Informacja podsumowująca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to informacja podsumowująca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
wrz

Istota:

Miejscem świadczenia i opodatkowania usług reklamowych świadczonych przez Wnioskodawcę zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy jest terytorium państwa, w którym usługobiorca ma siedzibę działalności gospodarczej, tj. Wielka Brytania; przedmiotowe usługi reklamowe należy wykazać w pozycji 11 deklaracji VAT-7; z uwagi na brak numeru VAT usługobiorcy - przedmiotowych usług reklamowych nie należy wykazywać w informacji podsumowującej

Fragment:

Zatem w przedstawionej sytuacji, z uwagi na brak numeru VAT usługobiorcy - przedmiotowych usług reklamowych nie należy wykazywać w informacji podsumowującej bowiem złożenie informacji podsumowującej, która nie zawiera numeru VAT usługobiorcy jest niemożliwe. Niemniej jednak świadcząc usługi reklamowe, dla których miejsce świadczenia jest określone na podstawie art. 28b ustawy, tj. poza terytorium kraju (w innym niż Polska kraju UE, gdzie kontrahent posiada siedzibę) - Wnioskodawca winien wykazać podstawę opodatkowania z tytułu świadczenia przedmiotowych usług w poz. 12 deklaracji VAT-7 i jednocześnie odrębnie wyjaśnić rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w złożonej deklaracji i informacji podsumowującej. Zatem Wnioskodawca prawidłowo wykazał świadczoną usługę w poz. 11 i 12 deklaracji VAT-7, a z uwagi na brak numeru VAT usługobiorcy nie wykazał tej transakcji w informacji podsumowującej VAT UE powiadamiając jednocześnie urząd skarbowy o przyczynie braku wykazania tej transakcji w informacji podsumowującej VAT UE. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
23
maj

Istota:

 • nieuznania za usługę czynności polegającej na przyjęciu oferty partycypacji w kosztach wynikających z przeprowadzenia ponownego zabiegu u pacjenta i w konsekwencji przyjęcia środków pieniężnych z tego tytułu,
 • braku obowiązku wykazania ww. czynności w informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług;
 • braku obowiązku wykazania ww. czynności w poz. 12 deklaracji VAT-7 .
 • Fragment:

  Ten fakt powoduje, że podatnik świadczący usługę, która jest opodatkowana przez jego kontrahenta, powinien zweryfikować przepisy obowiązujące w kraju kontrahenta, aby wiedzieć, czy usługa którą świadczy jest zwolniona lub opodatkowana 0% stawką i czy powinien ją w efekcie wykazywać w informacji podsumowującej. Według art. 102 ust. 1 ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji podsumowującej wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia, terminu i miejsca składania oraz wzór korekty informacji podsumowującej wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia, uwzględniając specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz przepisy Unii Europejskiej. W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. z 2016 r., poz. 2268), obowiązującego od dnia 1 stycznia 2017 r., został zawarty wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE(4). Zgodnie zaś z art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133. W art. 99 ust. 14 ustawy zapisano, że minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku.

  2018
  13
  kwi

  Istota:

  W zakresie obowiązku wykazania świadczonej usługi na rzecz kontrahenta z Hiszpanii w informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz obowiązku wykazania ww. usługi w poz. 12 deklaracji VAT-7

  Fragment:

  Ten fakt powoduje, że podatnik świadczący usługę, która jest opodatkowana przez jego kontrahenta, powinien zweryfikować przepisy obowiązujące w kraju kontrahenta, aby wiedzieć, czy usługa którą świadczy jest zwolniona lub opodatkowana 0% stawką i czy powinien ją w efekcie wykazywać w informacji podsumowującej. Zatem należy podkreślić, że Wnioskodawca powinien ustalić, w jaki sposób świadczone przez Niego usługi są opodatkowane w państwie członkowskim, w którym znajduje się miejsce ich świadczenia, tj. w kraju siedziby usługobiorcy. Według art. 102 ust. 1 ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji podsumowującej wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia, terminu i miejsca składania oraz wzór korekty informacji podsumowującej wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia, uwzględniając specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz przepisy Unii Europejskiej. W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. z 2016 r., poz. 2268), obowiązującego od dnia 1 stycznia 2017 r., został zawarty wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE(4). Zgodnie zaś z art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

  2018
  15
  lut

  Istota:

  Skoro świadczone usługi na terytorium innych państw członkowskich nie są w żaden sposób związane ze świadczeniem usług na terytorium Polski Spółka nie ma obowiązku w Polsce składać informacji podsumowującej dotyczącej tych usług. W przypadku gdy Spółka jako polski podatnik VAT nie świadczy usług dla których miejsce świadczenia ustala się zgodnie z art. 28b ustawy nie ma obowiązku składania informacji podsumowującej dotyczącej świadczenia usług związanych z drogami płatnymi w innych krajach członkowskich, gdy nabywca usługi ma siedzibę w kraju wykonania usługi. W opisanej sytuacji nie są spełnione warunki do składania informacji podsumowujących, o których mowa w art. 100 ustawy.

  Fragment:

  Zatem mając na uwadze wskazane przez Spółkę okoliczności należy stwierdzić, że skoro świadczone usługi na terytorium innych państw członkowskich nie są w żaden sposób związane ze świadczeniem usług na terytorium Polski Spółka nie ma obowiązku w Polsce składać informacji podsumowującej dotyczącej tych usług. W przypadku gdy Spółka jako polski podatnik VAT nie świadczy usług dla których miejsce świadczenia ustala się zgodnie z art. 28b ustawy nie ma obowiązku składania informacji podsumowującej dotyczącej świadczenia usług związanych z drogami płatnymi w innych krajach członkowskich, gdy nabywca usługi ma siedzibę w kraju wykonania usługi. W opisanej sytuacji nie są spełnione warunki do składania informacji podsumowujących, o których mowa w art. 100 ustawy. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie objętym pytaniem 2 należy uznać za prawidłowe. Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

  2017
  9
  paź

  Istota:

  Podatek od towarów i usług w zakresie wykazania w informacji podsumowującej oraz deklaracji VAT-7 świadczonych przez Wnioskodawcę usług elektronicznych na rzecz podatników z terytorium innych państw Unii Europejskiej niezarejestrowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych.

  Fragment:

  W związku ze zmianą od dnia 1 stycznia 2017 r. brzmienia art. 100 ust. 3 ustawy w zakresie obowiązku składania informacji podsumowujących, które składane są wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej wskazać należy, że system informatyczny nie przyjmuje składanej elektronicznie informacji podsumowującej bez numeru VAT-UE kontrahenta. Zatem w przedmiotowej sytuacji biorąc pod uwagę, że system informatyczny uniemożliwia złożenie elektronicznie informacji podsumowującej bez podania numeru VAT-UE kontrahenta stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie wykazuje świadczonych usług w informacji podsumowującej, dla których nie posiada numerów VAT-UE usługobiorców. Podkreślić ponadto należy, że gdy uzyskanie numerów kontrahentów unijnych (usługobiorców Wnioskodawcy) nie jest możliwe, a usługi są uznane za wykonane na terytorium innego państwa członkowskiego, a tym samym Wnioskodawca nie ma możliwości wykazania tych usług w informacji podsumowującej VAT-UE w formie elektronicznej, powinien złożyć pisemne wyjaśnienie o braku identyfikacji kontrahentów, podając ich szczegółowe dane identyfikacyjne. Odnośnie natomiast wykazywania w deklaracji VAT-7 świadczonych usług należy stwierdzić, że w przypadku, gdy usługobiorcy nie są zobowiązani do zapłaty podatku od wartości dodanej z tytułu nabywanych usług elektronicznych, Wnioskodawca powinien wykazać je tylko w poz. 11 deklaracji VAT-7, gdyż w poz. 12 zgodnie z objaśnieniami, wykazywane są usługi, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca.

  2017
  28
  lip

  Istota:

  Podatek od towarów i usług w zakresie wykazania w informacji podsumowującej transakcji przemieszczenia na terytorium kraju towarów zaimportowanych uprzednio na terytorium Niemiec.

  Fragment:

  Wobec powyższego mając na uwadze specyfikę przedmiotowej transakcji, w informacji podsumowującej VAT-UE, Wnioskodawca powinien wykazać jako kontrahenta Przedstawiciela z Niemiec, podając jego właściwy i ważny numer nadany w państwie członkowskim, z którego dokonane zostało wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz kod tego kraju. Stanowisko w tej sprawie potwierdza indywidualna interpretacja z dnia 30 października 2012 r. o sygn. ILPP4/443-332/12-4/ISN , która wskazuje, że „ w informacji podsumowującej z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów należy wskazać właściwy i ważny numer kontrahenta nadany w państwie członkowskim, z którego jest dokonywane wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz kod kraju, z którego jest ono dokonywane ”. Prawidłowość takiego postępowania potwierdza także informacja uzyskana z lokalnego Urzędu Skarbowego (Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w ...), który jest właściwy dla Spółki i w którym składa ona informacje podsumowujące VAT-UE. Z informacji tej wynika, że Przedstawiciel wykazuje na terytorium Niemiec opisywaną transakcję jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i w europejskim internetowym systemie wymiany informacji o VAT jest on widoczny jako dokonujący tej dostawy.

  2017
  10
  maj

  Istota:

  W zakresie obowiązku składania informacji podsumowujących VAT-UE w przypadku sprzedaży plików elektronicznych za pośrednictwem portalu

  Fragment:

  W myśl art. 102 ust. 1 ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji podsumowującej wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia, terminu i miejsca składania oraz wzór korekty informacji podsumowującej wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia, uwzględniając specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz przepisy Unii Europejskiej. W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. z 2013 r., poz. 724) – obowiązującego do dnia 31 grudnia 2016 r. – został zawarty wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE(3), natomiast w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia, zawarto objaśnienia do informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE). W części D informacji (VAT-UE) wykazuję się informację o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów. Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane przepisy prawa należy wskazać, że Wnioskodawczyni jest zobowiązana – stosownie do art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy – do składania w urzędzie skarbowym informacji podsumowujących z tytułu dokonanych usług elektronicznych, do których – jak wskazano powyżej – stosuje się art. 28b ustawy, na rzecz ... będącego podatnikiem zidentyfikowanym na potrzeby podatku od wartości dodanej, w sytuacji gdy ww. usługi świadczone na terytorium Irlandii nie są zwolnione od podatku od wartości dodanej lub opodatkowane stawką 0%.

  2016
  6
  gru

  Istota:

  Obowiązek składania informacji podsumowującej

  Fragment:

  Podatnik, który dokona rejestracji dla celów VAT-UE jest zobowiązany złożyć informację podsumowującą za okres, w którym dokonano wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, bądź wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, bądź świadczenia usług dla kontrahentów z UE dla których stosuje się zasadę art. 28b. Mając na uwadze powołane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, to dokonując transakcji zakupu towarów od podatników podatku od wartości dodanej do momentu przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy (tj. 50.000 zł) nie ma obowiązku składania informacji podsumowujących i opodatkowywania tych nabyć. Obowiązek opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia wystąpi w związku z przekroczeniem w ciągu roku podatkowego wartości nabycia 50.000 zł, pod warunkiem, że całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 50 000 zł. Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

  2016
  14
  sie

  Istota:

  Obowiązek oraz sposób ewidencjonowania świadczonych usług w informacjach podsumowujących VAT-UE.

  Fragment:

  Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą interpretacji art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT i ustalenia czy przedmiotowe usługi podlegają ewidencji w informacji podsumowującej. Jak wynika z powołanego wyżej przepisu art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, polski podatnik VAT zidentyfikowany do transakcji wewnątrzwspólnotowych w kraju, świadcząc usługi – opodatkowane zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy - dla podatnika unijnego zidentyfikowanego na potrzeby podatku od wartości dodanej (czyli zarejestrowanego do transakcji wewnątrzwspólnotowych), zobowiązany jest wykazać świadczenie tych usług w informacji podsumowującej. Z przytoczonego art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT wynika, że informacja podsumowująca powinna zawierać tylko te usługi świadczone na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej świadczonych na terytorium państwa usługobiorcy innych niż terytorium kraju, które nie są opodatkowane stawką 0% lub zwolnione z opodatkowania podatkiem od wartości dodanej dla których to obowiązującym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca. Jednocześnie zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o podatku od wartości dodanej - rozumie się przez to podatek nakładany na terytorium państwa członkowskiego z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego tą ustawą.

  2016
  12
  lip

  Istota:

  Brak obowiązku wykazania w informacji podsumowującej usług nabywanych od kontrahentów zagranicznych.

  Fragment:

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych – w myśl art. 102 ust. 1 ustawy - określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji podsumowującej wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia, terminu i miejsca składania oraz wzór korekty informacji podsumowującej wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia, uwzględniając specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz przepisy Unii Europejskiej. Na podstawie tej delegacji Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. z 2013 r., poz. 724), w którym w § 1 pkt 1 określił wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia wraz z objaśnieniami do tej informacji, stanowiącymi załącznik nr 2 do rozporządzenia. W pkt 6 tych objaśnień wskazano, że w części E informacji (VAT-UE) oraz w części B załącznika do informacji (VAT-UE/C): w kolumnie a należy wpisać kod kraju kontrahenta (usługobiorcy), w kolumnie b należy wpisać poprawny numer identyfikacyjny kontrahenta (usługobiorcy) nadany przez państwa członkowskie właściwe dla kontrahenta, w kolumnie c należy wpisać łączną wartość usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, wykonywanych w okresie, za który składana jest informacja, dla poszczególnych kontrahentów.