Infrastruktura | Interpretacje podatkowe

Infrastruktura | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to infrastruktura. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki podatku w wysokości 8% dla usługi obejmującej wybudowanie akademika wojskowego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Fragment:
W tym miejscu nadmienić należy, że zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Ustawodawca nie zrezygnował z posługiwania się w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług pojęciem infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, gdyż art. 146 ustawy nie został uchylony, a zawarte w nim definicje stanowią nadal obowiązujący tekst ustawy. Jednakże przewidziana na jego podstawie możliwość stosowania obniżonej do 7% stawki dla tego typu robót, ustała z dniem 1 stycznia 2008 r. W myśl art. 146 ust. 2 ustawy – przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Na podstawie art. 146 ust. 3 ustawy – przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się: sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych, urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę, urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne – jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.
2017
11
gru

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową oraz infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągowa oraz infrastruktura kanalizacyjna jest wykorzystywana w działalności gospodarczej
Fragment:
W związku z wykorzystywaniem infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej (dalej razem cała infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna włączając w to przywołane powyżej inwestycje jako: „ Infrastruktura ”) do dostawy wody oraz odbioru ścieków Gmina ponosi/ponosić będzie również liczne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Infrastruktury (dalej: „ Wydatki bieżące ”). Wydatki inwestycyjne związane z budową/modernizacją Infrastruktury, jak również wszelkie Wydatki bieżące są/będą każdorazowo dokumentowane wystawianymi przez dostawców/wykonawców na Gminę fakturami VAT, na których Gmina oznaczona jest/będzie jako nabywca przedmiotowych towarów i usług. Przy pomocy Infrastruktury Gmina świadczy odpłatne usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Również Infrastruktura, która jest w chwili obecnej budowana lub której budowa jest planowana, będzie wykorzystywana przez Gminę w celu świadczenia odpłatnych usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków (tj. do czynności niepodlegających zwolnieniu z VAT). Zatem Infrastruktura co do zasady jest/będzie wykorzystywana do świadczenia odpłatnych usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę, tj. do czynności, które zdaniem Gminy podlegają opodatkowaniu VAT (i jednocześnie nie korzystają ze zwolnienia z tego podatku).
2017
6
gru

Istota:
Brak obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na własne potrzeby, tj. na potrzeby funkcjonowania jednostek budżetowych Gminy oraz Urzędu Gminy.
Fragment:
Do realizacji powyższych zadań służy posiadana przez nią infrastruktura wodno-kanalizacyjna (dalej: „ Infrastruktura ”). Infrastruktura jest również wykorzystywana przez Gminę we własnym zakresie (np. zużycie wody i ścieków w Urzędzie Gminy). Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie Infrastrukturą jest Urząd Gminy będący jednostką organizacyjną, w ramach której skonkretyzowane działania związane z Infrastrukturą podejmuje właściwy Referat Gminy (pn. Zespół Obsługi Komunalnej Urzędu Gminy). Gmina ponosi/będzie ponosić liczne wydatki związane zarówno z bieżącym utrzymaniem Infrastruktury jak i realizacją projektów inwestycyjnych dotyczących Infrastruktury. Stosownie bowiem do art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty obejmujących sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji. Wydatki inwestycyjne związane z budową/modernizacją Infrastruktury oraz wydatki bieżące są/będą każdorazowo dokumentowane wystawianymi przez dostawców/wykonawców na Gminę fakturami VAT, na których Gmina oznaczona jest/będzie jako nabywca przedmiotowych towarów i usług. Przy pomocy Infrastruktury, Gmina świadczy odpłatne usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2017
6
gru

Istota:
Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych na wytworzenie Infrastruktury.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Gmina będąca zarejestrowanym i czynnym podatnikiem VAT, ponosiła w przeszłości, ponosi oraz będzie ponosić wydatki związane z budową, rozbudową i remontem Infrastruktury. Gmina udostępnia Spółce Infrastrukturę odpłatnie na podstawie zawartej w tym zakresie umowy dzierżawy. Z tytułu wydzierżawienia Infrastruktury Gmina pobiera od Spółki określone w umowie wynagrodzenie (czynsz dzierżawny), wystawia faktury VAT i rozlicza podatek należny. Spółka wykorzystuje natomiast udostępnioną jej Infrastrukturę do świadczenia na rzecz mieszkańców Gminy (względnie instytucji, podmiotów gospodarczych czy też innych odbiorców) usług w zakresie doprowadzania wody i odprowadzania ścieków, usług sanitarnych i pokrewnych itp. Umowy dzierżawy pomiędzy Gminą a Spółką potwierdzają prawo Spółki do używania Infrastruktury i pobierania pożytków z tego tytułu, w szczególności w formie opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Jednocześnie intencją Gminy jest, by wszystkie nowe inwestycje dotyczące Infrastruktury przekazywane były w przyszłości Spółce w odpłatną dzierżawę już z momentem oddania poszczególnych jej elementów do użytkowania. W tym celu zamiarem Gminy jest, aby każdorazowo niezwłocznie po oddaniu nowopowstałej Infrastruktury do użytkowania, Gmina i Spółka podpisały odpowiedni aneks do jednej z obowiązujących umów dzierżawy lub zawarły odrębną umowę dzierżawy w tym zakresie.
2017
16
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania odpłatnych usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim przedmiotowa infrastruktura jest wykorzystywana w działalności gospodarczej.
Fragment:
Po zakończeniu robót wykonana Infrastruktura stanie się własnością Gminy, będzie częścią infrastruktury kanalizacyjnej i będzie służyć wykonywaniu opisanych wyżej czynności. Wydatki inwestycyjne związane z budową Infrastruktury są/będą każdorazowo dokumentowane wystawianymi przez dostawców i usługodawców na Gminę fakturami VAT, na których Gmina oznaczona jest/będzie jako nabywca przedmiotowych towarów i usług. Przy pomocy wybudowanej Infrastruktury Gmina, co do zasady, świadczyć będzie odpłatne usługi odprowadzania ścieków na rzecz podmiotów zewnętrznych (stanowiące, w ocenie Gminy, czynności opodatkowane i nie zwolnione z VAT). Ponadto, przedmiotowa Infrastruktura może być również wykorzystywana przez Gminę na własne potrzeby (czynności niepodlegające VAT). Gmina będzie w stanie precyzyjnie ustalić w jakim stopniu (poprzez konkretny wskaźnik procentowy) budowana Infrastruktura będzie używana do celów jej działalności gospodarczej (do celów czynności opodatkowanych VAT), a w jakim stopniu budowana Infrastruktura będzie używana do celów innej działalności niż działalność gospodarcza (do celów innych niż czynności opodatkowane VAT). Ustalenie to (...)
2017
10
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową oraz od wydatków inwestycyjnych związanych z infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągową oraz infrastruktura kanalizacyjna jest wykorzystywana w działalności gospodarczej.
Fragment:
Tym samym, stanowisko Zainteresowanego, dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową oraz od wydatków inwestycyjnych związanych z infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągową oraz infrastruktura kanalizacyjna jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, należy uznać za nieprawidłowe. Tut. organ informuje, że w niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową oraz od wydatków inwestycyjnych związanych z infrastrukturą kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim infrastruktura wodociągową oraz infrastruktura kanalizacyjna jest wykorzystywana w działalności gospodarczej (pytania oznaczone we wniosku numerami 3 oraz 4). Natomiast w części dotyczącej opodatkowania odpłatnych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego z tytułu wykorzystywania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na własne potrzeby, tj. na potrzeby funkcjonowania siedzib jednostek budżetowych Gminy oraz budynku Urzędu Gminy (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) wydano w dniu 25 sierpnia 2017 r. interpretację indywidualną 0112-KDIL1-1.4012.224.2017.1.MJ.
2017
17
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, według udziału procentowego, w jakim przedmiotowa infrastruktura jest/będzie wykorzystywana do wykonywania działalności gospodarczej.
Fragment:
Gmina przede wszystkim wykorzystuje infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w celu świadczenia odpłatnych usług na rzecz mieszkańców. Z uwagi na naturalny monopol na terenie Gminy wynikający z wyłącznego dostępu Gminy do infrastruktury niezbędnej do dokonywania dostawy wody oraz odprowadzania ścieków, jednostki budżetowe Gminy nie mają możliwości wyboru innego świadczeniodawcy, co powoduje, że po centralizacji infrastruktura jest wykorzystywana także do świadczeń niepodlegających VAT (świadczenia w ramach jednego podatnika VAT). Niemniej, wykorzystywanie infrastruktury w tym zakresie na potrzeby własne (tj. na potrzeby funkcjonowania siedzib jednostek budżetowych Gminy oraz Urzędu Gminy) stanowi jedynie marginalny odsetek w skali całej działalności Gminy wodno-kanalizacyjnej. W rezultacie, w jej opinii, klucz metrażowy biorący pod uwagę przeważającą skalę w jakiej infrastruktura jest wykorzystywana na potrzeby świadczenia usług na rzecz użytkowników zewnętrznych, a jedynie marginalną skalę w jakiej przedmiotowa infrastruktura jest wykorzystywana do działalności spoza zakresu VAT, będzie najbardziej odzwierciedlał specyfikę ww. działalności i w rezultacie będzie najbardziej reprezentatywny dla potrzeb obliczenia kwoty VAT która będzie podlegać odliczeniu.
2017
4
paź

Istota:
Czy przekazanie Przebudowanego Układu Drogowego do eksploatacji na rzecz Zarządu będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT?
Fragment:
(...) infrastrukturą techniczną, jak również z tytułu poniesionych kosztów na wykonanie Przebudowy Układu Drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Spółka zobowiązała się do tego by nie umieszczać w pasie drogowym urządzeń infrastruktury planowanej Inwestycji Niedrogowej oraz by wykonać Przebudowę Układu Drogowego zgodnie z określonymi w Umowie projektami i dokumentacjami technicznymi. Po wykonaniu Przebudowy Układu Drogowego nastąpi przejęcie do eksploatacji polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót pod względem technicznym, użytkowym i stanowiące podstawę przejęcia zrealizowanej Przebudowy Układu Drogowego w eksploatację przez Zarząd. Natomiast do przejęcia do eksploatacji Spółka zobowiązana jest przedłożyć szereg określonych w Umowie dokumentów, m.in. Strona zobowiązuje się dostarczyć w ciągu 30 dni od dnia przejęcia do eksploatacji do siedziby Zarządu protokoły PT - nieodpłatnego przekazania - przejęcia środka trwałego. Strona udzieliła rękojmi i gwarancji na wykonaną Przebudowę Układu Drogowego i zobowiązała się w okresie 36 miesięcy od dnia przejęcia do eksploatacji do usuwania na własny koszt wszelkich usterek i/lub wad wykonanej Przebudowy.
2017
18
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czynności wniesienia aportem infrastruktury oświetleniowej do spółki za czynność podlegającą opodatkowaniu oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego, a także prawa do skorygowania wystawionej faktury.
Fragment:
W celu umożliwienia Spółce realizacji jej zadań, co do zasady infrastruktura oświetleniowa wybudowana przez Gminę jest przekazywana w drodze aportu do Spółki. W praktyce, z uwagi np. na wytwarzanie infrastruktury etapami, lub z uwagi na ograniczenia związane z koniecznością zachowania ciągłości projektu - w przypadku dofinansowania infrastruktury z funduszy zewnętrznych (np. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - „ PROW ”), Gmina: dokonuje aportu niezwłocznie po wybudowaniu danej infrastruktury, lub też wykorzystuje infrastrukturę przez określony okres czasu przed dokonaniem aportu. W obu przypadkach Gmina już na moment przygotowania inwestycji wie, że wybudowana infrastruktura będzie przekazana aportem do Spółki, nastąpi to jednak niezwłocznie lub w przyszłości. Przykładowo, infrastruktura wybudowana w latach 2013 - 2016, po okresie używania została przekazana aportem (w styczniu 2017 r.) do Spółki. W konsekwencji aportu dokonanego w styczniu 2017 r., Gmina wystawiła fakturę VAT wykazując należny podatek VAT (w stawce 23%). Gmina nie odliczała podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z wytworzeniem infrastruktury, która jest przeznaczona do wniesienia aportem do Spółki. Gmina zaznacza, że w przypadku finansowania części inwestycji z funduszy zewnętrznych np.
2017
7
sie

Istota:
Prawo do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną według udziału procentowego, w jakim przedmiotowa infrastruktura wykorzystywana jest/będzie do wykonywania działalności gospodarczej i ustalenia, czy w takim przypadku prawidłowym będzie zastosowanie klucza odliczenia wyliczonego według udziału ilości metrów sześciennych zużytej przez podmioty zewnętrzne wody i odprowadzonych od podmiotów zewnętrznych ścieków w całkowitej liczbie metrów sześciennych zużytej wody i odprowadzonych ścieków.
Fragment:
Zdaniem Gminy, sposób określenia proporcji wskazany w rozporządzeniu w sprawie prewspółczynnika nie będzie najbardziej odpowiadał specyfice działalności Gminy i dokonywanych nabyć w zakresie przedmiotowej Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W świetle powyższego Gmina jest zdania, iż do działalności wykonywanej przy użyciu Infrastruktury może zastosować inny, bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji. Podkreślenia wymaga fakt, iż działalność Gminy w zakresie dostawy wody oraz odprowadzania ścieków przy pomocy Infrastruktury będzie z założenia komercyjna i stanowić będzie działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT. Gmina przede wszystkim będzie wykorzystywać przedmiotową infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w celu świadczenia odpłatnych usług na rzecz mieszkańców. Z uwagi na naturalny monopol na terenie Gminy wynikający z wyłącznego dostępu Gminy do infrastruktury niezbędnej do dokonywania dostawy wody oraz odprowadzania ścieków. Gmina nie ma możliwości wyboru innego świadczeniodawcy dla przedmiotowych dwóch świetlic, co powoduje, że Infrastruktura będzie wykorzystywana także do świadczeń niepodlegających opodatkowaniu VAT. Niemniej, wykorzystywanie Infrastruktury w tym zakresie na potrzeby własne (tj. na potrzeby związane z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków z przedmiotowych dwóch świetlic, które w części wykorzystywane są w sposób nieodpłatny przez lokalne społeczności w ramach reżimu publiczno-prawnego) stanowić będzie jedynie marginalny odsetek w skali działalności Gminy wodno-kanalizacyjnej wykonywanej przy użyciu przedmiotowej infrastruktury wodnokanalizacyjnej.
2017
22
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.