Informacja imienna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to informacja imienna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy można dokonać rozliczenia rocznego w oparciu o "pasek wypłaty" wynagrodzenia za styczeń 2005 r., czyli rozliczyć faktycznie otrzymane wynagrodzenie.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /t. j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 28 marca 2006 roku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że do dnia 22 marca 2006 r. nie otrzymała Pani informacji PIT-11 za 2005 r. od firmy sp. z o.o., gdzie była Pani zatrudniona od 1.08.2004 r. do 28.02.2005 r. W 2005 r. wynagrodzenie otrzymała Pani jedynie za miesiąc styczeń 2005 r., co potwierdza tzw. "pasek wypłaty". Za miesiąc luty nie otrzymała Pani wynagrodzenia, mimo, że na świadectwie pracy widnieje okres zatrudnienia do 28.02.2005 r. Stoi Pani na stanowisku, iż (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy obowiązków płatnika w przypadku wypłaty zleceniobiorcom zasiłku chorobowego

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych z dnia 21.03.2005 r., znak: US.PD/415/004/05, w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ten sposób, że uznaje przedstawione we wniosku stanowisko podatnika za prawidłowe . Pismem z dnia 9.02.2005 r. P. sp. z o.o. w U. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa). Zapytanie wnioskodawcy dotyczyło obowiązków płatnika w przypadku wypłaty zleceniobiorcom zasiłku chorobowego. Przedstawiając swoje stanowisko w sprawie spółka uznała, że brak jest podstaw prawnych do poboru ww. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy jestem zobowiązany do złożenia do urzędu skarbowego zeznania o wysokości osiagniętego w 2005 r. dochodu do dnia 30.04 2006 r. pomimo nieotrzymania informacji z zakładu pracy?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.03.2006 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu postanawia uznać, że stanowisko przedstawione przez pana w powyższym wniosku jest nieprawidłowe . Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2005 r. był pan zatrudniony w firmie T. S.A z siedzibą w T. i pomimo upływu obowiązującego terminu nie otrzymał pan od firmy informacji o wysokości dochodów uzyskanych w 2005 r. Pytanie pana brzmi, czy jest pan zobowiązany do złożenia do urzędu skarbowego zeznania o wysokości osiągniętego w 2005 r. dochodu do dnia 30.04 2006 r. pomimo nieotrzymania informacji z zakładu pracy. Pana zdaniem (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy mam obowiązek złożenia rozliczenia rocznego, nawet jeśli były pracodawca nie przekazał informacji o dochodach na druku PIT-11 w ustawowym terminie?

Fragment:

(...) Przez trzy miesiące w 2004r. była Pani zatrudniona na umowę o pracę w firmie, która po zakończeniu okresu zatrudnienia nie przekazała Pani informacji o dochodach osiągniętych za ww. okres na druku PIT-11. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny sprawy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) uprzejmie wyjaśnia: Na mocy art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35 w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, imienne informacje o wysokości dochodów oraz potrącanych przez płatnika w roku podatkowym składek na ubezpieczenie emerytalne, (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w opisanym stanie faktycznym, wydanie nagród dla kasjerów (pracowników agentów) za sprzedane bilety lotnicze stanowi nieodpłatne przysporzenie majątkowe na rzecz kasjerów określone w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie czy Spółka, ma obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i sporządzić informację o wysokości przychodów PIT-8C?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki lotniczej "X" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, N a c z e l n i k P i e r w s z e g o M a z o w i e c k i e g o U r z ę d u S k a r b o w e g o w W a r s z a w i e biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny p o s t a n a w i a - uznać stanowisko Strony za prawidłowe U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi m. in. sprzedaż usług przewozów lotniczych za pośrednictwem agentów. Pracownicy agentów (kasjerzy) sprzedając bilety lotnicze zbierają punkty, które następnie mogą zamieniać na nagrody. Nagrody te finansowane są przez Spółkę, mogą to być: aparaty cyfrowe, kamery video, bony towarowe EMPIK, pobyty weekendowe w (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w przypadku nagród, dla osób prowadzących działalność gospodarczą - Spółka ma obowiązek przekazać każdemu podatnikowi pisemną informację o wysokości osiągniętego przychodu (wartości wycieczki)?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60/, po rozpatrzeniu wniosku SPÓŁKI AKCYJNEJ "X" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. "czy w przypadku nagród, dla osób prowadzących działalność gospodarczą - Spółka ma obowiązek przekazać każdemu podatnikowi pisemną informację o wysokości osiągniętego przychodu (wartości wycieczki)?" - pytanie 2, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny p o s t a n a w i a - uznać stanowisko strony za nieprawidłowe U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i z nią związanej, w zakresie ubezpieczeń na życie, zgodnie z Ustawą o (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko, że podmiot który powstał w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego ma obowiązek sporządzenia po zakończeniu roku podatkowego rocznych, imiennych informacji PIT-11 dla pracowników.

Fragment:

(...) Na podstawie art.14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku (uzupełniony w dniu 02-12-2005 r.) Przedsiębiorstwa z dnia 18-11-2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu uznaje za prawidłowe stanowisko przedsiębiorstwa w sprawie sporządzenia rocznych, imiennych informacji PIT-11 dla pracowników po zakończeniu roku podatkowego przez podmiot, który powstał w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Przedsiębiorstwo X zostało przekształcone na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 w związku z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zmianami) w Przedsiębiorstwo Y, którego jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. W wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną, Spółka zgodnie z art. 93a (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 stypendiów oraz obowiązku sporządzania informacji o wysokości wypłaconego stypendium PIT-8S na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Z. z dnia 10.11.2005 r. (data wpływu do tut. organy 18.11.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać stanowisko Z. przedstawione w sprawie za prawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku . Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa stosowanie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy Bank jako płatnik ma obowiązek sporządzenia imiennej informacji o wysokości dochodów uzyskanych przez podatnika objętego nieograniczonym obowiązkiem podatkowym (art. 3 ust. 1 updof) w roku podatkowym i przesłania jej temu podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu z tytułu dochodów opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym, o których mowa w art. 30a ust. 1 updof?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60/, po rozpatrzeniu wniosku Banku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny p o s t a n a w i a - uznać stanowisko strony za prawidłowe U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank wypłaca swoim klientom - osobom fizycznym dochody, o których mowa w art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./ - dalej: "updof", podlegające w myśl powołanego przepisu, opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 19%. Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 w związku z ust. 4 updof: "osoby fizyczne (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy podatnik ma obowiązek sporządzić informację PIT-8C ?

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Koło łowieckie na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie, planuje podpisać porozumienie z właścicielem gruntów rolnych na założenie „elektrycznego pastucha” - którego wartość nie przekracza 800zł - w zamian za niewystępowanie w następnych latach z roszczeniami z tytułu powstałych ewentualnych szkód. Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do treści art. 20 ust. 1 tej ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pt 9, uważa się w szczególności: (...) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12 – 14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach , do których zalicza się zarówno świadczenia pieniężne, jak też świadczenia o charakterze (...)