Informacja podatkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to informacja podatkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
10
cze

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

2011
1
maj

Istota:

Pytanie dotyczy możliwości wykazania w zeznaniu PIT-38 za 2006 rok zerowego dochodu i podatku od zysków kapitałowych, w sytuacji otrzymania od informacji PIT-8C w której wykazano dochód z kapitałów pieniężnych (sztucznie zawyżony).

Fragment:

(...) uzyskanego dochodu. W myśl art. 30b ust. 2 powołanej ustawy dochodem uzyskanym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających jest osiągnięta w roku podatkowym: 1)różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, 1)różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,2)różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a. 1)na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a.Zgodnie z generalną zasadą ustalania kosztów uzyskania przychodów, określoną w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.

2011
1
maj

Istota:

1. Czy należy uznać brak wpłaty na konto płatnika kwoty stanowiącej równowartość wyliczonej z tytułu świadczenia „niegotówkowego” zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wyliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne jako przychód pracownika/byłego pracownika?
2. Czy w takiej sytuacji należy dokonać doliczenia kwoty, o której mowa wyżej do przychodu pracownika/byłego pracownika i wystawić PIT (który Nr 11, czy 8C), czy też nie doliczać do przychodu i nie dokonywać korekt PIT?

Fragment:

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

2011
1
maj

Istota:

Czy w przypadku zawarcia umowy kupna-sprzedazy udziałów pomiedzy firmami istnieje obowiązek sporzadzenia informacji PIT-8C?

Fragment:

Kosztem uzyskania przychodów zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy (który stanowi, iż nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, będą wydatki faktycznie poniesione przez podatnika na nabycie udziałów. Stosownie do art. 30b ust. 1 ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Na podstawie art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy dochodem, o którym mowa powyżej, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

2011
1
maj

Istota:

Czy Podmiot ma obowiązek wystawienia uczestnikom wystawy imiennych informacji o dochodach, w których zostają ujęte świadczenia pieniężne wypłacone uczestnikom za dowóz zwierząt?

Fragment:

Wzór informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C) został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 224 z 2003 r. poz. 2225 z późn. zm.). W okolicznościach niniejszej sprawy, w konsekwencji dokonywania przez Stronę na rzecz uczestników wystawy świadczeń pieniężnych, kwalifikowanych do „innych źródeł przychodów”, ma ona obowiązek, stosownie do powołanego art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać ją podatnikowi oraz właściwemu organowi podatkowemu. Mając na uwadze powyższe, stanowisko przedstawione we wniosku nie jest prawidłowe.

2011
1
kwi

Istota:

Czy Spółdzielnia wypłacając pracownikowi kwotę na pokrycie częściowych kosztów wymiany okien miała obowiązek sporządzić "Informację o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych przychodach kapitałów pieniężnych" - PIT 8C?

Fragment:

Równowartość przyznanej kwoty stanowi zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn.zm.) przychód innych źródeł ( nie zaliczonych do przychodów ze stosunku pracy), od których zakład nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy. 2. Stanowisko wnioskodawcy: Zdaniem Państwa winna być sporządzona informacja PIT-8C. 3. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym. W myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne mniemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust.1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art.52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację PIT8C i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Tak więc zgodnie z powyższym Urząd podziela Państwa stanowisko, iż wypłacając pracownikowi środki pieniężne na pokrycie częściowe kosztów wymiany okien winna być sporządzona informacja PIT-8C.

2011
1
kwi

Istota:

Proszę o udzielenie odpowiedzi w jakich rubrykach i jakie kwoty mam wpisać w formularzu PIT za 2005r w przypadku gdy płatnik nie wystawił mi informacji o uzyskanych dochodach za 2005r?

Fragment:

W zeznaniu podatkowym należy uwzględnić dochody uzyskane w 2005r. na podstawie posiadanych dokumentów oraz posiadanej najlepszej wiedzy, zgodnie z art.9 ust.1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z ust. 1a, jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30, art. 30a-30c oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów. Z kolei art. 30. § 1 w/w ustawy Ordynacja podatkowa reguluje zakres odpowiedzialności płatników, zgodnie z którym płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 tej ustawy, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Zgodnie z art. 8 płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Odpowiedzialność płatnika związana jest ze skutkami niewykonania (lub nienależytego wykonania) podstawowych czynności, jakie jest on obowiązany, zgodnie z prawem, zrealizować. W obszarze odpowiedzialności łącznie traktowane są nieobliczenie i niepobranie podatku, w każdym przypadku powodujące skutek w postaci niepobrania.

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku pracowników rozliczających się indywidualnie, którzy uzyskują dochody w Polsce i dochody wolne od podatku dochodowego (za granicą), Spółka sporządza informacje PIT-11/8B według ustalonego ustawą wzoru wraz z dodatkową „informacją o dochodach uzyskanych za granicą” stanowiącą załącznik druku PIT-11/8B?.

Fragment:

W stanie faktycznym przedstawionym przez Spółkę Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje: Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 ustawy (zakład pracy), w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11/8B). W przypadku opisanym przez Spółkę, jeżeli pracownicy uzyskujący przychody za granicą nie osiągają w Polsce żadnych dochodów to przychody te są w Polsce wolne od podatku. W tej sytuacji Spółka (jako płatnik) nie dokonuje rocznego rozliczenia pracownika. Ciąży na Spółce natomiast obowiązek sporządzenia i przesłania w ustawowym terminie pracownikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji o wysokości uzyskanego przez pracownika dochodu na druku PIT–11/8B (o czym stanowi art. 39 ustawy). Należy wskazać, iż ustawa nie zawiera przepisu, który zwalniałby pracodawcę z obowiązku wystawienia informacji PIT–11/8B w sytuacji, gdy pracownik osiąga przychody z pracy wykonywanej za granicą.

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie w sprawie zakresu obowiązków spoczywających na pracodawcy jako płatniku w sytuacji przejęcia przedsiębiorstwa wraz z pracownikami przez inne przedsiębiorstwo.

Fragment:

W takim przypadku Spółka nie była zobowiązana do sporządzenia i przekazania informacji podatkowej zgodnie z art. 39 § 2 ustawy. W konsekwencji powyższego po zakończeniu roku podatkowego przejmujący pracodawca, o ile nie dokonuje rocznego obliczenia podatku to zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym jest obowiązany przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informacje te winny uwzględniać dane podatkowe dotyczące całego roku podatkowego, tj. dane obejmujące zarówno okres zatrudnienia pracowników w Spółce jak i dane z zakładu przejmującego. Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji. Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę i stanu prawnego obowiązującego w czasie zaistnienia opisanej sytuacji. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla Spółki, natomiast jest ona wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Jednostki - do czasu jej zmiany lub uchylenia przez organ odwoławczy oraz do czasu zmiany przepisów.

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy składania informacji ORD-W1.

Fragment:

Natomiast § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (Dz. U. Nr 240, poz. 2061 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2005 r. stanowił, iż informację sporządza się za rok podatkowy i przesyła się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na adres siedziby albo miejsce zamieszkania podmiotu sporządzającego informację w terminie trzech miesięcy, licząc od zakończenia tego roku podatkowego. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych (Dz. U Nr 201, poz. 1664) podmioty, o którym mowa w art. 82a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, sporządzają informacje za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. na zasadach określonych w § 7 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2005 r. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do dnia 31 marca 2006 r. § 3 dodaje ponadto, iż rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. W świetle powyższych przepisów Spółka jeżeli spełnia warunki określone w art. 82a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa jest obowiązana do złożenia (...)