ITPP2/443-1658/14/AK | Interpretacja indywidualna

Brak obowiązku wykazywania w informacji podsumowującej usług korzystających ze zwolnienia od podatku od wartości dodanej, do których ma zastosowanie art. 28b ustawy, świadczonych na rzecz podatników podatku od wartości dodanej z innych krajów Unii Europejskiej.
ITPP2/443-1658/14/AKinterpretacja indywidualna
  1. deklaracje
  2. informacja podsumowująca
  3. miejsce świadczenia usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Informacje podsumowujące -> Informacje podsumowujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2014 r. (data wpływu 3 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku wykazywania w informacji podsumowującej usług korzystających ze zwolnienia od podatku od wartości dodanej, do których ma zastosowanie art. 28b ustawy, świadczonych na rzecz podatników podatku od wartości dodanej z innych krajów Unii Europejskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku wykazywania w informacji podsumowującej usług korzystających ze zwolnienia od podatku od wartości dodanej, do których ma zastosowanie art. 28b ustawy, świadczonych na rzecz podatników podatku od wartości dodanej z innych krajów Unii Europejskiej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka, będąca zarejestrowana jako podatnik VAT UE, prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na świadczeniu usług związanych z transportem towarów i obsługą celną kontrahentów z innych krajów Unii Europejskiej. Usługobiorcy są podatnikami podatku od wartości dodanej (Spółka weryfikuje ich m.in. w systemie ...). Miejscem świadczenia wspomnianych usług, w myśl art. 28b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Spółka składa w urzędzie skarbowym informacje podsumowujące VAT-UE. Do tej pory we wspomnianych informacjach podsumowujących wykazywała również wspomniane wyżej usługi świadczone dla kontrahentów z innych krajów UE. Większość jednak usług świadczonych przez Spółkę, zgodnie z art. 146 lit. e Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, korzysta ze zwolnienia od podatku od wartości dodanej. Zgodnie ze wspomnianą regulacją, Państwa członkowskie zwalniają z podatku świadczenie usług, łącznie z usługami transportu i transakcjami pomocniczymi, ale z wyłączeniem świadczenia usług zwolnionych zgodnie z art. 132 i 135, w przypadku gdy są one bezpośrednio związane z eksportem lub importem towarów objętych przepisami art. 61 i art, 157 ust. 1 lit. a. Spółka nie prowadzi ponadto żadnych działań mających na celu sprawdzenie, jakie stawki podatku obowiązują na terenie poszczególnych krajów UE, dla których świadczy usługi oraz czy postanowienia Dyrektywy zostały na ich terenie prawidłowo wdrożone.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wykonywane przez Spółkę usługi związane z transportem towarów i obsługą celną na rzecz podatników podatku od wartości dodanej z innych krajów Unii Europejskiej, korzystające ze zwolnienia od podatku od wartości dodanej na mocy art. 146 lit. e Dyrektywy 2006/112/WE i w przypadku których ma zastosowanie art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług, powinny być wykazane w informacji podsumowującej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle istniejących przepisów wykonywane usługi związane z transportem towarów i obsługą celną, opodatkowane zgodnie z art. 28b ustawy o VAT na terytorium innych krajów UE, podlegające zwolnieniu z VAT na mocy art. 146 lit. e Dyrektywy 2006/112/WE nie powinny być wykazywane w informacji podsumowującej.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, do składania informacji podsumowujących w urzędzie skarbowym zobowiązani są podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, którzy świadczą usługi do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT. We wspomnianej informacji nie wykazuje się jednak usług, o których mowa w art. 28b ustawy o VAT, które w państwie członkowskim UE, w którym są opodatkowane korzystają ze zwolnienia z VAT lub są opodatkowane stawką 0%. Generalnie więc podatnik, aby móc rozstrzygnąć, czy świadczone przez niego usługi podlegają wykazaniu w informacji podsumowującej musi posiadać wiedzę o tym, na jakich zasadach świadczone przez niego usługi podlegają opodatkowaniu w kraju siedziby lub kraju stałego miejsca prowadzenia działalności kontrahenta. Oznacza to, iż na obowiązki Spółki w zakresie sporządzania informacji podsumowujących mają wpływ przepisy nie tyko polskie, ale również regulacje nieobowiązujące na terytorium Polski, lecz w krajach, w których mają siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności jej kontrahenci.

Regulacje prawne dotyczące m.in. zwolnień od podatku w państwach Unii Europejskiej zawarte są w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, str. 1 z późn. zm.).

Państwa członkowskie, zgodnie z art. 146 ust. 1 lit. e Dyrektywy, zwalniają świadczenie usług, łącznie z usługami transportu i transakcjami pomocniczymi, ale z wyłączeniem świadczenia usług zwolnionych zgodnie z art. 132 i 135, w przypadku gdy są one bezpośrednio związane z eksportem lub importem towarów objętych przepisami art. 61 i art. 157 ust. 1 lit. a).

W związku z tym jeśli usługi, które świadczy Spółka na rzecz kontrahentów z Unii Europejskiej korzystają ze zwolnienia od podatku od wartości dodanej bądź są opodatkowane stawką 0% w państwie członkowskim, w którym znajduje się miejsce ich świadczenia, to nie będzie ona zobowiązana do wykazania tych usług w informacji podsumowującej. Ponieważ wszystkie Państwa członkowskie obowiązane były do wprowadzenia regulacji zgodnych z Dyrektywą 2006/112/WE, to jeżeli usługi świadczone przez Spółkę są zwolnione z VAT na podstawie art. 146 Dyrektywy 2006/112/WE, wspomnianych usług nie powinna wykazywać w informacji podsumowującej.

Podobne stanowisko przyjął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 30 sierpnia 2010 r. (sygn. ITPP2/443-546a/10/RS ), w której uznał, iż „w związku z tym, iż usługi (...) świadczone są na rzecz przewoźników będących podatnikami podatku od wartości dodanej, miejscem ich świadczenia i opodatkowania - zgodnie z art. 28b ustawy - będzie kraj, na terytorium którego znajduje się siedziba lub stałe miejsce prowadzenia działalności tych kontrahentów. Zatem - o ile usługi te korzystają ze zwolnienia od podatku od wartości dodanej w państwie członkowskim, w którym znajduje się miejsce ich świadczenia, na co wskazuje treść art. 148 lit. g Dyrektywy 2006/112/WE, i świadczone są na rzecz przewoźników zajmujących się głównie odpłatnym przewozem na trasach międzynarodowych - Spółka nie ma obowiązku wykazywania przedmiotowych usług w informacji podsumowującej. W związku z powyższym Spółka rozpoznając, czy dane usługi korzystają ze zwolnienia w państwie członkowskim innym niż Polska, ma prawo powołać się na odpowiednie przepisy ww. Dyrektywy regulujące tą kwestie.

Podobne stanowisko przyjął także Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w decyzji z dnia 14 lipca 2010 nr. ITPP2/443-383a/10/EB, w której uznał, że: „(...) o ile przedmiotowe usługi korzystają ze zwolnienia od podatku w państwie członkowskim, w którym znajduje się miejsce ich świadczenia, na co wskazuje zapis art. 132 ust. 1 lit. b Dyrektywy 2006/112/WE - szpital nie powinien również wykazywać tych usług w informacji podsumowującej”.

Mając na uwadze wskazane wyżej przepisy prawa oraz interpretacje indywidualne, Spółka stoi na stanowisku, iż wykonywane przez nią usługi związane z transportem towarów i obsługą celną na rzecz podatników od wartości dodanej, podlegające zwolnieniu na mocy art. 146 lit. e Dyrektywy 2006/112/WE nie powinny być wykazywane w informacji podsumowującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo należy zaznaczyć, że jako element stanu faktycznego przyjęto fakt, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi korzystają ze zwolnienia w kraju ich miejsca świadczenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

deklaracje
IPPP1/443-1363/14-2/BS | Interpretacja indywidualna

informacja podsumowująca
IPPP3/4512-100/15-4/MC | Interpretacja indywidualna

miejsce świadczenia usług
IPTPP2/4512-262/15-4/PRP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.