IBPBII/2/4511-286/15/HS | Interpretacja indywidualna

Możliwość zwolnienia Wnioskodawcy z obowiązku przekazywania informacji PIT-8C drogą elektroniczną
IBPBII/2/4511-286/15/HSinterpretacja indywidualna
  1. deklaracje
  2. informacja
  3. płatnik
  4. zwolnienie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 26 lutego 2015 r. (data otrzymania 4 marca 2015 r.), uzupełnionym 24 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia Wnioskodawcy z obowiązku przekazywania informacji PIT-8C drogą elektroniczną – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełniony 24 marca 2014 r., dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia Wnioskodawcy z obowiązku przekazywania informacji PIT-8C drogą elektroniczną.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Dom Maklerski) na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 361 ze zm.) jest zobowiązany do wystawiania informacji PIT-8C z tytułu osiągnięcia przez podatnika przychodu z kapitałów pieniężnych (m. in. prawo do środków pieniężnych z tytułu przymusowego wykupu (na podstawie art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych – t.j. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) papierów wartościowych, których właścicielem jest podatnik. Zaistniały stan faktyczny dotyczy zarówno przychodów pochodzących z przymusowego wykupu na podstawie art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych papierów wartościowych, stanowiących instrumenty rynku niepublicznego, jak i transakcji odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

Po pierwsze – Wnioskodawca w 2014 r. zaksięgował na kontach depozytowych podatników środki pieniężne pochodzące z przymusowego wykupu akcji, których właścicielami byli podatnicy oraz wezwał ich do odbioru tych środków. Ponadto pewne grono podatników – nierezydentów oraz jeden podatnik – rezydent, u którego w systemie odnotowano błędny numer PESEL złożyli zlecenia sprzedaży papierów wartościowych, zapisanych na ich rachunkach papierów wartościowych.

Wobec dokonania przez płatnika ww. czynności jest on zobowiązany do wystawienia i doręczenia właściwym urzędom skarbowym informacji PIT- 8C. Od 1 stycznia 2015 r. wobec dodania art. 45 ba podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w świetle tego, że płatnik jest zobowiązany do wystawienia PIT- 8C dla więcej niż 5 podatników Wnioskodawca może złożyć przedmiotowe informacje jedynie drogą elektroniczną. Z drugiej strony Wnioskodawca nie jest w stanie wywiązać się z niniejszego zobowiązania, ponieważ napotyka trudności techniczne w wysłaniu informacji. Trudności polegają na niemożności wysłania informacji w przypadku braku wpisania do formularza takich danych identyfikacyjnych podatników jak NIP/PESEL czy data urodzenia. Wnioskodawca wyjaśnia równocześnie, że nie ma możliwości pozyskania tych danych. Próby kontaktu z podatnikami w celu uzyskania wymaganych danych podejmował wielokrotnie, niestety bez efektu.

Wnioskodawca nadmienia przy tym, że w przypadku papierów wartościowych niedopuszczonych do publicznego obrotu konta depozytowe były zakładane dla podatników, których dotyczy opisywany stan faktyczny w latach dziewięćdziesiątych – czyli wówczas, gdy nie było jeszcze ustawowego obowiązku pytania podatnika o NIP/PESEL czy datę urodzenia. Konta depozytowe zakładane były w związku z zawarciem umów nieodpłatnego nabycia akcji od Skarbu Państwa, w których nie było obowiązku umieszczania numeru PESEL nabywcy, ponadto konta depozytowe były zakładane w oparciu o dane uzyskane od podmiotu zewnętrznego i Wnioskodawca nie miał wpływu na proces ich gromadzenia. Wnioskodawca pragnie przy tym zaznaczyć, że nie był w stanie nawiązać kontaktu z podatnikami po wprowadzeniu obowiązku wskazywania urzędom skarbowym ww. danych, a obowiązek wystawienia informacji PIT-8C nie wynika z aktywności podatników, ale z faktu przeprowadzenia procesu przymusowego wykupu akcji przez akcjonariusza większościowego, do którego to procesu nie jest wymagana aktywność podatników – akcjonariuszy mniejszościowych.

Jeśli chodzi natomiast o obowiązek wystawienia i przekazania Urzędom Skarbowym PIT- 8C z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, to w większości przypadków dotyczy on podatników-nierezydentów, którzy również obecnie nie mają prawnego obowiązku posiadania numeru PESEL/NIP, a w chwili zakładania rachunku papierów wartościowych nie było również obowiązku pozyskiwania daty urodzenia podatników. Obecnie płatnikowi pomimo podejmowanych prób nie udało się pozyskać daty urodzenia podatników.

W jednym przypadku natomiast niemożność przesłania PIT-8C drogą elektroniczną wynika z błędnego numeru PESEL w systemie, co również nie mogło zostać konwalidowane, ponieważ podatnik odmówił podania prawidłowego numeru PESEL i daty urodzenia, dokonał sprzedaży papierów zapisanych na rachunku i zamknął rachunek prowadzony u Wnioskodawcy.

W piśmie Wnioskodawcy z 2 marca 2015 r. skierowanym do urzędu skarbowego i potraktowanym – po przesłaniu przez ten urząd do Organu (data otrzymania – 24 marca 2015 r.) – jako uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

Nie miał możliwości pozyskania danych niektórych klientów takich jak NIP, PESEL, data urodzenia, które są wymagane do wysłania informacji PIT- 8C drogą elektroniczną. W związku z tym Wnioskodawca chcąc dochować obowiązku złożenia informacji podatkowej wystosował 2 lutego 2015 r. do urzędu pismo z załączonymi formularzami PIT-8C sporządzonymi w formie papierowej. Pismo wyjaśniało powód złożenia, w odniesieniu do niektórych klientów, informacji PIT- 8 C w formie papierowej zamiast drogą elektroniczną.

Następnie Wnioskodawca już po wysłaniu ww. pisma i załączonych informacji PIT- 8C powziął informację, że wpisanie ciągu cyfr 9999999999 w polu identyfikatora PESEL/NIP jest odczytywane przez system jako brak takiego identyfikatora i umożliwia złożenie PIT- 8C drogą elektroniczną. Wnioskodawca nie posiada również takich danych podatnika jak data urodzenia i z tego względu oraz nie mając pewności czy złożone w formie papierowej PIT- 8C zostaną uznane za doręczone skutecznie, w celu dochowania należytej staranności i dopełnienia ciążącego na nim obowiązku publicznoprawnego w pole: Data urodzenia zostały wpisane dane 9999-09-09. Wnioskodawca zastosował powyższy ciąg cyfr jako zbliżony najbardziej do wskazanego w polu NIP/PESEL ciągu cyfr 9, odczytywanego przez system jako brak identyfikatora.

Wprowadzenie wskazanych powyżej kombinacji cyfr umożliwiło wysłanie 26 lutego 2015 r. około godziny 15:30 informacji PIT- 8C do urzędu. Wnioskodawca otrzymał jako dowód potwierdzenia nadania identyfikatory o poniższych numerach (tutaj następuje wyszczególnienie).

Wnioskodawca informuje, że pomimo napotkanych trudności systemowych podjął wszelkie możliwe działania w celu dopełnienia ciążącego na nim obowiązku przekazania informacji PIT-8C: w pierwszej kolejności złożył je w formie papierowej, wysłał je także drogą elektroniczną przy zastosowaniu wskazanych powyżej ciągów cyfr oraz wystąpił z wnioskiem o interpretację indywidualną swojej sytuacji (przesyłając do wiadomości urzędu kopię wniosku o interpretację w załączeniu). Z uwagi na powyższe wyjaśnienia prosi uprzejmie o uznanie informacji PIT- 8C za skutecznie złożone.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie.

Czy istnieje możliwość zwolnienia Wnioskodawcy z obowiązku przekazywania informacji PIT-8C drogą elektroniczną w sytuacji niemożności złożenia informacji w ten sposób wobec braku danych podatników i czy istnieje możliwość złożenia informacji PIT-8C za 2014 r. w odniesieniu do grona podatników, co do których brak danych w postaci numeru PESEL/NIP i daty urodzenia w formie papierowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku opisanego stanu faktycznego powinien on zostać zwolniony z obowiązku przekazywania informacji PIT-8C drogą elektroniczną w sytuacji blokady systemowej wysłania informacji, gdy nie dysponuje on niektórymi danymi identyfikacyjnymi podatników.

Wnioskodawca dołożył należytej staranności w celu pozyskania danych podatników, niezbędnych do przesłania informacji PIT-8C drogą elektroniczną – podejmował wielokrotnie próby kontaktu z podatnikami dla zdobycia wymaganych informacji, niestety bezskutecznie i podejmuje je w dalszym ciągu.

Nadmienić należy, że Wnioskodawca nie miał obowiązku pytania podatnika o pożądane dane w chwili zakładania rachunku/konta depozytowego (lata dziewięćdziesiąte) – brak było wówczas wymogów prawnych gromadzenia tych danych, a w przypadku kont depozytowych były one zakładane w oparciu o dane pochodzące od podmiotu zewnętrznego. Jeśli chodzi o jeden przypadek błędnego numeru PESEL, to Wnioskodawca podjął wszelkie możliwe próby pozyskania prawidłowych danych, niestety bez efektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-8C).

Należy zwrócić uwagę, że treść przywołanego art. 39 ust. 3 ww. ustawy ma charakter ogólny i nie zawiera wyjątków od powyższej reguły. Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika zatem, że przepis ten obowiązuje zarówno instytucje finansowe pośredniczące w obrocie papierami wartościowymi (np. biura maklerskie), jak i inne podmioty wypłacające lub pośredniczące w uzyskaniu określonych dochodów przez podatnika.

Analizując treść art. 39 ust. 3 ww. ustawy należy mieć na uwadze cel sporządzenia i przekazywania informacji PIT-8C. Stanowi ona bowiem dla podatnika uzyskującego dochód z kapitałów pieniężnych podstawę do wypełnienia zeznania podatkowego PIT-38, a dla urzędu skarbowego informację, że podatnik uzyskał taki dochód.

Art. 45 ba ust. 1 stanowi, że deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a oraz art. 42e ust. 5 i 6, składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Art. 45 ba ust. 2 stanowi, że deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku, o których mowa w ust. 1, mogą być składane urzędowi skarbowemu w formie dokumentu pisemnego, jeżeli płatnicy wymienieni w art. 35 ust. 10, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 2 i art. 42e ust. 6, lub podmioty wymienione w art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 42a, są obowiązani sporządzić informację lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników. W przypadku deklaracji i informacji składanych w trakcie roku liczbę podatników ustala się, uwzględniając wszystkich podatników od początku roku do dnia sporządzenia tych deklaracji i informacji (art. 45 ba ust. 2). Natomiast z ust. 3 art. 45 ba wynika, że przepis ust. 2 nie ma zastosowania do deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku, o których mowa w ust. 1, które w imieniu i na rzecz płatników lub podmiotów wymienionych w ust. 2 składa urzędowi skarbowemu przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.

Ww. przepisy nie przewidują żadnego zwolnienia z obowiązku złożenia informacji PIT-8C drogą elektroniczną przez podmioty do tego zobowiązane, także w przypadku istnienia przyczyn technicznych to uniemożliwiających.

W przedstawionym stanie faktycznym nie istnieje zatem możliwość zwolnienia Wnioskodawcy z obowiązku elektronicznego złożenia informacji PIT-8C. Obowiązek taki został nałożony ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, a ustawa zwolnienia takiego nie przewiduje. Organ nie może więc orzec w drodze interpretacji indywidualnej o zwolnieniu Wnioskodawcy z obowiązku nałożonego ustawowo. Oznaczałoby to przekroczenie uprawnień organu interpretacyjnego. Celem interpretacji indywidualnej jest bowiem wyłącznie odpowiedź na konkretne pytanie zadane przez podatnika i wyjaśnienie wątpliwości dotyczących stosowania i wykładni przepisów prawa podatkowego.

Przesłanie przez Wnioskodawcę informacji PIT-8C w przypadkach uzasadnionych w formie papierowej w terminie nie skutkuje wprawdzie wypełnieniem obowiązku podatkowego wynikającego z art. 45 ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niemniej – w opinii Organu – świadczy o dobrej woli i staraniach Wnioskodawcy oraz o podjęciu wysiłku w celu wypełnienia obowiązku złożenia informacji, a dla urzędów skarbowych jest informacją o dochodzie podatników. Również przesłanie ich do końca lutego 2015 r. w formie elektronicznej z zastosowaniem określonego wzoru cyfr potwierdza tę tezę. Jednakże wyłącznie urzędy skarbowe w toku ewentualnego postępowania mogą uznać argumenty Wnioskodawcy przemawiające za takim – mimo podjęcia wszelkich wysiłków – złożeniem informacji PIT-8C. Nie oznacza to jednak spełnienia przez Wnioskodawcę ustawowego obowiązku określonego w art. 45 ba ustawy.

Wobec tego stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.