Informacja publiczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to informacja publiczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
13
maj

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT czynności związanych z ponoszeniem dodatkowych kosztów związanych z udzielaniem informacji publicznej

Fragment:

Gmina zobowiązana jest udostępniać informacji publicznej na wniosek zainteresowanego, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198). Co do zasady udostępnianie informacji publicznej jest bezpłatne, jednak Gmina pobiera opłatę stanowiącą zwrot kosztów związanych ze sporządzeniem wydruków, kserokopii lub przekształceniem informacji w formę wskazaną we wniosku (art. 15 ust. 1 ww. ustawy). Kwestia ta uregulowana jest w ww. jednostce Zarządzeniem Nr ... Wójta Gminy ...z 29 marca 2011 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej, nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej. Gmina, jako czynny podatnik podatku VAT wystawia faktury na ww. koszty, doliczając podatek VAT w stawce 23%. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy opodatkowanie podatkiem VAT w wysokości 23% czynności związanych z ponoszeniem dodatkowych kosztów (sporządzanie kserokopii, wydruków) związanych z udzieleniem informacji publicznej jest działaniem prawidłowym... Zdaniem Wnioskodawcy, doliczając podatek VAT w stawce 23% do opłaty za dodatkowe koszty poniesione w związku z udzieleniem informacji publicznej Wnioskodawca kierował się zasadą, że jest to usługa, jakiej Gmina dokonuje na rzecz zainteresowanego.

2013
17
lip

Istota:

Opodatkowanie opłaty za udostępnianie informacji publicznej

Fragment:

Stosownie do treści art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek. Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest zobowiązany do udostępniania informacji publicznej na wniosek zainteresowanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Jak wskazał Wnioskodawca udostępnianie informacji publicznej jest bezpłatne, jednak stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej Wnioskodawca zamierza pobierać opłaty odpowiadające kosztom związanym z przekształceniem informacji lub sposobem ich udostępnienia.