedmiotowej sprawie – jak wskazał Wnioskodawca – opisana infrastruktura wodno-kanalizacyjna jest/będzie wykorzystywana przez Gminę do świadczenia odpłatnych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków na rzecz podmiotów zewnętrznych, tj. do czynności podlegających opodatkowaniu, jak i częściowo na własne potrzeby, tj. na potrzeby funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy.

2018
6
sty

Istota:

 • prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości od wydatków inwestycyjnych i bieżących ponoszonych na część infrastruktury wodociągowej oraz infrastruktury kanalizacyjnej wykorzystywanej wyłącznie do celów odpłatnego świadczenia usług dostawy wody/odbioru ścieków,
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową oraz infrastrukturą kanalizacyjną w tym również POŚ według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągowa oraz infrastruktura kanalizacyjna w tym również POŚ jest wykorzystywana w działalności gospodarczej.
 • Fragment:

  Kwalifikacja tych wydatków zależy bowiem od tego, jakiej działalności prowadzonej przez Gminę służy/będzie służyć infrastruktura wodno-kanalizacyjna. W opisanym przypadku przy wykorzystaniu na potrzeby funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy oraz budynku Urzędu Gminy infrastruktura wodno-kanalizacyjna służy/będzie służyć również czynnościom związanym z działalnością gospodarczą Gminy (opodatkowaną). Nie można zatem stwierdzić, że wykorzystując opisaną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na potrzeby funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy oraz budynku Urzędu Gminy, jest ona wykorzystywana tylko do działalności innej niż gospodarcza. Poza tym Gmina powinna odnosić „ sposób określenia proporcji ” do wykorzystania infrastruktury w tym również POŚ do działalności gospodarczej i działalności innej niż gospodarcza, a nie do wykorzystania sieci do potrzeb własnych. Ponadto, z zaprezentowanym stanowiskiem Wnioskodawcy dotyczącym metody w celu odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową oraz metody w celu odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą kanalizacyjną w tym również POŚ, nie sposób się zgodzić, gdyż argumentacja Wnioskodawcy, nie zawiera wskazania obiektywnych i przekonywujących powodów, dla których wybrane metody najbardziej odpowiadają specyfice działalności jednostki.

  2017
  29
  gru

  Istota:

  Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na wytworzenie infrastruktury towarzyszącej oraz brak opodatkowania nieodpłatnego przekazania tej infrastruktury.

  Fragment:

  Istotną częścią Projektu jest zatem (obok budowy infrastruktury komercyjnej) także zagospodarowanie przestrzeni publicznej, stworzenie nowych obiektów publicznych oraz przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, szynowej i drogowej. W konsekwencji, do zadań Spółki związanych z realizacją Inwestycji należy m.in. realizacja następujących przedsięwzięć (dalej określanych łącznie jako „ Infrastruktura towarzysząca ”): Zewnętrznego Układu Komunikacyjnego, Wewnętrznego Układu Komunikacyjnego, Elementów Infrastruktury Publicznej, Elementów Infrastruktury Technicznej Zewnętrznej. Infrastruktura towarzysząca realizowana jest przez Spółkę na gruntach należących do: Spółki lub Miasta lub innych podmiotów, w tym osób prawnych, np. spółek kapitałowych prowadzących działalność w zakresie transportu, infrastruktury transportowej, podmiotów administrujących infrastrukturą drogową, kolejową lub tramwajową. W sytuacji, w której dane elementy Infrastruktury towarzyszącej zostaną wybudowane na gruncie nienależącym do Spółki, po zakończeniu ich budowy Spółka przekaże te elementy właścicielowi gruntu. Przekazanie to będzie miało, zależnie od konkretnych ustaleń z drugą stroną lub obowiązujących w tej materii przepisów prawa (np. art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych), formę odpłatną lub formę przekazania bez wynagrodzenia.

  2017
  23
  gru

  Istota:

  Prawo Gminy do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz bieżące na budowę i utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, która została przekazana do użytkowania GZUW

  Fragment:

  Wszystkie te wydatki dotyczą utrzymania tej infrastruktury. Infrastruktura niezwłocznie po oddaniu jej do używania była wykorzystywana do przyłączenia odbiorców do sieci kanalizacyjnej za odpłatnością pobieraną bezpośrednio przez Gminę oraz do świadczenia usług odprowadzania ścieków i doprowadzania wody za pośrednictwem GZUW. Infrastruktura ta była wykorzystywana w powyższy sposób również w okresie pomiędzy oddaniem infrastruktury do użytkowania do dnia przekazania infrastruktury do Gminnego Zakładu Usług Wodnych. Przekazanie do GZUW następowało co do zasady bezpośrednio po oddaniu infrastruktury do użytkowania (niemniej jednak w związku z procesami księgowymi mogło następować kilkumiesięczne przesunięcie w tym zakresie). Gminny Zakład Usług Wodnych jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, składa deklaracje VAT–7, obrót z tytułu opłat za doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków jest wykazywany w deklaracjach VAT–7 składanych przez zakład budżetowy. Zakupy inwestycyjne oraz zakupy za bieżące utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej udokumentowane były (są) fakturami VAT, w których Gmina figuruje jako nabywca. Przez inną infrastrukturę sanitarną Gmina rozumie: stację uzdatniania wody i urządzenia wodno-kanalizacyjne niezbędne dla funkcjonowania sieci takie jak np. przepompownie.

  2017
  11
  gru

  Istota:

  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku w wysokości 8% dla usługi obejmującej wybudowanie akademika wojskowego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

  Fragment:

  W tym miejscu nadmienić należy, że zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Ustawodawca nie zrezygnował z posługiwania się w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług pojęciem infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, gdyż art. 146 ustawy nie został uchylony, a zawarte w nim definicje stanowią nadal obowiązujący tekst ustawy. Jednakże przewidziana na jego podstawie możliwość stosowania obniżonej do 7% stawki dla tego typu robót, ustała z dniem 1 stycznia 2008 r. W myśl art. 146 ust. 2 ustawy – przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Na podstawie art. 146 ust. 3 ustawy – przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się: sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych, urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę, urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne – jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.