IBPB-2-1/4511-177/15/MK | Interpretacja indywidualna

Sporządzenie korekty informacji PIT-8C
IBPB-2-1/4511-177/15/MKinterpretacja indywidualna
 1. informacja
 2. korekta
 3. przychody z innych źródeł
 4. płatnik
 1. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Zobowiązania podatkowe -> Korekta deklaracji
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 maja 2015 r. (data wpływu do Biura – 27 maja 2015 r.), uzupełnionym 12 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty odszkodowania za zniszczone nasadzenia i urządzenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 maja 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty odszkodowania za zniszczone nasadzenia i urządzenia.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 28 lipca 2015 r. wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie.

Wniosek uzupełniono 12 sierpnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Od czerwca 2010 r. Wnioskodawca jest działkowcem w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym (ROD). Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych – nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność.

W 2014 r. część użytkowanej przez Wnioskodawcę działki została udostępniona dla Operatora Gazociągów Przesyłowych będącego inwestorem w związku z przebudową gazociągu.

Udostępnienie nieruchomości spowodowało szkody w nasadzeniach i urządzeniach znajdujących się na przedmiotowej działce.

Wyceny odszkodowania dokonał rzeczoznawca majątkowy, a stosowne odszkodowanie zostało Wnioskodawcy wypłacone.

Odszkodowanie zostało ustalone na podstawie :

 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Dnia 29 stycznia 2015 r. Wnioskodawca podpisał stosowne oświadczenie w związku z przekazaniem mu przez wykonawcę gazociągu zajętej części działki.

Wnioskodawca otrzymał informację na druku PIT-8C o wysokości przychodów z tytułu wypłaconego odszkodowania w 2014 r.

Z uzupełnienia wniosku, które wpłynęło do Biura 12 sierpnia 2015 r. wynika, że:

 • wypłata odszkodowania za zniszczone nasadzenia i urządzenia na działce nastąpiła na podstawie porozumienia zawartego z Operatorem Gazociągów Przesyłowych,
 • odszkodowanie za zniszczone nasadzenia zostało ustalone oraz wypłacone przy zastosowaniu następujących przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:
 1. art. 4 – ilekroć w ustawie jest mowa o:
  • pkt 1 – nieruchomości gruntowej – należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności,
  • pkt 6 – wycenie nieruchomości – należy przez to rozumieć postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości,
 2. art. 6 pkt 2 – celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń,
 3. art. 7 – jeżeli istnieje potrzeba określenia wartości nieruchomości, wartość tę określają rzeczoznawcy majątkowi, o których mowa w przepisach rozdziału 1 działu V,
 4. art. 128 ust. 4 – odszkodowanie przysługuje również za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120 i 124 – 126,
 5. art. 124b ust. 4 – za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek czynności, o których mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości a podmiotem, któremu udostępniono nieruchomość,
 6. art. 132 ust. 6 i 8 – odszkodowanie zostało ustalone w wyniku wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego na podstawie § 43 i 44 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Wnioskodawca poinformował, że całość dokumentacji z tym związanej znajduje się w posiadaniu Operatora Gazociągów Przesyłowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wypłata odszkodowania za zniszczone składniki majątkowe (nasadzenia i urządzenia będące własnością Wnioskodawcy) znajdujące się na przedmiotowej działce będzie podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych skoro zostało ono wypłacone stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami...

Według oceny Wnioskodawcy, przychody uzyskane z tytułu odszkodowania za nasadzenia i urządzenia znajdujące się na działce w ROD ustalonego stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami spełniają dyspozycje art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zatem są one wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uzasadniając zajęte stanowisko Wnioskodawca powołał treść art. 9 ust. 1 i art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazując przy tym, że art. 20 ust. 1 ustawy zawiera otwarty katalog przychodów (poprzez użycie w nim określenia „w szczególności”) zaliczanych do tzw. innych źródeł – zatem do tego źródła zalicza się wszelkie inne przychody, które nie mogą być zakwalifikowane do innych rodzajów źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca przywołał również treść art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są między innymi przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Według Wnioskodawcy, przepis art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy warunkuje zatem zwolnienie od podatku od ustalenia odszkodowania na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami, nie odnosząc się jednak do wymienionego z nazwy aktu prawnego.

W wyroku z 20 sierpnia 2014 r. ( sygn. akt I SA/GL 79/14 ) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wskazał między innymi: „Zawarty w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy podatkowej zwrot „przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłaconego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami” odnosi się do wszystkich przypadków, w których wypłata tego odszkodowania następuje stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, a więc nie tylko w zakresie z wywłaszczenia nieruchomości, lecz również w innych przewidzianych prawem sytuacjach (zdarzeniach), w których stosownie do tych przepisów odszkodowanie to jest wypłacane”.

Według Wnioskodawcy, wymieniona uprzednio ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zawiera w swojej treści przepisy regulujące zasady i warunki udostępnienia nieruchomości, obowiązek zapłaty odszkodowania z tytułu szkód powstałych na skutek udostępnienia nieruchomości (między innymi art. 124b, art. 126, art. 128 ust. 4 ).

Przedstawiając powyższe Wnioskodawca jest zdania, że wypłata odszkodowania będzie podlegała zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że od czerwca 2010 r. Wnioskodawca jest działkowcem w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym. W 2014 r. część użytkowanej przez Wnioskodawcę działki została udostępniona dla Operatora Gazociągów Przesyłowych będącego inwestorem w związku z przebudową gazociągu.

Udostępnienie nieruchomości spowodowało szkody w nasadzeniach i urządzeniach znajdujących się na przedmiotowej działce.

Wyceny odszkodowania dokonał rzeczoznawca majątkowy, a stosowne odszkodowanie zostało Wnioskodawcy wypłacone.

Odszkodowanie zostało ustalone na podstawie :

 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Dnia 29 stycznia 2015 r. Wnioskodawca podpisał stosowne oświadczenie w związku z przekazaniem mu przez wykonawcę gazociągu zajętej części działki.

Z uzupełnienia wniosku, które wpłynęło do Biura 12 sierpnia 2015 r. wynika, że:

 • wypłata odszkodowania za zniszczone nasadzenia i urządzenia na działce nastąpiła na podstawie porozumienia zawartego z Operatorem Gazociągów Przesyłowych,
 • odszkodowanie za zniszczone nasadzenia zostało ustalone oraz wypłacone przy zastosowaniu następujących przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz, że odszkodowanie zostało ustalone w wyniku wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego na podstawie § 43 i 44 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Stosownie do treści art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 40, ze zm.) działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem.

Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność (art. 30 ust. 2 ww. ustawy).

W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518, ze zm.) ustawa określa zasady:

 1. gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego;
 2. podziału nieruchomości;
 3. scalania i podziału nieruchomości;
 4. pierwokupu nieruchomości;
 5. wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości;
 6. udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej;
 7. wyceny nieruchomości;
 8. działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami.

Zgodnie z art. 4 pkt 1 ww. ustawy – ilekroć w ustawie jest mowa o nieruchomości gruntowej – należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności. Natomiast zgodnie z pkt 6 tego artykułu przez wycenę nieruchomości należy rozumieć postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości. To oznacza, że przez wycenę nieruchomości należy rozumieć wycenę gruntu wraz z częściami składowymi.

Z przepisu art. 6 pkt 2 ww. ustawy wynika, że celami publicznymi w rozumieniu ustawy jest budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń;

Stosownie do art. 7 tej ustawy – jeżeli istnieje potrzeba określenia wartości nieruchomości, wartość tę określają rzeczoznawcy majątkowi, o których mowa w przepisach rozdziału 1 działu V. Odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości reguluje Rozdział 5 Działu III cyt. ustawy, zaś jej wycenę Dział IV, przy czym określenie wartości nieruchomości reguluje Rozdział 1 tego Działu.

Z przepisu art. 128 ust. 4 ww. ustawy wynika, że odszkodowanie przysługuje również za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120 i 124-126. Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu.

Zgodnie z art. 124b ust. 1 ww. ustawy starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji zobowiązuje właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody. Decyzja o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości może być także wydana w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie czynności.

Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się z urzędu albo na wniosek podmiotu zobowiązanego do wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 (art. 124b ust. 2 ww. ustawy).

Przepis art. 124b ust. 4 ww. ustawy stanowi, że za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek czynności, o których mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości a podmiotem, któremu udostępniono nieruchomość. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin udostępnienia nieruchomości, określony w decyzji, o której mowa w ust. 1, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania.

Z przepisu art. 143 ust. 2 ww. ustawy wynika natomiast, że przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Powyższe oznacza, że przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami są stosowane nie tylko w przypadku odszkodowania wypłaconego za wywłaszczenie nieruchomości gruntowej, lecz również jej części składowych, jeżeli części składowe stanowią odrębny przedmiot własności.

Przechodząc do analizy przepisów podatkowych, należy wskazać, że skoro w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest odwołanie do „odszkodowania wypłaconego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami” to stwierdzić należy, że zwolnienie w nim określone odnosi się do wszystkich przypadków, w których wypłata tego odszkodowania następuje stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, a więc nie tylko w zakresie wywłaszczenia nieruchomości, lecz również w innych przewidzianych prawem sytuacjach (zdarzeniach), w których stosownie do tych przepisów odszkodowanie to jest wypłacane.

W niniejszej sprawie uprawnienie do otrzymania odszkodowania wynika stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Należy zatem stwierdzić, że wypłacone odszkodowanie zwolnione jest z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Do wniosku Wnioskodawca dołączył dokumenty. Jednakże Organ zauważa, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny dołączonych do wniosku dokumentów (ich weryfikacji). Zgodnie z prezentowanym w doktrynie i orzecznictwie sądowym poglądem, organ podatkowy rozpatruje sprawę wyłącznie w ramach stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz jego stanowiska. Wyczerpujące przedstawienie stanu faktycznego musi być zatem dokonane w pełnym zakresie wprost w treści wniosku kierowanego do organu mającego wydać interpretację indywidualną. Stan faktyczny brany pod uwagę nie może być uzupełniany dołączanymi do wniosku dokumentami, organ podatkowy nie ma bowiem uprawnień, aby w oparciu o dokumenty składane do wniosku lub poszukiwane z urzędu samodzielnie ustalać stan faktyczny, uzupełniać go, bądź oceniać zgodność opisu sformułowanego we wniosku z rzeczywistością.

Odnosząc się do powołanego we wniosku wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wskazać należy, że orzeczenie to dotyczy konkretnej sprawy podatnika osądzonej w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w nim zawarte jest wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.