US.II-415/13/2006 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy jestem zobowiązany do złożenia do urzędu skarbowego zeznania o wysokości osiagniętego w 2005 r. dochodu do dnia 30.04 2006 r. pomimo nieotrzymania informacji z zakładu pracy?

US.II-415/13/2006

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. informacja dla podatnika
  2. informacja imienna
  3. obowiązek płatnika
  4. zeznanie podatkowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zeznania podatkowe -> Termin i zasady sporządzania zeznań

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.03.2006 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu postanawia uznać, że stanowisko przedstawione przez pana w powyższym wniosku jest nieprawidłowe.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2005 r. był pan zatrudniony w firmie T. S.A z siedzibą w T. i pomimo upływu obowiązującego terminu nie otrzymał pan od firmy informacji o wysokości dochodów uzyskanych w 2005 r. Pytanie pana brzmi, czy jest pan zobowiązany do złożenia do urzędu skarbowego zeznania o wysokości osiągniętego w 2005 r. dochodu do dnia 30.04 2006 r. pomimo nieotrzymania informacji z zakładu pracy. Pana zdaniem jest pan zwolniony z obowiązku złożenia zeznania podatkowego za 2005 r., gdyż nie posiada pan informacji wymaganych do sporządzenia tego zeznania.

W sprawie będącej przedmiotem zapytania nie jest prowadzone postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu stwierdza, że stanowisko pana w powyższej sprawie jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35 (zakłady pracy, spółdzielnie, organy rentowe i inni płatnicy) w przypadku, gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, tj. o wysokości dochodu oraz potrąconych przez płatnika w roku podatkowym składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1, składki na ubezpieczenia zdrowotne odliczonej w roku podatkowym przez płatnika, a także należnego i pobranego podatku. Natomiast zgodnie z art. 45 ust. 1 ww. ustawy podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym w terminie do dnia 30.04 roku następującego po roku podatkowym. Przytoczone powyżej przepisy nie przewidują zwolnienia z obowiązku złożenia zeznania podatkowego w sytuacji, gdy płatnik nie dopełni obowiązku wystawienia i doręczenia podatnikowi w ustawowo określonym terminie informacji PIT-11/8B o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Tak więc mimo nieotrzymania od płatnika (pracodawcy) informacji PIT-11, ma pan obowiązek wykazać w zeznaniu rocznym za 2005 r. uzyskany przychód, koszty uzyskania przychodów, dochód, pobrane zaliczki i składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Przy sporządzaniu zeznania można wykorzystać np. posiadane miesięczne odcinki wypłat, umowę o pracę, zestawienie rocznych operacji na rachunku bankowym itp. W przypadku otrzymania informacji PIT-11 od pracodawcy po upływie terminu do złożenia zeznania, jeżeli dane w niej zawarte będą różnić się od wykazanych przez pana w złożonym zeznaniu rocznym winien złożyć pan korektę zeznania za 2005 r.

StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.