IPPB2/4511-268/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Obowiązek Spółki co do wysokości kosztów uzyskania przychodów jakie podatnik (Akcjonariusz) winien zidentyfikować wobec dokonanego zbycia przedmiotowych akcji nie powinien ograniczać się jedynie do sporządzenia stosownej informacji rocznej – PIT-8C z wykazaniem w niej przychodu, ponieważ Spółka w momencie wniesienia przez akcjonariusza do Spółki przedsiębiorstwa posiadała wiedzę o wartości przedsiębiorstwa (jego poszczególnych składników majątku) będącego podstawą do wydania akcji w zamian za wniesiony aport. Jeżeli przyjęta przez Spółkę wartość przedsiębiorstwa ustalona zgodnie z brzmieniem art. 22 ust. 1f pkt 2 jako koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia przedmiotowych akcji nie będzie w ocenienie Akcjonariusza odpowiadała wartości tego przedsiębiorstwa Akcjonariusz składając zeznanie PIT-38 może zweryfikować i uzupełnić dane zawarte w informacji w szczególności w kwestii poniesionych i właściwie udokumentowanych kosztów uzyskania przychodów. Podatek od dochodów kapitałowych ustalany jest bowiem przez podatnika w drodze samoobliczenia.
IPPB2/4511-268/15-2/MKinterpretacja indywidualna
  1. deklaracja podatkowa
  2. informacja
  3. informacja imienna
  4. płatnik
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu
  4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2015 r. (data wpływu 3 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia i wykazania przez Spółkę w informacji PIT-8C kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia w celu umorzenia akcji Spółki nabytych w zamian za wkład niepieniężny w postaci aportu przedsiębiorstwa gdy Spółka nie dysponuje kompletną i prawidłowo udokumentowaną wiedzą co do poniesionych przez Akcjonariusza kosztów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia i wykazania przez Spółkę w informacji PIT-8C kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia w celu umorzenia akcji Spółki nabytych w zamian za wkład niepieniężny w postaci aportu przedsiębiorstwa gdy Spółka nie dysponuje kompletną i prawidłowo udokumentowaną wiedzą co do poniesionych przez Akcjonariusza kosztów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Podatnik - wnioskodawca, jest spółką komandytowo-akcyjną działająca pod firmą: M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna (dalej „Spółka”). 24 grudnia 2013 roku, Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia postanowiono o umorzeniu 500.000 akcji zwykłych imiennych serii B oznaczonych numerami od 0.000.001 do 0.500.000, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących własność akcjonariusza Pani Bogusławy W. (dalej „Akcjonariusz”). Umorzenie miało charakter odpłatny.

Uchwałę podjęto na podstawie art. 359 § 2,360 § 1,362 § 1 pkt 5, art. 455 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 2 Statutu Spółki.

Działający w imieniu Spółki komplementariusz, zawarł umowę sprzedaży/zakupu przedmiotowych akcji w celu ich umorzenia (umocowanie komplementariusza do zawarcia umowy zawarte w Uchwale nr 3 powołanego wyżej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia).

Umowa została wykonana, odcinki akcji przez Akcjonariusza zostały wydane a spółka opłaciła cenę akcji. Należność za umarzane akcje została przekazana przez Spółkę na rachunek bankowy akcjonariusza w styczniu 2014 r.

Akcje Spółki serii B objęte zostały przez Akcjonariusza w zamian za wniesiony wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 55<1> Kodeksu cywilnego, prowadzonego przez Akcjonariusza jako osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą D. z siedzibą w W.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka sporządzając informację PIT-8C Spółka, w związku z nabyciem akcji własnych w celu ich umorzenia powinna w niej podać wartość kosztów uzyskania przychodów oraz dochód/stratę ze zbycia akcji przez Akcjonariusza w sytuacji gdy Spółka nie dysponuje kompletną i prawidłowo udokumentowaną wiedzą co do poniesionych przez Akcjonariusza kosztów...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma ona obowiązku w sporządzanej informacji PIT-8C do wykazania kosztów uzyskiwania przychodów i ustalenia dochodu/straty ze zbycia akcji przez Akcjonariusza w sytuacji gdy Spółka nie dysponuje kompletną i prawidłowo udokumentowaną wiedzą co do poniesionych przez Akcjonariusza kosztów.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a ww. ustawy, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sporządzone według ustalonego wzoru, to jest PIT-8C.

Informacja P1T-8C w części F obejmuje, prócz kwoty przychodu (tu ceny sprzedaży akcji), wskazanie kosztów i dochodu / straty ze zbycia.

Będące przedmiotem niniejszego wniosku akcje Spółki serii B objęte zostały przez Akcjonariusza w zamian za wniesiony wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 55<1> Kodeksu cywilnego. Spółka nie dysponuje kompletnymi informacjami umożliwiającymi jej rzetelne określenie na potrzeby informacji PIT-8C dochodu ze zbycia akcji.

Obowiązek określenia kosztów i dochodu/straty mógłby zostać jedynie zrealizowany w sytuacji, gdy Spółka - podmiot wystawiający informację PIT-8C zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, posiadałaby wszystkie kompletne i wiarygodne informacje w formie oficjalnych dokumentów, co do wysokości takich kosztów. W przypadku zaś braku takich informacji nie ma podstaw do wskazania przedmiotowych kosztów w sporządzanej informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Katalog przychodów należących do kapitałów pieniężnych wymieniony został w art. 17 wyżej przywołanej ustawy.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c), pkt 6, 7 i 9-10, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 (art. 17 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów stanowi dla podatnika przychód z kapitałów pieniężnych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem przychodem z odpłatnego zbycia przedmiotowych akcji jest wartość wynikająca z umowy wyrażona w łącznej cenie zbywanych akcji, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia, jeżeli w ogóle takowe były przy sprzedaży ponoszone.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Stosownie do treści art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38 z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Przy czym art. 22 ust. 1f ww. ustawy reguluje sposób ustalania kosztów uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Dochodów z odpłatnego zbycia udziałów, zgodnie z art. 30b ust. 5 ustawy, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy). W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2).

Przy czym zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka nabyła w celu umorzenia od osoby fizycznej zwykłe akcje imienne serii B. Umorzenie miało charakter odpłatny. Za nabyte akcje Spółka zapłaciła zbywcy uzgodnioną cenę. Należność za umarzane akcje została przekazana przez Spółkę na rachunek bankowy Akcjonariusza w m-cu styczniu 2014 r. Akcje Spółki serii B objęte zostały przez Akcjonariusza w zamian za wniesiony wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa.

W związku z zaistniałą sytuacją powstała wątpliwość czy Spółka sporządzając informację PIT-8C, w związku z nabyciem akcji własnych w celu ich umorzenia powinna w niej podać wartość kosztów uzyskania przychodów oraz dochód/stratę ze zbycia akcji przez Akcjonariusza w sytuacji gdy Spółka nie dysponuje kompletną i prawidłowo udokumentowaną wiedzą co do poniesionych przez Akcjonariusza kosztów.

Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny sprawy oraz przywołane przepisy prawa stwierdzić należy, że przychód ze sprzedaży akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia dla podatnika zbywającego te udziały stanowił przychód z kapitałów pieniężnych podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w ww. art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To z kolei oznacza, że na Spółce ciążył obowiązek wynikający z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegający na sporządzeniu według ustalonego wzoru imiennej informacji PIT-8C o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ww. ustawy.

Odnosząc się do kwestii wykazania kosztów uzyskania przychodów, jakie powinna zidentyfikować osoba fizyczna wobec zbycia przez nią akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia w sytuacji, gdy Spółka nie dysponuje kompletną i prawidłowo udokumentowaną wiedzą co do poniesionych przez Akcjonariusza kosztów, organ podatkowy stwierdza co następuje.

W odniesieniu do umorzenia akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny, koszty uzyskania przychodu należy ustalić w zależności od rodzaju wkładu, w zamian za który obejmowane były akcje. Skoro, objęcie umarzanych akcji nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa, to zastosowanie powinien znaleźć art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepis art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy jednoznacznie wskazuje, że w sytuacji umorzenia akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa, koszt uzyskania przychodu winna stanowić przyjęta dla celów podatkowych wartość poszczególnych składników tego przedsiębiorstwa wynikająca z ksiąg i ewidencji przedsiębiorstwa wniesionego do spółki określona na dzień objęcia akcji, nie wyższa jednak niż ich wartość z dnia objęcia określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a. Ustawodawca nie pozostawił zatem dowolności w sposobie ustalania kosztów, lecz jednoznacznie kwestię tę uregulował.

Zatem stwierdzić należy, że w takim przypadku Spółka wykaże jako koszt uzyskania przychodu przyjętą dla celów podatkowych wartość poszczególnych składników tego przedsiębiorstwa wynikająca z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określoną na dzień objęcia akcji, nie wyższą jednak niż ich wartość z dnia objęcia, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a.

Z powyższego wynika, że obowiązek Spółki co do wysokości kosztów uzyskania przychodów jakie podatnik (Akcjonariusz) winien zidentyfikować wobec dokonanego zbycia przedmiotowych akcji nie powinien ograniczać się jedynie do sporządzenia stosownej informacji rocznej – PIT-8C z wykazaniem w niej przychodu, ponieważ Spółka w momencie wniesienia przez akcjonariusza do Spółki przedsiębiorstwa posiadała wiedzę o wartości przedsiębiorstwa (jego poszczególnych składników majątku) będącego podstawą do wydania akcji w zamian za wniesiony aport. Jeżeli przyjęta przez Spółkę wartość przedsiębiorstwa ustalona zgodnie z brzmieniem art. 22 ust. 1f pkt 2 jako koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia przedmiotowych akcji nie będzie w ocenienie Akcjonariusza odpowiadała wartości tego przedsiębiorstwa Akcjonariusz składając zeznanie PIT-38 może zweryfikować i uzupełnić dane zawarte w informacji w szczególności w kwestii poniesionych i właściwie udokumentowanych kosztów uzyskania przychodów. Podatek od dochodów kapitałowych ustalany jest bowiem przez podatnika w drodze samoobliczenia.

Dlatego też w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym stanowisko Spółki w zakresie braku obowiązku wykazania w sporządzanej informacji PIT-8C kosztów uzyskiwania przychodów i ustalenia dochodu/straty ze zbycia akcji, w sytuacji gdy Spółka nie dysponuje kompletną i prawidłowo udokumentowaną wiedzą co do poniesionych przez Akcjonariusza kosztów należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.