IPPP3/4512-653/15-2/ISK | Interpretacja indywidualna

Obowiązek wykazania transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej.
IPPP3/4512-653/15-2/ISKinterpretacja indywidualna
 1. deklaracje
 2. informacja podsumowująca
 3. obowiązek podatkowy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Deklaracje -> Deklaracje podatkowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2015 r. (data wpływu 3 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wykazania transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w:

 • deklaracji VAT-7 za kwiecień 2014 r. – jest nieprawidłowe,
 • informacji podsumowującej za kwiecień 2014 r. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wykazania transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej za kwiecień 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest obywatelem włoskim, ma zarejestrowaną działalność gospodarczą od dnia 1 marca 2014 r. przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest sprzedaż detaliczna i hurtowa kwiatów – 46.22.Z.

Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym od 12 kwietnia 2014 r., a podatnikiem VAT-UE od 1 maja 2014 r. Przed dokonaniem rejestracji dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych Wnioskodawca dokonywał wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

W związku z powyższym Wnioskodawca w/w transakcji nie wykazał w deklaracji VAT-7 za kwiecień 2014 r. oraz w informacji podsumowującej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca powinien wykazać transakcje wewnątrzwspólnotowe w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej za kwiecień 2014 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. jako niezarejestrowany podatnik VAT-UE Wnioskodawca nie musiał wykazywać transakcji wewnątrzwspólnotowych w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej za kwiecień 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie obowiązku wykazania transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji VAT-7 za kwiecień 2014 r. jest nieprawidłowe oraz obowiązku wykazania transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w informacji podsumowującej za kwiecień 2014 r. jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

W myśl art. 9 ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

 1. nabywcą towarów jest:
  1. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
  2. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a
   -z zastrzeżeniem art. 10;
 2. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

Stosownie do art. 99 ust. 14 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku.

Zgodnie z delegacją ustawową zawartą między innymi w art. 99 ust. 14 ustawy, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 18 marca 2013 r. (obowiązujące do dnia 30 czerwca 2015 r.) w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 394), zwane dalej rozporządzeniem, określając wzory deklaracji wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia.

Niniejsze rozporządzenie określa m.in. wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7), o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Ze wzoru deklaracji VAT-7 wersja 14, wynika, że w części C. „rozliczenie podatku należnego” odpowiednio w poz. 23 i 24 należy wpisać „podstawę opodatkowania w zł” i „podatek naliczony w zł” w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca od dnia 1 marca 2014 prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą, której przedmiotem jest sprzedaż detaliczna i hurtowa kwiatów – 46.22.Z. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym od 12 kwietnia 2014 r., a podatnikiem VAT-UE od 1 maja 2014 r. Przed dokonaniem rejestracji dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych Wnioskodawca dokonywał wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą m.in. obowiązku wykazania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji VAT-7 za kwiecień 2014 r.

Odnosząc się do niniejszej kwestii należy zauważyć, że art. 9 ustawy definiujący wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie wskazuje, że nabywca towarów musi być zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług czy też podatnik VAT-UE. Oznacza to, że brak rejestracji nie skutkuje brakiem obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zatem skoro w przedmiotowym przypadku Wnioskodawca dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, to mimo, że nie był zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług czy też podatnik VAT-UE był zobowiązany do wykazania tych transakcji w deklaracji VAT-7.

Tym samym, Wnioskodawca powinien wykazać dokonane nabycia wewnątrzwspólnotowe towarów w deklaracji VAT-7 składanej za kwiecień 2014 r. odpowiednio w pozycji 23 i 24.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązku wykazania transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji VAT-7 za kwiecień 2014 r. należało uznać za nieprawidłowe.

Ponadto wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku wykazania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w informacji podsumowującej za kwiecień 2014 r.

Odnosząc się do niniejszej kwestii należy wskazać, że zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów, o których mowa w art. 9 ust. 1 lub art. 11 ust. 1, od podatników podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej - zwane dalej "informacjami podsumowującymi".

Przy tym w myśl art. 100 ust. 2 ustawy przepis ust. 1 pkt 2 w zakresie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, o których mowa w art. 9 ust. 1, stosuje się również do osób prawnych niebędących podatnikami w rozumieniu art. 15, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca rejestracji jako podatnik VAT-UE dokonał dopiero w maju 2014 r.

Wyżej cytowany art. 100 ustawy stanowi, że do składania informacji podsumowujących obowiązane są podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT-UE. Tym samym skoro Wnioskodawca nie był w kwietniu 2014 r. zarejestrowany jako podatnik VAT-UE nie miał obowiązku wykazania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w informacji podsumowującej za kwiecień 2014 r.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązku wykazania transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w informacji podsumowującej za kwiecień 2014 r. należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie faktycznym, które nie zostały objęte pytaniem oraz własnym stanowiskiem w sprawie oceny prawnej tego zdarzenia – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności uznania dokonanych przez Wnioskodawcę transakcji za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.