IBPB-2-1/4511-172/15/MK | Interpretacja indywidualna

Sporządzenie korekty informacji PIT-8C.
IBPB-2-1/4511-172/15/MKinterpretacja indywidualna
  1. informacja
  2. korekta
  3. przychody z innych źródeł
  4. płatnik
  1. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Zobowiązania podatkowe -> Korekta deklaracji
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 maja 2015 r. (data wpływu do Biura – 26 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sporządzenia korekty informacji PIT-8C – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 maja 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sporządzenia korekty informacji PIT-8C.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Gmina w 2013 r. wypłaciła osobom fizycznym odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę wynikającą z braku możliwości korzystania z nieruchomości w dotychczasowy sposób w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego. Odszkodowanie zostało wypłacone na podstawie zawartej umowy ugody w toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, potwierdzającego fakt obniżenia wartości nieruchomości.

Ugoda nie została zawarta przed sądem, w związku z czym nie było podstaw do zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) oraz pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego Urząd Gminy wystawił informację PIT-8C dotyczącą przychodów z innych źródeł, co zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 lipca 2013 r. (znak: IBPB II/1/415-450/13/HK).

W dniu 10 marca 2015 r. jedna z osób zwróciła na rachunek bankowy Urzędu Gminy całą kwotę otrzymanego w 2013 r. odszkodowania, złożyła też pismo informujące, że uchyla się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu dotyczącego stanu faktycznego oraz zawezwała Gminę do próby ugodowej o zapłatę odszkodowania przed Sądem Rejonowym.

Gmina ugodę sądową zawarła 26 marca 2015 r., w jej treści strony oświadczyły, że ugoda pozasądowa z 2013 r. zostaje rozwiązana i uznana za niebyłą.

Gmina zobowiązała się również do ponownej wypłaty odszkodowania w terminie 90 dni od uprawomocnienia się ugody sądowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w zaistniałej sytuacji Urząd Gminy, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, powinien wystawić korektę informacji PIT-8C za 2013 r. ...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma podstaw do tego aby wystawić korektę informacji PIT-8C za 2013 r., ponieważ została ona wystawiona zgodnie ze stanem faktycznym, jaki miał miejsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm. – w brzmieniu obowiązującym w 2013 r.) za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Z przepisu art. 42a ww. ustawy wynika, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Gmina w 2013 r. wypłaciła osobom fizycznym odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę wynikającą z braku możliwości korzystania z nieruchomości w dotychczasowy sposób w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego. Odszkodowanie zostało wypłacone na podstawie zawartej umowy ugody w toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, potwierdzającego fakt obniżenia wartości nieruchomości.

Ugoda nie została zawarta przed sądem, w związku z czym nie było podstaw do zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) oraz pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego Urząd Gminy wystawił informację PIT-8C dotyczącą przychodów z innych źródeł, co zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 lipca 2013 r. (znak: IBPB II/1/415-450/13/HK).

W dniu 10 marca 2015 r. jedna z osób zwróciła na rachunek bankowy Urzędu Gminy całą kwotę otrzymanego w 2013 r. odszkodowania, złożyła też pismo informujące, że uchyla się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu dotyczącego stanu faktycznego oraz zawezwała Gminę do próby ugodowej o zapłatę odszkodowania przed Sądem Rejonowym.

Gmina ugodę sądową zawarła 26 marca 2015 r., w jej treści strony oświadczyły, że ugoda pozasądowa z 2013 r. zostaje rozwiązana i uznana za niebyłą.

Gmina zobowiązała się również do ponownej wypłaty odszkodowania w terminie 90 dni od uprawomocnienia się ugody sądowej.

Zagadnienia związane z korektą deklaracji regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa, ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach, rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Z przepisu art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej wynika, iż jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Natomiast z § 2 tego artykułu wynika, iż skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Z treści art. 81 Ordynacji podatkowej wynika zatem, że korekta deklaracji/informacji ma na celu umożliwienie podatnikom, płatnikom i inkasentom poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji – o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Może więc ona dotyczyć m.in. błędów rachunkowych, oczywistych omyłek, a także gdy wypełniono ją niezgodnie z wymaganiami lub istnieją wątpliwości co do prawidłowości danych w niej zawartych. Błędnie mogła zostać określona m.in. wysokość zobowiązania podatkowego, wysokość nadpłaty lub zwrotu podatku, a także inne dane zawarte w treści deklaracji/informacji. Dlatego też powołane wyżej przepisy znajdują zastosowanie do korekt deklaracji/informacji. Skorygowanie deklaracji/informacji polega na ponownym poprawnym wypełnieniu formularza z zaznaczeniem, iż w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji/informacji z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Należy jednakże zauważyć, że w przedmiotowej sprawie nie ma podstaw, aby Wnioskodawca dokonał korekty informacji PIT-8C, w której wskazano dane dotyczące dochodu zgodnie ze stanem faktycznym, jaki miał miejsce w roku, w którym rozpoznano po stronie osoby fizycznej przychód z tytułu wypłaconego odszkodowania, bowiem informacja ta została sporządzona prawidłowo.

Zatem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania korekty informacji PIT-8C za 2013 r.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.