ILPB2/415-762/14-2/WS | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika.
ILPB2/415-762/14-2/WSinterpretacja indywidualna
 1. fundusz inwestycyjny
 2. informacja
 3. obowiązek płatnika
 4. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy reprezentowanego przez S.A., przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Fundusz Inwestycyjny Otwarty, jest funduszem inwestycyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146 poz. 1546 z późn. zm.; dalej: „UFI”). Fundusz rozpoczął działalność w dniu 5 listopada 2010 r.

W ramach Funduszu wyodrębnionych jest obecnie 6 subfunduszy: (...).

Wnioskodawca jest reprezentowany i zarządzany przez S.A., działającą jako jego organ, na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

Uczestnikami Funduszu są/mogą być nierezydenci, którzy ze względu na miejsce zamieszkania lub odpowiednio siedzibę (miejsce prowadzenia działalności) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów:

 • w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub
 • na terytoriach zależnych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z oszczędności osób fizycznych.

Na podstawie art. 41 ust. 4 updof Fundusz będący płatnikiem pobiera zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji uczestnika Funduszu pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w updof art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 updof w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym Fundusz przesyła swoim uczestnikom, spełniającym kryteria art. 3 ust. 2a updof oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru również, gdy Fundusz w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w art. 42 ust. 4 updof. Na podstawie art. 42 ust. 6 updof Fundusz sporządza i przekazuje informacje, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 updof również, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie jest obowiązany do poboru podatku, o którym mowa w art. 29-30a updof. Informacja, o której mowa w przywołanej w danym akapicie regulacji jest o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania IFT-1/IFT-1R (dalej: IFT-l/IFT-lR).

Na podstawie art. 42 ust. 7 w informacji IFT-l/IFT-1R, Fundusz nie wykazuje przychodów (dochodów) wymienionych w art. 42c ust. 5, dla których Fundusz sporządza informację, o której mowa w art. 42c ust. 1, tj. informacje o przychodach (dochodach) wypłaconych lub podstawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy IFT-3/IFT-3R (dalej: IFT-3/IFT-3R).

Na podstawie art. 42c ust. 1 updof w terminie do końca stycznia następującego po roku podatkowym Fundusz przesyła swoim uczestnikom, spełniającym kryteria art. 42c ust. 1 pkt 1 updof oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru. Informacja, o której mowa w przywołanej w danym akapicie regulacji jest IFT-3/IFT-3R. Na podstawie art. 42c ust. 5 pkt 4 oraz art. 42c ust. 7 updof informacje zawarte w IFT-3/IFT-3R obejmują dochody uzyskane w związku z umorzeniem przez uczestników Funduszu, spełniających kryteria art. 42c ust. 1 pkt 1 updof jednostek uczestnictwa w Funduszu, jeżeli udział aktywów zainwestowanych przez tych uczestników w wierzytelności, akcje, udziały lub jednostki w funduszach inwestycyjnych (przedsiębiorstwach wspólnego inwestowania spoza UE), które zainwestowały w wierzytelności, o których mowa w art. 42c ust. 5 pkt 1 updof, wynosi ponad 25%.

Fundusz prowadząc swoją działalność nie posiada imiennych informacji dotyczących udziału aktywów zainwestowanych przez uczestników Funduszu spełniających kryteria art. 42c ust. 1 pkt 1 updof w wierzytelności, akcje, udziały lub jednostki w funduszach inwestycyjnych (przedsiębiorstwach wspólnego inwestowania spoza UE), które zainwestowały w wierzytelności, o których mowa w art. 42c ust. 5 pkt 1 updof.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku Funduszu działającego na podstawie UFI oraz statutu Funduszu znajdują zastosowanie obowiązki wynikające z art. 42c ust. 1 updof...
 2. Czy biorąc pod uwagę brzmienie przepisów updof (art. 42c ust. 6 pkt 2 i ust. 7), jeżeli Fundusz nie posiada imiennych informacji dotyczących udziału aktywów zainwestowanych przez nierezydentów z krajów UE (i wskazanych w updof terytoriów zależnych lub stowarzyszonych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z oszczędności osób fizycznych) w wierzytelności, akcje, udziały lub jednostki w funduszach inwestycyjnych (przedsiębiorstwach wspólnego inwestowania spoza UE), które zainwestowały w wierzytelności, o których mowa w art. 42c ust. 5 pkt 1 updof, to uznaje się, że udział tych aktywów wynosi ponad 25%...
 3. Czy w przypadku nierezydentów z krajów UE (i wskazanych w updof terytoriów zależnych lub stowarzyszonych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z oszczędności osób fizycznych) Fundusz, jako że nie posiada ww. imiennych informacji, sporządzać będzie, co do zasady, informacje IFT-3/IFT-3R, a w przypadku pozostałych nierezydentów będzie sporządzać informacje IFT-l/IFT-lR...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

W stosunku do Funduszu znajdują zastosowanie przepisy updof art. 42c ust. 1 updof, nakładające na Fundusz obowiązek sporządzania i przesłania w terminie do końca stycznia następującego po roku podatkowym Funduszu informacji IFT-3/IFT-3R uczestnikom Funduszu będącym nierezydentami spełniającym kryteria art. 42c ust. 1 pkt 1 updof oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Ad. 2.

Biorąc pod uwagę brzmienie przepisów updof (art. 42c ust. 6 pkt 2 i ust. 7), jeżeli Fundusz nie posiada imiennych informacji dotyczących udziału aktywów zainwestowanych przez nierezydentów z krajów UE (i wskazanych w updof terytoriów zależnych lub stowarzyszonych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z oszczędności osób fizycznych) w wierzytelności, akcje, udziały lub jednostki w funduszach inwestycyjnych (przedsiębiorstwach wspólnego inwestowania spoza UE), które zainwestowały w wierzytelności, o których mowa w art. 42c ust. 5 pkt 1 updof, to uznaje się, że udział tych aktywów wynosi ponad 25%. Natomiast, jeżeli Fundusz nie jest w stanie określić kwoty przychodu uzyskanego przez tych uczestników, uznaje się, że ich przychód odpowiada ich zyskom z umorzenia jednostek uczestnictwa w Funduszu.

Ad. 3.

Fundusz w stosunku do uczestników Funduszu będących nierezydentami spełniającym kryteria art. 42c ust. 1 pkt 1 updof ma obowiązek składania informacji IFT-3/IFT-3R, a nie IFT-1/IFT-1R m.in. w związku z treścią art. 42 ust. 7 updof.

W przypadku pozostałych uczestników Funduszu będących nierezydentami w stosunku do Funduszu znajdują zastosowanie przepisy updof art. 42 ust. 2 pkt 2, nakładające na Fundusz obowiązek sporządzaniu i przesłania informacji IFT-1/IFT-1R w terminie do końca lutego następującego po roku podatkowym Funduszu.

Właściwość Naczelnika Urzędu Skarbowego jest uzasadniona treścią paragrafu 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie właściwości organów podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), płatnicy, o których mowa w ust. 1 (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 42 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, również gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 4.

Natomiast stosownie do art. 42 ust. 6 ww. ustawy, informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, sporządzają i przekazują również podmioty, o których mowa w art. 41, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie są obowiązane do poboru podatku, o którym mowa w art. 29-30a. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Ponadto w myśl art. 42 ust. 7 ww. ustawy, w informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, nie wykazuje się przychodów (dochodów) wymienionych w art. 42c ust. 5, dla których sporządza się informację, o której mowa w art. 42c ust. 1.

Zgodnie z art. 42c ust. 1 ww. ustawy, w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego podmiotu wypłacającego przychody (dochody), o których mowa w ust. 5, podmiot ten jest obowiązany przesłać, sporządzone według ustalonego wzoru, imienne informacje o tych przychodach (dochodach):

 1. faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy, któremu wypłaca lub stawia do dyspozycji przychody (dochody) i który ze względu na miejsce zamieszkania lub odpowiednio siedzibę (miejsce prowadzenia działalności) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów:
  1. w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, lub
  2. na terytoriach zależnych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z oszczędności osób fizycznych;
 2. urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Stosownie do art. 42c ust. 5 pkt 4 ww. ustawy, imienne informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują przychody (dochody) uzyskane w związku ze sprzedażą, zwrotem lub umorzeniem akcji, udziałów lub jednostek w:

 1. podmiotach, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 4,
 2. przedsiębiorstwach wspólnego inwestowania ustanowionych poza terytorium Unii Europejskiej

- jeżeli zainwestowały one bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty lub przedsiębiorstwa, ponad 40% swoich aktywów w wierzytelności, o których mowa w pkt 1, w zakresie, w jakim przychód (dochód) ten odpowiada zyskom osiąganym bezpośrednio lub pośrednio z odsetek w rozumieniu pkt 1 i 2.

Natomiast zgodnie z art. 42c ust. 7 ww. ustawy, udział procentowy, określony w ust. 5 pkt 4 oraz ust. 6 pkt 2, od dnia 1 stycznia 2011 r. wynosi 25%.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę treść ww. przepisów należy potwierdzić stanowisko Wnioskodawcy, tzn:

 1. W stosunku do Funduszu znajdują zastosowanie przepisy updof art. 42c ust. 1 updof, nakładające na Fundusz obowiązek sporządzania i przesłania w terminie do końca stycznia następującego po roku podatkowym Funduszu informacji IFT-3/IFT-3R uczestnikom Funduszu będącym nierezydentami spełniającym kryteria art. 42c ust. 1 pkt 1 updof oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
 2. Jeżeli Fundusz nie posiada imiennych informacji dotyczących udziału aktywów zainwestowanych przez nierezydentów z krajów UE (i wskazanych w updof terytoriów zależnych lub stowarzyszonych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z oszczędności osób fizycznych) w wierzytelności, akcje, udziały lub jednostki w funduszach inwestycyjnych (przedsiębiorstwach wspólnego inwestowania spoza UE), które zainwestowały w wierzytelności, o których mowa w art. 42c ust. 5 pkt 1 updof, to uznaje się, że udział tych aktywów wynosi ponad 25%. Natomiast, jeżeli Fundusz nie jest w stanie określić kwoty przychodu uzyskanego przez tych uczestników, uznaje się, że ich przychód odpowiada ich zyskom z umorzenia jednostek uczestnictwa w Funduszu.
 3. Fundusz w stosunku do uczestników Funduszu będących nierezydentami spełniającym kryteria art. 42c ust. 1 pkt 1 updof ma obowiązek składania informacji IFT-3/IFT-3R, a nie IFT-1/IFT-1R m.in. w związku z treścią art. 42 ust. 7 updof. W przypadku pozostałych uczestników Funduszu będących nierezydentami w stosunku do Funduszu znajdują zastosowanie przepisy updof art. 42 ust. 2 pkt 2, nakładające na Fundusz obowiązek sporządzaniu i przesłania informacji IFT-1/IFT-1R w terminie do końca lutego następującego po roku podatkowym Funduszu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.