IBPBII/1/415-951/14/MK | Interpretacja indywidualna

Czy możliwe jest przekazywanie przez płatnika pracownikom i zleceniobiorcom informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej?
IBPBII/1/415-951/14/MKinterpretacja indywidualna
 1. informacja
 2. poczta elektroniczna
 3. podpis
 4. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Informacje dla podatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 listopada 2014 r. (data wpływu do Biura – 13 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości przekazywania przez płatnika pracownikom i zleceniobiorcom informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości przekazywania przez płatnika pracownikom i zleceniobiorcom informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca średnio w ciągu roku zatrudnia łącznie około 8000 osób na terenie całej Polski. W zależności od specyfiki powierzanych obowiązków, zatrudnia osoby na podstawie umów o pracę oraz umów zlecenia. W ramach wykonywanych obowiązków zleceniobiorcy korzystają już z odpowiednio zabezpieczonej platformy internetowej Wnioskodawcy, za pomocą której dokonują np. potwierdzania realizacji umów.

Wnioskodawca chciałby stworzyć nową funkcjonalność (zastosowanie) tej platformy i planuje wprowadzić do niej dostęp także dla pracowników i przy wykorzystaniu tej platformy internetowej udostępniać zarówno dla pracowników jak i zleceniobiorców informację PIT-11 w formie elektronicznej, zgodnie z następująca procedurą:

 1. Wygenerowanie informacji podatkowych PIT-11 w formie nieedytowalnych plików w wersji PDF, zgodnie z obowiązującym wzorem deklaracji określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów.
 2. Deklaracje PIT-11 zostaną przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela Wnioskodawcy podpisane elektronicznie z użyciem certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 3. Na deklaracjach PIT naniesiony zostanie znak graficzny informujący, że dokument został podpisany cyfrowo.
 4. Deklaracje PIT-11 zostaną zamieszczone na opisanej wyżej zabezpieczonej platformie internetowej i będą dostępne do pobrania dla obecnych i byłych pracowników oraz zleceniobiorców poprzez linki zarówno do odczytu jak i pobrania; przy czym dostęp do danej deklaracji PIT-11 będzie indywidualnie przypisany do danego podatnika i tylko dla niego dostępny.
 5. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na służbowy adres e-mail oraz na służbowy numer telefonu pracownika a w przypadku aktualnie zatrudnionych zleceniobiorców oraz zleceniobiorców i pracowników, z którymi w trakcie roku umowa została rozwiązana – na wskazany przez zleceniobiorcę, lub takiego pracownika prywatny adres e-mail oraz numer telefonu), zostanie podatnikowi wysłana:
  • informacja o publikacji deklaracji PIT-11 na zabezpieczonej platformie internetowej,
  • informacja o adresie www strony, na której opublikowana została deklaracja PIT-11 wraz z zamieszczonym linkiem przekierowującym,
  • informacja o nadanym unikatowym dla danego podatnika loginie dostępu do przedmiotowej platformy internetowej Wnioskodawcy.
 6. Podatnik po kliknięciu na wymieniony powyżej link przekierowujący, wpisuje podany mu unikatowy login, dokonuje autoryzacji a następnie na swój nr telefonu otrzymuje automatycznie od Wnioskodawcy unikatowe hasło dostępu do swojego konta. Za pomocą otrzymanego hasła podatnik loguje się na platformę internetową, w której udostępniona jest dotycząca tylko tego podatnika deklaracja PIT-11.
 7. Platforma internetowa będzie zapisywać godzinę i datę pierwszego dostępu podatnika do udostępnionego dokumentu PIT-11.
 8. Platforma internetowa będzie generować raport z logowania się podatników do wymienionej wyżej platformy internetowej zawierającej udostępnione PIT-11.
 9. Raport z logowania, o którym mowa powyżej, będzie zawierał potwierdzenie dostępu do dokumentu przez podatnika z wykazem godziny i daty otwarcia pliku PDF z deklaracją PIT-11.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
 1. Czy płatnik przekazując podatnikowi imienną informację, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. w postaci wiadomości elektronicznej z podpisem elektronicznym z wykorzystaniem zabezpieczonej platformy internetowej, realizuje obowiązek przekazania podatnikowi stosownej informacji...
 2. Czy konieczne jest uzyskanie zgody podatnika na przekazanie informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej a jeżeli tak, to czy konieczna jest zgoda w formie pisemnej...
 3. Czy raport z logowania podatników do platformy internetowej będzie wystarczającym potwierdzeniem przekazania informacji PIT-11 podatnikom...

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie przez płatnika podatnikowi (pracownikowi lub zleceniobiorcy) imiennej informacji, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wiadomość elektroniczna z podpisem elektronicznym – realizuje obowiązek przekazania podatnikowi stosownej informacji. Na gruncie przepisów podatkowych brak jest bowiem regulacji, które nakazywałyby płatnikom przekazywać deklaracje podatnikom w tylko jednej określonej formie, w tym przypadku w formie pisemnej.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru.

Z powyższego wynika, że jedynie forma sporządzenia przedmiotowych informacji została uregulowana przez prawo podatkowe i powinna przybrać formę ustalonego wzoru. Wnioskodawca, jako płatnik do tego określonego wzoru będzie się stosować. Przepisy nie określają natomiast sposobu przekazania informacji PIT-11 pomiędzy podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi.

Biorąc pod uwagę powyższe Wnioskodawca uważa, że doręczenie podatnikowi deklaracji PIT-11 przez płatnika za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób wskazany w opisanej przez Wnioskodawcę powyżej procedurze wypełni obowiązek przekazania podatnikowi stosownej informacji przez płatnika. Formy bezpośredniego jej doręczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym się zastanie adresata, czy też przez operatora pocztowego nie są jedynymi formami przewidzianymi w przypadku doręczania przedmiotowej deklaracji PIT-11. Przekazanie podatnikowi informacji PIT-11 może nastąpić także za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Według Wnioskodawcy, sposób przesyłania informacji PIT-11 podatnikom drogą elektroniczną sugeruje również Ministerstwo Finansów. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronach Ministerstwa Finansów w dniu 8 stycznia 2013 r. „Drogą elektroniczną mogą być składane między innymi informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11). Deklaracje w takiej formie przekazywać można nie tylko do urzędów skarbowych, ale także samym pracownikom, co daje dodatkowe oszczędności.

Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie znajduje ponadto potwierdzenie w wydawanych indywidualnych interpretacjach podatkowych dotyczących analogicznych zdarzeń przyszłych lub stanów faktycznych a to m. in w następujących interpretacjach indywidualnych:

 • z 13 stycznia 2012 r. znak: IPPB4/415-791/11-3/MP7 wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie;
 • z 7 lipca 2011 r. znak: IBPB II/1/415-388/11/MK wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach;
 • z 7 maja 2014 r. znak: IPTPB1/415-163/13-8/14-S/KSU wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

Organy podatkowe w każdej z powyżej wskazanych interpretacji wyjaśniły, że przekazanie informacji PIT-11 może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem jednak, że zachowany zostanie wzór informacji PIT-11 i będzie ona zawierać wszystkie niezbędne elementy określone przepisami prawa (w tym podpis elektroniczny lub tradycyjny). Informacja PIT-11 zapisana w formacie PDF, udostępniona na serwerze może być podpisana kwalifikowanym, bezpiecznym podpisem elektronicznym. Tym samym nie jest konieczny podpis tradycyjny.

Organy w powyżej przywołanych interpretacjach uznały, że płatnik przekazując podatnikowi imienną informację, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wiadomość elektroniczna z podpisem elektronicznym – na adres e-mail pracownika, podany przez pracownika do tego celu, przy zachowaniu wzoru deklaracji określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, realizuje obowiązek przekazania podatnikowi imiennej informacji, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W kwestii możliwości przesłania przez płatnika podatnikowi imiennej informacji drogą elektroniczną wypowiedział się także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 22 października 2010 r. (sygn. akt I SA/Po 486/10). W omawianym orzeczeniu Sąd stwierdził, że „w przepisach prawa nie można doszukać się też przeszkód w uznaniu, że przekazanie deklaracji podatnikowi przez płatnika może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sytuacji gdy wiadomość jest przesyłana w formie wiadomości elektronicznej z podpisem elektronicznym na adres podatnika (pracownika podanym w tym celu) pod warunkiem, że zachowano wzór deklaracji”.

Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy deklaracja PIT-11 może być przekazana podatnikowi w formie elektronicznej, przy zachowaniu stosownego wzoru deklaracji i przy zapewnieniu, że deklaracja trafi do właściwego adresata, adresat ten będzie miał możliwość jej odczytania, dane zawarte na deklaracji będą prawidłowe i zabezpieczone w ten sposób, iż nie będą mogły być modyfikowane oraz dane te będą autoryzowane przez płatnika w formie złożonego na deklaracji elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 ustawy o podpisie elektronicznym bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu stanowi dowód tego, że został on złożony przez osobę określoną w tym certyfikacie jako składającą podpis elektroniczny. Zatem opatrzenie informacji bezpiecznym podpisem elektronicznym pozwoli zweryfikować, czy została sporządzona przez upoważniony podmiot, jak również zapewnia, że podpisany dokument nie podlegał żadnym modyfikacjom.

Wszystkie przesłanki wymagane przepisami prawa podatkowego są spełnione w ocenie Wnioskodawcy przy zastosowaniu opisanej planowanej procedury doręczania informacji PIT-11 zatrudnionym podatnikom.

Ad. 2.

W ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, z uwagi na brak przepisów, które wyraźnie nakładałyby na płatnika obowiązek uzyskania zgody podatnika na przekazanie informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, nie jest wymagane uzyskanie przez Wnioskodawcę takiej zgody od podatnika. W przypadku uznania, że zgoda taka jest jednak wymagana, w ocenie Wnioskodawcy, nie jest wymagane uzyskanie takiej zgody w formie pisemnej.

W opinii Wnioskodawcy, obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na płatnika obowiązku uzyskania zgody podatnika na dostarczanie mu informacji, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Brak jest w obowiązujących przepisach prawa obowiązku uzyskania przez Wnioskodawcę zgody, a już szczególnie pisemnej zgody, na przesyłanie podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych imiennych informacji PIT-11 w formie elektronicznej.

Podatnik będący pracownikiem, otrzymując od Wnioskodawcy adres swojej służbowej skrzynki pocztowej oraz numer służbowego telefonu m.in. do celów poinformowania go jako pracownika o udostępnionej na przedmiotowej platformie internetowej przez płatnika informacji PIT-11, a także logując się do przedmiotowej platformy internetowej, w sposób dorozumiany zgadza się na otrzymywanie informacji PIT-11 w postaci elektronicznej. Podobnie podatnik będący zleceniobiorcą, korzystając w celach służbowych z wymienionej wcześniej platformy internetowej i podając Wnioskodawcy swój adres e-mail oraz numer telefonu m.in. do celów poinformowania go o udostępnionej na przedmiotowej platformie internetowej przez płatnika informacji PIT-11, także w sposób dorozumiany wyraża zgodę na otrzymanie od Wnioskodawcy informacji PIT-11 w formie elektronicznej.

Ad. 3.

W ocenie Wnioskodawcy wystarczającym potwierdzeniem przekazania przez Wnioskodawcę jako płatnika podatnikowi informacji PIT-11 będzie raport z logowania się podatnika do platformy internetowej Wnioskodawcy zawierający potwierdzenie dostępu przez podatnika z wykazem godziny i daty otwarcia przez niego pliku PDF z deklaracją PIT-11.

W ocenie Wnioskodawcy należy uznać, że powyżej wskazany raport, przesłany i zapisany automatycznie w przypadku otworzenia przez podatnika wiadomości zawierającej wyżej opisaną informację PIT-11, będzie wystarczającym dowodem dostarczenia rzeczonego dokumentu w taki sposób, który umożliwił podatnikowi zapoznanie się z nim. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyrokach z 16 marca 1995 r., I PRN 2/95 oraz z 9 grudnia 1999 r., I PKN 430/99, możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia woli nie musi równać się faktycznemu zapoznaniu z jego treścią. Skuteczne zatem doręczenie oświadczenia woli to takie, które daje adresatowi możliwość zapoznania się z oświadczeniem, choćby nawet w rzeczywistości tego nie uczynił. W razie sporu z podatnikiem Wnioskodawca będzie dysponował dla celów dowodowych przedmiotowym raportem generowanym przez przedmiotową platformę internetową, który to raport będzie stanowił potwierdzenie doręczenia informacji PIT-11 podatnikowi we wskazanym dniu i o wskazanej godzinie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że Wnioskodawca we wniosku wskazał przepis art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako zobowiązujący płatnika do przekazywania zarówno pracownikowi jak i zleceniobiorcy imiennej informacji PIT-11, (którą Wnioskodawca niejednokrotnie nazywa błędnie deklaracją PIT-11). Fakt ten jednak nie ma wpływu na merytoryczne rozstrzygnięcie dotyczące przekazywania podatnikowi (pracownikowi lub zleceniobiorcy) informacji PIT-11 drogą elektroniczną.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31 (tj. m.in. zakłady pracy), art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5 (PIT-11). Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Z przepisu art. 42 ust. 1 ww. ustawy wynika natomiast, że płatnicy, o których mowa w art. 41 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń m.in. z tytułu umowy zlecenia), przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku, gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Natomiast art. 42 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy stanowi, że w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11).

Powołane powyżej przepisy nakładają na płatników (m.in. pracodawców i zleceniodawców) obowiązek przekazania, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, podatnikowi i odpowiedniemu urzędowi skarbowemu – imiennej informacji sporządzonej według ustalonego wzoru (PIT-11). Nie regulują natomiast zasad przekazywania podatnikom (tj. osobom zatrudnionym u płatnika na podstawie stosunku pracy czy też osobom na podstawie zawartych z nimi umów cywilnoprawnych) przez płatników informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, tj. nie regulują zasad przekazywania informacji pomiędzy podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi. W przepisach tych ustawodawca wprowadził jedynie wymóg ich przekazania podatnikom przez płatników.

Również przepisy Ordynacji podatkowej oraz przepisy wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych regulacji takich nie zawierają, tak jak ma to miejsce w przypadku składania przez płatników do właściwych urzędów skarbowych m.in. informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 3a, art. 3b Ordynacji podatkowej w powiązaniu z art. 45ba ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia należy uznać, że doręczenie/przekazanie podatnikowi informacji PIT-11 przez płatnika może nastąpić nie tylko przez bezpośrednie jej doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym się zastanie adresata, czy też przez operatora pocztowego, ale również i przekazanie informacji PIT-11 może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem jednak, że zachowany zostanie wzór informacji PIT-11 i informacja ta będzie zawierała wszystkie niezbędne elementy określone przepisami prawa (w tym podpis elektroniczny lub tradycyjny).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zatrudnia osoby na podstawie umów o pracę oraz umów zlecenia. W ramach wykonywanych obowiązków zleceniobiorcy korzystają już z odpowiednio zabezpieczonej platformy internetowej Wnioskodawcy, za pomocą której dokonują np. potwierdzania realizacji umów.

Wnioskodawca chciałby stworzyć nową funkcjonalność (zastosowanie) tej platformy i planuje wprowadzić do niej dostęp także dla pracowników i przy wykorzystaniu tej platformy internetowej udostępniać zarówno dla pracowników jak i zleceniobiorców informację PIT-11 w formie elektronicznej, zgodnie z następująca procedurą:

 1. Wygenerowanie informacji podatkowych PIT-11 w formie nieedytowalnych plików w wersji PDF, zgodnie z obowiązującym wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów.
 2. Informacje PIT-11 zostaną przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela Wnioskodawcy podpisane elektronicznie z użyciem certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 3. Na informacjach PIT-11 naniesiony zostanie znak graficzny informujący, że dokument został podpisany cyfrowo.
 4. Informacje PIT-11 zostaną zamieszczone na opisanej wyżej zabezpieczonej platformie internetowej i będą dostępne do pobrania dla obecnych i byłych pracowników oraz zleceniobiorców poprzez linki zarówno do odczytu jak i pobrania, przy czym dostęp do danej informacji PIT-11 będzie indywidualnie przypisany do danego podatnika i tylko dla niego dostępny.
 5. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na służbowy adres e-mail oraz na służbowy numer telefonu pracownika a w przypadku aktualnie zatrudnionych zleceniobiorców oraz zleceniobiorców i pracowników, z którymi w trakcie roku umowa została rozwiązana – na wskazany przez zleceniobiorcę, lub takiego pracownika prywatny adres e-mail oraz numer telefonu), zostanie podatnikowi wysłana:
  • informacja o publikacji informacji PIT-11 na zabezpieczonej platformie internetowej,
  • informacja o adresie www strony, na której opublikowana została informacja PIT-11 wraz z zamieszczonym linkiem przekierowującym,
  • informacja o nadanym unikatowym dla danego podatnika loginie dostępu do przedmiotowej platformy internetowej Wnioskodawcy.
 6. Podatnik po kliknięciu na wymieniony powyżej link przekierowujący, wpisuje podany mu unikatowy login, dokonuje autoryzacji a następnie na swój nr telefonu otrzymuje automatycznie od Wnioskodawcy unikatowe hasło dostępu do swojego konta. Za pomocą otrzymanego hasła podatnik loguje się na platformę internetową, w której udostępniona jest dotycząca tylko tego podatnika informacja PIT-11.
 7. Platforma internetowa będzie zapisywać godzinę i datę pierwszego dostępu podatnika do udostępnionego dokumentu PIT-11.
 8. Platforma internetowa będzie generować raport z logowania się podatników do wymienionej wyżej platformy internetowej zawierającej udostępnione PIT-11.
 9. Raport z logowania, o którym mowa powyżej, będzie zawierał potwierdzenie dostępu do dokumentu przez podatnika z wykazem godziny i daty otwarcia pliku PDF z deklaracją PIT-11.

W świetle powyższych ustaleń stwierdzić należy – zgadzając się z Wnioskodawcą – że informacje PIT-11 mogą być przekazane podatnikowi (pracownikowi lub zleceniobiorcy) w formie elektronicznej, przy zachowaniu stosownego wzoru deklaracji i przy zapewnieniu, że informacja trafi do właściwego adresata, adresat ten będzie miał możliwość jej odczytania, dane zawarte w informacji będą prawidłowe i zabezpieczone w ten sposób, iż nie będą mogły być modyfikowane oraz dane te będą autoryzowane przez płatnika w formie złożonego na informacji elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Wnioskodawca jako płatnik realizuje bowiem obowiązek wynikający z przepisu art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówiący o obowiązku przekazania pracownikowi lub zleceniobiorcy informacji PIT-11.

Należy zauważyć, że żaden z przepisów ustaw podatkowych z jednej strony nie nakazuje uzyskanie od podatnika zgody (również w formie pisemnej) na otrzymanie przez niego informacji PIT-11 drogą elektroniczną (doręczenie tym osobom informacji PIT-11), z drugiej strony żaden przepis tego nie zabrania.

Jednakże, aby płatnik prawidłowo wykonał obowiązek przekazania pracownikom lub zleceniobiorcom informacji PIT-11 powinien uzyskać zgodę (rozumianą także jako akceptację) ww. osób (podatników) na otrzymanie przez nich informacji w formie elektronicznej. Nie każda bowiem z tych osób ma możliwość odbioru informacji PIT-11 przesłanych przez płatnika (pracodawcę, zleceniodawcę) drogą elektroniczną bądź nie chce taką drogą odbierać informacji PIT-11. Tylko pewność, że podatnik może odebrać przedmiotową informację i chce ją odebrać w taki właśnie sposób przesłaną – daje podstawę do wypełnienia obowiązku przez płatnika, o którym mowa w art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Taką zgodą (akceptacją) na otrzymanie informacji PIT-11 drogą elektroniczną może być udostępnienie adresu mailowego pracodawcy właśnie w celu opisanym we wniosku, czy też brak sprzeciwu – jeśli płatnik zaproponuje przekazywanie informacji PIT-11 drogą elektroniczną, czy też zalogowanie się do aplikacji, gdzie dostępna jest informacja PIT-11.

Z treści wniosku nie wynika co prawda, że Wnioskodawca zwraca się do każdego pracownika czy zleceniobiorcy o uzyskanie ich zgody na przekazywanie informacji PIT-11 drogą elektroniczną, jednakże przedstawia taki sposób (procedurę) dostarczenia/przekazania informacji PIT-11 drogą elektroniczną, która pozwala podatnikowi wyrazić sprzeciw (brak zgody) na dostarczanie informacji PIT-11 w ten właśnie sposób.

Zaznaczyć należy, że na płatniku może ciążyć udowodnienie doręczenia podatnikowi (pracownikowi lub zleceniobiorcy) informacji PIT-11 w przypadku zaistnienia z tym zakresie wątpliwości. Dlatego też należy przyjąć, że wskazany i opisany we wniosku raport z logowania się ww. osób na platformie będzie wystarczającym dowodem doręczenia podatnikowi rzeczonej informacji.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji wskazać należy, iż interpretacje te dotyczą konkretnych, indywidualnych spraw w określonym stanie faktycznym czy zdarzeniu przyszłym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.

W odniesieniu natomiast do przywołanych przez Wnioskodawcę wyroków Sądu Najwyższego oraz wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu należy zauważyć, że w świetle art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wyroki nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.