ILPP3/443-136/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy w zawiązku z brzmieniem art. 7i ustawy o podatku akcyzowym wiążąca informacja taryfowa (potwierdzająca prawidłową klasyfikację statystyczną towaru), którą Zainteresowany otrzymał na produkt będzie obowiązywać w obrocie tym wyrobem na terenie kraju i będzie wiążąca dla organu podatkowego w zakresie prawidłowej klasyfikacji wyrobu i prawidłowej wysokości stawki podatku akcyzowego?

class="dchn">INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2014 r. (data wpływu 29 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie wiążącej informacji akcyzowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie wiążącej informacji akcyzowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wiążąca informacja taryfowa wydawana jest dla planowanego eksportu lub importu i potwierdza prawidłową klasyfikację CN oraz zapewnia prawidłowe wywiązanie się z zobowiązań podatkowych. Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. Wprowadza się WIA – wiążącą informację akcyzową, decyzję wydawaną na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów, która będzie określać m.in. klasyfikację wyrobu akcyzowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN). Brzmienie art. 7i ustawy o podatku akcyzowym – „Organ podatkowy wydaje decyzję o odmowie wydania WIA, jeżeli wniosek o wydanie WIA: 1) nie dotyczy wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego; 2) o której mowa w art. 7d ust. 1 pkt 1, dotyczy wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego, dla którego podmiot, na rzecz którego ma być wydana WIA, posiada obowiązującą wiążącą informację taryfową, o której mowa w art. 7b ust. 1, i nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 7b ust. 2;(...)” wskazuje, że podmiot, który już posiada na wyrób ważną wiążącą informację taryfową nie będzie mógł wystąpić o WIA.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w zawiązku z brzmieniem art. 7i ustawy o podatku akcyzowym wiążąca informacja taryfowa (potwierdzająca prawidłową klasyfikację statystyczną towaru), którą Zainteresowany otrzymał na produkt będzie obowiązywać w obrocie tym wyrobem na terenie kraju i będzie wiążąca dla organu podatkowego w zakresie prawidłowej klasyfikacji wyrobu i prawidłowej wysokości stawki podatku akcyzowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, brzmienie art. 7i ustawy o podatku akcyzowym wskazuje, że podmiot który posiada obowiązującą wiążącą informację taryfową, w przypadku wystąpienia o wydanie WIA otrzyma odmowną decyzję. A zgodnie z art. 7b ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym Wiążąca informacja taryfowa, o której mowa w art. 12 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ma odpowiednio zastosowanie w obrocie wyrobami akcyzowymi i samochodami osobowymi na terytorium kraju. Uwzględniając powyższe Zainteresowany uważa, że WIT jest obowiązującą decyzją w obrocie na terenie kraju i jest wiążąca dla organu podatkowego w zakresie klasyfikacji wyrobu i wysokości stawki podatku akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.