Infrastruktura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to infrastruktura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
paź

Istota:

Prawo do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących Wydatki inwestycyjne oraz Wydatki bieżące związane z Infrastrukturą, obliczonej według udziału procentowego, w jakim przedmiotowa Infrastruktura wykorzystywana jest/będzie do wykonywania działalności gospodarczej i czy w takim przypadku prawidłowym będzie zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych wody dostarczonej do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i na rzecz Odbiorców wewnętrznych).

Fragment:

W konsekwencji, dokonując odliczenia na podstawie Rozporządzenia, Gmina mogłaby dokonać odliczenia podatku VAT jedynie w wysokości 8%, co w żaden sposób nie odzwierciedla realnego wykorzystania Infrastruktury do czynności opodatkowanych VAT. Przepływająca przez Infrastrukturę woda w 99,25% została sprzedana Odbiorcom zewnętrznym z VAT. W opinii Gminy, w odniesieniu do Infrastruktury metody obliczania sposobu określenia proporcji określone w Rozporządzeniu nie realizują przesłanek wynikających z art. 86 ust. 2b ustawy o VAT. Zdaniem Gminy, w sprawie objętej zakresem niniejszego wniosku, dane służące do obliczenia sposobu określenia proporcji wskazane w Rozporządzeniu nie będą spełniały wskazanych przesłanek Ustawodawcy do uznania sposobu określenia proporcji obliczonego na ich podstawie za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej działalności ze względu na specyficzny sposób wykorzystywania Infrastruktury przez Gminę. Skoro Infrastruktura będzie wykorzystywana przez Gminę do ściśle określonej działalności, to przy obliczaniu sposobu określenia proporcji należy posłużyć się danymi odnoszącymi się ściśle do Infrastruktury, gdyż w żadnym razie nie można uznać, iż dane odnoszące się ogólnie do całej działalności Gminy będą obiektywnie odzwierciedlały część wydatków przypadającą na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza w odniesieniu do Infrastruktury.

2018
27
wrz

Istota:

 • prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na budowę Infrastruktury kanalizacyjnej w ramach realizacji projektu pn.
 • sposób odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na budowę Infrastruktury kanalizacyjnej w ramach realizacji projektu
 • Fragment:

  Ponoszone przez Gminę wydatki dotyczą bowiem Infrastruktury, która będzie przez nią bezpośrednio wykorzystywana do odpłatnego świadczenia usług podlegających opodatkowaniu VAT. Gmina pragnie podkreślić, że Infrastruktura, której dotyczy niniejszy wniosek, nie będzie wykorzystywana do odbierania ścieków z jakichkolwiek gminnych jednostek budżetowych. Infrastruktura ta będzie wykorzystywana wyłącznie do świadczenia opodatkowanych usług na rzecz zewnętrznych odbiorców (konsumentów i przedsiębiorców). W konsekwencji, należy uznać, że nabywane przez Gminę towary i usługi do budowy Infrastruktury, będą wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Wobec powyższego, w ocenie Gminy, będzie jej przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na budowę Infrastruktury kanalizacyjnej. Ad.2. Gmina będzie miała prawo do zrealizowania swojego uprawnienia poprzez odliczenie podatku zawartego w fakturach VAT związanych z budową Infrastruktury w rozliczeniu za okresy, w których zostaną łącznie spełnione następujące przesłanki: powstanie obowiązek podatkowy w stosunku do nabywanych towarów lub usług, a Gmina otrzyma fakturę dokumentującą ich nabycie - zgodnie z art. 86 ust. 10 i 10b ustawy o VAT.

  2018
  22
  wrz

  Istota:

  Ustalenie czy farma wiatrowa może zostać uznana za projekt z zakresu infrastruktury publicznej

  Fragment:

  Pojęcie „ infrastruktury publicznej ” może być różnie interpretowane na gruncie wykładni językowej: jako infrastruktura sfinansowana ze środków publicznych; jako infrastruktura służąca dobru publicznemu, zaspokajająca potrzeby społeczeństwa, takie jak między innymi dostęp do mediów. W ocenie Wnioskodawcy, rozumienie infrastruktury publicznej w pierwszym znaczeniu, tj. jako infrastruktury finansowanej ze środków publicznych, nie ma podstaw prawnych w kontekście omawianego przepisu, tj. art. 15c ustawy CIT; Skarb Państwa, jednostki budżetowe i wiele innych agend finansujących „ inwestycje publiczne ” są instytucjami zwolnionymi podmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych. W samym przepisie mówi się również o dochodach uzyskiwanych ze zrealizowanego projektu z zakresu infrastruktury publicznej, co wskazuje, że przepis obejmuje projekty o charakterze komercyjnym. Infrastruktura to materialno-techniczne wyposażenie danego terytorium w powszechne urządzenia transportowe, komunikacyjne, telekomunikacyjne, osadnicze, oświatowe, energetyczne, wodne, ochrony zdrowia itp. Termin infrastruktura wywodzi się z zestawienia dwóch słów łacińskich - „ infra ” i „ struktura ”, które razem tłumaczyć można jako podukład. Podukład (infrastruktura) „ użyteczności publicznej ” oznacza zbiór instytucji, obiektów czy urządzeń stanowiących podstawę do właściwego funkcjonowania bądź rozwoju danego systemu gospodarczego.

  2018
  20
  wrz

  Istota:

  Czynność wniesienia aportem Infrastruktury kanalizacyjnej stanowi odpłatną dostawę towarów, opodatkowaną wg 23% stawki podatku VAT; Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych z budową Infrastruktury kanalizacyjnej.

  Fragment:

  Zatem poniesienie przez Gminę wydatków na budowę Infrastruktury kanalizacyjnej doprowadzi do powstania konkretnego składnika majątku (przedmiotowej Infrastruktury), a następnie Infrastruktura ta będzie przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, tj. odpłatnej dostawy towarów w postaci aportu Infrastruktury do Spółki. Podsumowując, w ocenie Gminy wydatki poniesione w celu wybudowania Infrastruktury kanalizacyjnej są/będą bezpośrednio związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych VAT. Związek ten istniał już w momencie ponoszenia tych wydatków. Wprawdzie Gmina na początku realizowała budowę Infrastruktury kanalizacyjnej w celu jej wydzierżawienia, jednakże również wtedy istniał związek pomiędzy budową przedmiotowej Infrastruktury a wykonywaniem odpłatnych czynności w postaci udostępnienia Infrastruktury kanalizacyjnej na rzecz Spółki na podstawie umowy dzierżawy. Następnie rozważając koncepcję wniesienia przedmiotowej Infrastruktury aportem do ZGKiM, przedmiotowy związek został utrzymany. Jak Gmina bowiem wskazała w uzasadnieniu do pytania 1, aport, w opinii Gminy, stanowić będzie czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z VAT.

  2018
  16
  wrz

  Istota:

  Ustalenie czy farma wiatrowa może zostać uznana za projekt z zakresu infrastruktury publicznej

  Fragment:

  W ocenie Wnioskodawcy farma wiatrowa, którą wybudował poprzednik prawny Spółki, która ponosi aktualnie wydatki z tytułu odsetek z tytułu kredytu/pożyczek zaciągniętych na jej sfinansowanie winna być kwalifikowana jako długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej. Wskazują na to między innymi następujące elementy: Projekt z zakresu infrastruktury publicznej Pojęcie infrastruktury publicznej nie zostało zdefiniowane w prawie podatkowym. Pojęcie to też nie jest jednoznaczne na gruncie wykładni językowej – nie wiadomo bowiem, czy chodzi o projekt finansowany ze środków publicznych czy o projekt służący dobru publicznemu, zaspokajający potrzeby społeczeństwa takie jak między innymi dostęp do mediów. W ocenie Wnioskodawcy, rozumienie infrastruktury publicznej w pierwszym znaczeniu, tj. jako infrastruktury finansowanej ze środków publicznych nie ma sensu w kontekście omawianego przepisu, tj. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Skarb Państwa, jednostki budżetowe i wiele innych agend finansujących „ inwestycje publiczne ” są instytucjami zwolnionymi podmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych. W samym przepisie mówi się również o dochodach uzyskiwanych ze zrealizowanego projektu z zakresu infrastruktury publicznej, co wskazuje że przepis obejmuje również projekty o charakterze komercyjnym. Infrastruktura to materialno-techniczne wyposażenie danego terytorium w powszechne urządzenia transportowe, komunikacyjne, telekomunikacyjne, osadnicze, oświatowe, energetyczne, wodne, ochrony zdrowia itp.

  2018
  14
  wrz

  Istota:

  Opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków; brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w celu dostaw wody/odbioru ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych oraz prawo do odliczenia części podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących Wydatki inwestycyjne i Wydatki bieżące związane z infrastrukturą wodociągową oraz infrastrukturą kanalizacyjną z zastosowaniem klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody/odprowadzonych ścieków do/od Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej/odprowadzonych ścieków ogółem (tj. do/od Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych).

  Fragment:

  W konsekwencji, dokonując odliczenia na podstawie Rozporządzenia, Gmina mogłaby dokonać odliczenia podatku VAT jedynie w wysokości 49%, co w żaden sposób nie odzwierciedla realnego wykorzystania Infrastruktury do czynności opodatkowanych VAT. Przepływająca przez Infrastrukturę woda w 99% została sprzedana Odbiorcom zewnętrznym z VAT. Natomiast przepływające przez Infrastrukturę ścieki w 99% stanowiły przedmiot odpłatnej usługi Gminy. W opinii Gminy, w odniesieniu do Infrastruktury metody obliczania sposobu określenia proporcji określone w Rozporządzeniu nie realizują przesłanek wynikających z art. 86 ust. 2b Ustawy o VAT. Zdaniem Gminy, w sprawie objętej zakresem przedmiotowego wniosku, dane służące do obliczenia sposobu określenia proporcji wskazane w Rozporządzeniu nie będą spełniały wskazanych przesłanek Ustawodawcy do uznania sposobu określenia proporcji obliczonego na ich podstawie za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej działalności ze względu na specyficzny sposób wykorzystywania Infrastruktury przez Gminę. Skoro Infrastruktura będzie wykorzystywana przez Gminę do ściśle określonej działalności, to przy obliczaniu sposobu określenia proporcji należy posłużyć się danymi odnoszącymi się ściśle do Infrastruktury, gdyż w żadnym razie nie można uznać, iż dane odnoszące się ogólnie do całej działalności Gminy będą obiektywnie odzwierciedlały część wydatków przypadającą na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza w odniesieniu do Infrastruktury.

  2018
  18
  sie

  Istota:

  Istnieje możliwość odliczenia podatku naliczonego od inwestycji polegającej na rozbudowie infrastruktury sanitarnej, w związku z tym, że zostanie ona wniesiona aportem do spółki gminnej.

  Fragment:

  Sieć kanalizacyjna w Gminie zostanie rozbudowana przez wytworzenie zupełnie nowej infrastruktury w miejscowości ...(dotąd miejscowość ta nie była skanalizowana) oraz rozbudowanie oczyszczalni ścieków w....– będzie to ulepszenie. Nakłady na to ulepszenie wyniosą co najmniej 30% wartości początkowej ulepszanej infrastruktury. Na pytanie organu: „ Czy istniejąca infrastruktura, która będzie rozbudowywana, jest środkiem trwałym Gminy, a aport obejmie całą infrastrukturę, czy też istniejąca infrastruktura jest środkiem trwałym spółki, natomiast aport będzie dotyczył wyłącznie nowopowstałej infrastruktury (wyłącznie ulepszeń)? ” Gmina udzieliła odpowiedzi, że „ Aport obejmie tylko nowopowstałą infrastrukturę. ” W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina w obecnym stanie prawnym ma możliwość odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu? Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego i nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, bowiem przedmiotowy projekt pn. „ .... ” nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

  2018
  22
  cze

  Istota:

 • uznanie świadczenia odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody/odbioru ścieków na rzecz odbiorców zewnętrznych za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z tego podatku,
 • prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od Wydatków inwestycyjnych i Wydatków bieżących związanych z Infrastrukturą, która służy/będzie służyć Wnioskodawcy do dostarczania wody/odbioru ścieków na rzecz odbiorców zewnętrznych i nie służy/nie będzie służyć do dostawy wody/odbioru ścieków na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych.
 • Fragment:

  Gmina realizuje/będzie realizować inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne, które są/będą wykorzystywane dla potrzeb doprowadzania wody/odprowadzania ścieków wyłącznie do/od Odbiorców zewnętrznych (dalej: „ Infrastruktura ”) i nie będą jednocześnie wykorzystywane do doprowadzania wody/odprowadzania ścieków do jednostek wewnętrznych Gminy czy samej Gminy. Inwestycje w infrastrukturę mogą dotyczyć różnego rodzaju urządzeń związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków, jak np. sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, przepompownie, hydrofornie, oczyszczalnie, hydranty przeciwpożarowe itd. Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie Infrastrukturą jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ... posiadający status zakładu budżetowego (dalej: „ ZGKiM ”). Gmina ponosi/będzie ponosić liczne wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych dotyczących Infrastruktury (dalej: „ Wydatki inwestycyjne ”). W związku z wykorzystywaniem Infrastruktury do dostawy wody oraz odbioru ścieków Gmina ponosi/ponosić będzie również liczne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Infrastruktury (dalej: „ Wydatki bieżące ”). W wyniku już poniesionych Wydatków inwestycyjnych oraz Wydatków bieżących na Infrastrukturę, Gmina zrealizowała następujące zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości .... (2017), Rozbudowa wodociągów na terenie gminy (2017).

  2018
  13
  cze

  Istota:

  - Brak prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych na nabycie towarów i usług służących realizacji inwestycji w zakresie ogólnodostępnej infrastruktury publicznej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1),
  - Prawo do odliczenia podatku VAT w całości od wydatków ponoszonych na usługi niwelacji terenów (część pytania oznaczonego we wniosku nr 2).

  Fragment:

  (...) infrastruktury drogowej. Gmina będzie dysponowała powstałą w ramach Zadania infrastrukturą w następujący sposób: infrastruktura wskazana w pkt a) powyżej, będzie przez Gminę wykorzystywana do wykonywania nieodpłatnie zadań własnych Gminy z zakresu ładu przestrzennego, dróg, ulic i organizacji ruchu drogowego oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, które Gmina traktuje jako działalność spoza zakresu opodatkowania VAT - w szczególności Gmina nie będzie odsprzedawała udziałów w powstałej infrastrukturze na rzecz przedsiębiorców nabywających działki inwestycyjne oraz nie będzie pobierała opłat za korzystanie z tej infrastruktury, ale w okresie jej użytkowania będzie ją na własny koszt utrzymywała, przy pomocy infrastruktury wskazanej w pkt b) powyżej Gmina będzie świadczyła usługi dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej ze spółką komunalną Gminy - Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. (dalej: ZUK, Spółka), która będzie obsługiwała przedsiębiorców zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych w zakresie odpłatnej dostawy wody i odpłatnego odprowadzania ścieków.

  2018
  13
  cze

  Istota:

  Brak prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących Wydatki inwestycyjne i Wydatki bieżące związane z infrastrukturą wodociągową oraz infrastrukturą kanalizacyjną z zastosowaniem klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody/odprowadzonych ścieków do/od Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej/odprowadzonych ścieków ogółem (tj. do/od Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych).

  Fragment:

  Do realizacji powyższych zadań służy posiadana przez Gminę infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za zarządzanie infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną jest Urząd Gminy w X (dalej: „ Urząd ”) będący formą organizacyjną, w ramach której skonkretyzowane działania związane z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną podejmuje właściwy referat Gminy. Gmina ponosi liczne wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej (dalej: „ Wydatki inwestycyjne ”). W ramach realizacji zadań własnych Gmina rozbudowuje infrastrukturę kanalizacyjną i wodociągową na swoim terenie (przykładowo w roku 2017 Gmina zrealizowała inwestycję w zakresie budowy sieci wodociągowej w X na ul. (...)). W związku z wykorzystywaniem infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej (dalej razem cała infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna: „ Infrastruktura ”) do dostawy wody oraz odbioru ścieków Gmina ponosi/ponosić będzie również liczne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury (dalej: „ Wydatki bieżące ”). Wydatki inwestycyjne związane z budową/modernizacją infrastruktury, jak również wszelkie Wydatki bieżące są/będą każdorazowo dokumentowane wystawianymi przez dostawców/wykonawców na Gminę fakturami VAT, na których Gmina oznaczona jest/będzie jako nabywca przedmiotowych towarów i usług.