Informacja podsumowująca | Interpretacje podatkowe

Informacja podsumowująca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to informacja podsumowująca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skoro świadczone usługi na terytorium innych państw członkowskich nie są w żaden sposób związane ze świadczeniem usług na terytorium Polski Spółka nie ma obowiązku w Polsce składać informacji podsumowującej dotyczącej tych usług. W przypadku gdy Spółka jako polski podatnik VAT nie świadczy usług dla których miejsce świadczenia ustala się zgodnie z art. 28b ustawy nie ma obowiązku składania informacji podsumowującej dotyczącej świadczenia usług związanych z drogami płatnymi w innych krajach członkowskich, gdy nabywca usługi ma siedzibę w kraju wykonania usługi. W opisanej sytuacji nie są spełnione warunki do składania informacji podsumowujących, o których mowa w art. 100 ustawy.
Fragment:
Zatem mając na uwadze wskazane przez Spółkę okoliczności należy stwierdzić, że skoro świadczone usługi na terytorium innych państw członkowskich nie są w żaden sposób związane ze świadczeniem usług na terytorium Polski Spółka nie ma obowiązku w Polsce składać informacji podsumowującej dotyczącej tych usług. W przypadku gdy Spółka jako polski podatnik VAT nie świadczy usług dla których miejsce świadczenia ustala się zgodnie z art. 28b ustawy nie ma obowiązku składania informacji podsumowującej dotyczącej świadczenia usług związanych z drogami płatnymi w innych krajach członkowskich, gdy nabywca usługi ma siedzibę w kraju wykonania usługi. W opisanej sytuacji nie są spełnione warunki do składania informacji podsumowujących, o których mowa w art. 100 ustawy. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie objętym pytaniem 2 należy uznać za prawidłowe. Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2018
15
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie wykazania w informacji podsumowującej oraz deklaracji VAT-7 świadczonych przez Wnioskodawcę usług elektronicznych na rzecz podatników z terytorium innych państw Unii Europejskiej niezarejestrowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych.
Fragment:
W związku ze zmianą od dnia 1 stycznia 2017 r. brzmienia art. 100 ust. 3 ustawy w zakresie obowiązku składania informacji podsumowujących, które składane są wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej wskazać należy, że system informatyczny nie przyjmuje składanej elektronicznie informacji podsumowującej bez numeru VAT-UE kontrahenta. Zatem w przedmiotowej sytuacji biorąc pod uwagę, że system informatyczny uniemożliwia złożenie elektronicznie informacji podsumowującej bez podania numeru VAT-UE kontrahenta stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie wykazuje świadczonych usług w informacji podsumowującej, dla których nie posiada numerów VAT-UE usługobiorców. Podkreślić ponadto należy, że gdy uzyskanie numerów kontrahentów unijnych (usługobiorców Wnioskodawcy) nie jest możliwe, a usługi są uznane za wykonane na terytorium innego państwa członkowskiego, a tym samym Wnioskodawca nie ma możliwości wykazania tych usług w informacji podsumowującej VAT-UE w formie elektronicznej, powinien złożyć pisemne wyjaśnienie o braku identyfikacji kontrahentów, podając ich szczegółowe dane identyfikacyjne. Odnośnie natomiast wykazywania w deklaracji VAT-7 świadczonych usług należy stwierdzić, że w przypadku, gdy usługobiorcy nie są zobowiązani do zapłaty podatku od wartości dodanej z tytułu nabywanych usług elektronicznych, Wnioskodawca powinien wykazać je tylko w poz. 11 deklaracji VAT-7, gdyż w poz. 12 zgodnie z objaśnieniami, wykazywane są usługi, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca.
2017
9
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie wykazania w informacji podsumowującej transakcji przemieszczenia na terytorium kraju towarów zaimportowanych uprzednio na terytorium Niemiec.
Fragment:
Wobec powyższego mając na uwadze specyfikę przedmiotowej transakcji, w informacji podsumowującej VAT-UE, Wnioskodawca powinien wykazać jako kontrahenta Przedstawiciela z Niemiec, podając jego właściwy i ważny numer nadany w państwie członkowskim, z którego dokonane zostało wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz kod tego kraju. Stanowisko w tej sprawie potwierdza indywidualna interpretacja z dnia 30 października 2012 r. o sygn. ILPP4/443-332/12-4/ISN , która wskazuje, że „ w informacji podsumowującej z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów należy wskazać właściwy i ważny numer kontrahenta nadany w państwie członkowskim, z którego jest dokonywane wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz kod kraju, z którego jest ono dokonywane ”. Prawidłowość takiego postępowania potwierdza także informacja uzyskana z lokalnego Urzędu Skarbowego (Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w ...), który jest właściwy dla Spółki i w którym składa ona informacje podsumowujące VAT-UE. Z informacji tej wynika, że Przedstawiciel wykazuje na terytorium Niemiec opisywaną transakcję jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i w europejskim internetowym systemie wymiany informacji o VAT jest on widoczny jako dokonujący tej dostawy.
2017
28
lip

Istota:
W zakresie obowiązku składania informacji podsumowujących VAT-UE w przypadku sprzedaży plików elektronicznych za pośrednictwem portalu
Fragment:
W myśl art. 102 ust. 1 ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji podsumowującej wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia, terminu i miejsca składania oraz wzór korekty informacji podsumowującej wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia, uwzględniając specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz przepisy Unii Europejskiej. W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. z 2013 r., poz. 724) – obowiązującego do dnia 31 grudnia 2016 r. – został zawarty wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE(3), natomiast w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia, zawarto objaśnienia do informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE). W części D informacji (VAT-UE) wykazuję się informację o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów. Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane przepisy prawa należy wskazać, że Wnioskodawczyni jest zobowiązana – stosownie do art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy – do składania w urzędzie skarbowym informacji podsumowujących z tytułu dokonanych usług elektronicznych, do których – jak wskazano powyżej – stosuje się art. 28b ustawy, na rzecz ... będącego podatnikiem zidentyfikowanym na potrzeby podatku od wartości dodanej, w sytuacji gdy ww. usługi świadczone na terytorium Irlandii nie są zwolnione od podatku od wartości dodanej lub opodatkowane stawką 0%.
2017
10
maj

Istota:
Obowiązek składania informacji podsumowującej
Fragment:
Podatnik, który dokona rejestracji dla celów VAT-UE jest zobowiązany złożyć informację podsumowującą za okres, w którym dokonano wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, bądź wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, bądź świadczenia usług dla kontrahentów z UE dla których stosuje się zasadę art. 28b. Mając na uwadze powołane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, to dokonując transakcji zakupu towarów od podatników podatku od wartości dodanej do momentu przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy (tj. 50.000 zł) nie ma obowiązku składania informacji podsumowujących i opodatkowywania tych nabyć. Obowiązek opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia wystąpi w związku z przekroczeniem w ciągu roku podatkowego wartości nabycia 50.000 zł, pod warunkiem, że całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 50 000 zł. Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2016
6
gru

Istota:
Obowiązek oraz sposób ewidencjonowania świadczonych usług w informacjach podsumowujących VAT-UE.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą interpretacji art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT i ustalenia czy przedmiotowe usługi podlegają ewidencji w informacji podsumowującej. Jak wynika z powołanego wyżej przepisu art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, polski podatnik VAT zidentyfikowany do transakcji wewnątrzwspólnotowych w kraju, świadcząc usługi – opodatkowane zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy - dla podatnika unijnego zidentyfikowanego na potrzeby podatku od wartości dodanej (czyli zarejestrowanego do transakcji wewnątrzwspólnotowych), zobowiązany jest wykazać świadczenie tych usług w informacji podsumowującej. Z przytoczonego art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT wynika, że informacja podsumowująca powinna zawierać tylko te usługi świadczone na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej świadczonych na terytorium państwa usługobiorcy innych niż terytorium kraju, które nie są opodatkowane stawką 0% lub zwolnione z opodatkowania podatkiem od wartości dodanej dla których to obowiązującym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca. Jednocześnie zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o podatku od wartości dodanej - rozumie się przez to podatek nakładany na terytorium państwa członkowskiego z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego tą ustawą.
2016
14
sie

Istota:
Brak obowiązku wykazania w informacji podsumowującej usług nabywanych od kontrahentów zagranicznych.
Fragment:
Minister właściwy do spraw finansów publicznych – w myśl art. 102 ust. 1 ustawy - określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji podsumowującej wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia, terminu i miejsca składania oraz wzór korekty informacji podsumowującej wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia, uwzględniając specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz przepisy Unii Europejskiej. Na podstawie tej delegacji Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. z 2013 r., poz. 724), w którym w § 1 pkt 1 określił wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia wraz z objaśnieniami do tej informacji, stanowiącymi załącznik nr 2 do rozporządzenia. W pkt 6 tych objaśnień wskazano, że w części E informacji (VAT-UE) oraz w części B załącznika do informacji (VAT-UE/C): w kolumnie a należy wpisać kod kraju kontrahenta (usługobiorcy), w kolumnie b należy wpisać poprawny numer identyfikacyjny kontrahenta (usługobiorcy) nadany przez państwa członkowskie właściwe dla kontrahenta, w kolumnie c należy wpisać łączną wartość usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, wykonywanych w okresie, za który składana jest informacja, dla poszczególnych kontrahentów.
2016
12
lip

Istota:
Obowiązek oraz sposób ewidencjonowania świadczonych usług w informacjach podsumowujących VAT-UE.
Fragment:
Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązku ewidencjonowania w informacjach podsumowujących VAT-UE usług świadczonych wyłącznie na rzecz kontrahentów, o których mowa w pkt 1 oraz w pkt 3a stanu faktycznego (pytanie nr 1) oraz w zakresie określenia sytuacji, dla których istnieje obowiązek ewidencjonowania usług w Informacji Podsumowującej VAT-UE (pytanie nr 2) należało uznać również za nieprawidłowe. Ad 3 Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również określenia danych kontrahenta jakie należy wpisać w informacji podsumowującej w rubrykach „ Kod kraju ” i „ nr VAT-UE ” oraz obowiązku złożenia do organu podatkowego pisma wyjaśniającego w przypadku konieczności ewidencjonowania w informacji podsumowującej VAT-UE również usług świadczonych na rzecz podmiotów nieposiadających ważnego nr VAT-UE. Jak wskazano wyżej sam fakt świadczenia usług na rzecz podmiotów nieposiadających ważnego numeru VAT-UE, nie zwalnia Wnioskodawcy z obowiązku złożenia informacji podsumowującej z wykazaniem takiej transakcji. W takiej sytuacji pola: „ numer VAT UE ” i „ Kod kraju ” Wnioskodawca winien zostać puste wskazując w informacji podsumowującej pozostałe informacje o dokonanych transakcjach. Przy tym należy również dołączyć do informacji podsumowującej pismo wyjaśniające o przyczynie braku powyższych danych kontrahenta. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 wniosku jest prawidłowe. Ponadto w złożonym wniosku Zainteresowany w celu poparcia własnego stanowiska powołuje się na interpretacje indywidualne.
2016
10
cze

Istota:
W zakresie braku obowiązku wykazania w informacji podsumowującej usług transportowych świadczonych na rzecz podatników z innych krajów UE
Fragment:
Ten fakt powoduje, że podatnik świadczący usługę, która jest opodatkowana w trybie reverse charge przez jego kontrahenta, powinien zweryfikować przepisy obowiązujące w kraju kontrahenta, aby wiedzieć, czy usługa którą świadczy jest zwolniona lub opodatkowana 0% stawką i czy powinien ją w efekcie wykazywać w informacji podsumowującej. Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że o ile świadczone przez Spółkę usługi transportu na rzecz kontrahentów z innych krajów UE są opodatkowane stawką 0% lub zwolnione od podatku od wartości dodanej na terytorium państwa, w którym znajduje się miejsce świadczenia, to Spółka nie jest zobowiązana do wykazania świadczenia tych usług w informacji podsumowującej, zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. W przeciwnym przypadku, tj. kiedy usługi te nie są opodatkowane stawką 0% lub zwolnione z opodatkowania podatkiem od wartości dodanej, Spółka jest zobligowana do wykazania tych usług w informacji podsumowującej. Zatem Spółka powinna ustalić, w jaki sposób świadczona przez nią usługa jest opodatkowana w państwie członkowskim, w którym znajduje się miejsce jej świadczenia, a więc na podstawie przepisów obowiązującym w kraju świadczenia. Ponadto należy wskazać, że pomimo że Spółka w stanowisku stwierdziła, że „ (...) nie jest zobowiązana składać informacji podsumowujących wykazując wykonane usługi (...) ” to z uwagi na przedstawioną argumentacje, a więc wskazanie, że „(...) czynność wykonaną za granicą należy „ umieścić w kraju", następnie ocenić, jak dana transakcja byłaby opodatkowana w Polsce ” stanowisko całościowo należało uznać za nieprawidłowe.
2016
13
mar

Istota:
Uznanie transakcji za WNT, obowiązek wykazania w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej.
Fragment:
Zgodnie z art. 100 ust. 8 pkt 3 ustawy, informacja podsumowująca powinna zawierać następujące dane: właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie właściwe dla podatnika podatku od wartości dodanej dokonującego dostawy towarów, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. Zauważyć należy, że przepis art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy wyraźnie wskazuje, że w informacji podsumowującej wykazuje się wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów od podatników podatku od wartości dodanej zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej. Skoro zatem kontrahent Wnioskodawcy, nie jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej - nie posiada numeru VAT-UE, to takiej transakcji nie wykazuje się w składanej do urzędu skarbowego informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach. Zatem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany przedmiotowych transakcji wykazywać w informacji podsumowującej VAT-UE. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
7
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.