0115-KDIT2-2.4011.380.2018.2.HD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązek wystawienia deklaracji i informacji podatkowych w przypadku podziału przez wydzielenie dokonanego w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2018 r. (data wpływu 25 września 2018 r.), uzupełnionym w dniu 28 listopada 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • obowiązku sporządzenia informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R i PIT-8AR za rok podziału oraz za rok poprzedzający rok podziału dla pracowników, których stosunki pracy ustaną przed Dniem Wydzielenia, w tym także w roku poprzedzającym rok podziału przy założeniu, że Dzień Wydzielenia nastąpi na początku roku podatkowego, a nie nastąpi jeszcze złożenie informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R i PIT-8AR za rok poprzedzający rok podziału – jest prawidłowe;
 • obowiązku sporządzenia informacji, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za rok podziału oraz za rok poprzedzający rok podziału, przy założeniu, że Dzień Wydzielenia nastąpi na początku roku podatkowego, a nie nastąpiło jeszcze złożenie tej informacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 28 listopada 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku sporządzenia informacji PIT-11, PIT-8C oraz deklaracji PIT-4R i PIT-8AR.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka Dzielona od dnia 1 stycznia 2015 r. należy do Podatkowej Grupy Kapitałowej pod nazwą P. i jest spółką zależną od P. S.A. oraz należy do Grupy Kapitałowej G.

Aktualnie przedmiotem działalności gospodarczej Spółki Dzielonej jest m.in. wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej, w tym energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu.

Struktura Spółki Dzielonej jest wielooddziałowa z wyodrębnioną centralą. Oddziały Spółki Dzielonej stanowią majątkowo zorganizowane struktury gospodarcze przystosowane do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej i stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa. Także majątek Spółki Dzielonej po podziale będzie stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa (co zostało potwierdzone w interpretacji podatkowej z dnia 5 czerwca 2018 r. wydanej przez Dyrektora KIS sygn. 0111-KDIB1-3.4010.184.2018.1.PC).

W G. planowane jest organizacyjne rozdzielenie wybranych aktywów kogeneracyjnych i ciepłowniczych od elektrowni systemowych, które nastąpi w drodze podziału Spółki Dzielonej poprzez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: KSH), to jest poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na inną istniejącą spółkę. Planowany podział przez wydzielenie będzie miał miejsce w trakcie roku podatkowego.

W ramach podziału przez wydzielenie do istniejącej spółki P2. S.A. (dalej: Spółka Przejmująca), której 100% właścicielem jest P. S.A. przeniesionych zostanie 6 oddziałów Spółki Dzielonej, będących aktualnie 6-cioma odrębnymi pracodawcami w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: Oddziały Spółki Dzielonej, Oddziały lub Wydzielane Oddziały). W Spółce Dzielonej pozostanie centrala i pozostałe oddziały.

Zgodnie z regulacjami KSH, Spółka Przejmująca wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej wynikające z zawartych przez Spółkę Dzieloną umów z kontrahentami w zakresie prowadzonej przez Wydzielone Oddziały działalności gospodarczej. Szczegółowo zakres przenoszonego majątku, rodzaje umów oraz prawa i obowiązki, jakie zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą, reguluje plan podziału, sporządzony zgodnie z wymogami KSH. Z uwagi na powyższe, na moment podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie zostanie zapewniona ciągłość procesów gospodarczych, które uprzednio składały się na działalność Oddziałów.

Zgodnie z art. 530 § 2 zdanie trzecie KSH, w przypadku przeniesienia części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Dzień Wydzielenia). W tym dniu składniki majątku Spółki Dzielonej składające się na Wydzielane Oddziały i określone w planie podziału, sporządzonym zgodnie z przepisami KSH zostaną z mocy prawa przeniesione ze Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą.

Spółka Przejmująca przejmie zorganizowane części przedsiębiorstwa, na które składają się Oddziały Spółki Dzielonej, posiadające status odrębnych pracodawców (zakładów pracy) dla przenoszonych pracowników. Należy wskazać, że zakłady pracy zostaną przekazane jako w pełni funkcjonujące jednostki, w ramach których świadczona będzie praca na dotychczasowych zasadach. Spółka Przejmująca będzie kontynuowała dotychczasową działalność w segmencie kogeneracyjnym i ciepłowniczym.

W odniesieniu do pracowników przejście nastąpi w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: Kodeks pracy). Spółka Przejmująca powoła w swojej strukturze organizacyjnej oddziały odpowiadające – co do zasady – Wydzielanym Oddziałom, do których zostanie przeniesiony majątek i pracownicy Wydzielanych Oddziałów (Odziały Spółki Przejmującej).

W zakresie stosunków pracy z pracownikami Wydzielanych Oddziałów wskutek ich wydzielenia i przeniesienia do Oddziałów Spółki Przejmującej odpowiednie Oddziały Spółki Przejmującej w Dniu Wydzielenia staną się z mocy prawa pracodawcami dla pracowników Wydzielanych Oddziałów.

W zakresie umów o pracę zawartych przez Oddziały Spółki Dzielonej przed Dniem Wydzielenia, a związanych z przejmowanymi zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa, to odpowiednie Oddziały Spółki Przejmującej staną się stroną tych umów.

Oddziały Spółki Dzielonej posiadają odrębne numery NIP i każdy z nich jest płatnikiem podatku dochodowego dla zatrudnianych pracowników. Oddziały Spółki Przejmującej posiadać będą odrębne numery NIP i każdy z nich stanie się płatnikiem podatku dochodowego dla zatrudnianych pracowników.

Mając na uwadze powyższe powstały wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych związanych ze sporządzeniem informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R dotyczących pracowników Oddziału Spółki Dzielonej (dalej: Wnioskodawcy), którzy zostaną przeniesieni w trybie art. 231 Kodeksu pracy do odpowiedniego Oddziału Spółki Przejmującej. Ponadto, podobne wątpliwości powstały na tle obowiązków płatnika, co do poboru zryczałtowanego podatku oraz obowiązku informacyjnego w zakresie PIT-8C i PIT-8AR po podziale przez wydzielenie.

Każdy z poszczególnych Oddziałów Spółki Dzielonej, jako odrębny pracodawca (płatnik), wystąpi z analogicznymi zapytaniami.

Ponadto w przesłanym uzupełnieniu wyjaśniono, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie miała miejsce sukcesja podatkowa, albowiem dojdzie do podziału przez wydzielenie i zarówno majątek osoby prawnej dzielonej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jak i wydzielona część przedsiębiorstwa stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C zaistnieje w związku z otrzymaniem przez byłych pracowników Wnioskodawcy – osoby przebywające na świadczeniach przedemerytalnych, takich świadczeń jak:

 • świadczenia z ZFŚS,
 • ekwiwalent za energię elektryczną,

zatem zostaną wystawione dla tych osób, których z Wnioskodawcą nie łączy stały stosunek prawny typu umowa o pracę.

Obowiązek sporządzenia informacji PIT-8AR i przesłania go do właściwego urzędu skarbowego zaistnieje w związku z przyznaniem dla byłych pracowników Wnioskodawcy – emerytów świadczeń, takich jak:

 • świadczenia z ZFŚS,
 • ekwiwalent za energię elektryczną,

zatem dotyczą osób, których z Wnioskodawcą nie łączy stały stosunek prawny typu umowa o pracę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1) Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Oddział Spółki Przejmującej przejmujący pracowników Wnioskodawcy w trybie art. 231 Kodeksu pracy będzie zobowiązany do kontynuowania obowiązków dotychczasowego płatnika dla pracowników (Wnioskodawcy) w zakresie sporządzenia informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R za rok, w którym dojdzie do podziału, jak również za rok poprzedzający rok podziału, gdy Dzień Wydzielenia wystąpi przed terminem złożenia odpowiednich deklaracji/informacji?
  1a) Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Oddział Spółki Przejmującej będzie zobowiązany do kontynuowania obowiązków dotychczasowego płatnika dla byłych pracowników (emeryci, osoby na świadczeniach przedemerytalnych) otrzymujących jakiekolwiek świadczenia od Wnioskodawcy w zakresie sporządzenia informacji PIT-8C oraz deklaracji PIT-8AR za rok, w którym dojdzie do podziału, jak również za rok poprzedzający rok podziału, gdy Dzień Wydzielenia wystąpi przed terminem złożenia odpowiednich deklaracji/informacji?
  2) Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym przejmujący pracowników Wnioskodawcy w trybie art. 231 Kodeksu pracy Oddział Spółki Przejmującej będzie zobowiązany do kontynuowania obowiązków dotychczasowego płatnika (Wnioskodawcy) dla przejętych pracowników w zakresie narastającego obliczania, pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w oparciu o wysokość dochodu uzyskanego przez pracowników od początku roku, w którym dojdzie do podziału, zatem także w ramach stosunku pracy u poprzedniego pracodawcy?
  3) Który z podmiotów w opisanym zdarzeniu przyszłym – Wnioskodawca czy Oddział Spółki Przejmującej – zobowiązany będzie do sporządzenia informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R i PIT-8AR dla pracowników, których stosunki pracy ustaną przed Dniem Wydzielenia, w tym także w roku poprzedzającym rok podziału przy założeniu, że Dzień Wydzielenia nastąpi na początku roku podatkowego, a nie nastąpi jeszcze złożenie informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R i PIT-8AR za rok poprzedzający rok podziału?
  4) Który z podmiotów w opisanym zdarzeniu przyszłym – Wnioskodawca czy Oddział Spółki Przejmującej – zobowiązany będzie do sporządzenia informacji PIT-8C za rok podziału oraz za rok poprzedzający rok podziału przy założeniu, że Dzień Wydzielenia nastąpi na początku roku podatkowego, a nie nastąpiło jeszcze złożenie informacji PIT-8C?

Niniejsza interpretacja stanowi rozstrzygnięcie w zakresie wyznaczonym pytaniami Nr 3 i 4. W zakresie wyznaczonym pytaniami Nr 1-1a oraz 2 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy – w zakresie pytania nr 3 – do sporządzenia informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R i PIT-8AR dla pracowników Wnioskodawcy, których stosunki pracy ustały przed Dniem Wydzielenia, w tym także w roku poprzedzającym rok podziału, przy założeniu, że Dzień Wydzielenia nastąpi na początku kolejnego roku podatkowego, a nie nastąpi jeszcze złożenie informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R i PIT-8AR – zobowiązany będzie Oddział Spółki Przejmującej.

Zdaniem Wnioskodawcy – w zakresie pytania nr 4 – do sporządzenia informacji PIT-8C za rok podziału w zakresie zdarzeń, które nastąpiły przed Dniem Wydzielenia i dokonanych wypłat należności lub świadczeń zrealizowanych w całości przez Wnioskodawcę zobowiązany będzie Oddział Spółki Przejmującej. Do sporządzenia informacji PIT-8C za rok poprzedzający rok podziału w zakresie zdarzeń, które nastąpiły przed Dniem Wydzielenia i dokonanych wypłat należności lub świadczeń zrealizowanych w całości przez Wnioskodawcę przy założeniu, że Dzień Wydzielenia nastąpi na początku kolejnego roku podatkowego, a nie nastąpi jeszcze złożenie informacji o wysokości przychodów PIT-8C – zobowiązany będzie Oddział Spółki Przejmującej.

Stosownie do art. 8 Ordynacji podatkowej płatnikami są osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, obowiązane na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organom podatkowym.

Natomiast zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane, jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Jak stanowi natomiast art. 38 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy, o których mowa m.in. w art. 31 ww. ustawy, do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca siedziby płatnika roczną deklarację (PIT-4R).

Równocześnie przepisy art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakładają na płatników, o których mowa m.in. w art. 31 ww. ustawy, obowiązek przekazania do końca lutego roku następującego po roku podatkowym podatnikowi i urzędowi skarbowemu imiennych informacji o dochodach i pobranych zaliczkach (PIT-11).

Ponadto, zgodnie z art. 42 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku – do końca stycznia następnego roku płatnicy zryczałtowanego podatku od przychodów ze świadczeń niematerialnych powinni złożyć roczną deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR, w której wykazane powinny zostać kwoty pobranego zryczałtowanego podatku według aktualnego na dany rok wzoru zawartego we właściwym Rozporządzeniu.

Jak wynika z przepisu art. 231 Kodeksu pracy:

 • § 1 – W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5.
 • § 2 – Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie.

Przepis ten przyjmuje konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną na płaszczyźnie stosunków pracy. Opiera się ona przy tym na założeniu, że stosunek pracy nie zostaje rozwiązany mimo przekształceń podmiotowych. Pracownicy zachowują ochronę swych praw nabytych (np. wynikających z ZUZP czy PUZP) oraz kontynuację zatrudnienia.

Z kolei zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie zawarte jest w art. 93-93e Ordynacji podatkowej. Ustawodawca przedstawił tu katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

Zgodnie z art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Przy czym, zgodnie z przepisem art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej, przepis § 1 stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie – także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Należy podkreślić, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym oba te warunki zostaną spełnione łącznie: dojdzie do podziału przez wydzielenie i zarówno majątek osoby prawnej dzielonej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jak i wydzielona część przedsiębiorstwa stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zatem należy uznać, że w przedmiotowej sytuacji będzie miała miejsce sukcesja podatkowa.

Należy wskazać, że Wnioskodawca stanowi jednostkę organizacyjną funkcjonującą w ramach osoby prawnej (Spółki Dzielonej) natomiast Oddział Spółki Przejmującej stanowić będzie jednostkę organizacyjną funkcjonującą w ramach Spółki Przejmującej.

Powstaje w związku z tym pytanie, czy w przypadku przejęcia oddziału, jako całości zakładu pracy, okres do przejęcia i po przejęciu należy potraktować pod względem podatkowym łącznie w zakresie obowiązków ciążących na płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych. W okolicznościach danego stanu faktycznego mamy do czynienia z oddziałami, które jako jednostki organizacyjne są zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa i zatrudniają pracowników. W razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę w trybie art. 231 Kodeksu pracy staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, przechodzą na niego wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy o pracę, w tym obowiązki związane z pełnieniem funkcji płatnika. Należy jednak zauważyć, że nowy pracodawca nie wstępuje w miejsce dotychczasowego płatnika, a jedynie przejmuje jego obowiązki (patrz Paweł Ziółkowski, Komentarze praktyczne, LEX). Od momentu przejęcia zakładu pracy jest on zatem zobowiązany do dokonywania rozliczeń pracowniczych, ale robi to jako nowy płatnik.

Zdaniem Wnioskodawcy do sporządzenia informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R i PIT-8AR dla pracowników, których stosunki pracy ustały (np. zostały rozwiązane) przed Dniem Wydzielenia, w tym także w roku poprzedzającym rok podziału przy założeniu, że Dzień Wydzielenia nastąpi na początku kolejnego roku podatkowego, a nie nastąpi jeszcze złożenie informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R i PIT-8AR zobowiązany będzie Oddział Spółki Przejmującej.

W razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę w trybie art. 231 Kodeksu pracy staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy przechodzą na niego wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy o pracę, w tym obowiązki związane z pełnieniem funkcji płatnika. W przedmiotowym opisie zdarzenia przyszłego argumentacja przemawiająca za ww. stanowiskiem została szerzej opisana powyżej, gdyż znajdą tu zastosowanie przepisy o sukcesji podatkowej, zawarte w art. 93c Ordynacji podatkowej.

Ponadto Wnioskodawca na poparcie swojego stanowiska wskazuje, że podobne stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 4 marca 2016 r. nr IPTPB3/4511-412/15-2/GG, zgodnie z którą: Wnioskodawca przejmie ciążące na podmiotach przejętych obowiązki płatnika dotyczące obliczania, poboru i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń wypłacanych ze stosunku pracy oraz umów zleceń, w tym obowiązki sporządzenia informacji określonych przepisami art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1 i art. 38 ust. 1a oraz art. 42 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Również, w stosunku do pracowników oraz zleceniobiorców, którzy zawarli umowę o pracę oraz umowę zlecenia ze Spółką przejętą, które zostały rozwiązane przez Spółkę przejętą przed dniem połączenia, na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika wynikające z art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. sporządzenia imiennej informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), które ciążyły na Spółce przejętej (...).

Mając na uwadze powyższe należy zatem stwierdzić, że Wnioskodawca ma obowiązek wystawienia imiennej informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 oraz deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R (...) w stosunku do pracowników oraz zleceniobiorców, którzy zawarli umowę o pracę oraz umowę zlecenia ze Spółką przejętą przed dniem połączenia, które to umowy zostały rozwiązane przez Spółkę przejętą przed dniem połączenia, w związku wypłatą wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz umów zlecenia.

Zgodnie z przepisem art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Informacja, o której mowa ww. przepisie nie jest sporządzana przez płatnika, lecz przez podmiot wypłacający podatnikowi świadczenia lub wykonujący na jego rzecz świadczenia niepieniężne, od których nie ma obowiązku poboru podatku ani też zaliczek na podatek.

Przy czym podmiotem zobowiązanym do sporządzenia informacji, o której mowa, są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Obowiązek sporządzenia informacji powstaje w przypadku, gdy:

 1. podmioty, o których mowa, dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1;
 2. nie są to dochody przedmiotowo zwolnione od podatku;
 3. od dochodów tych nie zaniechano poboru podatku na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej;
 4. nie ma obowiązku pobrania zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego od tychże świadczeń.

Wskazane wyżej warunki muszą być spełnione łącznie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zgodnie z art. 45ba ust. 1 ww. ustawy dotyczącym obowiązku składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku, za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacje PIT-8C, składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu deklaracje i informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być składane urzędowi skarbowemu w formie dokumentu pisemnego, jeżeli płatnicy wymienieni w art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 2 i art. 42e ust. 6, lub podmioty wymienione w art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 42a, są obowiązani sporządzić informację za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników. W przypadku deklaracji i informacji składanych w trakcie roku liczbę podatników ustala się, uwzględniając wszystkich podatników od początku roku do dnia sporządzenia tych deklaracji i informacji.

Dalej przepis art. 45ba ust. 3 stanowi, że przepis ust. 2 nie ma zastosowania do deklaracji oraz informacji, o których mowa w ust. 1, które w imieniu i na rzecz płatników lub podmiotów wymienionych w ust. 2 składa urzędowi skarbowemu przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z ust. 4 ww. artykułu płatnicy oraz podmioty wymienione w ust. 2, którzy wybrali składanie informacji w formie dokumentu pisemnego, informacje sporządzane w tej formie po zakończeniu roku podatkowego przesyłają urzędowi skarbowemu do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.

W zakresie złożenia informacji PIT-8C na podstawie przepisu art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej dokonujące wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w wyżej powoływanym art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21 i 52, czyli ogólnie rzecz ujmując świadczeń pozapłacowych dla osób niezwiązanych z przedsiębiorcą, od których nie są obowiązane pobierać zaliczek na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego – mają obowiązek sporządzić w trzech egzemplarzach, odrębnie dla każdego podatnika, informację o wysokości przychodów (PIT-8C) i w do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać jeden egzemplarz osobie, dla której została wystawiona, a drugi – urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

Przy czym zobowiązani mogą dopełnić tego obowiązku wcześniej – zwłaszcza, gdy formularz dotyczy świadczenia z początku roku.

Przedmiotowa informacja powinna zostać przekazana właściwemu urzędowi skarbowemu. W tym przypadku – dla podatników, na których ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy – jest to urząd, którym kieruje naczelnik właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Natomiast w przypadku osób, na których ciąży ograniczony obowiązek podatkowy, właściwym urzędem będzie ten, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Zasadą jest elektroniczna forma sporządzenia i przekazania informacji, o której mowa. Jeśli płatnik ma możliwość sporządzenia tej informacji w formie pisemnej (a ma to miejsce wówczas, gdy sporządza takie informacje dla nie więcej niż pięciu podatników, a jednocześnie nie czyni tego na zlecenie płatników, jako przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych), to wówczas terminem jej sporządzenia (w formie pisemnej) jest koniec stycznia roku następującego po danym roku podatkowym.

Jak już wspomniano w argumentacji przedstawionej powyżej, przejście praw i obowiązków podatkowych w przypadku podziału przez wydzielenie przewiduje art. 93c Ordynacji podatkowej, który statuuje zasadę sukcesji uniwersalnej.

W myśl art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej osoby prawne przejmujące wstępują z dniem podziału we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im w planie podziału składnikami majątku.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. Tytułem przykładu analogiczne stanowisko zajął:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22 kwiecień 2015 r. nr IPPB2/4511-75/15-2/MK;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 11 maja 2012 r. nr IPPB2/415-132/12-4/MS1;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 26 maja 2014 r. nr ITPB2/415-198/14/MU;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 5 kwietnia 2012 r. nr ILPB2/415-9/12-4/WM.

Biorąc pod uwagę przedmiotowe zdarzenie przyszłe i argumentację przedstawioną powyżej, a w tym powołane wyżej przepisy oraz zasady sukcesji podatkowej zawarte w art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej – zdaniem Wnioskodawcy – do sporządzenia informacji PIT-8C za rok podziału w zakresie zdarzeń, które nastąpiły przed Dniem Wydzielenia i dokonanych wypłat należności lub świadczeń zrealizowanych w całości przez Oddział Spółki Dzielonej, zobowiązany będzie Oddział Spółki Przejmującej. Tak samo do sporządzenia informacji PIT-8C za rok poprzedzający rok podziału w zakresie zdarzeń, które nastąpiły przed Dniem Wydzielenia i dokonanych wypłat należności lub świadczeń zrealizowanych w całości przez Wnioskodawcę, przy założeniu że Dzień Wydzielenia nastąpi na początku kolejnego roku podatkowego, a nie nastąpi jeszcze złożenie informacji o wysokości przychodów (PIT-8C) – zobowiązany będzie Oddział Spółki Przejmującej.

Biorąc powyższe pod uwagę – zdaniem Wnioskodawcy – przedstawione powyżej stanowisko należy uznać za w pełni uzasadnione.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w zakresie obowiązku sporządzenia informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R i PIT-8AR za rok podziału oraz za rok poprzedzający rok podziału dla pracowników, których stosunki pracy ustaną przed Dniem Wydzielenia, w tym także w roku poprzedzającym rok podziału przy założeniu, że Dzień Wydzielenia nastąpi na początku roku podatkowego a nie nastąpi jeszcze złożenie informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R i PIT-8AR za rok poprzedzający rok podziału, oraz obowiązku sporządzenia informacji o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za rok podziału oraz za rok poprzedzający rok podziału przy założeniu, że Dzień Wydzielenia nastąpi na początku roku podatkowego, a nie nastąpiło jeszcze złożenie tej informacji.

Zgodnie z art. 528 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, z późn. zm.) spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Nie jest dopuszczalny podział spółki akcyjnej, jeżeli kapitał zakładowy nie został pokryty w całości.

Sposoby dokonywania takiego podziału reguluje art. 529 § 1 ww. ustawy. Jednym z nich jest podział przez wydzielenie, polegający na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych).

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie regulują natomiast przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.). W przepisach tych ustawodawca zawarł katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

Przejście praw i obowiązków podatkowych w sytuacji podziału przez wydzielenie reguluje art. 93c ww. ustawy. Zgodnie z § 1 tego artykułu osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Przepis § 1 stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie – także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej).

Z powyższego przepisu wynika, że przedmiotem sukcesji prawno-podatkowej będą jedynie te prawa i obowiązki dzielonej osoby prawnej, które pozostają w związku z przydzielonymi sukcesorowi w planie podziału składnikami majątku. Przepis ten zakłada możliwość wyodrębnienia praw i obowiązków podatkowych związanych z poszczególnymi zorganizowanymi częściami majątku oraz że tak wyodrębnione zespoły praw i obowiązków są objęte sukcesją. Powyższy przepis wprowadza zatem do systemu podatkowego zasadę sukcesji podatkowej częściowej.

W myśl natomiast art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.) w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5.

Z powyższego wywieść należy, że artykuł ten przyjmuje konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną na płaszczyźnie stosunków pracy. Opiera się ona przy tym na założeniu, że stosunek pracy w ogóle nie zostaje rozwiązany mimo przekształceń podmiotowych. Oznacza to, że obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek sporządzenia stosownych deklaracji i informacji, nie ustają lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników w oparciu o przepis art. 231 § 1 ustawy Kodeks pracy, jak również przejmując składniki majątku dzielonej osoby prawnej przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane.

Z treści wniosku wynika, że w ramach podziału przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych do istniejącej spółki przeniesionych zostanie 6 oddziałów Spółki Dzielonej, będących aktualnie 6-cioma odrębnymi pracodawcami w rozumieniu art. 3 ustawy Kodeks pracy. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie miała miejsce sukcesja podatkowa, albowiem dojdzie do podziału przez wydzielenie i zarówno majątek osoby prawnej dzielonej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jak i wydzielona część przedsiębiorstwa stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Spółka Przejmująca powoła w swojej strukturze organizacyjnej oddziały odpowiadające – co do zasady – Wydzielanym Oddziałom, do których zostanie przeniesiony majątek i pracownicy Wydzielanych Oddziałów (Odziały Spółki Przejmującej). W zakresie stosunków pracy z pracownikami Wydzielanych Oddziałów wskutek ich wydzielenia i przeniesienia do Oddziałów Spółki Przejmującej odpowiednie Oddziały Spółki Przejmującej w Dniu Wydzielenia staną się z mocy prawa pracodawcami dla pracowników Wydzielanych Oddziałów. W zakresie umów o pracę zawartych przez Oddziały Spółki Dzielonej przed Dniem Wydzielenia, a związanych z przejmowanymi zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa, to odpowiednie Oddziały Spółki Przejmującej staną się stroną tych umów. Oddziały Spółki Dzielonej posiadają odrębne numery NIP i każdy z nich jest płatnikiem podatku dochodowego dla zatrudnianych pracowników. Oddziały Spółki Przejmującej posiadać będą odrębne numery NIP i każdy z nich stanie się płatnikiem podatku dochodowego dla zatrudnianych pracowników. Obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C zaistnieje w związku z otrzymaniem przez byłych pracowników Wnioskodawcy – osoby przebywające na świadczeniach przedemerytalnych takich świadczeń jak: świadczenia z ZFŚS i ekwiwalent za energię elektryczną – zatem zostaną wystawione dla tych osób, których z Wnioskodawcą nie łączy stały stosunek prawny typu umowa o pracę. Obowiązek sporządzenia informacji PIT-8AR i przesłania go do właściwego urzędu zaistnieje w związku z przyznaniem dla byłych pracowników Wnioskodawcy – emerytów świadczeń takich jak: świadczenia z ZFŚS i ekwiwalent za energię elektryczną – zatem dotyczą osób, których z Wnioskodawcą nie łączy stały stosunek prawny typu umowa o pracę.

Zgodnie z art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

W myśl art. 38 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru.

Na podstawie art. 39 ust. 1 tej ustawy – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. – płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru. Artykuł 39 ust. 1 został zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 4 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2126) zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych z dniem 1 stycznia 2019 r. i stosownie do art. 8 ustawy zmieniającej ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r.

W myśl natomiast art. 42 ust. 1a ww. ustawy w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Stosownie natomiast do art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Artykuł 42a ust. 1 został zmieniony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 4 października 2018 r. zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych z dniem 1 stycznia 2019 r. i stosownie do art. 8 ustawy zmieniającej ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie natomiast z art. 45ba ustawy – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. – roczne obliczenie podatku, informacje i deklaracje, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8, art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1-4, art. 42 ust. 1a-4, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 5 i 6, składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Artykuł 45ba zmieniony został przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 4 października 2018 r. zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych z dniem 1 stycznia 2019 r. i stosownie do art. 8 ustawy zmieniającej ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r.

Z powyższego wynika, że obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji i deklaracji – spoczywają na płatniku. Natomiast w przypadku dochodów zaliczanych do innych źródeł – obowiązek informacyjny ciąży na podmiocie dokonującym świadczenie.

W związku z powyższym, obowiązek sporządzenia informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R i PIT-8AR w odniesieniu do pracowników, których stosunki pracy ustaną przed dniem wydzielenia, w tym także w roku poprzedzającym rok podziału – co do zasady – powinien spoczywać na Wnioskodawcy, który był płatnikiem świadczeń na rzecz ówczesnych pracowników i emerytów.

Analogicznie obowiązek sporządzenia informacji, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za rok podziału oraz za rok poprzedzający rok podziału – co do zasady – powinien spoczywać na Wnioskodawcy, który dokonywał świadczeń na rzecz osób, korzystających ze świadczeń przedemerytalnych.

Niemniej jednak, mając na uwadze okoliczności przedstawione we wniosku, w szczególności fakt, że w związku z podziałem przez wydzielenie dokonanym w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych będzie miała sukcesja podatkowa, podział ten nastąpi na początku roku podatkowego, a Wnioskodawca do dnia wydzielenia nie złoży wskazanych we wniosku informacji i deklaracji, obowiązek sporządzenia informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R za rok podziału oraz za rok poprzedzający rok podziału – w odniesieniu do pracowników, których stosunki pracy ustaną przed dniem wydzielenia, w tym także w roku poprzedzającym rok podziału, jak również obowiązek sporządzenia informacji, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i deklaracji PIT-8AR za rok podziału oraz za rok poprzedzający rok podziału przejmie Oddział Spółki Przejmującej.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Niezależnie od powyższego zauważyć należy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2237).

Na podstawie § 2 ust. 1 tego rozporządzenia wzory, o których mowa w § 1, stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oświadczenia, deklaracje i informacje podatkowe zostały złożone na formularzach dotychczasowych (§ 2 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Zgodnie z ustalonym w rozporządzeniu wzorem informacji PIT-8C będzie dotyczyć wyłącznie niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych. Natomiast w przypadku podlegających opodatkowaniu należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, właściwym będzie ich ujęcie w informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.