Infrastruktura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to infrastruktura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
gru

Istota:

Opodatkowania transakcji sprzedaży działek niezabudowanych wraz z infrastrukturą oraz prawa do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony z tytułu tej transakcji.

Fragment:

Na Działkach tych pozostaną jednak pewne elementy infrastruktury przesyłowej, stanowiące własność przedsiębiorców przesyłowych lub Gminy, tj.: infrastruktura kanalizacji deszczowej, infrastruktura kanalizacji wodociągowej, infrastruktura kanalizacji gazowej, infrastruktura kanalizacji ciepłowniczej, (łącznie jako „ Infrastruktura ”). Na wskazaną Infrastrukturę składają się obiekty takie jak: podziemne kolektory kanalizacji deszczowej, podziemny ciepłociąg, wodociąg, podziemna czynna sieć gazowa, podziemne nieczynne przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Działki będące przedmiotem Transakcji są przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Po nabyciu nieruchomości (w tym Działek), Spółka planuje prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wybudowaniu na nieruchomości budynku z lokalami przeznaczonymi na wynajem, a następnie wynajmowaniu wybudowanych lokali, na rzecz studentów lub turystów (tzn. na świadczeniu usług związanych z zakwaterowaniem), które to usługi podlegają opodatkowaniu VAT. Na dzień Transakcji Spółka i Sprzedający będą zarejestrowanymi podatnikami VAT. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy zbycie Działek, na których znajduje się Infrastruktura przesyłowa niestanowiąca własności Zbywającego (która z mocy prawa nie może być przedmiotem transakcji zbycia) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.

2018
13
gru

Istota:

Ustalenie właściwego prewspółczynnika dla wydatków związanych z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną.

Fragment:

Do realizacji powyższych zadań służy posiadana przez Gminę infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna (własność Gminy). Gmina ponosi wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej (Wydatki inwestycyjne). W związku z wykorzystywaniem infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej do dostawy wody oraz odbioru ścieków Gmina ponosi/ponosić będzie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Infrastruktury (Wydatki bieżące). Infrastruktura jest/będzie wykorzystywana do czynności, które podlegają opodatkowaniu VAT i jednocześnie nie korzystają ze zwolnienia z tego podatku. Przedmiotowa infrastruktura jest/będzie również w niewielkim zakresie wykorzystywana przez Gminę na własne potrzeby, tj. na potrzeby funkcjonowania Jednostek organizacyjnych Gminy. Jest to wykorzystanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb Odbiorców wewnętrznych i stanowi ono czynność niepodlegającą VAT. W przypadku Wydatków bieżących i Wydatków inwestycyjnych związanych z Infrastrukturą Gmina nie potrafi dokonać ich jednoznacznego przyporządkowania do poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności, tj. do czynności opodatkowanych VAT lub pozostających poza zakresem regulacji ustawy o podatku od towarów i usług.

2018
1
gru

Istota:

Prawo do odliczenie od wydatków związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną.

Fragment:

W konsekwencji, dokonując odliczenia na podstawie Rozporządzenia, Gmina mogłaby dokonać odliczenia podatku VAT jedynie w wysokości ok. 9%, co w żaden sposób nie odzwierciedla realnego wykorzystania Infrastruktury do czynności opodatkowanych VAT. Przepływająca przez Infrastrukturę woda w 99% została sprzedana Odbiorcom zewnętrznym z VAT. Z kolej przepływające przez Infrastrukturę ścieki w 36% stanowiły przedmiot odpłatnej usługi Gminy. W opinii Gminy, w odniesieniu do Infrastruktury metody obliczania sposobu określenia proporcji określone w Rozporządzeniu nic realizują przesłanek wynikających z art. 86 ust. 2b Ustawy o VAT. Zdaniem Gminy, w sprawie objętej zakresem niniejszego wniosku, dane służące do obliczenia sposobu określenia proporcji wskazane w Rozporządzeniu nie będą spełniały wskazanych przestanek Ustawodawcy do uznania sposobu określenia proporcji obliczonego na ich podstawie za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej działalności ze względu na specyficzny sposób wykorzystywania Infrastruktury przez Gminę. Skoro Infrastruktura będzie wykorzystywana przez Gminę do ściśle określonej działalności, to przy obliczaniu sposobu określenia proporcji należy posłużyć się danymi odnoszącymi się ściśle do Infrastruktury, gdyż w żadnym razie nie można uznać, iż dane odnoszące się ogólnie do całej działalności Gminy będą obiektywnie odzwierciedlały część wydatków przypadającą na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza w odniesieniu do Infrastruktury.

2018
28
lis

Istota:

Opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania oraz oczyszczania ścieków; obowiązek naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w celu dostaw wody/odbioru i oczyszczania ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych; prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą kanalizacyjną, wodociągową oraz oczyszczalniami ścieków według udziału procentowego, w jakim infrastruktura jest/będzie wykorzystywana w działalności gospodarczej.

Fragment:

W konsekwencji, dokonując odliczenia na podstawie Rozporządzenia, Gmina mogłaby dokonać odliczenia podatku VAT jedynie w wysokości 41%, co w żaden sposób nie odzwierciedla realnego wykorzystania Infrastruktury do czynności opodatkowanych VAT. Przepływająca przez Infrastrukturę woda w 98% została sprzedana Odbiorcom zewnętrznym z VAT, przepływające przez Infrastrukturę ścieki w 100% stanowiły przedmiot odpłatnej usługi Gminy. Natomiast wpływające do oczyszczalni ścieków ścieki stanowiły w 95% przedmiot odpłatnej usługi Gminy. W opinii Gminy, w odniesieniu do Infrastruktury metody obliczania sposobu określenia proporcji określone w Rozporządzeniu nie realizują przesłanek wynikających z art. 86 ust. 2b ustawy o VAT. Zdaniem Gminy, w sprawie objętej zakresem niniejszego wniosku, dane służące do obliczenia sposobu określenia proporcji wskazane w Rozporządzeniu nie będą spełniały wskazanych przesłanek Ustawodawcy do uznania sposobu określenia proporcji obliczonego na ich podstawie za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej działalności ze względu na specyficzny sposób wykorzystywania Infrastruktury przez Gminę. Skoro Infrastruktura będzie wykorzystywana przez Gminę do ściśle określonej działalności, to przy obliczaniu sposobu określenia proporcji należy posłużyć się danymi odnoszącymi się ściśle do Infrastruktury, gdyż w żadnym razie nie można uznać, iż dane odnoszące się ogólnie do całej działalności Gminy będą obiektywnie odzwierciedlały część wydatków przypadającą na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza w odniesieniu do Infrastruktury.

2018
20
paź

Istota:

Prawo do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących Wydatki inwestycyjne oraz Wydatki bieżące związane z Infrastrukturą, obliczonej według udziału procentowego, w jakim przedmiotowa Infrastruktura wykorzystywana jest/będzie do wykonywania działalności gospodarczej i czy w takim przypadku prawidłowym będzie zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych wody dostarczonej do Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej ogółem (tj. do Odbiorców zewnętrznych i na rzecz Odbiorców wewnętrznych).

Fragment:

W konsekwencji, dokonując odliczenia na podstawie Rozporządzenia, Gmina mogłaby dokonać odliczenia podatku VAT jedynie w wysokości 8%, co w żaden sposób nie odzwierciedla realnego wykorzystania Infrastruktury do czynności opodatkowanych VAT. Przepływająca przez Infrastrukturę woda w 99,25% została sprzedana Odbiorcom zewnętrznym z VAT. W opinii Gminy, w odniesieniu do Infrastruktury metody obliczania sposobu określenia proporcji określone w Rozporządzeniu nie realizują przesłanek wynikających z art. 86 ust. 2b ustawy o VAT. Zdaniem Gminy, w sprawie objętej zakresem niniejszego wniosku, dane służące do obliczenia sposobu określenia proporcji wskazane w Rozporządzeniu nie będą spełniały wskazanych przesłanek Ustawodawcy do uznania sposobu określenia proporcji obliczonego na ich podstawie za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej działalności ze względu na specyficzny sposób wykorzystywania Infrastruktury przez Gminę. Skoro Infrastruktura będzie wykorzystywana przez Gminę do ściśle określonej działalności, to przy obliczaniu sposobu określenia proporcji należy posłużyć się danymi odnoszącymi się ściśle do Infrastruktury, gdyż w żadnym razie nie można uznać, iż dane odnoszące się ogólnie do całej działalności Gminy będą obiektywnie odzwierciedlały część wydatków przypadającą na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza w odniesieniu do Infrastruktury.

2018
27
wrz

Istota:

 • prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na budowę Infrastruktury kanalizacyjnej w ramach realizacji projektu pn.
 • sposób odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na budowę Infrastruktury kanalizacyjnej w ramach realizacji projektu
 • Fragment:

  Ponoszone przez Gminę wydatki dotyczą bowiem Infrastruktury, która będzie przez nią bezpośrednio wykorzystywana do odpłatnego świadczenia usług podlegających opodatkowaniu VAT. Gmina pragnie podkreślić, że Infrastruktura, której dotyczy niniejszy wniosek, nie będzie wykorzystywana do odbierania ścieków z jakichkolwiek gminnych jednostek budżetowych. Infrastruktura ta będzie wykorzystywana wyłącznie do świadczenia opodatkowanych usług na rzecz zewnętrznych odbiorców (konsumentów i przedsiębiorców). W konsekwencji, należy uznać, że nabywane przez Gminę towary i usługi do budowy Infrastruktury, będą wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Wobec powyższego, w ocenie Gminy, będzie jej przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na budowę Infrastruktury kanalizacyjnej. Ad.2. Gmina będzie miała prawo do zrealizowania swojego uprawnienia poprzez odliczenie podatku zawartego w fakturach VAT związanych z budową Infrastruktury w rozliczeniu za okresy, w których zostaną łącznie spełnione następujące przesłanki: powstanie obowiązek podatkowy w stosunku do nabywanych towarów lub usług, a Gmina otrzyma fakturę dokumentującą ich nabycie - zgodnie z art. 86 ust. 10 i 10b ustawy o VAT.

  2018
  22
  wrz

  Istota:

  Ustalenie czy farma wiatrowa może zostać uznana za projekt z zakresu infrastruktury publicznej

  Fragment:

  Pojęcie „ infrastruktury publicznej ” może być różnie interpretowane na gruncie wykładni językowej: jako infrastruktura sfinansowana ze środków publicznych; jako infrastruktura służąca dobru publicznemu, zaspokajająca potrzeby społeczeństwa, takie jak między innymi dostęp do mediów. W ocenie Wnioskodawcy, rozumienie infrastruktury publicznej w pierwszym znaczeniu, tj. jako infrastruktury finansowanej ze środków publicznych, nie ma podstaw prawnych w kontekście omawianego przepisu, tj. art. 15c ustawy CIT; Skarb Państwa, jednostki budżetowe i wiele innych agend finansujących „ inwestycje publiczne ” są instytucjami zwolnionymi podmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych. W samym przepisie mówi się również o dochodach uzyskiwanych ze zrealizowanego projektu z zakresu infrastruktury publicznej, co wskazuje, że przepis obejmuje projekty o charakterze komercyjnym. Infrastruktura to materialno-techniczne wyposażenie danego terytorium w powszechne urządzenia transportowe, komunikacyjne, telekomunikacyjne, osadnicze, oświatowe, energetyczne, wodne, ochrony zdrowia itp. Termin infrastruktura wywodzi się z zestawienia dwóch słów łacińskich - „ infra ” i „ struktura ”, które razem tłumaczyć można jako podukład. Podukład (infrastruktura) „ użyteczności publicznej ” oznacza zbiór instytucji, obiektów czy urządzeń stanowiących podstawę do właściwego funkcjonowania bądź rozwoju danego systemu gospodarczego.

  2018
  20
  wrz

  Istota:

  Czynność wniesienia aportem Infrastruktury kanalizacyjnej stanowi odpłatną dostawę towarów, opodatkowaną wg 23% stawki podatku VAT; Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych z budową Infrastruktury kanalizacyjnej.

  Fragment:

  Zatem poniesienie przez Gminę wydatków na budowę Infrastruktury kanalizacyjnej doprowadzi do powstania konkretnego składnika majątku (przedmiotowej Infrastruktury), a następnie Infrastruktura ta będzie przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, tj. odpłatnej dostawy towarów w postaci aportu Infrastruktury do Spółki. Podsumowując, w ocenie Gminy wydatki poniesione w celu wybudowania Infrastruktury kanalizacyjnej są/będą bezpośrednio związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych VAT. Związek ten istniał już w momencie ponoszenia tych wydatków. Wprawdzie Gmina na początku realizowała budowę Infrastruktury kanalizacyjnej w celu jej wydzierżawienia, jednakże również wtedy istniał związek pomiędzy budową przedmiotowej Infrastruktury a wykonywaniem odpłatnych czynności w postaci udostępnienia Infrastruktury kanalizacyjnej na rzecz Spółki na podstawie umowy dzierżawy. Następnie rozważając koncepcję wniesienia przedmiotowej Infrastruktury aportem do ZGKiM, przedmiotowy związek został utrzymany. Jak Gmina bowiem wskazała w uzasadnieniu do pytania 1, aport, w opinii Gminy, stanowić będzie czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z VAT.

  2018
  16
  wrz

  Istota:

  Ustalenie czy farma wiatrowa może zostać uznana za projekt z zakresu infrastruktury publicznej

  Fragment:

  W ocenie Wnioskodawcy farma wiatrowa, którą wybudował poprzednik prawny Spółki, która ponosi aktualnie wydatki z tytułu odsetek z tytułu kredytu/pożyczek zaciągniętych na jej sfinansowanie winna być kwalifikowana jako długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej. Wskazują na to między innymi następujące elementy: Projekt z zakresu infrastruktury publicznej Pojęcie infrastruktury publicznej nie zostało zdefiniowane w prawie podatkowym. Pojęcie to też nie jest jednoznaczne na gruncie wykładni językowej – nie wiadomo bowiem, czy chodzi o projekt finansowany ze środków publicznych czy o projekt służący dobru publicznemu, zaspokajający potrzeby społeczeństwa takie jak między innymi dostęp do mediów. W ocenie Wnioskodawcy, rozumienie infrastruktury publicznej w pierwszym znaczeniu, tj. jako infrastruktury finansowanej ze środków publicznych nie ma sensu w kontekście omawianego przepisu, tj. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Skarb Państwa, jednostki budżetowe i wiele innych agend finansujących „ inwestycje publiczne ” są instytucjami zwolnionymi podmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych. W samym przepisie mówi się również o dochodach uzyskiwanych ze zrealizowanego projektu z zakresu infrastruktury publicznej, co wskazuje że przepis obejmuje również projekty o charakterze komercyjnym. Infrastruktura to materialno-techniczne wyposażenie danego terytorium w powszechne urządzenia transportowe, komunikacyjne, telekomunikacyjne, osadnicze, oświatowe, energetyczne, wodne, ochrony zdrowia itp.

  2018
  14
  wrz

  Istota:

  Opodatkowanie odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków; brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w celu dostaw wody/odbioru ścieków na rzecz Odbiorców wewnętrznych oraz prawo do odliczenia części podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących Wydatki inwestycyjne i Wydatki bieżące związane z infrastrukturą wodociągową oraz infrastrukturą kanalizacyjną z zastosowaniem klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych dostarczonej wody/odprowadzonych ścieków do/od Odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych wody dostarczonej/odprowadzonych ścieków ogółem (tj. do/od Odbiorców zewnętrznych i Odbiorców wewnętrznych).

  Fragment:

  W konsekwencji, dokonując odliczenia na podstawie Rozporządzenia, Gmina mogłaby dokonać odliczenia podatku VAT jedynie w wysokości 49%, co w żaden sposób nie odzwierciedla realnego wykorzystania Infrastruktury do czynności opodatkowanych VAT. Przepływająca przez Infrastrukturę woda w 99% została sprzedana Odbiorcom zewnętrznym z VAT. Natomiast przepływające przez Infrastrukturę ścieki w 99% stanowiły przedmiot odpłatnej usługi Gminy. W opinii Gminy, w odniesieniu do Infrastruktury metody obliczania sposobu określenia proporcji określone w Rozporządzeniu nie realizują przesłanek wynikających z art. 86 ust. 2b Ustawy o VAT. Zdaniem Gminy, w sprawie objętej zakresem przedmiotowego wniosku, dane służące do obliczenia sposobu określenia proporcji wskazane w Rozporządzeniu nie będą spełniały wskazanych przesłanek Ustawodawcy do uznania sposobu określenia proporcji obliczonego na ich podstawie za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej działalności ze względu na specyficzny sposób wykorzystywania Infrastruktury przez Gminę. Skoro Infrastruktura będzie wykorzystywana przez Gminę do ściśle określonej działalności, to przy obliczaniu sposobu określenia proporcji należy posłużyć się danymi odnoszącymi się ściśle do Infrastruktury, gdyż w żadnym razie nie można uznać, iż dane odnoszące się ogólnie do całej działalności Gminy będą obiektywnie odzwierciedlały część wydatków przypadającą na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza w odniesieniu do Infrastruktury.